Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2091(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0205/2008

Esitatud tekstid :

A6-0205/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0248

Vastuvõetud tekstid
PDF 204kWORD 41k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
P6_TA(2008)0248A6-0205/2008
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 (KOM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0200 – C6-0164/2008);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 26;

–   võttes arvesse komisjoni ja eelarvepädevate institutsioonide vahel 16. aprillil 2008. aastal toimunud kolmepoolsete kõneluste tulemusi;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0205/2008),

1.   kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.   soovitab tungivalt komisjonil esitada paranduseelarveid, mille ainuke eesmärk on ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et vältida õnnetuste korral viivitusi finantsabi andmisel;

3.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2008/371/EÜ (ELT L 128, 16.5.2008, lk 8).


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

5. juuni 2008,

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet(1), eriti selle punkti 26;

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(2);

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi "fond"), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fondi kasutada.

Kreeka esitas taotluse fondi vahendite kasutamiseks seoses 2007. aasta augustis metsatulekahjudest põhjustatud katastroofiga.

Sloveenia esitas taotluse fondi vahendite kasutamiseks seoses 2007. aasta septembris üleujutustest põhjustatud katastroofiga.

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarvest võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 98 023 212 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 5. juuni 2008,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2008/371/EÜ (ELT L 128, 16.5.2008, lk 8).
(2) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika