Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2256(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0184/2008

Esitatud tekstid :

A6-0184/2008

Arutelud :

PV 04/06/2008 - 27
CRE 04/06/2008 - 27

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0247

Vastuvõetud tekstid
PDF 143kWORD 91k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega
P6_TA(2008)0247A6-0184/2008

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta resolutsioon kaubanduspoliitika rakendamise kohta tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (2007/2256(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 23–31, 95, 133 ja 135;

–   võttes arvesse 13. detsembri 2007. aasta Lissaboni lepingut, mis on liikmesriikide poolt praegu ratifitseerimisel;

–   võttes arvesse konventsiooni Tollikoostöö Nõukogu loomise kohta, mis allkirjastati Brüsselis 15. detsembril 1950. aastal ja jõustus 4. novembril 1952. aastal;

–   võttes arvesse 1994. aasta üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (GATT) ja eriti selle artikleid V, VIII ja X;

–   võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 13. detsembril 1996. aastal Singapuris vastu võetud ministrite deklaratsiooni ja eriti selle punkti 21;

–   võttes arvesse WTO 14. novembril 2001. aastal Dohas vastu võetud ministrite deklaratsiooni ja eriti selle punkti 27;

–   võttes arvesse WTO peanõukogu 1. augustil 2004. aastal vastu võetud otsust ja eriti selle D lisa kaubavahetuse lihtsustamise läbirääkimiste korra kohta;

–   võttes arvesse WTO 18. detsembril 2005. aastal Hongkongis vastu võetud ministrite deklaratsiooni, eriti selle punkti 33 ja E lisa;

–   võttes arvesse WTO vaekogu ja vaidluste lahendamise organi aruandeid kohtuasjas (WT/DS315) Euroopa Ühendused – teatavad tolliküsimused;

–   võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik(1);

–   võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta teise lugemise seisukohta nõukogu ühise seisukoha suhtes eesmärgiga võtta vastu määrus, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)(2);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsust nr 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta(3);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tolli tegevusprogramm ("Toll 2013") (KOM(2006)0201);

–   võttes arvesse komisjoni 16. märtsi 2005. aasta teatist "Sooduskaubanduse korra päritolureeglid – Tulevikuorientiirid" (KOM(2005)0100);

–   võttes arvesse komisjoni 1. aprilli 2008. aasta teatist "Tolliliidu arengustrateegia" (KOM(2008)0169);

–   võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (TAXUD 2046/2007) üldise soodustuste süsteemi päritolureeglite kohta, mida tolliseadustiku komitee praegu läbi vaatab;

–   võttes arvesse tolliprotseduuride lihtsustamise ja ühtlustamise rahvusvahelise konventsiooni (Kyoto konventsiooni) muudetud versiooni;

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduste ühinemist Maailma Tolliorganisatsiooniga (WCO) ning liikmele omaste õiguste ja kohustuste ajutist teostamist (KOM(2007)0252);

–   võttes arvesse komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi 15. juuni 2007. aasta lõpparuannet tolliasutuste rolli kohta tulevikus;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjonis 19. detsembril 2007. aastal toimunud kuulamise dokumente teemal "Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega";

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A6-0184/2008),

A.   arvestades, et tolliliit on üks ajaloolisi aluseid, millel rajanes Euroopa maailmajao majanduslik ja poliitiline integratsioon;

B.   arvestades, et tolliliidu ja ühise kaubanduspoliitika mõisted moodustavad ühtse terviku;

C.   arvestades, et Euroopa Liidu impordi- ja ekspordieeskirjad ja -menetlused etendavad olulist rolli siseturu tõrgeteta toimimisel;

D.   arvestades, et ühine kaubanduspoliitika on aastate jooksul oluliselt edasi arenenud, mis on nõudnud ja nõuab endiselt impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetluste pidevat kohandamist;

E.   arvestades, et ühine kaubanduspoliitika saab toimida ainult tõhusatele kaupade impordi- ja ekspordieeskirjadele ja -menetlustele toetudes;

F.   arvestades, et impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetluste lihtsustamine ja ajakohastamine nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelisel tasandil on kaubanduse ja konkurentsivõime seisukohast strateegilise tähtsusega küsimus;

G.   arvestades väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) eriomaseid probleeme tollieeskirjadest ja -menetlustest arusaamisel, mis raskendab sageli nimetatud ettevõtjate juurdepääsu rahvusvahelisele kaubandusele ning ei võimalda neil kasutada täielikult ära globaliseerumise eeliseid;

H.   arvestades, et importkaupade tariifse klassifitseerimise, päritolu ja väärtuse õige määramine on ühise tollitariifistiku, tariifsete soodustuste, dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja mitmete teiste kaubanduspoliitika vahendite nõuetekohaseks kohaldamiseks äärmiselt vajalik;

I.   arvestades, et liiga koormavad või aeganõudvad tollieeskirjad ja -menetlused takistavad rahvusvahelist kaubavahetust ning majandustegevuses osalejad, eelkõige VKEd peavad neid põhilisteks mittetariifseteks kaubandustõketeks;

J.   arvestades, et tolliasutuste roll on muutumas: lihtsalt tollimaksude kogumiselt, mis on küll oluline ülesanne, kuid viimase 20 aasta jooksul märgatavalt vähenenud, siirdutakse tänapäeval mittetariifsete meetmete, sealhulgas eelkõige nende meetmete rakendamisele, mis on seotud julgeoleku ja turvalisusega ning võltsimise vastase võitlusega, rahapesu ja narkootikumide vastase võitlusega, samuti tervishoiu-, keskkonna- ja tarbijakaitsemeetmete rakendamisele ning käibemaksu ja impordiaktsiiside kogumisele või ekspordimaksudest vabastamisele ja loomulikult liidu kaubanduspoliitika järgimisele;

K.   arvestades 2004. aasta augustist WTO ja Doha vooru raames tehtud pingutusi siduva mitmepoolse kaubanduse lihtsustamise lepingu sõlmimiseks ning arvestades mitmete arengumaade raskusi läbirääkimiste raames välja pakutud piiril võetavate meetmete rahastamisel;

L.   arvestades arengumaade erilisi raskusi tõhusate tollisüsteemide kehtestamisel, eelkõige infrastruktuuri, varustuse ning personali koolituse ja aususe valdkonnas;

M.   arvestades, et kaubanduse lihtsustamise peamine eesmärk tuleb ühildada samavõrd olulise kontrollide tõhususe eesmärgiga;

N.   arvestades, et inimeste ja vara julgeolekuga seotud mured etendavad tollieeskirjade ja -menetluste määratlemisel ja kohaldamisel järjest suuremat rolli, eriti teatavate liidu suurte kaubanduspartnerite jaoks;

O.   arvestades, et Euroopa tarbijakaitsenorme, eelkõige tervishoiu ja ohutuse valdkonnas tuleb kohaldada kõikide siseturul vabasse ringlusse lastud toodete suhtes, sõltumata nende päritolust;

P.   arvestades, et infotehnoloogia ja muude kaasaegsete tehnoloogiate suurem kasutamine tollitehingute sooritamisel ja kaupade kontrollimisel tõstab märkimisväärselt tõhusust ja kiirust;

Q.   arvestades vajadust võtta arvesse koostalitlusvõime nõuet, mis on selliste vahendite kasutamise eeltingimus, ning kasutamisega kaasnevaid kulusid asjaomastele haldusasutustele ja majandustegevuses osalejatele;

R.   arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 (mis vastab kehtiva artikli 2 lõikele 5, mida muudetakse Lissaboni lepingu artikli 1 lõikega 4) nähakse uute põhieesmärkide seas ette, et liit aitab suhetes maailmaga kaasa oma kodanike kaitsele; arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 2 (mis vastab kehtiva artikli 2 lõikele 2, mida muudetakse Lissaboni lepingu artikli 1 lõikega 4) sätestatakse samuti, et liit moodustab oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud asjakohaste meetmete, muu hulgas välispiirikontrolliga seotud meetmetega;

S.   arvestades, et kui liidu tollieeskirjad ja -menetlused määratletakse ja võetakse vastu ühenduse tasandil, sõltub nende tegelik rakendamine liikmesriikide ametiasutuste tegevusest;

T.   arvestades, et WCO etendab rahvusvahelise tollialase koostöö kaudu olulist rolli kaubanduse edendamisel,

Impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetluste tähtsus

1.   rõhutab impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetluste tõhususe tähtsust rahvusvahelise kaubanduspoliitika rakendamisel;

2.   tuletab meelde, et kõikide kaubanduspoliitika meetmete tõhusus sõltub suurelt jaolt liidu võimekusest tagada nende nõuetekohane kohaldamine, see kehtib eriti kaubanduse kaitsemeetmete ja liidu poolt eri partneritele antud igat tüüpi tariifsete soodustuste puhul; tuletab meelde, et tollivaldkonnas kohaldamatu või raskesti kohaldatav meede on kaubanduse jaoks ebatõhus meede, mis võib kaasa tuua tõsiseid konkurentsimoonutusi ning arvukalt kaasnevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja/või keskkonnakahjusid;

3.   peab äärmiselt kahetsusväärseks, et mõne kaubanduspoliitika algatuse teostatavust tollipoliitika seisukohast ei hinnata ega võeta alati õigesti arvesse; tuletab näiteks meelde 2005. aasta probleeme Hiinaga 10. juuni 2005. aasta vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisel tekstiilitoodete impordi ja rõivatoodete suhtes;

4.   rõhutab vajadust komisjoni kaubandus- ja tollipoliitikaga tegelevate talituste omavahelise parema koostöö järele, eriti talituste süstemaatilisema kaasamise kaudu kaubanduslepingute läbirääkimisi pidavatesse rühmadesse;

5.   kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu VKEde probleemidele, eelkõige lihtsustades nende arvutisüsteemide võimalikult odavat kohandamist tolliasutuste arvutisüsteemidega ning lihtsustades menetlusi nn akrediteeritud majandustegevuses osaleja staatuse saamiseks;

6.   tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa Ühendus võeti vastu WCO täieõiguslikuks liikmeks alates 1. juulist 2007. aastal, mille kaudu tunnustatakse tema rahvusvahelist pädevust tollipoliitika valdkonnas ning mis aitab tugevdada ühenduse sisemist ühtekuuluvust; palub, et komisjon toetaks nimetatud organisatsiooni;

Tariifne klassifitseerimine, väärtus, päritolu ja majanduslik kord

7.   tuletab meelde tariifse klassifitseerimise, kaupade väärtuse ja päritolu – nii sooduspäritolu kui ka mittesooduspäritolu – reeglite erilist tähtsust;

8.   õhutab komisjoni töötama jätkuvalt nende reeglite parandamise nimel, nii ühenduse tasandil kui ka WTO ja WCO mitmepoolsete raamistike kontekstis, muutes reeglid läbipaistvamaks, prognoositavamaks, lihtsamaks ja tõhusamaks;

9.   peab äärmiselt kahetsusväärseks, et mittesooduspäritolu reeglite mitmepoolne ühtlustamine, mis sai alguse alates 1995. aastast Uruguay vooru raames sõlmitud päritolureeglite lepingu põhjal, on jätkuvalt ummikseisus; on seisukohal, et ühtlustamine võimaldaks kohaldada kogu maailmas tõhusamalt ja õiglasemalt kaubanduse kaitsemeetmeid ning tagada päritolumärgistuse tavade parema raamistiku; kutsub komisjoni üles võtma kõiki võimalikke meetmeid läbirääkimiste taasalustamiseks ja lõpule viimiseks päritolureeglite lepingu põhimõtete alusel;

10.   võtab arvesse komisjoni pingutusi sooduspäritolureeglite kaasajastamisel ja lihtsustamisel;

11.   peab kahetsusväärseks, et vaatamata reformi tähtsusele ja suurele poliitilisele tundlikkusele ei ole Euroopa Parlamenti tihedamalt kaasatud üldise soodustuste süsteemi päritolureeglite reformi käsitleva ja praegu tolliseadustiku komitees liikmesriikide poolt läbivaadatava määruse eelnõu väljatöötamisse, et parlamendil oleks võimalik kasutada talle komiteemenetluse raames antud eelneva kontrolli õigust; märgib siiski, et komisjonil tuleb anda vastutavale parlamendikomisjonile ülevaade nimetatud teema kohta;

12.   märgib, et ühenduse teatavad tööstusharud, nagu tekstiili-, rõiva- ja põllumajanduslike toiduainete tööstus on avaldanud sügavat rahulolematust lisandväärtuse kriteeriumi ühetaolise kohaldamise üle; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta seda õigustatud kriitikat võimalikult ulatuslikult arvesse;

13.   tuletab meelde, et üldjoontes on oluline tagada, et soodustusi, mida antakse soodustuste süsteemist kasu saavatele riikidele teatavates tundlikes valdkondades, ei kasutataks liiga paindlike päritolureeglite tõttu ära väga konkurentsivõimeliste kolmandate riikide poolt;

14.   peab kahetsusväärseks, et Euroopa ettevõtted kasutavad vähe ühenduse tolliladustamis- ning välistöötlemise ja seestöötlemise protseduure, kuna need on keerulised; kutsub komisjoni üles kaaluma nn majandusliku mõjuga protseduuride lihtsustamist, paindlikemate menetluste kasutuselevõtmist ning paberivaba süsteemi loomist;

Kaubanduse lihtsustamine

15.   omistab väga suurt tähtsust alates 2004. aasta augustist WTOs toimuvatele läbirääkimistele kaubanduse lihtsustamise üle; tuletab meelde olulist kasu, mida oodatakse ambitsioonikalt kokkuleppelt nii tehingumaksumuste vähenemise, konkurentsivõime ja arengumaade rahvusvahelise atraktiivsuse parandamise ning soodsama kaubavahetuse näol;

16.   on teadlik ohust, et kaubanduse lihtsustamise läbirääkimiste tulemused võivad kohustada arengumaid viima läbi kulukaid programme, mille rahastamine võib neile üle jõu käia; peab seetõttu oluliseks, et arenenud riigid võtaksid endale läbirääkimiste lõpptulemuse osana selge kohustuse osutada arengumaadele tehnilist ja rahalist abi, et viimased suudaksid toime tulla tulevase mitmepoolse raamistiku järgimise, kohandamise ja rakendamise kulude rahastamisega;

17.   rõhutab kõnealuste läbirääkimiste märkimisväärset koostöövalmidust, mille raames ei käsitleta läbisegi Doha vooru muid teemasid; arvab, et kaubanduse lihtsustamise küsimuses võiks jõuda kokkuleppele ja rakendada seda eraldi, vältides nii Doha vooru destabiliseerimist, ning palub seetõttu loobuda selle käsitlemisest ühtse kohustuse raames;

18.   toetab samuti komisjoni ambitsioonikat kava lisada kõikidesse uutesse vabakaubanduslepingutesse, mille üle komisjon läbirääkimisi peab, peatükk kaubanduse lihtsustamise ja tollialase koostöö kohta vastavalt komisjoni 4. oktoobri 2006. aasta teatisele " Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse " (KOM(2006)0567);

Tolli uued ülesanded

19.   tuletab meelde vajadust kehtestada ELi tasandil võltsimise ja piraatluse vastu võitlemise kava; rõhutab, et selles valdkonnas on vaja tõhustatud koostööd nii komisjoni talituste vahel, mis tegelevad intellektuaalomandi eeskirjade, kaubanduspoliitika ja tollipoliitikaga, kui ka liikmesriikide tolliasutustega ning nende asutuste vahel;

20.   tunneb heameelt liikmesriikide ja komisjoni vahel saavutatud kompromisslahenduse üle võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) läbirääkimismandaadi osas, mis on liidu ülemaailmse kaubandusstrateegia oluline osa ja kõrgetasemeline rahvusvaheline raamistik intellektuaalomandi õiguste jõustamise tugevdamiseks ning tootjate kaitsmiseks tööstuspiraatluse vastu ja tarbijate kaitsmiseks paljude võltsitud toodetega seotud tervise- ja ohutusriskide eest;

21.   nõuab, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et tagada ELi turule toomiseks imporditavate kaupade vastavus Euroopa tarbijakaitsenormidele, eelkõige tervishoiu ja ohutuse seisukohast, et vältida selliste toodete või ainete levimist, mis võivad tarbijatele ohtlikud olla;

Murettekitavad liialdused julgeoleku nimel

22.   tunnistab inimeste ja vara julgeolekuga seotud murede põhjendatust, kuid rõhutab vajadust leida õige tasakaal kontrolli ja lihtsustamise vahel, et mitte takistada asjatult või liigselt rahvusvahelist kaubavahetust; arvab siiski, et toll etendab peamist rolli ühenduse meetmete täielikus kohaldamises nii tervishoiu kui ka keskkonna ja tarbijate kaitse valdkonnas ning et tollikorralduse lihtsustamise meetmed ei tohi tarbijakaitset kui prioriteeti ohustada;

23.   toetab SAFE (ülemaailmse kaubavahetuse lihtsustamine ja turvalisemaks muutmine) normide raamistikku, mille WCO nõukogu 2005. aastal vastu võttis; nõustub täielikult WCO arvamusega, et kõiki saadetisi ei ole ei vastuvõetav ega vajalik kontrollida ning et soodustada tuleb riskide efektiivset haldamist tõhusate arvutisüsteemide abil;

24.   peab äärmiselt kahetsusväärseks, et USA Kongressis võeti 2007. aasta juulis vastu nn HR1 seadus ning et USA kehtestas ühepoolselt nõude valgustada alates 2012. aastast läbi kõik sinna riiki suunduvad konteinerid; kahtleb sellise meetme tõhususes ja selle ühilduvuses WTO eeskirjadega; kardab, et see hakkab ellu rakendudes pidurdama Atlandi-ülese kaubavahetuse arengut;

25.   märgib, et ohutu kaubandus on üha integreeritumas maailmamajanduses eriti tähtis; nõuab tungivalt, et Atlandi-ülene seadusandjate dialoog (TLD) ja komisjon jätkaksid pingutusi tagamaks, et USA seadust, millega nähakse ette kõikide USAsse sissetulevate konteinerite läbivalgustamine, muudetaks vastavalt riskipõhisele lähenemisviisile; nõuab, et komisjon tõstataks nimetatud küsimuse Atlandi-üleses majandusnõukogus (TEC) ja teistes organites ning veenaks USAd oma otsust muutma; palub toetada nn akrediteeritud majandustegevuses osalejate ja WCO turvastandardite (C-TPAT, SAFE raamistik) vastastikust tunnustamist;

Jätkuvalt puudulik ühtlustamine

26.   juhib tähelepanu, et WTO vaidluste lahendamise organ kinnitas üldjoontes liidu tollisüsteemi ühilduvust WTO eeskirjadega eelmainitud kohtuasja WT/DS315 apellatsioonis, ning tervitab seda tulemust;

27.   nendib sellegipoolest, et nii ELi kaubanduspartnerid kui ka Euroopa majandustegevuses osalejad ise soovivad endiselt ühenduse tolliseadustiku rakendamisel riiklike ametiasutuste vahel suuremat ühtlustamist;

28.   märgib, et mõnikord esineb liikmesriikide eeskirjade vahel kahjustavaid lahknevusi, näiteks sellistes valdkondades nagu impordi käibemaks, juurdepääsu tingimused teatud lihtsustatud menetlustele ning kaupade füüsilise kontrolli sagedus ja karistused;

29.   arvab, et kõik tuleb teha selleks, et ettevõtjaid koheldaks võrdselt kogu ühenduse tolliterritooriumil, mis on oluline eeltingimus siseturu terviklikkuse säilitamiseks, liidu finantshuvide kaitsmiseks, tema pädevuse säilitamiseks välispoliitikas – eriti kaubanduspoliitikas – ning võetud rahvusvaheliste kohustuste järgimiseks;

30.   väljendab oma toetust kõikidele algatustele, mille eesmärk on suurendada sidusust liikmesriikide ametiasutuste vahel, soodustada sünergiat, rajada uusi kommunikatsiooni- ja infojagamissüsteeme, arendada parimaid tavasid ning vahetada personali ja kogemusi, et võimaldada neil erinevatel ametiasutustel toimida ühenduse õigusaktide kohaldamisel kui üks üksus;

31.   rõhutab sellega seoses selliste vahendite olulisust nagu ühenduse integreeritud tariif (TARIC), Euroopa siduv tariifiinformatsioon (EBTI), siduv päritoluinformatsioon (BOI) ja ühtne riskijuhtimise raamistik; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama nende vahendite täiustamist ja tagama nende nõuetekohane toimimine;

32.   rõhutab vajadust ühtlustada tõendamist käsitlevad eeskirjad või kehtestada ühised miinimumnõuded ning tagada ühenduse tollialaste õigusaktide (eelkõige nõukogu määruse (EÜ) 1383/2003)(4) ühetaoline kohaldamine 27 liikmesriigis;

33.   nõuab, et komisjon lisaks oma ettepanekutesse konkreetsed sätted Lissaboni lepingu artikli 2 punktidega 45 ja 276 muudetud EÜ asutamislepingu artiklites 135 ja 280 ette nähtud tollialaste sätete rikkumisel kohaldatavate haldus- ja kriminaalkaristuste kohta;

34.   väljendab kahetsust seoses komisjoni ja liikmesriikide soovimatusega kavandada praegusel hetkel uusi struktuure, et tagada ühenduse tollialaste õigusaktide ühetaoline kohaldamine; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid kaaluksid tõsiselt võimalust luua ühtne ELi tolliteenistus, eesmärgiga liikuda tolliliidu eest vastutava ühenduse asutuse suunas, et tollialaseid eeskirju ja menetlusi saaks tulemuslikumalt rakendada kogu ELi tolliterritooriumil;

o
o   o

35.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Maailma Tolliorganisatsioonile, Maailma Kaubandusorganisatsioonile ning mõlema organisatsiooni liikmetele ja kandidaatriikidele.

(1) EÜT L 302, 19.10.1992, lk. 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0049.
(3) ELT L 23, 26.1.2008, lk. 21.
(4) ELT L 196, 2.8.2003, 7

Õigusteave - Privaatsuspoliitika