Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0037B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0143/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0143/2008

Viták :

PV 05/06/2008 - 3
CRE 05/06/2008 - 3

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0250

Elfogadott szövegek
PDF 376kWORD 86k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
Az élelmiszer-higiénia ***I
P6_TA(2008)0250A6-0143/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0090),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0211/2007),

–   tekintettel az Elnökök Értekezlete 2007. július 5-i határozatára, amely felhatalmazza a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot egy-egy jogalkotási jelentés kidolgozására, a Bizottság fent említett javaslata alapján,

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6-0143/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság élelmiszer-higiéniáról szóló javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. június 5-én került elfogadásra ▌az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0037B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak ▌ 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással(3) összhangban,

mivel:

(1)  A jobb szabályozásra vonatkozó közösségi politikák – különösen "Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata'║ című, ║ valamint "Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban'║ című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közlemények – hangsúlyozzák a meglévő jogszabályok által a vállalkozásokra rótt adminisztratív terhek csökkentésének fontosságát, mivel ez lényeges eleme versenyképességük javításának és a lisszaboni menetrend célkitűzései elérésének.

(2)  Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy valamennyi élelmiszeripari-vállalkozó a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) alapelvein alapuló eljárást vagy eljárásokat vezet be, alkalmaz és tart fenn.

(3)  A tapasztalat azt mutatja, hogy egyes élelmiszer-ipari vállalkozásokban az élelmiszer-higiéniát biztosíthatja a 852/2004/EK rendeletben meghatározott élelmiszer-higiéniai követelmények megfelelő végrehajtása anélkül, hogy sor kerülne a HACCP-rendszer alkalmazására. Az érintett vállalkozások nevezetesen azok a kisvállalkozások, amelyek legjellemzőbb tevékenysége termékeik közvetlen értékesítése végfelhasználók számára (mint például pékségek, hentesek, élelmiszerboltok, piaci árusítóhelyek, éttermek és bárok), és amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás(5) értelmében mikrovállalkozások.

(4)  Helyénvaló tehát e vállalkozásoknak mentességet biztosítani a 852/2004/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt követelmények alól, miközben természetesen meg kell felelniük e rendelet valamennyi egyéb követelményének,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)  A 852/2004/EK rendelet a következő új preambulumbekezdéssel egészül ki:"

(15a)  Fontos, hogy az illetékes hatóságok engedjék a jelen rendelet, különösen az 5. cikk (2) bekezdés g) pont és az (5) bekezdés biztosította rugalmasság alkalmazását, főleg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében mikrovállalkozásnak minősülő cégekkel kapcsolatban*;

_________________

* HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

"

(2)  A 852/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"

E rendelet egyéb követelményeinek sérelme nélkül az élelmiszer-ipari vállalkozások mentességet kaphatnak a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárás vagy eljárások bevezetésének, alkalmazásának és fenntartásának követelménye alól. Ez a mentesség csak a ║ 2003/361/EK ║ajánlás értelmében vett vállalkozásokra (különös tekintettel a mikrovállalkozásokra) alkalmazandó, amelyek legjellemzőbb tevékenysége a végfelhasználók számára történő közvetlen élelmiszer-értékesítés, és ha az illetékes hatóság úgy véli a rendszeresen végzett kockázatelemzés alapján, hogy vagy nincs megelőzendő, eltörlendő vagy elfogadható szintre csökkentendő kockázat, vagy minden azonosított kockázatot megfelelő és rendszeres ellenőrzés alatt tartanak e rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésében szereplő általános és speciális élelmiszer-higiéniai követelmények végrehajtásával.

A 4. cikk (2)–(6) bekezdésében szereplő követelmények betartásáról szóló bizonyítékok előírásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi az élelmiszer-ipari vállalkozás jellegét és méretét.

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ║ ,

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 175., 2007.7.27., 37. o.
(2) HL C o.
(3) Az Európai Parlament 2008. június 5-i álláspontja.
(4) HL L 139., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.
(5) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat