Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0037B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0143/2008

Внесени текстове :

A6-0143/2008

Разисквания :

PV 05/06/2008 - 3
CRE 05/06/2008 - 3

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0250

Приети текстове
PDF 401kWORD 50k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
P6_TA(2008)0250A6-0143/2008
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0090),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложение в Парламента (C6-0211/2007),

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 5 юли 2007 г. да разреши на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Комисията по транспорт и туризъм да изготвят всяка по един доклад въз основа горепосоченото предложение на Комисията,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0143/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията относно хигиената на храните във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юни 2008 г. с оглед приемането на Регламент (EО) No .../2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на ▐ Регламент (ЕО) № 852/2004 ║ относно хигиената на храните
P6_TC1-COD(2007)0037B

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ▐ член 95 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Политиките на Общността за по-добро регулиране, и по-специално съобщенията на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавени "Стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране в Европейския съюз" ║ и ║ "Програма за действие за намаляване на административната тежест в Европейския съюз'║, подчертават значението на намаляването на административната тежест, наложена на предприятията от съществуващото законодателство, като ключов елемент за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за постигане на целите, заложени в Лисабонската стратегия.

(2)  Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните(4) изисква от всички оператори на предприятията за производство на храни да въведат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на Анализа на опасностите и контрол в критични точки (НАССР).

(3)  Опитът сочи, че в някои предприятия за производство на храни хигиената на храните може да се гарантира чрез правилното прилагане на изискванията за хигиена на храните, определени с Регламент (ЕО) № 852/2004, без да се прибягва до системата на HACCP. Засегнати ║ са по-специално малките предприятия, които предимно продават директно на крайния потребител, като фурни, месарници, бакалии, пазарски щандове, ресторанти и барове и които са микропредприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микропредприятията, малките и средните предприятия(5).

(4)  Следователно е уместно тези предприятия да бъдат освободени от изискванията на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004, като се има предвид, че те са длъжни да се съобразяват с всички останали изисквания от посочения регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(1)  В регламент (ЕО) № 852/2004 се добавя следното ново съображение:"

(15a)  Важно е компетентните органи да позволят прилагането на предвидената в настоящия регламент гъвкавост, по-специално в член 5, параграф 2, буква ж) и в член 5, параграф 5, по-специално във връзка с предприятия, които са микропредприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микропредприятията, малките и средните предприятия*.

_________________

* OВ L 124, 20.5.2003, стр. 36.

"

(2)  В член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004 се добавя следното изречение:"

Без да се засягат останалите изисквания на настоящия регламент, операторите на предприятия за храни може да бъдат освободени от изискването за въвеждане, прилагане и поддръжка на постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на НАССР. Това освобождаване се прилага единствено към предприятия, и по-специално ║ микропредприятия по смисъла на Препоръка ║ 2003/361/ЕО ║ и чиито дейности се състоят предимно от директна продажба на храни на крайния потребител, и при условие че компетентният орган счита, въз основа редовни анализи на опасностите, че или не са налице опасности, които трябва да се предотвратят, отстранят или редуцират до приемливи нива, или че идентифицираните опасности са контролирани в достатъчна степен и редовно посредством прилагането на общите и специални изисквания за хигиена на храните, предвидени в член 4 параграфи от 2 до 6 от настоящия регламент.

При изискване на доказателство за съответствие с изискванията, предвидени в член 4, параграфи от 2 до 6, компетентният орган надлежно взема предвид естеството и големината на оператора на предприятие за храни.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 175, 27.7.2007, стр. 37.
(2) ОВ C ...
(3) Позиция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г.
(4) OВ L 139, 30.4.2004 г., стp. 1; коригирана версия в ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.
(5) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Правна информация - Политика за поверителност