Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0037B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0143/2008

Teksty złożone :

A6-0143/2008

Debaty :

PV 05/06/2008 - 3
CRE 05/06/2008 - 3

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0250

Teksty przyjęte
PDF 391kWORD 91k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Higiena środków spożywczych ***I
P6_TA(2008)0250A6-0143/2008
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0090),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0211/2007),

–   uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2007 r. o wydaniu zgody na sporządzenie po jednym sprawozdaniu legislacyjnym na podstawie wyżej wymienionego wniosku Komisji przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Transportu i Turystyki,

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0143/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji w odniesieniu do higieny środków spożywczych po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../2008 zmieniającego ▌rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ║w sprawie higieny środków spożywczych
P6_TC1-COD(2007)0037B

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. ▌95 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rodzaje polityki wspólnotowej w dziedzinie lepszych uregulowań prawnych, w szczególności komunikaty Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowane "Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej'║ oraz ║ "Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej'║ uwzględniają znaczenie zmniejszenia obciążeń, nałożonych na przedsiębiorstwa w drodze obowiązującego prawodawstwa, jako podstawowego czynnika dla poprawy ich konkurencyjności i osiągnięcia celów agendy lizbońskiej.

(2) W art.  5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(4) nałożono na wszystkie podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze wymóg ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procedur opierających się na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

(3)  Doświadczenie wskazuje, że w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych higiena żywności może być zagwarantowana w wyniku prawidłowego wdrożenia wymogów dotyczących higieny żywności określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 bez konieczności stosowania systemu HACCP. Zainteresowanymi przedsiębiorstwami są w szczególności małe przedsiębiorstwa przede wszystkim sprzedające żywność bezpośrednio konsumentowi końcowemu, np: piekarnie, masarnie, sklepy spożywcze, stanowiska handlowe, restauracje i bary, które mogą być sklasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (5).

(4)  Dlatego też właściwe jest zwolnienie tych przedsiębiorstw z wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004, przy założeniu, że muszą one spełniać wszystkie inne wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.  W rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 dodaje się nowy punkt preambuły w następującym brzmieniu:"

(15a)  Istotne jest, by właściwe władze uwzględniły zastosowanie zasady elastyczności przewidzianej w tym rozporządzeniu, w szczególności w art. 5 ust. 2 lit. (g) i ust. 5, przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorstw zaklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw*;

_________________

*Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

"

2. W art.  5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:"

Bez uszczerbku dla innych wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze mogą być zwolnione z wymogu ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania stałej procedury lub procedur opartych na zasadach HACCP. Odstępstwo to ma zastosowanie tylko do przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, w rozumieniu zalecenia║ 2003/361/WE ║ oraz których działalność polega przede wszystkim na bezpośredniej sprzedaży żywności końcowym klientom, oraz pod warunkiem że na podstawie regularnej analizy zagrożeń właściwy organ uzna, że albo nie ma zagrożeń wymagających zapobiegania, eliminacji lub ograniczenia do dopuszczalnego poziomu, albo też że zidentyfikowane zagrożenia podlegają wystarczającej i regularnej kontroli poprzez wdrożenie ogólnych i szczegółowych wymogów w zakresie higieny żywności określonych w art. 4 ust. 2-6 niniejszego rozporządzenia.

Żądając dowodu zgodności z wymogami określonymi w art. 4 ust. 2-6, właściwy organ należycie uwzględnia charakter i wielkość przedsiębiorstwa spożywczego.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 37.
(2) Dz.U. C ...
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r.
(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.
(5) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności