Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0224(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0183/2008

Ingivna texter :

A6-0183/2008

Debatter :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0246

Antagna texter
PDF 318kWORD 104k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Skydd av känsliga marina ekosystem *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav (KOM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0605),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0453/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0183/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande. En begränsning av det djup på vilket bottenredskap får användas ger en försiktighetsgräns i vattenpelaren under vilken djuphavskoraller och svampdjur skyddas. Ett djup på 1 000 m är ett rimligt val eftersom det erbjuder en lämplig grad av skydd samtidigt som det går att förena med fortsatt bottenfiske efter demersala arter som i allmänhet påträffas på grundare djup, såsom kummel och bläckfisk. Denna begränsning är också förenlig med den progressiva utvecklingen, enligt denna förordning, av områdesbaserade åtgärder för att i full utsträckning skydda platser som hyser känsliga ekosystem eller där sådana ekosystem sannolikt kan påträffas.
(10)  Arbetet med att identifiera känsliga marina ekosystem i områden som inte styrs av en regional fiskeriorganisation är för närvarande under utveckling, och de vetenskapliga uppgifterna i ämnet är relativt begränsande.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Denna förordning tar hänsyn till de internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på öppet hav som utarbetats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Om det råder tvekan om hur denna förordning ska tolkas bör utgångspunkten vara att den ska tolkas utifrån FAO:s riktlinjer.
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som fiskar med bottenredskap på öppet hav.
1.  Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen som fiskar med bottenredskap på öppet hav, när dessa redskap är i kontakt med havsbottnen under det regelbundna utövandet av fiskeverksamheten.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a
(a)  Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har behörighet att reglera sådan fiskeverksamhet.
a)  Områden som styrs av en regional fiskeriorganisation som har den rättsliga behörigheten att reglera sådan fiskeverksamhet.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
(b) känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vars särskilda struktur och funktion, med stöd av bästa tillgängliga vetenskapliga uppgifter samt försiktighetsprincipen, sannolikt kommer att skadas av den stress som följer av fysisk kontakt med bottenredskap under fiskeinsatser, däribland korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och svampkolonier,
b) känsliga marina ekosystem: marina ekosystem vars särskilda struktur och/eller funktioner sannolikt kommer att äventyras under inverkan av någon yttre kraft,
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – led c
(c) bottenredskap: bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.
c) bottenredskap: fiskeredskap som används och är i kontakt med botten, såsom bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
(b)  De arter som fisket avser.
b)  De arter som fisket avser och de arter som sannolikt kommer att tas som bifångst.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c
(c)  Det djup på vilket fiskeredskapen kommer att användas.
c)  De använda fiskeredskapen och det djup på vilket de kommer att användas.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d
(d)  Havsbottens batymetriska profil i det avsedda fiskeområdet.
d)  Havsbottens batymetriska profil i det avsedda fiskeområdet, i de fall då de behöriga myndigheterna i den medlemsstat under vars flagga fartygen seglar ännu inte har tillräcklig information.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)
da)  Giltighetsperioden.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem.
2.  De behöriga myndigheterna ska utfärda ett särskilt fisketillstånd efter att ha gjort en bedömning av de potentiella verkningarna av fartygens fiskeverksamhet och dragit slutsatsen att denna verksamhet sannolikt inte kommer att få betydande negativa konsekvenser för känsliga marina ekosystem. Det särskilda fisketillståndets giltighetsperiod ska inte vara längre än fiskeplanen.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  De behöriga myndigheterna ska tillämpa försiktighetskriterier vid bedömningen enligt punkt 2. Om det råder tvivel om huruvida de negativa verkningarna är betydande eller inte, ska de anse att de negativa verkningar som framgår av det vetenskapliga utlåtandet sannolikt är betydande.
4.  De behöriga myndigheterna ska tillämpa försiktighetskriterier vid bedömningen enligt punkt 2.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 6
Artikel 6
utgår
Djupbegränsningar
Det är förbjudet att använda bottenredskap på djup som överstiger 1 000 m.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  Om ett fiskefartyg påträffar känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska det omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återta fisket först när det har nått en alternativ plats på minst 5 sjömil från platsen för påträffandet inom det område som avses i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.
1.  Om en vetenskaplig observatör som i enlighet med artikel 12 befinner sig ombord har tillräckliga bevis för att ett fiskefartyg, trots de åtgärder som har vidtagits enligt artikel 4, kan ha påträffat eventuella känsliga marina ekosystem under fiskeinsatsen, ska detta fiskefartyg omedelbart upphöra med fisket eller avstå från att börja fiska på den berörda platsen. Det ska återta fisket först när det har nått en alternativ plats på minst 5 sjömil från platsen för påträffandet inom det område som avses i fartygets fiskeplan enligt artikel 4.1.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
2a.  Om det är mycket osäkert huruvida ett känsligt marint ekosystem har påträffats ska området betecknas som ett känsligt marint ekosystem till dess att motsatsen har bevisats.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
3.  Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla påträffanden till de behöriga myndigheterna och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.
3.  Fiskefartyget ska omedelbart rapportera alla dylika påträffanden till de behöriga myndigheterna, som i sin tur ska rapportera till kommissionen och medlemsstaterna snarast möjligt, och lämna exakta uppgifter om påträffandets art, tid och plats för påträffandet samt övriga relevanta omständigheter kring påträffandet.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.  Oförutsedda påträffanden ska registreras i ett elektroniskt kartläggningssystem på nätet för att skapa en permanent databas om känsliga marina ekosystem.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.
1.  Medlemsstaterna ska kartlägga de områden som ska vara stängda för fiske, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga information om förekomst eller sannolik förekomst av känsliga marina ekosystem i det område där deras fiskefartyg är verksamma. Medlemsstaterna ska införa dessa stängningar med omedelbar verkan för fartygen och omedelbart underrätta kommissionen om förbudet. Kommissionen ska utan dröjsmål förmedla informationen till övriga medlemsstater.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 11
Även gemenskapsfartyg enligt artikel 1.1 som inriktar sitt fiske på djuphavsbestånd ska omfattas av kraven i förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002.
Även gemenskapsfartyg enligt artikel 1.1 som inriktar sitt fiske på djuphavsbestånd ska omfattas av kraven i artiklarna 3, 5, 7 och 9 i förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
Observatörer
Vetenskapliga observatörer
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Varje medlemsstat ska utse vetenskapliga observatörer för de fartyg för vilka ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 har utfärdats. Observatörerna ska observera fartygets fiskeverksamhet under hela genomförandet av fiskeplanen enligt artikel 4.1.
1.  Ett representativt urval av de fartyg för vilka medlemsstaterna har utfärdat ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 3.1 ska ta ombord en vetenskaplig observatör. Kommissionen ska på förslag från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen fastställa det totala antalet vetenskapliga observatörer med utgångspunkt i berört område och typ av fiske. Antalet vetenskapliga observatörer som befinner sig ombord ska stå i proportion till antalet fartyg från varje medlemsstat för vilka det har utfärdats ett särskilt fisketillstånd. Kommissionen ska garantera att det sker en lämplig rotation av de vetenskapliga observatörerna mellan de olika fartygen efter varje fiskesäsong. De vetenskapliga observatörerna ska följa fartygets fiskeverksamhet under hela genomförandet av fiskeplanen enligt artikel 4.1 och inte minst ska de utföra de uppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
3a.  Den vetenskapliga observatören ska ha en oberoende ställning i förhållande till det fartyg eller det företag som han eller hon observerar. De ska inte ha några ekonomiska intressen eller vinstintressen i detta fartyg eller företag. Observatören får inte vara dömd för allvarliga brott och ska ha tillräckliga kunskaper om metoder vid djuphavsfiske samt om målarterna och ekosystemen.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)
aa)  Verkningarna av fiskeverksamhet i enlighet med artikel 4.2.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  Kommissionen ska utan dröjsmål sända uppgifterna i rapporten enligt artikel 1 till relevanta vetenskapliga organ.
2.  Kommissionen ska utan dröjsmål sända uppgifterna i rapporten enligt artikel 1 till relevanta vetenskapliga organ samt till medlemsstater som begär denna information.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken
Uppföljning
Översyn
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 14
Kommissionen ska senast den 30 juni 2010 överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.
Kommissionen ska senast den 30 juni 2009 överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy