Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0037/2008

Predkladané texty :

A6-0037/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0249

Prijaté texty
PDF 648kWORD 325k
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel
Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***I
P6_TA(2008)0249A6-0037/2008
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) (KOM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0264),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0147/2007),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 20. novembra 2007 v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 80a a článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0037/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený podľa odporúčaní poradnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú.v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júna 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie)
P6_TC1-COD(2007)0097

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok  71,

so zreteľom na návrh Komisie ║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Je potrebné vykonať viacero podstatných zmien v nariadení Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi(4) a v nariadení Rady (ES) č. 12/98 z 11. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, vykonávať vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v členskom štáte(5). Z dôvodu prehľadnosti a zjednodušenia je vhodné tieto nariadenia prepracovať a vložiť do jedného nariadenia.

(2)  Ustanovenie spoločnej dopravnej politiky vyžaduje, okrem iného, ustanovenie spoločných pravidiel použiteľných pre medzinárodnú cestnú prepravu osôb, ako aj podmienok, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, vykonávať vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v inom členskom štáte.

(3)  Na zabezpečenie jednotného rámca pre medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi v rámci celého Spoločenstva by sa toto nariadenie malo vzťahovať na celú medzinárodnú prepravu na území Spoločenstva. Preprava z členských štátov do tretích štátov je ešte stále v značnej miere upravená v dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi a danými tretími štátmi. Toto nariadenie by sa preto nemalo vzťahovať na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila v členskom štáte, kde nastupovali alebo vystupovali cestujúci, pokiaľ neboli medzi Spoločenstvom a príslušnými tretími štátmi uzavreté potrebné dohody. Malo by sa však uplatňovať na území tranzitného členského štátu.

(4)  Sloboda poskytovania služieb je základným princípom spoločnej dopravnej politiky a vyžaduje, aby dopravcovia zo všetkých členských štátov mali zabezpečený prístup na medzinárodné dopravné trhy bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo miesta sídla.

(5)  Vykonávanie medzinárodnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi by malo byť podmienené vlastníctvom licencie Spoločenstva. Od dopravcov by sa malo vyžadovať, aby sa v každom ich vozidle nachádzala overená kópia licencie Spoločenstva v záujme uľahčenia účinnej kontroly zo strany kontrolných orgánov, a to najmä orgánov mimo členského štátu, v ktorom je dopravca usadený. Mali by sa stanoviť podmienky vydávania licencií Spoločenstva, ich obdobia platnosti a podrobné pravidlá ich používania. Je tiež potrebné ustanoviť podrobné špecifikácie vzhľadom na úpravu a iné aspekty licencie Spoločenstva a overených kópií.

(6)  Mali by sa ustanoviť flexibilné opatrenia týkajúce sa podmienok pre špeciálnu pravidelnú dopravu a určitú príležitostnú dopravu, aby boli uspokojené požiadavky trhu.

(7)  Toto nariadenie sa nevzťahuje na dopravcov, ktorí majú prístup iba na ich vnútroštátny trh autokarovej a autobusovej dopravy, ani na licencie, ktoré im vydávajú členské štáty, v ktorých majú títo dopravcovia sídlo.

(8)  Popri zachovaní systému povolení pre pravidelnú dopravu by sa mali zmeniť a doplniť niektoré pravidlá, hlavne pokiaľ ide o povoľovacie konania.

(9)  Povolenie pre služby pravidelnej dopravy by sa teda malo udeliť, pokiaľ nie sú jasne špecifikované dôvody zamietnutia týkajúce sa žiadateľa. V súvislosti s príslušným trhom by sa mal ponechať len jeden dôvod zamietnutia, a to ten, že služba, o ktorú sa žiada, by závažne obmedzovala životaschopnosť porovnateľnej služby prevádzkovanej v rámci záväzkov verejnej služby na priamo ovplyvnených úsekoch.

(10)  Dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, by mali mať možnosť vykonávať niektoré služby vnútroštátnej cestnej osobnej dopravy so zreteľom na špecifické charakteristiky každého druhu týchto služieb.

(11)  Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb(6) platia v prípadoch, keď v záujme zabezpečenia špeciálnej pravidelnej dopravy dopravcovia vysielajú pracovníkov,  ktorí sú s týmito dopravcami v pracovnom pomere, z členského štátu, v ktorom bežne pracujú.

(12)  Pokiaľ ide o pravidelnú dopravu, len pravidelná doprava vykonávaná ako časť pravidelnej medzinárodnej dopravy, okrem mestskej a predmestskej dopravy, by sa mala otvoriť pre dopravcov, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, za dodržania určitých podmienok, najmä vzhľadom na platný právny poriadok hostiteľského členského štátu.

(13)  Je žiaduce, aby si členské štáty poskytli vzájomnú pomoc z hľadiska správneho uplatňovania tohto nariadenia.

(14)  Administratívne formálne požiadavky by mali byť zredukované v najväčšej možnej miere bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktoré sú zárukou správneho uplatňovania a účinného presadzovania tohto nariadenia. Na tento účel by sa existujúce pravidlá odobratia licencie Spoločenstva mali objasniť a posilniť. Súčasné pravidlá by sa mali prispôsobiť s cieľom umožniť účinné sankcionovanie závažných porušení ▌, ku ktorým došlo v iných členských štátoch, ako je členský štát kde má dopravca sídlo. Pokuty by mali byť nediskriminačné a primerané závažnosti porušení. Je potrebné zabezpečiť možnosť podať odvolanie proti každej uloženej sankcii.

(15)  Členské štáty by mali zaznamenávať do svojich vnútroštátnych registrov podnikov cestnej dopravy všetky závažné porušenia, ktorých sa dopustili dopravcovia a ktoré viedli k uloženiu sankcie.

(16)  V záujme posilnenia a uľahčenia výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi by si členské štáty mali vymieňať príslušné informácie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest zriadených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 z ..., [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy](7).

(17)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(8).

(18)  Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie formátu určitých dokumentov, ktoré sa majú používať pri uplatňovaní tohto nariadenia, a na prispôsobenie prílohy I technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť ║ nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)  Z dôvodu komplexnosti by sa na prijatie uvedených opatrení mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

(20)  Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia, najmä vzhľadom na účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

(21)  Keďže ║ že ciele činnosti, ktorá sa má uskutočniť, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale z dôvodu ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec ║ nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(22)  Podpora autokarových zájazdov najmä pre turistov s nižšími príjmami a propagácia cestovného ruchu v regiónoch si vyžaduje opätovné zavedenie 12-dňového pravidla pre spiatočné cesty autokarom ako uvádza Európsky parlament v odseku 78 jeho uznesenia z 29. novembra 2007 o obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu(9). Z tohto dôvodu by sa malo náležite rozšíriť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(10).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na medzinárodnú autokarovú a autobusovú prepravu osôb ║ na území Spoločenstva, vykonávanú za odplatu alebo pre vlastnú potrebu dopravcami usadenými v členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi, pričom sa používajú vozidlá, ktoré sú v tomto členskom štáte zaregistrované a ktoré sú vhodné z hľadiska ich konštrukcie a vybavenia na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča a sú určené na tento účel a na pohyb takýchto vozidiel naprázdno v súvislosti s takouto prepravou.

Výmena vozidla alebo prerušenie prepravy umožňujúce, aby sa časť cesty uskutočnila inými dopravnými prostriedkami, neovplyvní uplatňovanie tohto nariadenia.

2.  V prípade prepravy z členského štátu do tretieho štátu a naopak sa toto nariadenie bude uplatňovať na tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Nevzťahuje sa na časť cesty na území členského štátu, kde cestujúci nastupujú alebo vystupujú, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutým tretím štátom.

3.  Do uzavretia dohôd uvedených v odseku 2 medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími štátmi nie sú týmto nariadením dotknuté ustanovenia týkajúce sa prepravy z členského štátu do tretieho štátu a naopak, obsiahnuté v dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi s takýmito tretími štátmi. Členské štáty však prispôsobia tieto dohody, aby sa zabezpečilo dodržanie zásady nediskriminácie medzi dopravcami Spoločenstva.

4.  Toto nariadenie sa vzťahuje na vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktorú dočasne vykonáva dopravca, ktorý nemá bydlisko/sídlo v danom členskom štáte, ako sa ustanovuje v kapitole V.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

   a) "pravidelná doprava" je doprava, ktorá zabezpečuje prepravu cestujúcich v presne stanovených intervaloch po presne stanovených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach;
   b) "špeciálna pravidelná doprava" je pravidelná doprava, bez ohľadu na to, kto ju organizuje, ktorá zabezpečuje prepravu špecifikovaných kategórií cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich;
   c) "príležitostná doprava" je doprava, ktorá nespadá pod definíciu pravidelnej dopravy, vrátane špeciálnej pravidelnej dopravy, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že prepravuje skupinu cestujúcich vytvorenú z podnetu zákazníka alebo dopravcu samotného;
  d) "doprava pre vlastnú potrebu" je doprava, ktorá sa uskutočňuje na nekomerčné a neziskové účely fyzickou osobou alebo právnickou osobou, pričom platí, že
   dopravná činnosť je len vedľajšou činnosťou pre túto fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
   používané vozidlá sú majetkom tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo boli nimi nadobudnuté na splátky, alebo sú predmetom dlhodobej leasingovej zmluvy a riadia ich členovia personálu tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo samotná fyzická osoba;
   e) "║ kabotážna preprava" sú služby cestnej osobnej dopravy v prenájme alebo za úhradu, ktoré dočasne vykonáva dopravca v hostiteľskom členskom štáte;

f)   "hostiteľský členský štát" je členský štát, v ktorom dopravca vykonáva činnosť, iný, ako je členský štát, v ktorom má daný dopravca sídlo;

   g) "závažné porušenie ▌ právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy" je porušenie, ktoré by v rámci súdneho konania mohlo viesť k strate bezúhonnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. .../2008 [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy].

Článok 3

Sloboda poskytovania služieb

1.  Akýkoľvek dopravca v prenájme alebo za úhradu uvedený v článku 1 môže v súlade s týmto nariadením vykonávať pravidelnú dopravu vrátane špeciálnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy autokarmi a autobusmi bez diskriminácie v súvislosti so štátnou príslušnosťou alebo sídlom, ak:

   a) je v členskom štáte, v ktorom je usadený, oprávnený vykonávať prepravu autokarom a autobusom v rámci pravidelnej dopravy vrátane špeciálnej pravidelnej dopravy alebo príležitostnej dopravy v súlade s podmienkami prístupu na trh ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch;
   b) spĺňa podmienky ustanovené v pravidlách Spoločenstva o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy v národných a medzinárodných dopravných operáciách;
   c) spĺňa právne požiadavky na  predpisy pre vodičov a vozidlá, ako sa ustanovuje najmä v smernici Rady 92/6/EHS(11) z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve, v smernici Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave(12) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy(13).

2.  Akýkoľvek dopravca pre podnikové potreby uvedený v článku 1 môže vykonávať dopravné služby definované v článku 5 ods. 5 bez diskriminácie v súvislosti so štátnou príslušnosťou alebo sídlom, ak:

   a) je v členskom štáte, v ktorom má sídlo, oprávnený vykonávať dopravu autokarom a autobusom v súlade s podmienkami prístupu na trh stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
   b) spĺňa právne požiadavky na predpisy pre vodičov a vozidlá, ako sa ustanovuje najmä v smerniciach 92/6/EHS, 96/53/ES, a 2003/59/ES.

Kapitola II

Licencia Spoločenstva a prístup na trh

Článok 4

Licencia Spoločenstva

1.  Medzinárodná preprava cestujúcich autokarom a autobusom sa vykonáva ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo vydajú na tento účel licenciu Spoločenstva.

2.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo vydajú držiteľovi licencie Spoločenstva originál licencie, ktorý dopravca uschová, a overené kópie zodpovedajúce počtu vozidiel, ktoré držiteľ používa v medzinárodnej osobnej cestnej doprave na základe plného vlastníctva alebo inou formou, a to najmä na základe zmluvy o kúpe na splátky, zmluvy o nájme alebo leasingovej zmluvy.

Licencia Spoločenstva a overené kópie sú vo formáte, ktorý sa ustanovuje v prílohe I.

Musí na nich byť reliéfny odtlačok pečiatky alebo pečate vydávajúceho orgánu, ako aj podpis a sériové číslo. Sériové čísla licencie Spoločenstva a overených kópií sa zaznamenajú do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. .../2008, [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy] ako súčasť súboru údajov o dopravcovi.

Komisia prispôsobí prílohu I technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27ods. 2.

3.  Licencia Spoločenstva sa vystavuje na meno dopravcu a je neprenosná. Overená kópia licencie Spoločenstva má byť vo vozidle a predloží sa na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného kontrolného orgánu.

4.  Licencia Spoločenstva sa vydá na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa môže obnoviť.

Licencie Spoločenstva a overené kópie vydané pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia zostávajú platné až do dňa uplynutia ich platnosti.

5.  Pri predložení žiadosti o licenciu a do piatich rokov po predložení, príslušné orgány členského štátu, v ktorom žiadateľ sídlo, overia, či dopravca spĺňa alebo ďalej spĺňa podmienky ustanovené v článku 3 ods. 1.

6.  Keď nie sú splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1, príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo, odmietnu vydať, obnoviť alebo odňať licenciu Spoločenstva formou zdôvodneného rozhodnutia.

7.  Členské štáty zaručia právo žiadateľa alebo držiteľa licencie Spoločenstva na opravný prostriedok proti rozhodnutiu príslušných orgánov členského štátu, v ktorom má sídlo, ktoré sa týka odmietnutia alebo odňatia licencie.

8.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že licencia Spoločenstva platí aj pre vnútroštátnu dopravu.

Článok 5

Prístup na trh

1.  Pravidelná doprava je prístupná pre všetkých a v prípade potreby je povinná rezervácia.

Vyžaduje si povolenie v súlade s ustanoveniami kapitoly III.

Pravidelný charakter dopravnej služby nesmie byť ovplyvnený akýmkoľvek prispôsobením sa prevádzkovým prepravným podmienkam.

Organizovanie dočasnej alebo súbežnej dopravy slúžiacej širokej verejnosti rovnako ako existujúca pravidelná doprava, používanie dodatočných vozidiel na kratšie vzdialenosti, nezastavovanie na niektorých zastávkach a poskytnutie ďalších zastávok v súčasnej pravidelnej doprave sa riadi rovnakými pravidlami ako pravidelná doprava.

2.  Špeciálna pravidelná doprava sa vykonáva za podmienok uvedených v odseku 1. Zahŕňa:

   a) prepravu pracovníkov z domu do práce a späť;
   b) prepravu pre žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a z nich.

Skutočnosť, že špeciálna doprava sa môže meniť podľa potrieb užívateľov, neovplyvní jej označenie ako pravidelná doprava.

Špeciálna pravidelná doprava nepodlieha povoleniu, ak je vykonávaná na základe zmluvy uzavretej medzi organizátorom a dopravcom.

3.  Príležitostná doprava nepodlieha povoleniu.

Organizovanie paralelnej alebo dočasnej dopravy, porovnateľnej s existujúcou pravidelnou dopravou, ktorá slúži tej istej verejnosti ako pravidelná doprava, však podlieha povoleniam v súlade s postupom ustanoveným v kapitole III.

Príležitostná doprava neprestane byť príležitostnou dopravou len preto, že sa uskutočňuje v určitých intervaloch.

Príležitostná doprava môže byť zabezpečovaná skupinou dopravcov konajúcich v mene rovnakej zmluvnej strany a cestujúci môžu po trase využiť spoj s iným dopravcom z tej istej skupiny na území jedného z členských štátov.

Komisia určí konanie pre oznámenie mien takýchto dopravcov a prípojov na trase príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

4.  Podobne ani cesty vozidlami naprázdno v súvislosti s dopravnými činnosťami uvedenými v treťom pododseku odseku 2 a v odseku 3 si nevyžadujú povolenie.

5.  Doprava pre vlastné potreby definovaná ║ bude oslobodená od každého systému schvaľovania, ale bude podliehať systému osvedčení.

Osvedčenia vydáva príslušný orgán členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované, a budú platiť počas celej cesty vrátane tranzitu.

Komisia určí formát osvedčení. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

Kapitola III

Pravidelná doprava, ktorá podlieha povoleniu

Článok 6

Druh povolenia

1.  Povolenia sa vydávajú vydané na meno dopravcu. Dopravca ich nemôže previesť na tretie strany. Dopravca, ktorý dostal povolenie, však môže so súhlasom úradu uvedeného v článku 7 ods. 1 vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. V tomto prípade bude v povolení vyznačené meno subdodávateľa a jeho úloha ako ║. Subdodávateľ spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1.

V prípade podnikov združených na účely vykonávania pravidelnej dopravy sa povolenie vydá na meno všetkých podnikov. Dostane ho podnik, ktorý riadi dopravu a ostatní dostanú kópie. V povolení sa uvedú mená všetkých dopravcov.

2.  Doba platnosti povolenia nepresiahne 5 rokov. Na požiadanie žiadateľa alebo po vzájomnej dohode príslušných úradov členských štátov, na území ktorých dochádza k zberu alebo vysadeniu cestujúcich, môže byť doba platnosti povolenia skrátená.

3.  V povoleniach budú uvedené tieto údaje:

   a) typ dopravy;
   b) dopravná trasa, konkrétne s uvedením miesta odchodu a miesta určenia;
   c) doba platnosti povolenia;
   d) zastávky a cestovný poriadok.

4.  Komisia určí formát povolenia. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

5.  Povolenia oprávňujú ich držiteľov na vykonávanie pravidelnej dopravy na území všetkých členských štátov, cez ktoré prechádza ich dopravná trasa.

6.  Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií. O príčinách tejto výnimočnej a dočasnej situácie informuje členský štát, na území ktorého sa nachádza miesto odchodu.

V tomto prípade dopravca zabezpečí prítomnosť nasledovných dokumentov vo vozidle:

   a) kópia povolenia na pravidelnú dopravu,
   b) kópia zmluvy medzi prevádzkovateľom pravidelnej dopravy a podnikom poskytujúcim dodatočné vozidlá alebo rovnocenný dokument,
   c) overená kópia licencie Spoločenstva vydaná prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy.

7.  Členské štáty môžu oslobodiť od postupu udeľovania povolenia pravidelnú cezhraničnú prepravu, ktorá nepresahuje viac ako 50 km od hranice. Informujú o tom Komisiu a susedné štáty.

Článok 7

Predkladanie žiadostí o povolenie

1.  Žiadosti o povolenie na pravidelnú dopravu sa predložia príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa nachádza miesto odchodu.

2.  Komisia určí formát žiadosti. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

3.  Osoby žiadajúce o povolenie poskytnú akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujú za relevantné, alebo ktoré požaduje povoľujúci orgán, najmä plán jazdy umožňujúci monitorovať súlad s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa doby jazdy a odpočinku a kópiu licencie Spoločenstva pre medzinárodnú cestnú prepravu cestujúcich v prenájme alebo za úhradu uvedenú v článku 4.

Článok 8

Povoľovací postup

1.  Povolenia sa vydajú po dohode s orgánmi všetkých členských štátov, na území ktorých dochádza k vyzdvihnutiu alebo vysadeniu cestujúcich. Povoľujúci orgán pošle takýmto orgánom, ako aj príslušným orgánom členských štátov, ktorých územia sa prekračujú bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich, kópiu žiadosti aj s jej posúdením spolu s kópiami akejkoľvek inej relevantnej dokumentácie.

2.  Príslušné orgány členských štátov, súhlas ktorých sa požadoval, do dvoch mesiacov oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie týkajúce sa žiadosti. Táto lehota sa počíta od dátumu získania žiadosti o súhlas, ktorý je uvedený na potvrdení o udelení žiadosti. Ak povoľujúci orgán nedostane do dvoch mesiacov nijakú odpoveď, považuje sa to za súhlasné stanovisko konzultovaných orgánov a povoľujúci orgán môže vydať povolenie.

3.  Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do troch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

4.  Povolenie sa udelí:

   a) ak je žiadateľ schopný zabezpečiť prepravu, ktorá je predmetom žiadosti, s vybavením, ktoré má priamo k dispozícii;
   b) ak žiadateľ v minulosti spĺňal požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu a hlavne podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení pre medzinárodnú cestnú osobnú dopravu, alebo ak sa nedopustil závažného porušenia ▌ právnych predpisov v súvislosti s bezpečnosťou na cestách, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá a dobu jazdy a odpočinku a uvedené porušenie má za následok stratu bezúhonnosti v zmysle nariadenia ES č. .../2008, [ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy];
   c) ak v prípade žiadosti o obnovenie povolenia splnil podmienky povoľovania;
   d) ak členský štát rozhodne na základe podrobnej analýzy, že príslušné služby vážnejšie neovplyvnia životaschopnosť porovnateľnej dopravy vykonávanej na základe zmluvy o verejnej službe, v ktorej sa stanovuje záväzok verejnej služby podľa definície v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave(14), priamo na príslušných úsekoch.

Skutočnosť, že dopravca ponúka nižšie ceny než ostatní cestní dopravcovia, alebo skutočnosť, že prepravu na príslušnom spoji už vykonávajú iní cestní dopravcovia, nie je sama osebe dôvodom na zamietnutie žiadosti.

5.  Povoľujúci orgán a príslušné orgány všetkých členských štátov, zapojené do postupu dosiahnutia dohody podľa odseku 1, môžu zamietnuť žiadosti len na základe dôvodov stanovených v tomto nariadení.

6.  Po ukončení postupu stanoveného v odsekoch 1 až 5 tohto článku povoľujúci orgán udelí povolenie alebo formálne zamietne žiadosť.

V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti sú uvedené dôvody zamietnutia. Členské štáty zabezpečia, aby mali dopravné podniky v prípade, že ich žiadosť bola zamietnutá, možnosť uplatniť svoje práva.

Povoľujúci orgán informuje všetky orgány uvedené v odseku 1 o svojom rozhodnutí a pošle im kópiu každého povolenia.

7.  Ak postup dosiahnutia dohody uvedenej v odseku 1 neumožňuje povoľujúcemu orgánu rozhodnúť o žiadosti, celá záležitosť sa do jedného mesiaca od dátumu oznámenia negatívneho rozhodnutia zo strany jedného alebo viacerých členských štátov, s ktorými sa uskutočnili konzultácie podľa odseku 1 môže predložiť Komisii.

8.  Po porade s príslušnými členskými štátmi prijme Komisia do 10 týždňov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu  rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť po tridsiatich dňoch od úradného oznámenia príslušnému členskému štátu.

9.  Rozhodnutie Komisie naďalej platí dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda medzi príslušnými členskými štátmi.

Článok 9

Obnovenie a zmena povolenia

Článok 8 sa primerane uplatní v prípade žiadostí o obnovenie povolení alebo o zmenu podmienok, za ktorých sa musí vykonávať doprava podliehajúca schvaľovaniu.

V prípade menšej zmeny prevádzkových podmienok, najmä úpravy intervalov cestovného a cestovných poriadkov, schvaľujúci úrad len oznámi informácie týkajúce sa zmeny ostatným členským štátom zainteresovaným v príslušnej veci.

Zainteresované členské štáty sa môžu dohodnúť, že schvaľujúci úrad sám rozhodne o zmenách podmienok, za ktorých sa bude uskutočňovať doprava.

Článok 10

Doba platnosti povolenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1370/2007, platnosť povolenia na zabezpečovanie pravidelnej dopravy uplynie na konci lehoty jeho platnosti alebo 3 mesiace po tom, ako schvaľujúci úrad dostane od držiteľa povolenia oznámenie o jeho zámere ukončiť prevádzkovanie dopravy. Takéto oznámenie obsahuje vhodné zdôvodnenie.

2.  Tam, kde prestal existovať dopyt po doprave, lehota na oznámenie ustanovená v odseku 1 je 1 mesiac.

3.  Schvaľujúci úrad bude informovať príslušné orgány ostatných zainteresovaných členských štátov o tom, že platnosť povolenia vypršala.

4.  Držiteľ povolenia bude vhodným spôsobom informovať o zrušení dopravy ║ zainteresovaných užívateľov dopravy a to jeden mesiac vopred.

Článok 11

Povinnosti dopravcov

1.  Okrem prípadu vyššej moci bude prevádzkovateľ pravidelnej dopravy až do uplynutia platnosti povolenia prijímať všetky opatrenia, aby zabezpečil dopravný výkon spĺňajúci štandardy plynulosti, pravidelnosti a kapacity a aby splnil aj ostatné podmienky ustanovené príslušným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 3.

2.  Dopravca oznámi trasu, autobusové zastávky, cestovný poriadok, cestovné a prepravné podmienky takým spôsobom, aby zabezpečil, že tieto informácie sú k dispozícii všetkým užívateľom.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1370/2007 bude možné, aby zainteresované členské štáty na základe spoločnej dohody a po dohode s držiteľom povolenia robili zmeny prevádzkových podmienok pravidelnej dopravy.

Kapitola IV

Príležitostná doprava a iné dopravné služby oslobodené od povolenia

Článok 12

Kontrolné dokumenty

1.  Príležitostná doprava sa vykonáva na základe jazdného listu s výnimkou dopravy uvedenej v článku 5 ods. 3 druhom pododseku.

2.  Dopravca zabezpečujúci príležitostnú dopravu vyplní jazdný list pred každou jazdou.

3.  Jazdný list má obsahovať aspoň nasledovné informácie:

   a) typ dopravy;
   b) základný cestovný program;
   c) dotknutý(-í) dopravca(-ovia).

4.  Komisia určí formát jazdného listu a spôsob jeho používania. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ustanovenia o jazdnom liste, odvodené z ďalších dohôd s tretími krajinami, najneskôr do 1. januára 2010 zosúladili s ustanoveniami tohto nariadenia.

5.  Knihy jazdných listov poskytnú efektívnym a používateľsky jednoduchým spôsobom príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravný podnik usadený, alebo orgány menované týmito orgánmi.

6.  Komisia určí formát knihy jazdných listov a spôsob jeho používania. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

7.  V prípade osobitnej pravidelnej dopravy uvedenej v článku 5 ods. 2 treťom pododseku slúži ako kontrolný dokument zmluva alebo jej overená kópia.

Článok 13

Miestne zájazdy

V rámci medzinárodnej príležitostnej dopravy môže dopravca vykonávať príležitostnú dopravu (miestne zájazdy) do iného členského štátu, ako je ten, v ktorom m má sídlo.

Takáto doprava bude určená pre cestujúcich ▌, prepravených tým istým dopravcom v medzinárodnej doprave uvedenejprvom odseku a musí sa uskutočniť tým istým vozidlom alebo iným vozidlom od toho istého dopravcu alebo skupiny dopravcov.

Kapitola V

Kabotáž

Článok 14

Zásady

1.  Každý dopravca vykonávajúci cestnú osobnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva má povolené za podmienok stanovených v tejto kapitole a bez diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti dopravcu alebo miesta, kde má sídlo, vykonávať kabotážnu prepravu podľa článku 15.

2.  Overená kópia licencie Spoločenstva sa nachádza vo vozidle a predkladá sa na požiadanie oprávneného kontrolného orgánu.

Článok 15

Povolená kabotážna preprava

Kabotážna preprava je povolená pre nasledujúcu dopravu:

   a) špeciálnu pravidelnú dopravu za predpokladu, že sa uskutočňuje na základe zmluvy medzi organizátorom a dopravcom;
   b) príležitostnú dopravu;
   c) pravidelnú dopravu ktorú vykonáva dopravca, ktorý nemá bydlisko/sídlo v hostiteľskom členskom štáte v prípade pravidelnej medzinárodnej dopravy v súlade s týmto nariadením, s výnimkou dopravy, ktorá plní potreby mestských centier alebo mestských aglomerácií alebo dopravné potreby medzi nimi a priľahlými oblasťami. Kabotážna preprava sa nevykonáva nezávisle na takejto medzinárodnej doprave.

Článok 16

Pravidlá uplatniteľné na kabotážnu prepravu

1.  Vykonávanie kabotážnej prepravy uvedenej v článku 15 podlieha, pokiaľ právne predpisy Spoločenstva neustanovujú inak, platným zákonom, právnym predpisom a správnym opatreniam hostiteľského členského štátu v nasledujúcich oblastiach:

   a) podmienky, ktorými sa riadia zmluvy o preprave;
   b) hmotnosti a rozmery cestných vozidiel;
   c) požiadavky týkajúce sa prepravy určitých kategórií cestujúcich, a to školskej mládeže, detí a osôb so zníženou pohyblivosťou;
   d) ▌ doba jazdy a odpočinku;
   e) daň z pridanej hodnoty (DPH) z dopravných služieb; jednotná základňa alebo ohodnotenie;
   f) vysielanie pracovníkov, ako je stanovené v smernici 96/71/ES.

Hmotnosti a rozmery uvedené v písmene b) prvého odseku môžu v prípade potreby presahovať hmotnosti a rozmery platné v členskom štáte, v ktorom dopravca sídlo, ale za žiadnych okolností nesmú prekročiť hraničné hodnoty stanovené hostiteľským členským štátom pre vnútroštátnu dopravu alebo technické charakteristiky uvedené v dokladoch podľa článku 6 ods. 1 smernice 96/53/ES.

2.  Pokiaľ právne predpisy Spoločenstva nestanovujú inak, kabotážna preprava, ktorá tvorí časť dopravy uvedenej v článku 15 písm. c), podlieha zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam platným v hostiteľskom členskom štáte, ktoré sa týkajú povoľovania, výberového konania, dopravných trás, ktoré majú byť obsluhované a pravidelnosti, nepretržitosti a frekvencie dopravných služieb ako aj cestovných programov.

3.  Technické normy konštrukcie a vybavenia, ktoré musia spĺňať vozidlá vykonávajúce kabotážnu prepravu, sa zhodujú s normami ustanovenými pre vozidlá medzinárodnej dopravy.

4.  Vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 uplatňujú členské štáty voči dopravcom, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v členskom štáte za tých istých podmienok, aké sú stanovené pre ich vlastných štátnych príslušníkov tak, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta sídla.

Článok 17

Kontrolné dokumenty pre kabotážnu prepravu

1.  Kabotážna preprava vo forme príležitostnej dopravy sa vykonáva na základe jazdného listu podľa článku 12, ktorý musí byť vo vozidle a musí byť predložený na požiadanie oprávneného kontrolného orgánu.

2.  Do jazdného listu sa zaznamenávajú nasledujúce informácie:

   a) miesto odchodu a určenia prepravy;
   b) dátum odchodu a dátum, ktorým preprava končí.

3.  Jazdné listy sa dodajú v knihách podľa článku 12 potvrdených príslušným orgánom alebo agentúrou v členskom štáte, v ktorom dopravca sídlo.

4.  V prípade špeciálnej pravidelnej dopravy ako kontrolný dokument slúži zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizátorom prepravy alebo overená kópia zmluvy.

Jazdný list sa však vyplní formou mesačného výkazu.

5.  Jazdné listy sa vrátia príslušnému orgánu alebo agentúre v členskom štáte, v ktorom dopravca sídlo, v súlade s postupom ustanoveným týmto orgánom alebo agentúrou.

Článok 18

Ochranné opatrenia

1.   V prípade závažného narušenia vnútroštátneho dopravného trhu v danej geografickej oblasti vyvolaného alebo zhoršeného kabotážnou prepravou sa môže ktorýkoľvek členský štát obrátiť na Komisiu so žiadosťou o prijatie ochranných opatrení, pričom ju informuje a oboznámi s opatreniami, ktoré zamýšľa prijať, pokiaľ ide o domácich dopravcov.

2.   Na účely odseku 1:

   "závažné narušenie vnútroštátneho dopravného trhu v danej geografickej oblasti" znamená, že sa na trhu vyskytujú problémy špecifické pre tento trh, ktoré spôsobujú vážnu a potenciálne trvalú prevahu ponuky nad dopytom, čo znamená ohrozenie finančnej stability a existencie značného počtu podnikov poskytujúcich služby prepravy osôb;
   "geografická oblasť" znamená oblasť zahŕňajúcu celé územie členského štátu alebo jeho časť alebo oblasť rozšírenú na celé územie iných členských štátov alebo ich časti.

3.   Komisia preskúma situáciu a po konzultácii s výborom uvedeným v článku 27 v lehote jedného mesiaca od prijatia príslušnej žiadosti členského štátu rozhodne, či sú potrebné ochranné opatrenia a v prípade ich potreby ich prijme. Opatrenia zavedené v súlade s týmto článkom ostanú v platnosti najviac šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia. Komisia bezodkladne oznámi členským štátom a Rade každé rozhodnutie prijaté podľa tohto odseku.

4.   Ak sa Komisia rozhodne prijať ochranné opatrenia týkajúce sa jedného alebo viacerých členských štátov, od príslušných orgánov týchto členských štátov sa bude vyžadovať, aby prijali opatrenia ekvivalentného rozsahu, pokiaľ ide o domácich dopravcov, a informovali o tom Komisiu. Tieto opatrenia sa uplatňujú najneskôr od toho istého dátumu ako ochranné opatrenia prijaté Komisiou.

5.   Každý členský štát môže predložiť Rade rozhodnutie Komisie uvedené v odseku 3, do 30 dní od jeho oznámenia. Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať rozdielne rozhodnutie do 30 dní od podania žiadosti členským štátom alebo od podania prvej žiadosti, ak žiadosť podá niekoľko členských štátov.

Lehoty stanovené v odseku 3 sa vzťahujú na rozhodnutie Rady. Od príslušných orgánov dotknutých členských štátov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia ekvivalentného rozsahu, pokiaľ ide o domácich dopravcov, a informovali o tom Komisiu. Ak Rada neprijme žiadne rozhodnutie v priebehu obdobia uvedeného v prvom pododseku, rozhodnutie Komisie sa stane konečným.

6.   Ak Komisia usúdi, že doba účinnosti opatrení uvedených v odseku 3 sa musí predĺžiť, predloží návrh Rade, ktorá rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Kapitola VI

Kontroly a sankcie

Článok 19

Cestovné lístky

1.  Dopravcovia vykonávajúci pravidelnú dopravu s výnimkou špeciálnej pravidelnej dopravy vydávajú individuálne alebo kolektívne cestovné lístky s vyznačením:

   a) miesta odchodu a určenia a, kde je to vhodné, spiatočnej cesty;
   b) doby platnosti cestovného lístka;
   c) ceny za prepravu.

2.  Cestovný lístok uvedený v odseku 1 bude na požiadanie predložený každému splnomocnenému úradníkovi, ktorý vykonáva kontrolu.

Článok 20

Kontroly na cestách a v podnikoch

1.  Povolenie alebo kontrolný doklad bude vo vozidle a bude na požiadanie predložený každému splnomocnenému úradníkovi, ktorý vykonáva kontrolu.

2.  Dopravcovia prevádzkujúci autokary a autobusy v medzinárodnej osobnej doprave umožnia vykonanie všetkých kontrol zameraných na potvrdenie toho, že operácie sa vykonávajú korektne, hlavne pokiaľ ide o čas jazdy a odpočinku. V súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia budú splnomocnení úradníci vykonávajúci kontrolu povolení:

   a) kontrolovať knihy a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa činnosti dopravného podniku;
   b) robiť kópie alebo výpisy z kníh a dokumentácie v mieste dopravného podniku;
   c) mať prístup k všetkým budovám, stanovištiam a vozidlám dopravného podniku;
   d) žiadať predloženie všetkých informácií obsiahnutých v knihách, dokumentácii alebo databázach.

Článok 21

Vzájomná pomoc

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia. Vymieňajú si informácie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest zriadených podľa článku 17 nariadenia (ES) č. .../2008, [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy].

Článok 22

Odňatie licencií Spoločenstva a povolení

1.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca sídlo, odnímu licenciu Spoločenstva uvedenú v článku 4, ak držiteľ:

   a) prestal spĺňať podmienky stanovené v článku 3 ods. 1;
   b) poskytol nepresné informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa požadovali pre vydanie licencie Spoločenstva.

2.  Povoľujúci orgán členského štátu odoberie držiteľovi povolenie, ak tento prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo podľa tohto nariadenia povolenie vydané, najmä keď o to požiada členský štát, v ktorom dopravca sídlo. Orgán bezodkladne informuje príslušné orgány príslušného členského štátu.

Článok 23

Sankcionovanie porušení zo strany členského štátu usadenia

1.  V prípade závažného porušenia ▌ právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ku ktorému došlo alebo ktoré bolo zistené v ktoromkoľvek členskom štáte, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov, ako aj poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené v článku 5 ods. 1 štvrtý pododsek, príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, sídlo, vydajú upozornenie a môžu okrem iného uložiť tieto administratívne sankcie:

   a) dočasne alebo natrvalo odňať niektoré alebo všetky overené kópie licencie Spoločenstva;
   b) dočasne alebo natrvalo odňať licenciu Spoločenstva;
   c) pokuty.

Tieto sankcie sa stanovia vzhľadom na závažnosť porušenia, ktorého sa dopustil držiteľ licencie Spoločenstva, a vzhľadom na celkový počet overených kópií, ktoré vlastní a ktoré sa týkajú medzinárodných dopravných služieb.

2.  Príslušné orgány členských štátov zakážu dopravcovi prevádzkovať medzinárodnú osobnú dopravu podľa tohto nariadenia na svojom území, ak ▌ závažne poruší právne predpisy Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, a na základe vydania konečného rozhodnutia po vyčerpaní všetkých možností právneho preskúmania, ktoré má dopravca k dispozícii, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov. Orgány bezodkladne informujú príslušné orgány príslušného členského štátu.

3.  Ak sa zistilo závažné porušenie v prípade uvedenom v článku 24 ods. 1 príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca sídlo, rozhodnú, aká sankcia sa má uložiť príslušnému dopravcovi. Príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od získania vedomosti o porušení,, oznámia, ktorá zo sankcií určených v odsekoch 1 a 2 tohto článku bola uložená. Ak nebolo možné uložiť takéto sankcie, uvedú odôvodnenie.

4.  Príslušné orgány zohľadnia každú sankciu, ktorá už bola uložená v inom členskom štáte, v ktorom bolo porušenie zistené, a zabezpečia, aby sankcie uložené príslušnému dopravcovi boli ako celok úmerné porušeniu alebo priestupkom, ktoré boli dôvodom týchto sankcií.

Sankcia uložená príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom dopravca sídlo, môže po porade s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu v prípade uvedenom v článku 24 ods. 1, zahŕňať odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

5.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, môžu takisto na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov začať konanie voči príslušnému dopravcovi pred príslušným vnútroštátnym súdom alebo tribunálom. Informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu o rozhodnutiach prijatých za týmto účelom.

6.  Členské štáty zabezpečia dopravcom právo odvolať sa voči akejkoľvek administratívnej sankcii, ktorá bola dopravcom uložená podľa tohto článku.

Článok 24

Sankcionovanie porušení zo strany hostiteľského členského štátu

1.  Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu ▌ tohto nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nemá sídlo na území tohto členského štátu, potom členský štát, na území ktorého sa toto porušenie zistilo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom dopravca sídlo, čo najskôr, no najneskôr do jedného mesiaca od získania informácie o porušení, tieto informácie:

   a) opis porušeniu, dátum a čas, kedy k nemu došlo;
   b) kategória, typ a závažnosť porušeniu;
   c) uložené a realizované sankcie.

Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu požiadať príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, o uloženie administratívnych sankcií v súlade s článkom 23.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté trestné stíhanie, môže hostiteľský členský štát uložiť sankcie dopravcom, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte, a ktorí porušili toto nariadenie alebo predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy v oblasti dopravy na jeho území pri vykonávaní kabotážnej prepravy. Sankcie sa uložia nediskriminačným spôsobom; okrem iného sa rozlišujú tieto sankcie: upozornenie a/alebo v prípade závažného porušenia ▌ dočasný zákaz kabotážnej prepravy na území hostiteľského členského štátu, kde k porušeniu došlo, a/alebo uloženie pokuty.

3.  Členské štáty zabezpečia dopravcom právo odvolať sa voči akejkoľvek administratívnej sankcii, ktorá bola dopravcom uložená podľa tohto článku.

Článok 25

Záznamy vo vnútroštátnom registri

Členské štáty zabezpečia, aby sa závažné porušenie ▌ právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ktorého sa dopustili dopravcovia, ktorí majú sídlo na území týchto štátov a ktoré viedlo k uloženiu sankcie zo strany niektorého členského štátu, rovnako ako uložené sankcie, zaznamenávalo do vnútroštátneho registra podnikov cestnej dopravy zriadeného podľa nariadenia (ES) č. .../2008, [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy]. Tie záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odobratia licencie Spoločenstva, sa v databáze uchovávajú aspoň dva roky.

Kapitola VII

Vykonávanie

Článok 26

Dohody medzi členskými štátmi

1.  Členské štáty môžu uzavrieť dvojstranné a viacstranné dohody o ďalšej liberalizácii dopravy zahrnutej v tomto nariadení, hlavne pokiaľ ide o systém schvaľovania a zjednodušenia alebo zrušenia kontrolných dokladov.

2.  Členské štáty budú informovať Komisiu o všetkých dohodách uzavretých podľa odseku 1.

Článok 27

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (15).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4 a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ║ jeho článok 8.

Lehoty ustanovená v článku 5a ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b) a ║. e) rozhodnutia 1999/468/ES jeden mesiac.

Článok 28

Sankcie

Členské štáty prijmú pravidlá týkajúce sa sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto opatrenia do ...(16), a čo najskôr oznámia akékoľvek následné zmeny.

Zabezpečia, aby sa takéto opatrenia uplatňovali bez diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia dopravcu.

Článok 29

Predkladanie správ

1.  Členské štáty každoročne do 31. januára oznamujú Komisii počet povolení pre pravidelnú dopravu, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné ku koncu tohto obdobia predkladania správ. Tieto informácie sa poskytujú samostatne pre každú krajinu určenia pravidelnej dopravy. Členské štáty oznamujú Komisii aj údaje o kabotážnej preprave, ktorú vo forme špeciálnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonávajú počas obdobia predkladania správ dopravcovia, ktorí majú sídlo v určitom členskom štáte.

2.  Každoročne do 31. januára zasielajú príslušné orgány hostiteľského členského štátu Komisii štatistiku o počte povolení vydaných pre kabotážnu prepravu vo forme pravidelnej dopravy uvedenej v článku 15 písm. c).

3.  Komisia určí formát tabuľky, ktorá sa použije na oznámenie štatistiky podľa odseku 2. Keďže tieto opatrenia sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2.

4.  Členské štáty informujú Komisiu najneskôr do 31. januára každého roku o počte dopravcov vlastniacich licenciu Spoločenstva k 31. decembru predchádzajúceho roku a o počte overených kópií zodpovedajúcich počtu vozidiel v obehu k tomuto dátumu.

Článok 30

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 561/2006

Do článku 8 nariadenia (ES) č. 561/2006 sa dopĺňa tento odsek:"

6a.  Odchylne od odseku 6 a v súlade s týmito podmienkami môže vodič, ktorý vykonáva medzinárodnú príležitostnú dopravu ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 z ... [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy]* odložiť týždennú dobu odpočinku o najviac 12 nepretržitých 24-hodinových časových úsekov nasledujúcich po predošlej riadnej týždennej dobe odpočinku pod podmienkou, že:

   medzinárodná príležitostná doprava sa prevádzkuje najmenej 24 hodín v členskom štáte alebo tretej krajine inej ako tá, z ktorej vozidlo poskytujúce predmetnú službu vyšlo, a
   týždenná doba odpočinku po uplatnení výnimky je vždy riadnym týždenným odpočinkom trvajúcim najmenej 45 hodín; náhradný odpočinok v trvaní 24 hodín sa čerpá vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po uplatnení výnimky; spôsob a podmienky čerpania tohto náhradného odpočinku náležite stanovia relevantné zúčastnené strany na vnútroštátnej úrovni, a
   v prípade jazdy od 22.00 h do 6.00 h bez prestávky sú vo vozidle počas celej doby jazdy vždy dvaja vodiči alebo doba vedenia vozidla uvedená v článku 7 sa skráti na tri hodiny, a
   od 1. januára 2014 sa môže táto výnimka uplatňovať len v prípade vozidiel vybavených záznamovým zariadením v súlade s požiadavkami prílohy IB nariadenia (EHS) č. 3821/85.
  

_______________

  

* Ú. v. EÚ L...

"

Kapitola VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 31

Zrušenia

Nariadenia (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2008, s. 44.
(2) Ú. v. EÚ C ...
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júna 2008.
(4) Ú. v. ES L 74, 20.3.1992, s. 1. ║
(5) Ú. v. ES L 4, 8.1.1998, s. 4.
(6) Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L ...
(8) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. ║
(9) Prijaté texty, P6_TA(2007)0575.
(10) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27. ║
(12) Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59.
(13) Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4.
(14) Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(16)* 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


PRÍLOHA I

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a)

(Syntetický svetlomodrý papier, formát DIN A4, 150g/m2 alebo viac)

(Prvá strana licencie)

(Text v úradnom jazyku (úradných jazykoch) alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydávajúceho licenciu)

Rozlišujúci symbol členského štátu (1) vydávajúceho licenciu

Označenie príslušného úradu alebo orgánu

LICENCIA č. ...

OVERENÁ KÓPIA č.

na medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi ako podnikateľskú činnosť a na kabotážnu prepravu

Držiteľ tejto licencie (2) ………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

je oprávnený vykonávať medzinárodnú osobnú dopravu ako podnikateľskú činnosť na území Spoločenstva podľa podmienok stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 z ... [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy](3)a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.

Poznámky: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Táto licencia je platná od ………………………….. do ……….…………………………….

vydaná v ……………………………………………….. dátum ……………………………..……………….(4)

________________________________________

(1) Rozlišujúce symboly členských štátov: (B) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Nemecko, (EST) Estónsko, (IRL) Írsko, (GR) Grécko, (E) Španielsko, (F) Francúzsko, (I) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Luxembursko, (H) Maďarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (A) Rakúsko, (PL) Poľsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Fínsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené kráľovstvo.

(2) Úplné meno alebo obchodné meno a úplná adresa dopravcu.

(3) Ú. v. EÚ L ...

(4) Podpis a odtlačok pečiatky príslušného úradu alebo orgánu vydávajúceho licenciu.

Všeobecné ustanovenia

1.  Táto licencia je vydaná podľa nariadenia ║ (ES) č. .../2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy].

2.  Táto licencia je vydaná príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom dopravca vykonávajúci dopravu ako podnikateľskú činnosť sídlo, ktorý je:

   a) oprávnený v členskom štáte, v ktorom má sídlo, vykonávať prepravu prostredníctvom pravidelnej dopravy vrátane osobitnej pravidelnej dopravy alebo príležitostnej dopravy autokarmi a autobusmi;
   b) spĺňa podmienky stanovené v súlade s predpismi Spoločenstva o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave;
   c) spĺňa právne požiadavky, pokiaľ ide o normy týkajúce sa vodičov a vozidiel.

3.  Táto licencia povoľuje medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi ako podnikateľskú činnosť na všetkých dopravných spojoch na území Spoločenstva:

   a) kde je miesto odchodu a miesto určenia situované v dvoch rôznych členských štátoch, s tranzitom alebo bez tranzitu cez jeden alebo viaceré členské alebo tretie štáty,
   b) z členského štátu do tretieho štátu a naopak, s tranzitom alebo bez tranzitu cez jeden alebo viaceré členské alebo tretie štáty;
   c) medzi tretími štátmi, prechádzajúc tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,
  

a prázdne jazdy v súvislosti s dopravnými činnosťami za podmienok stanovených nariadením (ES) č. …/2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy].

V prípade dopravy z členského štátu do tretieho štátu a naopak platí nariadenie (ES) č. .../2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy] pre tú časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Nevzťahuje sa na časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa cestujúci vyzdvihnú alebo vysadia, pokiaľ nebola uzavretá potrebná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutým tretím štátom.

4.  Táto licencia je vystavená na meno držiteľa a je neprenosná.

5.  Táto licencia môže byť odňatá príslušnými úradmi členských štátov, ktoré ju vydali, najmä ak dopravca:

   a) prestal spĺňať podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy];
   b) poskytol nepresné informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa požadujú na vydanie alebo obnovenie licencie;
   c) sa dopustil závažného porušenia ▌ právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy jednom alebo viacerých členských štátoch, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov a na poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené vo článku 5 ods. 1 štvrtom pododseku nariadenia  (ES) č. …/2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy]. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom dopravca, ktorý sa porušenia dopustil, sídlo, môžu okrem iného odňať licenciu Spoločenstva alebo dočasne alebo natrvalo odňať niektoré alebo všetky overené kópie licencie Spoločenstva.

Tieto sankcie sa stanovia podľa vážnosti porušenia, ktorého sa dopustil držiteľ licencie Spoločenstva a podľa celkového počtu overených kópií, ktoré vlastní a týkajú sa jeho medzinárodných dopravných služieb.

6.  Originál licencie musí uchovávať dopravca. Overená kópia licencie musí byť vo vozidle vykonávajúcom medzinárodnú dopravu.

7.  Táto licencia musí byť predložená na požiadanie akéhokoľvek kontrolného orgánu.

8.  Držiteľ musí na území každého členského štátu dodržiavať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v tomto štáte, najmä v súvislosti s dopravou a premávkou.

9.  "Pravidelná doprava" je doprava, ktorá zabezpečuje prepravu cestujúcich v presne stanovených intervaloch po presne stanovených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach, a ktorá je prístupná pre všetkých, s výhradou prípadnej povinnej rezervácie.

Pravidelný charakter dopravy nesmie byť ovplyvnený akýmkoľvek zasahovaním do prevádzkových podmienok.

Pravidelná doprava podlieha povoleniu.

"Špeciálna pravidelná doprava" je pravidelná doprava, ktorá zabezpečuje prepravu špecifikovaných kategórií cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, v stanovených intervaloch po stanovených trasách, pričom k vyzdvihnutiu a vysadeniu cestujúcich dochádza na vopred určených zastávkach.

Špeciálna pravidelná doprava zahŕňa:

   a) prepravu pracovníkov z domu do práce a späť;
   b) prepravu do vzdelávacích zariadení a z nich, pre žiakov a študentov.

Skutočnosť, že sa špeciálna doprava môže meniť podľa potrieb užívateľov, nemá vplyv na jej klasifikáciu ako pravidelnej dopravy.

Špeciálna doprava si nevyžaduje povolenie, ak sa vykonáva na základe zmluvy medzi organizátorom a dopravcom.

Organizovanie paralelnej alebo dočasnej dopravy, slúžiacej tej istej verejnosti ako existujúca pravidelná doprava, si vyžaduje povolenie.

"Príležitostná doprava" je doprava, ktorá nespĺňa definíciu pravidelnej dopravy, vrátane špeciálnej pravidelnej dopravy, a ktorej hlavné charakteristiky sú tie, že prepravuje skupiny vytvorené na podnet zákazníka alebo samotného dopravcu. Organizovanie paralelnej alebo dočasnej dopravy porovnateľnej s existujúcou pravidelnou dopravou a slúžiacou tej istej verejnosti ako pravidelná doprava, podlieha povoleniu v súlade s postupom stanoveným v kapitole III nariadenia (ES) č. .../2008 [o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy]. Táto doprava neprestáva byť príležitostnou dopravou len preto, že sa vykonáva v určitých intervaloch.

Príležitostná doprava nepodlieha povoleniu.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 684/92

Nariadenie (ES) č. 12/98

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 1 zmenený a doplnený

-

Článok 1 ods. 4 nový

Článok 2 bod 1.1

Článok 2 písm. a), článok 5 ods. 1

Článok 2 bod 1.2

Článok 2 písm. b), článok 5 ods. 2

Článok 2 bod 1.3

Článok 5 ods. 3

Článok 2 bod 3.1

Článok 2 písm. c), článok 5 ods. 3

Článok 2 bod 3.3

Článok 5 ods. 3

Článok 2 bod 3.4

Článok 5 ods. 3

Článok 2 bod 4

Článok 2 písm. d), článok 5 ods. 5

-

Článok 2 písm. e), f), g), nový

Článok 3

Článok 3 zmenený a doplnený, článok 29

Článok 3a

Článok 4

Článok 4

Článok 5 zmenený a doplnený

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8 zmenený a doplnený

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10 zmenený a doplnený

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 5 ods. 5 zmenený a doplnený

Článok 1

Článok 14 zmenený a doplnený

Článok 2

Článok 2, článok 5

Článok 3

Článok 15

Článok 4 ods. 1

Článok 16 ods. 1 zmenený a doplnený

Článok 4 ods. 2

Článok 16 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 16 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 16 ods. 4

Článok 4 ods. 5

-

Článok 5

Článok 4 ods. 3

Článok 6

Článok 17

Článok 7

Článok 29 ods. 3 zmenený a doplnený

Článok 8

Článok 27 zmenený a doplnený

Článok 9

-

Článok 10

Článok 27 zmenený a doplnený

Článok 18

Článok 14

Článok 19 zmenený a doplnený

Článok 15

Článok 12, článok 20

Článok 11 ods. 1

Článok 21 zmenený a doplnený

Článok 16 ods. 1

Článok 22ods. 1

Článok 16 ods. 2

Článok 22 ods. 2

Článok 16 ods. 3

Článok 23 ods. 1 zmenený a doplnený

Článok 16 ods. 4

Článok 23 ods. 2 zmenený a doplnený

Článok 16 ods. 5

Článok 25

Článok 24 ods. 1 nový

Článok 11 ods. 2

Článok 24 ods. 2

Článok 11 ods. 3

Článok 24 ods. 2

Článok 11 ods. 4

-

Článok 12

Článok 23, článok 24

Článok 13

-

Článok 16a

-

Článok 17

-

Článok 18

Článok 26

Článok 19

Článok 14

Článok 28

Článok 30

Článok 21

Článok 31

Článok 22

Článok 15

Článok 32

Príloha I

Príloha I

Príloha II nová

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia