Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0067/2008

Внесени текстове :

A6-0067/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0251

Приети текстове
PDF 278kWORD 36k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството ***I
P6_TA(2008)0251A6-0067/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0292),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0154/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0067/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юни 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството
P6_TC1-COD(2007)0102

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/97/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност