Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2091(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0205/2008

Texte depuse :

A6-0205/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0248

Texte adoptate
PDF 281kWORD 45k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
P6_TA(2008)0248A6-0205/2008
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0200-C6-0164/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 26,

–   având în vedere rezultatele dezbaterilor trilaterale dintre Comisie și cele două ramuri ale autorității bugetare, care au avut loc la 16 aprilie 2008,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0205/2008),

1.   aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.   recomandă în mod ferm Comisiei, în ceea ce privește Fondul de Solidaritate, să prezinte bugete rectificative al căror unic obiectiv să fie mobilizarea Fondului, pentru a permite evitarea oricărei întârzieri în acordarea de ajutor financiar în caz de catastrofe;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a semna respectiva decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, inclusiv anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/371/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 iunie 2008

privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

Uniunea Europeană a creat un Fond de Solidaritate al Uniunii Europene ("Fondul") pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea Fondului.

Grecia a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, referitoare la o catastrofă cauzată de incendii forestiere în luna august a anului 2007.

Slovenia a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, referitoare la o catastrofă cauzată de inundații în luna septembrie a anului 2007,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, se mobilizează Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 98 023 212 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2008

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/371/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).
(2) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate