Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0037B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0143/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0143/2008

Debates :

PV 05/06/2008 - 3
CRE 05/06/2008 - 3

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0250

Pieņemtie teksti
PDF 387kWORD 64k
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
Pārtikas produktu higiēna ***I
P6_TA(2008)0250A6-0143/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0090),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0211/2007),

–   ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 5. jūlija sanāksmē pieņemto lēmumu atļaut Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai un Transporta un tūrisma komitejai katrai sagatavot vienu normatīvo ziņojumu par minēto Komisijas priekšlikumu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0143/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 5. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko groza ▌ Regulu  (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu
P6_TC1-COD(2007)0037B

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā ▌95. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ║ ,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(3),

tā kā:

(1)  Komisijas politika labāka regulējuma jomā, jo īpaši Komisijas paziņojumi Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats" ║ un ║ "Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā" ║ , uzsver tā administratīvā sloga samazināšanas nozīmi, ko uzņēmumiem rada spēkā esošie tiesību akti, jo šāda samazināšana palīdzēs būtiski uzlabot uzņēmumu konkurētspēju un sasniegt Lisabonas stratēģijā noteiktos mērķus.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu(4) 5. panta 1. punktā visiem pārtikas uzņēmumiem prasīts izveidot, ieviest un uzturēt pastāvīgu procedūru vai procedūras, kuru pamatā ir riska analīzes un kritisko kontrolpunktu (HACCP) principi.

(3)  Pieredze liecina, ka daži pārtikas uzņēmumi pārtikas higiēnu var nodrošināt, pareizi īstenojot Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktās pārtikas higiēnas prasības un nepiedaloties HACCP sistēmā. Uzņēmumi, uz ko tas attiecas, ir mazi uzņēmumi, kuros ir mazāk nekā 10 darbinieku un kas pārsvarā ražojumus pārdod tieši gala patērētājam, piemēram maiznīcas, gaļas veikali, pārtikas veikali, tirdzniecības vietas tirgos, restorāni un bāri, kas ir mikrouzņēmumi saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK attiecībā uz mikrouzņēmumu, mazu uzņēmumu un vidēja lieluma uzņēmumu definīciju(5).

(4)  Tādēļ ir atbilstīgi šos uzņēmumus atbrīvot no prasības Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. panta 1. punktā, saglabājot visas pārējās šīs regulas prasības,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. ▌

1. pants

(1)  Regulā (EK) Nr. 852/2004 iekļauj šādu jaunu apsvērumu:"

(15a)  Ir svarīgi, lai kompetentās iestādes sekmētu elastīgās pieejas īstenošanu, kas paredzēta šajā regulā, it īpaši tās 5. panta 2. punkta g) apakšpunktā un 5. punktā, jo sevišķi saistībā ar uzņēmumiem, kuri ir mikrouzņēmumi Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma 2003/361/EK attiecībā uz mikrouzņēmumu, mazo un vidējo pārtikas uzņēmumu definīciju* nozīmē;

______________________

* OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

"

(2)  Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. panta 3. punktā pievieno šādu teikumu:"

Neskarot citas šīs regulas prasības, pārtikas apritē iesaistītos tirgus dalībniekus ir iespējams atbrīvot no prasības ieviest, īstenot un uzturēt uz HACCP principiem balstītu pastāvīgu procedūru vai procedūras. Minēto atbrīvojumu var piemērot vienīgi uzņēmumiem Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, īpaši pievēršoties mikrouzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbība pārsvarā ir tieša pārtikas produktu tirdzniecība gala patērētājam, un ja kompetentā iestāde, pamatojoties uz regulāri veiktu riska analīzi, atzīst, ka vai nu nepastāv tādi apdraudējumi, kuri jānovērš, jālikvidē vai jāsamazina līdz pieņemamam līmenim, vai ka šīs Regulas 4. panta 2.–6. punktā minēto vispārīgo un īpašo pārtikas higiēnas prasību īstenošana ļauj regulāri un pietiekami kontrolēt konstatētos apdraudējumus.

Pieprasot pierādījumus par 4. panta 2.–6. punktā minēto prasību ievērošanu, kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā pārtikas uzņēmuma veidu un lielumu.

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 175, 27.7.2007., 37. lpp.
(2) OV C ...
(3) Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija Nostāja.
(4) OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.; Labotā versija OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.
(5) OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika