Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2256(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0184/2008

Předložené texty :

A6-0184/2008

Rozpravy :

PV 04/06/2008 - 27
CRE 04/06/2008 - 27

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0247

Přijaté texty
PDF 315kWORD 77k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz
P6_TA(2008)0247A6-0184/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz (2007/2256(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 23 až 31, 95, 133 a 135 této smlouvy,

-   s ohledem na Lisabonskou smlouvu ze dne 13. prosince 2007, která v současné době prochází ratifikačním procesem v členských státech,

-   s ohledem na Úmluvu o zřízení Rady pro celní spolupráci podepsanou v Bruselu dne 15. prosince 1950, která vstoupila v platnost dne 4. listopadu 1952,

-   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT) z roku 1994, a zejména na články V, VIII a X této dohody,

-   s ohledem na ministerské prohlášení Světové obchodní organizace (WTO) přijaté v Singapuru dne 13. prosince 1996, a zejména na bod 21 tohoto prohlášení,

-   s ohledem na ministerské prohlášení WTO přijaté v Dohá dne 14. listopadu 2001, a zejména na bod 27 tohoto prohlášení,

-   s ohledem na rozhodnutí přijaté Generální radou WTO dne 1. srpna 2004, a zejména na přílohu D o podmínkách pro jednání o zjednodušení obchodu,

-   s ohledem na ministerské prohlášení WTO přijaté v Hongkongu dne 18. prosince 2005, a zejména na bod 33 a přílohu E tohoto prohlášení,

-   s ohledem na zprávy odborné skupiny a orgánu pro řešení sporů WTO ve věci Evropská společenství – některé celní otázky (WT/DS315),

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství(1),

-   s ohledem na svůj postoj z druhého čtení ze dne 19. února 2008 k společnému postoji Rady k návrhu nařízení, kterým se vydává celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)(2),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod(3),

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013) (KOM(2006)0201),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. března 2005 nazvané "Pravidla původu v preferenčních obchodních režimech – Budoucí zaměření"(KOM(2005)0100),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. dubna 2008 nazvané "Strategie dalšího vývoje celní unie" (KOM(2008)0169),

-   s ohledem na návrh nařízení Komise o pravidlech původu všeobecného systému preferencí (TAXUD 2046/2007), projednávaný v současnosti Výborem pro celní kodex,

-   s ohledem na Mezinárodní úmluvu o zjednodušení a sladění celních režimů (revidovaná Kjótská úmluva) ve znění pozdějších předpisů,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropských společenství ke Světové celní organizaci (WCO) a o výkonu práv a povinností vyplývajících z prozatímního členství (KOM(2007)0252),

-   s ohledem na závěrečnou zprávu generálního ředitelství Komise pro daně a cla ze dne 15. června 2007 o budoucí úloze celních orgánů,

-   s ohledem na slyšení konané dne 19. prosince 2007 v Parlamentu ve Výboru pro mezinárodní obchod na téma "Provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0184/2008),

A.   vzhledem k tomu, že celní unie je jedním z historických nástrojů, na nichž je postavena hospodářská a politická integrace evropského kontinentu,

B.   vzhledem k tomu, že pojmy celní unie a společné obchodní politiky jsou navzájem nerozlučně spjaty,

C.   vzhledem k tomu, že pravidla a postupy v oblasti dovozu a vývozu v Evropské unii jsou i nadále zásadní pro správné fungování vnitřního trhu,

D.   vzhledem k tomu, že společná obchodní politika prošla v průběhu let zásadními změnami, které vyžadovaly a nadále vyžadují neustálé přizpůsobování pravidel a postupů v oblasti dovozu a vývozu,

E.   vzhledem k tomu, že společná obchodní politika může fungovat, pouze pokud se opírá o účinná pravidla a postupy v oblasti dovozu a vývozu zboží,

F.   vzhledem k tomu, že zjednodušení a modernizace pravidel a postupů v oblasti dovozu a vývozu, a to jak v rámci Evropské unie, tak v mezinárodním měřítku, představují pro obchodní konkurenceschopnost strategický úkol,

G.   vzhledem ke specifickým problémům, které malým a středním podnikům působí orientace v celních pravidlech a postupech a které jsou často příčinou ztíženého přístupu těchto podniků k mezinárodnímu obchodu a brání jim plně využívat příležitostí, jež nabízí globalizace,

H.   vzhledem k tomu, že správné určení sazebního zařazení, původu a hodnoty dováženého zboží je nezbytné pro správné uplatnění společného celního sazebníku, celních preferencí, antidumpingových a antisubvenčních opatření a celé řady dalších nástrojů obchodní politiky,

I.   vzhledem k tomu, že příliš přísná celní pravidla či zdlouhavé celní postupy brání mezinárodnímu obchodování se zbožím a hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, je řadí mezi hlavní necelní překážky obchodu,

J.   vzhledem k tomu, že úlohou celních orgánů dnes již zdaleka není pouze vybírání celních poplatků, což představuje důležitou funkci, která však v průběhu posledních dvaceti let značně pozbyla významu, ale spíše uplatňování necelních opatření, zejména co se týče bezpečnosti a ochrany, boje proti padělkům, praní špinavých peněz a obchodování s omamnými látkami, a uplatňování opatření souvisejících se zdravím, životním prostředím, ochranou spotřebitelů, ale i výběr DPH a spotřebních daní při dovozu či osvobození od těchto daní při vývozu, a samozřejmě dodržování obchodních politik EU,

K.   vzhledem k úsilí, které bylo od srpna 2004 v rámci WTO a kola jednání v Dohá vynaloženo pro sjednání mnohostranné závazné dohody v oblasti zjednodušení obchodu, a vzhledem k obtížím, s nimiž některé rozvojové země financují opatření týkající se hranic, která byla navržena v rámci těchto jednání,

L.   vzhledem ke specifickým obtížím, na něž naráží rozvojové země při zavádění účinných celních systémů, zejména v oblasti infrastruktur a vybavení, stejně jako v oblasti vzdělávání a bezúhonnosti zaměstnanců,

M.   vzhledem k tomu, že prvořadý cíl, kterým je zjednodušit obchodování, musí být v souladu s neméně důležitým cílem zavést účinné kontroly,

N.   vzhledem k tomu, že obavy o bezpečnost osob a majetku hrají stále větší roli při stanovení a uplatňování celních předpisů a postupů, zejména u některých velkých obchodních partnerů EU,

O.   vzhledem k tomu, že evropské normy ochrany spotřebitelů, zejména v oblasti zdraví a bezpečnosti, by se měly vztahovat na všechny výrobky dané do volného oběhu na vnitřním trhu, a to bez ohledu na jejich původ,

P.   vzhledem k tomu, že širší využívání informačních a jiných moderních technologií při provádění celních operací a kontrole zboží umožnilo značně zvýšit jejich účinnost a rychlost,

Q.   vzhledem k tomu, že je nezbytné zohledňovat překážky interoperability, které pro příslušné správní orgány a hospodářské subjekty vyplývají z používání tohoto vybavení i z nákladů na jeho používání,

R.   vzhledem k tomu, že Smlouva o Evropské unii stanoví v nových základních cílech uvedených v čl. 3 odst. 5, (který odpovídá současnému čl. 2 odst. 5 ve znění čl. 1 bodu 4 Lisabonské smlouvy), že ve vztazích s okolním světem přispívá Unie k ochraně svých občanů; vzhledem k tomu, že uvedená smlouva rovněž stanoví v čl. 3 odst. 2, (který odpovídá současnému čl. 2 odst. 2 rovněž ve znění čl. 1 bodu 4 Lisabonské smlouvy), že Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, v němž je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic,

S.   vzhledem k tomu, že celní pravidla a postupy Unie jsou definovány a přijímány na úrovni Společenství, jsou však ve skutečnosti prováděny vnitrostátními orgány členských států,

T.   vzhledem k významné úloze, kterou hraje Světová celní organizace (WCO) při podporování obchodu prostřednictvím mezinárodní celní spolupráce,

Význam pravidel a postupů pro dovoz a vývoz

1.   zdůrazňuje význam účinnosti pravidel a postupů v oblasti dovozu a vývozu při provádění obchodní politiky;

2.   připomíná, že účinnost každého opatření obchodní politiky závisí především na schopnosti Unie zajistit jeho správné uplatňování; že to platí zejména pro obchodní ochranná opatření a celní preference všeho druhu poskytované Unií různým partnerům; že opatření nepoužitelné nebo těžko použitelné v celní oblasti je obchodně neúčinným opatřením, které může způsobit závažné narušení hospodářské soutěže a nesčíslné vedlejší hospodářské a sociální škody nebo škody na životním prostředí;

3.   vyjadřuje politování nad tím, že "celní proveditelnost" některých iniciativ obchodní politiky není vždy správně oceněna a brána v úvahu; jako příklad uvádí problémy, které se vyskytly v roce 2005 při zavádění ujednání o dovozu textilu a textilních výrobků s Čínou ze dne 10. června 2005;

4.   zdůrazňuje nutnost, aby oddělení Komise odpovědná za obchodní politiku lépe spolupracovala s odděleními, která se zabývají celní politikou, zejména systematičtějším zapojením těchto oddělení do skupin sjednávajících obchodní dohody;

5.   vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost problémům malých a středních podniků, zejména tím, že jim umožní přizpůsobení jejich počítačových systémů systémům používaným celními orgány za nejnižší možnou cenu a zjednoduší možnosti získání statutu oprávněného hospodářského subjektu;

6.   vítá skutečnost, že Evropské společenství bylo přijato za plnohodnotného člena Světové celní organizace počínaje dnem 1. července 2007, což mu umožňuje uplatnit mezinárodní pravomoci v oblasti celní politiky a přispět k posílení vnitřní soudržnosti; žádá Komisi, aby tuto organizaci podporovala;

Sazební zařazení, hodnota, původ a hospodářské systémy

7.   připomíná značný význam pravidel týkajících se sazebního zařazení, hodnoty a původu – preferenčního i nepreferenčního – zboží;

8.   vyzývá Komisi, aby tato pravidla soustavně vylepšovala jak na úrovni Společenství, tak v mnohostranném rámci WTO a WCO, ve smyslu jejich průhlednosti, předvídatelnosti, zjednodušení a účinnosti;

9.   vyjadřuje politování nad tím, že harmonizace pravidel o nepreferenčním původu na mnohostranné úrovni započatá v roce 1995 dohodou o pravidlech původu uzavřenou v rámci Uruguayského kola je stále zablokována; domnívá se, že tato harmonizace by umožnila zejména účinnější a spravedlivější uplatňování obchodních ochranných opatření ve světě a lepší rámcové podmínky pro označování původu; vyzývá Komisi, aby využila všech možností pro obnovení a uzavření jednání vycházejících ze zásad vytčených v Dohodě o pravidlech původu;

10.   bere na vědomí úsilí Komise vynaložené na modernizaci a zjednodušení pravidel preferenčního původu;

11.   lituje, že ačkoli je tato reforma důležitá a z politického hlediska velmi citlivá, Parlament se ve vyšší míře nepodílel na návrhu nařízení o reformě pravidel původu systému všeobecných preferencí, který je v současnosti projednáván členskými státy v rámci Výboru pro celní kodex a nemohl vykonávat právo předběžného dohledu, které mu přísluší v rámci postupu projednávání ve výborech; konstatuje však, že se předpokládá, že Komise přednese tuto záležitost před příslušným výborem Parlamentu;

12.   bere na vědomí četné námitky vycházející z některých odvětví průmyslu Společenství, jakými jsou textilní, oděvní a zemědělsko-potravinářské odvětví, vůči jednotnému uplatňování kritéria přidané hodnoty; žádá Komisi a členské státy, aby pokud možno vzaly v úvahu tyto odůvodněné kritiky;

13.   připomíná, že je obecně nezbytné dbát důsledně na to, aby uplatňování příliš pružných pravidel původu nevedlo k převádění preferencí udělených v určitých citlivých odvětvích zemím, na které se vztahují preferenční režimy, ve prospěch vysoce konkurenceschopných třetích zemí;

14.   lituje, že evropské podniky i nadále málo využívají režim uskladňování v celním skladu, stejně jako režim aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, a to kvůli jejich složitosti; vyzývá Komisi, aby zvážila zjednodušení hospodářských režimů, zavedení pružnějších postupů a zrušení papírových dokladů;

Usnadnění obchodu

15.   přikládá nejvyšší důležitost jednání probíhajícímu od srpna 2004 v rámci WTO o usnadnění obchodu; připomíná velký přínos, který se očekává od ambiciózní dohody v dané oblasti, pokud jde o snižování nákladů transakce, zlepšování konkurenceschopnosti a zvyšování mezinárodní atraktivnosti rozvojových zemí a podporu obchodu;

16.   je si vědom skutečnosti, že v závislosti na výsledku jednání o usnadnění obchodu mohou být rozvojové země nuceny zavádět nákladné programy, jejichž financování může být obtížné; považuje tedy za nezbytné, aby se rozvinuté země v závislosti na konečném výsledku jednání jednoznačně zavázaly poskytnout rozvojovým zemím technickou a finanční pomoc, aby tyto země mohly financovat náklady na uvedení do souladu, přizpůsobení a uplatňování budoucího mnohostranného rámce;

17.   zdůrazňuje, že jednání probíhají v duchu mimořádné spolupráce, která neumožňuje smlouvání zasahující do dalších témat kola jednání v Dohá; domnívá se, že aniž by byla porušena rovnováha jednání, mohl by se usnadnění obchodu týkat samostatný závěr a mohlo by se samostatně provádět, a proto požaduje jeho vyjmutí z jednotného závazku;

18.   podporuje rovněž ambiciózní cíl začleňovat kapitolu týkající se usnadnění obchodu a celní spolupráce do všech nových smluv o volném obchodu, které bude Komise vyjednávat, a to v návaznosti na sdělení Komise ze dne 4. října 2006 nazvané "Globální Evropa: Konkurenceschopnost na světovém trhu – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost" (KOM(2006)0567);

Nové poslání celních orgánů

19.   připomíná, že je v rámci Evropské unie nezbytné zavést plán boje proti padělkům a proti pirátství; trvá na tom, že je nutné posilovat spolupráci v této oblasti, a to jak mezi odděleními Komise odpovědnými za předpisy o duševním vlastnictví, obchodní politiku a celní politiku, tak rovněž s orgány celní správy členských států a mezi těmito orgány navzájem;

20.   vítá skutečnost, že členské státy a Komise nalezly kompromisní řešení týkající se mandátu k vyjednávání o mezinárodní dohodě o potírání padělání ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), neboť dosažení této dohody představuje významný úkol globální obchodní strategie EU a umožní vytvořit vrcholný mezinárodní rámec, který posílí uplatňování práv duševního vlastnictví a bude chránit výrobce před průmyslovým padělatelstvím a spotřebitele před zdravotními a bezpečnostními riziky způsobenými některými padělky;

21.   požaduje, aby Komise a členské státy přijaly opatření nezbytná k tomu, aby bylo možno zaručit, že zboží dovážené za účelem uvedení na trh v Evropské unii odpovídá evropským normám ochrany spotřebitelů, zejména v oblasti zdraví a bezpečnosti, a zamezit tak tomu, aby byly na trh uváděny výrobky či látky, které by mohly být pro spotřebitele nebezpečné;

Zneklidňující posun v oblasti bezpečnosti

22.   uznává oprávněnost obav o bezpečnost osob a majetku, avšak trvá na nutnosti nalézt rovnováhu mezi kontrolou obchodu a jeho usnadněním, aby mezinárodní obchod nebyl zbytečně a přehnaně narušován; domnívá se však, že celní orgány hrají prvořadou úlohu při plném uplatňování opatření Společenství jak v oblasti zdraví, tak v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů, a že tuto úlohu nesmí opatření zjednodušující celní postupy ohrozit;

23.   podporuje normativní rámec SAFE (Usnadnění obchodu a zajištění bezpečnosti), přijatý Radou WCO v roce 2005; zcela souhlasí s názorem vyjádřeným WCO, že "není ani přijatelné ani potřebné kontrolovat všechny zásilky" a že musí být upřednostňováno účinné řízení rizik prostřednictvím výkonných počítačových systémů;

24.   velmi lituje, že americký Kongres přijal v červenci 2007 právní předpis nazvaný "HR1" a že Spojené státy jednostranně zavedly požadavek skenování všech kontejnerů mířících do této země od roku 2012; pochybuje o účinnosti tohoto opatření a jeho slučitelnosti s pravidly WTO; obává se, že toto opatření se po zavedení do praxe stane brzdou rozvoje transatlantického obchodu;

25.   upozorňuje na skutečnost, že pro světové hospodářství, které je stále integrovanější, má spolehlivost obchodu zásadní význam; naléhavě vyzývá transatlantický dialog zákonodárců (TLD) a Komisi, aby vyvinuly veškeré úsilí k dosažení změny právních předpisů Spojených států stanovících povinnost skenování všech kontejnerů mířících do Spojených států, a to ve smyslu přijetí přístupu založeného na rizicích; žádá Komisi, aby vznesla tuto otázku jak před Transatlantickou hospodářskou radou (TEC), tak před jinými orgány, a aby Spojené státy přesvědčila ke změně jejich rozhodnutí; nabádá k podpoře vzájemného uznávání "schválených hospodářských subjektů" a bezpečnostních norem přijatých Světovou celní organizací (C-TPAT, normativní rámec SAFE);

Přetrvávající nedostatek harmonizace

26.   připomíná, že orgán pro řešení sporů WTO potvrdil v odvolacím řízení ve výše uvedené věci WT/DS315 zásadní slučitelnost celního systému Unie s pravidly WTO, a vítá tento výsledek;

27.   nicméně konstatuje, že jak obchodní partneři, tak samotné evropské hospodářské subjekty nadále požadují větší harmonizaci vnitrostátních orgánů při zavádění celní legislativy Společenství;

28.   připomíná, že postupy jednotlivých členských států se někdy liší, a to např. v oblasti výběru DPH z dovozu, podmínek pro získání některých zjednodušených postupů, frekvence fyzických kontrol zboží a v oblasti sankcí, přičemž tyto rozdíly mohou být škodlivé;

29.   domnívá se, že musí být učiněno vše pro zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty na celém celním území Společenství, což je nevyhnutelné pro zachování celistvosti vnitřního trhu, ochrany finančních zájmů EU, zachování jejích vnějších pravomocí – zejména v oblasti obchodní politiky – a dodržování jejích mezinárodních závazků;

30.   vyjadřuje podporu všem iniciativám, které mají za cíl lépe sladit činnost vnitrostátních orgánů, napomáhat součinnosti, zavádět nové komunikačních systémy a systémy pro sdílení informací, rozvíjet osvědčené postupy a výměnu zaměstnanců a zkušeností, které umožní jednotlivým orgánům fungovat při provádění legislativy Společenství jako jednotný celek;

31.   zdůrazňuje, že v tomto ohledu mají zásadní význam takové nástroje, jako je integrovaný sazebník (TARIC), závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ), závazné informace o původu zboží (ZIPZ) a společný rámec řízení rizik; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto nástroje dále zdokonalovaly a aby zajistily jejich řádné fungování;

32.   trvá na tom, že je nezbytné sjednotit důkazní právo nebo stanovit minimální společná pravidla, a dále dbát na to, aby všech 27 členských států jednotným způsobem uplatňovalo nařízení Společenství týkající se celního práva (zejména nařízení (ES) č. 1383/2003(4));

33.   žádá Komisi, aby do svých návrhů začlenila konkrétní ustanovení týkající se správních a trestních sankcí za porušování celních ustanovení v článcích 135 a 280 Smlouvy o ES ve znění čl. 2 bodů 45 a 276 Lisabonské smlouvy;

34.   kritizuje zdrženlivost, kterou v této fázi projevují Komise a členské státy při vytváření nových struktur k zajištění jednotného použití celní legislativy Společenství; žádá Komisi a členské státy, aby vážně zvážily možnost vytvoření jednotné celní služby Evropské unie, s cílem směřovat k vytvoření správy Společenství odpovědné za celní unii, která by účinněji uplatňovala celní pravidla a postupy na celém celním území Evropské unie;

o
o   o

35.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Světové celní organizaci, Světové obchodní organizaci a členským i kandidátským zemím obou organizací.

(1) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0049.
(3) Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.
(4) Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.

Právní upozornění - Ochrana soukromí