Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0184/2008

Внесени текстове :

A6-0184/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 27
CRE 04/06/2008 - 27

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0247

Приети текстове
PDF 387kWORD 96k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Правила и процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика
P6_TA(2008)0247A6-0184/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно ефективни правила и процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика (2007/2256(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове от 23 до 31, 95, 133 и 135 от него,

–   като взе предвид Договора от Лисабон от 13 декември 2007 г., който е в процес на ратификация от държавите-членки,

–   като взе предвид споразумението за създаване на Съвет по митническо сътрудничество, подписано в Брюксел на 15 декември 1950 г. и влязло в сила на 4 ноември 1952 г.,

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г., и по-специално членове V, VIII и X от него,

–   като взе предвид декларацията на министерската конференция на Световната търговска организация (СТО), приета в Сингапур на 13 декември 1996 г., и по-специално точка 21 от нея,

–   като взе предвид декларацията на министерската конференция на СТО, приета в Доха на 14 ноември 2001 г, и по-специално точка 27 от нея,

–   като взе предвид решението, прието от Общия съвет на СТО на 1 август 2004 г., и по-специално приложение Г към него относно начините за осъществяване на преговорите за улесняване на търговията,

–   като взе предвид декларацията на министерската конференция на СТО, приета в Хонг Конг на 18 декември 2005 г., и по-специално точка 33 от нея и приложение Д към нея,

–   като взе предвид докладите на Експертната група и на Органа за уреждане на споровете към СТО по делото (WT/DS315) Европейски общности – някои митнически въпроси,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92от 12 октомври 1992 г. на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността(1),

–   като взе предвид своята позиция, приета на второ четене на19 февруари 2008 г. относно общата позиция, приета от Съвета относно приемането на регламент за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс)(2),

–   като взе предвид Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно безкнижна среда в митниците и търговията(3),

–   като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изготвяне на програма за действие за митниците в Общността (Митници 2013) (COM(2006)0201),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавено "Правилата за произход в преференциалните търговски режими – Насоки за бъдещето (COM(2005)0100),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 1 април 2008 г., озаглавено "Стратегия за развитието на митническия съюз", COM(2008)0169),

–   като взе предвид проекта за регламент на Комисията относно правилата за произход на системата за обобщени преференции (2046/2007), който е в процес на разглеждане от Комитета по Митническия кодекс,

–   като взе предвид Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури ( Конвенция от Киото) с нейните изменения,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейските общности към Световната митническа организация (СМО) и упражняване на права и задължения, сходни с тези на временните членове на тази организация (COM(2007)0252),

–   като взе предвид окончателния доклад от 15 юни 2007 г. на Генерална дирекция "Данъчна политика и митнически съюз" на Комисията относно бъдещата роля на митниците,

–   като взе предвид документите във връзка с изслушването, проведено на 19 декември 2007 г. в Комисията по международна търговия на Парламента по темата "Относно ефективните правила и процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика",

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0184/2008),

A.   като има предвид, че митническият съюз е един от историческите инструменти за изграждането на икономическо и политическо единство на европейския континент;

Б.   като има предвид, че понятията митнически съюз и обща търговска политика са неотделими едно от друго;

В.   като има предвид, че правилата и процедурите на Европейския съюз за внос и износ продължават да играят важна роля за доброто функциониране на вътрешния пазар;

Г.   като има предвид, че с течение на времето в общата търговска политика са настъпили съществени промени, поради което е било и продължава да е необходимо постоянното адаптиране на правилата и процедурите за внос и износ;

Д.   като има предвид, че общата търговска политика може да функционира само ако се основава на ефикасни правила и процедури за внос и износ на стоки;

Е.   като има предвид, че опростяването и модернизирането на правилата и процедурите за внос и износ в Европейския съюз и на международно равнище са от стратегическа важност за конкурентоспособността и търговията;

Ж.   като има предвид специфичните за малките и средни предприятия проблеми, породени от митническите правила и процедури, които често са причина за по-труден достъп до международната търговия и им пречат да се възползват оптимално от възможностите, предлагани от глобализацията;

З.   като има предвид, че доброто прилагане на общата митническа тарифа, тарифните преференции, антидъмпинговите и антисубсидийни мерки и редица други инструменти на търговската политика налага правилно определяне на тарифното класиране, произхода и стойността на внасяните стоки;

И.   като има предвид, че прекалено тежките или дълги митнически правила и процедури представляват пречка пред международния обмен на стоки и са посочени от икономическите субекти, и по-специално от малките и средни предприятия (МСП), сред главните нетарифни бариери пред търговията;

Й.   като има предвид, че ролята на митниците днес не се състои само в събиране на мита (важна дейност, но отстъпила на по-заден план през последните двадесет години), а се насочва към прилагането на нетарифни мерки, по-специално в областта на безопасността и сигурността, на борбата с фалшифицирането, с прането на пари и с наркотиците, както и към прилагането на мерки, свързани със здравеопазването, опазването на околната среда и защитата на потребителите, без да се пренебрегва събирането на ДДС и акцизите за внос, както и освобождаването от тези данъци върху износа и, разбира се, съблюдаването на търговските политики на Съюза;

К.   като отчита усилията, положени от месец август 2004 г. насам в рамките на СТО и на кръга от преговори в Доха за договаряне на обвързващо многостранно споразумение за улесняване на търговията, както и трудностите за много развиващи се страни да финансират мерките, които трябва да се вземат на границите, предложени в рамките на тези преговори;

Л.   като има предвид особените трудности, срещани от развиващите се страни при установяването на ефикасни митнически системи, по-специално в областта на инфраструктурата, оборудването, както и обучението и професионалната почтеност на служителите;

М.   като има предвид, че основната цел – улесняване на търговията – трябва да се съчетава с не по-малко важната цел – ефективност на проверките;

Н.   като има предвид, че проблемите, свързани с безопасността на гражданите и на тяхното имущество, играят все по-важна роля при определянето и прилагането на митнически правила и процедури, особено за някои главни търговски партньори на Съюза;

О.   като има предвид, че европейските стандарти за защита на потребителите, по-специално що се отнася до здравето и сигурността, следва да се прилагат за всички продукти, предлагани на вътрешния пазар, независимо какъв е техният произход;

П.   като има предвид значителното увеличаване на ефикасността и бързината в резултат на по-широкото използване на информатиката и други модерни технологии при митническите операции и контрола на стоките;

Р.   като има предвид необходимостта от отчитане на ограниченията за оперативна съвместимост, свързани с използването на такова оборудване, както и разходите, свързани с използването му за съответните администрации и икономическите оператори;

С.   като има предвид, че Договорът за Европейския съюз предвижда сред новите основни цели, посочени в член 3, параграф 5 от него (отговарящ на настоящия член 2, параграф 5, във вида, в който ще бъде изменен от член 1, параграф 4 от Договора от Лисабон), че в отношенията си с останалата част от света Съюзът допринася за защитата на своите граждани; като има предвид, че Договорът за Европейския съюз в член 3, параграф 2 (отговарящ на настоящия член 2, параграф 2, както е изменен от член 1, параграф 4 от Договора от Лисабон) предвижда също, че Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение включително на контрола на външните граници;

Т.   като има предвид, че, независимо от факта, че митническите правила и процедури на Съюза се определят и приемат на общностно ниво, реалното им прилагане зависи от действията на националните администрации на държавите-членки;

У.   като има предвид значението на ролята на Световната митническа организация за насърчаване на търговията чрез международното митническо сътрудничество;

Значение на правилата и процедурите за внос и износ

1.  Подчертава значението на ефективността на правилата и процедурите за внос и износ за прилагането на търговската политика;

2.  Припомня, че ефективността на всяка мярка в рамките на търговската политика зависи в голяма степен от способността на Съюза да гарантира правилното ѝ прилагане; това се отнася по-специално за мерките за търговска защита и за тарифни преференции от всякакъв вид, предоставени от Съюза на различните му партньори; ако дадена мярка е неприложима или трудно приложима от митническа гледна точка, тя е неефективна в търговско отношение, като може да доведе до сериозни нарушения на конкуренцията и до множество съпътстващи икономически, социални или екологични вреди;

3.  Изразява съжаление относно факта, че "митническата осъществимост" на някои инициативи в рамките на търговската политика не винаги се оценява и отчита правилно; обръща внимание, например, на проблемите, възникнали през 2005 г. във връзка с прилагането на меморандума за споразумение с Китай от 10 юни 2005 г. относно вноса на текстилни продукти и облекла;

4.  Подчертава нуждата от по-добро сътрудничество между службите на Комисията, отговарящи за търговската политика и тези, които отговарят за митническата политика, и по-специално чрез по-систематична интеграция на тези служби в екипите за преговорите по търговските споразумения;

5.  Приканва Комисията да обърне специално внимание на проблемите, пред които са изправени МСП, и по-специално във връзка с улесняване на адаптирането на техните информационни системи, на възможно най-ниската цена, към системите, използвани от митническите администрации, както и във връзка с улесняване на достъпа им до статут на лицензиран икономически оператор;

6.  Приветства приемането на Европейската общност като пълноправен член на СМО от 1 юли 2007 г., приемане, което утвърждава международната й компетентност в областта на митническата политика и може да помогне за вътрешното й единство; призовава Комисията да подкрепя СМО;

Тарифна класификация, митническа стойност, произход и икономически режими

7.  Припомня специалното значение на правилата за тарифна класификация, за определяне на митническата стойност и на произхода – преференциален и непреференциален, на стоките;

8.  Насърчава Комисията да се стреми последователно за подобряване на тези правила както на общностно ниво, така и в рамките на многостранното сътрудничество в СТО и СМО, в посока на прозрачност, предвидимост, опростяване и ефективност;

9.  Изразява съжаление относно продължаващите спънки пред хармонизирането на правилата за непреференциален произход на многостранно ниво, хармонизиране, започнало през 1995 г. въз основа на Споразумението за правилата за произход (СПП), сключено в рамките на Уругвайския кръг на преговори; счита, че хармонизирането ще позволи по-ефективно и по-справедливо прилагане на мерките за търговска защита в целия свят и по-добра рамка за практиките за маркировка за произхода; приканва Комисията да предприеме всички възможни мерки с оглед подновяване и приключване на тези преговори въз основа на принципите, определени в СПП;

10.  10 Отбелязва усилията, положени от Комисията с цел модернизиране и опростяване на правилата за преференциален произход;

11.  Изразява съжаление, че, за да упражнява правото си на предварителна проверка, с което разполага в рамките на процедурата по комитология, Парламентът не е по-тясно ангажиран с предложението за регламент за прилагане на схема на общи тарифни преференции, който е в процес на разглеждане от държавите-членки в рамките на Комитета по митническия кодекс, въпреки значението и политически чувствителния характер на тази реформа; отбелязва все пак, че е предвидено Комисията да направи изложение по тази тема пред компетентната комисия на Парламента;

12.  Изтъква сериозните възражения, възникнали в някои сектори на общностната индустрия, като производството на текстил и дрехи, както и селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, по отношение на уеднаквеното прилагане на критерия за добавена стойност; призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид, доколкото е възможно, тези оправдани критики;

13.  Припомня, че в най-общ план е важно да се гарантира, че преференциите, които се дават на държавите, възползващи се от преференциални режими в някои чувствителни сектори, няма да бъдат лесно пренасочени, благодарение на прекалено гъвкави правила за произход, към силно конкурентоспособни трети държави;

14.  Изразява съжаление, че режимите на Общността за митническо складиране и за складове за активно и пасивно усъвършенстване се използват слабо от европейските предприятия заради сложността им; приканва Комисията да предложи опростяване на икономическите режими, въвеждане на по-гъвкави процедури и премахването на документите на хартиен носител;

Улесняване на търговията

15.  Придава първостепенно значение на преговорите за улесняване на търговията, започнали през август 2004 г. в рамките на СТО; припомня значителните ползи, които се очакват от едно амбициозно споразумение в областта с оглед намаляване на стойността на търговските операции, повишаване на конкурентоспособността и търговския престиж в международен план на развиващите са страни, както и с оглед подобряване на международния търговски обмен;

16.  Отчита факта, че е възможно резултатите от преговорите относно улесняването на търговията биха могли да доведат до налагане на задължение на развиващите се страни да прилагат скъпоструващи програми, които те да не могат да финансират; поради това счита за необходимо като част от крайните резултати от преговорите развитите страни да поемат ясен ангажимент за осигуряване на финансова и техническа помощ за развиващите се страни, за да могат тези страни да финансират привеждането в съответствие, регулирането и прилагането на бъдеща многостранна рамка;

17.  Подчертава извънредния дух на сътрудничество, характерен за тези преговори, на които не подхождат опитите за спазаряване във връзка с други теми от кръга от преговорите в Доха; счита, че изготвянето на заключение и прилагането на мерки по отношение на улесняване на търговията могат да се осъществят по различно време без риск от нарушаване на преговорния процес и поради това настоява за излизането си от единния ангажимент;

18.  Подкрепя също така включването на по-амбициозна глава "улесняване на търговията и митническо сътрудничество" във всички нови споразумения за свободна търговия, за които Комисията води преговори, като продължение на съобщението ѝ от 4 октомври 2006 г., озаглавено "Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб – Принос към стратегията на ЕС за растеж и заетост"(COM(2006)0567);

Нови мисии на митниците

19.  Припомня, че е необходимо да се изготви на равнище ЕС план за борбата срещу фалшифицирането и пиратството; подчертава необходимостта да се засили сътрудничеството в тази област между службите на Комисията, отговарящи за интелектуалната собственост, търговската политика и митническата политика, както и с митническите администрации на държавите-членки, а също и между тези администрации;

20.  Изразява задоволството си от постигането на съгласие между държавите-членки и Комисията относно мандат за водене на преговори за ново международно търговско споразумение относно фалшифицирането (Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)), тъй като това споразумение се нарежда сред основните приоритети на общата търговска стратегия на Съюза и ще представлява международна рамка на високо равнище за засилване на прилагането на правото на интелектуална собственост и за защита на производителите срещу промишлени фалшификации, а потребителите срещу рисковете за здравето и сигурността им, свързани с многобройните фалшифицирани стоки;

21.  Призовава Комисията и държавите-членки да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че стоките, които се внасят, за да бъдат пуснати на пазара в ЕС, отговарят на европейските стандарти за защита на потребителите, по-специално що се отнася до здравето и сигурността, така че да се предотврати появата на продукти или вещества, които може да се окажат опасни за потребителите;

Обезпокоително ограничаване на свободата от съображения за сигурност

22.  Признава основателността на опасенията във връзка с безопасността на гражданите и на тяхното имущество, но подчертава нуждата да се намери точната мярка в съотношението между контрола и улесняването, за да не се пречи ненужно или прекомерно на международната търговия; счита въпреки това, че митниците играят първостепенна роля в пълното прилагане на мерките на Общността както в областта на здравеопазването, така и в областта на опазване на природната среда и защита на потребителите, е приоритет, който не трябва да бъде компрометиран от мерките за митнически улеснения;

23.  Подкрепя рамката на стандартите SAFE (Улесняване и безопасност на търговския обмен), приета от Съвета на СМО през 2005 г.; присъединява се безусловно към мнението, изразено от СМО, че "не е нито приемливо, нито полезно да се проверяват всички пратки", а трябва да се даде предимство на ефективното управление на риска с помощта на добре работещи информационни системи;

24.  Изразява дълбоко съжаление относно факта, че приемането от Конгреса на САЩ през юли 2007 г. на така наречения "закон HR1" и едностранното въвеждане от 2012 г. от страна на САЩ на изискването за сканиране на всички превозни контейнери, пътуващи за тази държава; изразява съмнение относно ефективността на подобна мярка и нейната съвместимост с правилата на СТО; изразява опасения, че след прилагането й на практика тази мярка може да се превърне в спирачка за развитието на трансатлантическия търговски обмен;

25.  Отбелязва, че сигурността на търговските отношения е от особено значение във все по-интегрираната световна икономика; настоятелно призовава Трансатлантическия диалог на законодателите и Комисията да продължат да полагат усилия, за да се гарантира , че американското законодателство, предвиждащо сканиране на всички превозни контейнери, пътуващи за тази държава, ще се развие в посока към приемане на подход, основан на риска; призовава Комисията да повдигне този въпрос както пред Трансатлантическия икономически съвет, така и пред други инстанции, така че да се постигне преразглеждане от страна на САЩ на решението им в тази посока; призовава за насърчаване на взаимното признаване на "одобрените икономически оператори" и на нормите за сигурност, приети от Световната митническа организация (C-TPAT, рамка от стандарти SAFE);

Продължаваща липса на хармонизация

26.  Припомня, че съвместимостта на митническата система на Съюза с правилата на СТО е потвърдена по същество от Органа за уреждане на споровете към СТО по горепосоченото дело WT/DS315, и приветства този резултат;

27.  Въпреки това констатира, че както нашите търговски партньори, така и самите европейски икономически оператори се нуждаят от по-добра хармонизация между националните администрации в прилагането на митническото законодателство на Общността;

28.  Отбелязва, че понякога се установяват различия с отрицателни последици между държаните-членки, например в областта на събирането на ДДС при внос, условията за получаване на някои опростени процедури, честотата на физическия контрол на стоките и санкциите;

29.  Счита, че трябва да се направи всичко, за да се гарантира равно третиране на икономическите субекти на цялата митническа територия на Общността, което е необходимо за запазването на целостта на вътрешния пазар, за защита на финансовите интереси на Съюза, за запазването на външните му правомощия – по-специално в областта на търговската политика – и за спазването на поетите международни ангажименти;

30.  Изразява подкрепата си за всички мерки, съдействащи за повишаване на съгласуваността между националните администрации, за насърчаване на съвместните им усилия, за изграждане на нови системи за комуникация и обмен на информация, за развитие на най-добрите практики и за обмен на персонал и опит, за да могат различните администрации да работят при прилагане на законодателството на Общността като едно цяло;

31.  Подчертава ключовото значение в това отношение на инструменти като интегрираната тарифа на Общността (TARIC), Европейската обвързваща тарифна информация (RTC), обвързващата информация за произход (BOI), както и общата рамка за управление на риска; приканва Комисията и държавите-членки да продължават да усъвършенстват тези инструменти и да гарантират доброто им функциониране;

32.  Подчертава необходимостта от унифициране на доказателственото право или от определяне на общи минимални норми и от гарантиране на еднаквото прилагане от двадесет и седемте държави-членки на регламентите на Общността в областта на митническото право (по-специално Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета(4));

33.  Призовава Комисията да включи в предложенията си точни разпоредби относно административните и наказателни санкции за нарушаване на митническите разпоредби, предвидени в членове 135 и 280 от Договора за ЕО, както са изменени с член 2, точки 45 и 276 от Договора от Лисабон;

34.  Изразява съжаление по повод на колебанието от страна на Комисията и на държавите-членки на този етап относно идеята за създаване на нови структури, които биха гарантирали уеднаквеното прилагане на митническото законодателство на Общността; призовава Комисията и държавите-членки да проучат сериозно възможността за създаване на единна митническа служба на ЕС, с оглед напредък към администрация на Общността, която осъществява митническия съюз, за да се постигне по-ефективното прилагане на митническите правила и процедури на цялата митническа територия на Европейския съюз;

o
o   o

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Световната митническа организация, Световната търговска организация, както и на държавите-кандидатки за двете организации.

(1) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стp. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0049.
(3) ОВ L 23, 26.1.2008, стp. 21.
(4) ОВ, L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.

Правна информация - Политика за поверителност