Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0289(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0200/2008

Внесени текстове :

A6-0200/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0252

Приети текстове
PDF 469kWORD 173k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Прилагане на схема на общи тарифни преференции *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (EO) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (EO) № 1100/2006 на Комисията (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0857),

–   като взе предвид член 133 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0051/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A6-0200/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисия във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)
(1а) От своето създаване общата система за преференции (ОСП) е един от ключовите инструменти на политиката в областта на търговията и политиката за развитие на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за намаляване на бедността чрез генериране на приходи от международна търговия, както и за допринасяне за устойчивото им развитие, като се насърчава развитието на промишлеността и диверсификацията на икономиките им.
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)
(2а) Главната цел на политиката за развитие на ЕС и, следователно, на схемата ОСП е чрез повишена диверсификация на икономиките на развиващите се страни и засиленото им участие в световната търговия да се допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), изкореняване на бедността, насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление в развиващите се страни.
Изменение 3
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)
(6a)  За да се повиши степента на използване и ефективността на ОСП и да се предостави възможност на развиващите се страни да извлекат ползи от международната търговия и преференциалните режими, Европейският съюз следва да полага усилия за осигуряване на подходяща техническа помощ за тези страни, и по-специално за най-слабо развитите страни.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)
(8а) За прилагането на конвенциите, посочени в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да се предостави подкрепа под формата на техническа помощ.
Изменение 5
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)
(10а) Развиващите се страни, които отговарят на критериите за допустимост на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да могат да ползват допълнителни тарифни преференции след 31 октомври 2008 г., ако отговарят на посочените критерии. Комисията следва да взема решение по новите искания веднъж годишно.
Изменение 38
Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 15
(15)  Ставките на митата на нечувствителните продукти следва да останат временно отменени, докато митата на чувствителните продукти следва да се ползват с намаление, с цел осигуряване на
задоволителна степен на използване при
същевременно отчитане на положението на съответните промишлености на Общността.
(15)  Ставките на митата на нечувствителните продукти следва да останат временно отменени, докато митата на чувствителните продукти следва да бъдат определени по такъв начин, че да осигуряват задоволителна степен на използване, при същевременно отчитане на положението на съответните промишлености на Общността.
Изменение 6
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)
(15а) С цел предотвратяване на нарушаването на преференциите, в следващия регламент Комисията следва да разгледа възможността за прехвърляне на продукти, които понастоящем са класифицирани като "чувствителни" към категорията "нечувствителни".
Изменение 7
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19
(19)  За осигуряване на синхрон в търговската политика на Общността, страната бенефициер не следва да се ползва едновременно от схемата на Общността и от споразумение за свободна търговия, когато такова споразумение покрива най-малко всички преференции, предвидени в настоящата схема за тази страна.
(19)  За осигуряване на синхрон в търговската политика на Общността, страната бенефициер не следва да се ползва едновременно от схемата на Общността и от споразумение за свободна търговия, когато такова споразумение обхваща, ефективно прилага и, където е подходящо, консолидира най-малко всички преференции, предвидени в настоящата схема за тази страна.
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21 а (ново)
(21a)  Правилата за произход следва да бъдат преразгледани, за да се вземе предвид междурегионалното и глобално кумулиране, както и възможността дадена държава да ползва преференциално третиране по ОСП, ОСП+ и инициативата "Всичко освен оръжие" (ВОО), дори и тази страна да не е краен получател на износа, при условие, че продуктите на тази страна имат значителна добавена стойност. При това преразглеждане следва също така да се премахне изискването за двойна преработка на някои продукти.
Изменение 37
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21в (нов)
(21в) В съответствие с член 37, параграф 6 от Споразумението за партньорство между страните от АКТБ и ЕС, Комисията пое ангажимента да търси всички възможни алтернативи, за да могат страните, които не спадат към категорията на най-слабо развитите страни и не са подписали споразумения за икономическо партньорство, да ползват търговска рамка, предлагаща търговски преференции, който са най-малкото равностойни на тези от Споразумението от Котону.
Изменение 9
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21 б (ново)
(21б) Приоритетна цел на Комисията в рамките на Световната търговска организация (СТО) следва да бъде постигането на споразумение за хармонизиране на правилата за произход, които установяват преференциално третиране за развиващите се страни и за най-слабо развитите страни.
Изменение 10
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.  Въз основа на последните сравними и осъвременени данни, налични към момента на приемане на настоящия регламент, Комисията установява кои страни бенефициери отговарят на критериите, предвидени в параграф 1.
Изменение 11
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 1 б (нов)
1б. Всяка година Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, съдържащо списък със страните бенефициери, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 1.
Изменение 12
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 2
2.  Когато страната бенефициер се ползва от преференциално търговско споразумение с Общността, което обхваща най-малко всички преференции, предвидени с настоящата схема за тази страна, тя се изважда от списъка на страните бенефициери.
2.  Когато страната бенефициер се ползва от преференциално търговско споразумение с Общността, прилагането на търговското споразумение се ползва с предимство пред прилагането на настоящата схема дотолкова, доколкото това споразумение прилага ефективно и, където е подходящо, консолидира най-малко всички преференции, предвидени с настоящата схема за тази страна. Подписването на търговско споразумение с Общността не пречи на допустимостта по специалния насърчителен режим, предвиден в членове 7 и 10.
Изменение 13
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 3
3.  Комисията уведомява страната бенефициер за нейното изваждане от списъка на страните бенефициери.
3.  Когато страната бенефициер бъде извадена от списъка на страните бенефициери, Комисията уведомява за това съответната страна и Европейския парламент.
Изменение 14
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 3 а (нов)
3a.  За да се подобри въздействието от схемата, Комисията предоставя на развиващите се страни и по-специално на най-слабо развитите страни подходяща техническа помощ за изграждане на институционален и регулаторен капацитет, необходим за извличане на ползи от международната търговия и ОСП.
Изменение 15
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 - параграф 2
2.  За целите на разпоредбите по член 1, параграф 2 правилата за произход, свързани с определението на понятието "продукти с произход" и процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определените в Регламент (ЕИО) № 2454/93.
2.  За целите на режимите, посочени в член 1, параграф 2 правилата за произход, свързани с определението на понятието "продукти с произход" и процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определените в Регламент (ЕИО) № 2454/93. Формата, същината и процедурите на системата от правила за произход подлежат на редовна проверка с цел извършване на оценка на нейното въздействие върху степента на използване на ОСП и улесняване изпълнението на целта за насърчаване на икономическото развитие.
Изменение 16
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 – параграф 3 а (нов)
3a.  В рамките на СТО Комисията предоставя приоритет на хармонизирането на правилата за произход, което въвежда преференциално третиране за развиващите се страни и за най-слабо развитите страни.
Изменение 17
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.  Техническа помощ също така се предоставя с цел подпомагане на развиващите се страни, които отговарят на условията, да спазят изискванията по отношение на ратифицирането и ефективното прилагане на новия специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.
Изменение 18
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8 - параграф 3
3.  Комисията осъществява наблюдение на статуса на ратифицирането и ефективното прилагане на конвенциите, посочени в приложение ІІІ. Преди края на срока на прилагане на настоящия регламент и достатъчно рано за обсъждане на следващия регламент Комисията представя на Съвета доклад относно статуса на ратифициране на тези конвенции, включително препоръките на органите за мониторинг
3.  Комисията осъществява наблюдение на статуса на ратифицирането и ефективното прилагане на конвенциите, посочени в приложение ІІІ. Преди края на срока на прилагане на настоящия регламент и достатъчно рано за обсъждане на следващия регламент Комисията представя на Европейския парламенти и на Съвета доклад относно статуса на ратифициране и прилагане на тези конвенции от всяка страна, ползваща се от специалния насърчителен режим. Когато е подходящо Комисията включва препоръки на органите за мониторинг относно необходимостта за предприемане на допълнителни действия за ефективно прилагане на дадена конвенция от определена страна.
В своя доклад Комисията също така извършва оценка на ефективността на специалния насърчителен режим по отношение постигането на неговите цели и препоръчва при необходимост преразглеждане на приложение III.
Изменение 19
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 9 - параграф 1 - буква a)
(а) страната или територията, посочена в приложение І, трябва да е отправила искане в този смисъл преди 31 октомври 2008 г., и
(а) страната или територията, посочена в приложение І, трябва да е отправила искане в този смисъл към 31 октомври 2008 г., или ежегодно за страните или териториите, които отговарят на определените в член 8, параграфи 1 и 2 условия след тази дата, и
Изменение 20
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 − параграф 1
1.  Комисията разглежда искането, придружено от информацията, посочена в член 9, параграф 2. При разглеждането на искането Комисията взема предвид фактите, установени от международните организации и агенции. Тя може да постави на искащата страна всички въпроси, които смята за подходящи, и може да сверява получената информация с искащата страна или с всеки друг подходящ източник.
1.  Комисията разглежда искането, придружено от информацията, посочена в член 9, параграф 2. При разглеждането на искането Комисията взема предвид фактите, установени от международните организации и агенции. Тя може да постави на искащата страна всички въпроси, които смята за подходящи, и сверява получената информация с искащата страна или с всеки друг подходящ източник, включително Европейския парламент и представители на гражданското общество като социалните партньори.
Изменение 21
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 − параграф 3
3.  Комисията уведомява искащата страна за решението, взето в съответствие с параграф 2. Когато на страната е предоставен специален насърчителен режим, тя се уведомява за датата, на която решението влиза в сила. Комисията публикува до 15 декември 2008 г. известие в Официален вестник на Европейския съюз, изброяващо страните, които се ползват от специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.
3.  Комисията уведомява искащата страна за решението, взето в съответствие с параграф 2. Когато на страната е предоставен специален насърчителен режим, тя се уведомява за датата, на която решението влиза в сила. Комисията публикува до 15 декември 2008 г. известие в Официален вестник на Европейския съюз, подлежащо на осъвременяване ежегодно и изброяващо страните, които се ползват от специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.
Изменение 22
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 - параграф 4
4.  Когато на искащата държава не е предоставен специален насърчителен режим, Комисията дава обяснение за основанията, ако тази страна поиска това.
4.  Когато на искащата държава не е предоставен специален насърчителен режим, Комисията дава обяснение за основанията и уведомява за това искащата страна и Европейския парламент.
Изменение 23
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 – параграф -1 (нов)
-1.  Комисията редовно проверява дали страните бенефициери изпълняват задълженията си и дали е не съществуват основания за прилагането на някое от основанията, посочени в член 15, параграфи 1 и 2, и член 16, параграфи 1 и 2, за временно оттегляне на прилагания преференциален режим. Тя публикува годишен доклад относно временното оттегляне и го изпраща на Европейския парламент, Съвета и държавите-членки.
Изменение 24
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 - параграф 1
1.  Когато Комисията или държава-членка получи информация, която може да обоснове временно оттегляне, и когато Комисията или държава-членка прецени, че са налице достатъчно основания за образуване на разследване, тя уведомява комитета и отправя искане за провеждане на консултации. Консултациите се провеждат в рамките на един месец.
1.  Когато Европейският парламент, Комисията или държава-членка получи информация, която може да обоснове временно оттегляне и когато Европейският парламент, Комисията или държава-членка прецени, че са налице достатъчно основания за образуване на разследване, тя уведомява комитета и Европейския парламент и отправя искане за провеждане на консултации. Консултациите се провеждат в рамките на един месец.
Изменение 25
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 − параграф 2
2.  След консултациите Комисията може в едномесечен срок и в съответствие с процедурата по член 27, параграф 5 да вземе решение за образуване на разследване.
2.  След консултациите Комисията може в едномесечен срок и в съответствие с процедурата по член 27, параграф 5 да вземе решение за образуване на разследване. По отношение на посочените в член 15, параграф 1, буква а) основания, Комисията автоматично започва проверка във всички случаи, когато комисията по прилагане на стандартите на МОТ отделя "специален параграф'на страна бенефициер, която не спазва основните стандарти на труд.
Изменение 26
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 18 - параграф 3
3.  Комисията търси всякаква информация, която тя сметне за необходима, включително наличните оценки, коментари, решения, препоръки и заключения на съответните надзорни органи на ООН, МОТ и на другите компетентни международни организации. Те служат като отправна точка за разследването по отношение на това, дали временното оттегляне е обосновано от съображение по член 15, параграф 1, буква а). Комисията може да свери получената информация с икономическите оператори и засегнатата страна бенефициер.
3.  Комисията търси всякаква информация, която тя сметне за необходима, включително наличните оценки, коментари, решения, препоръки и заключения на другите европейски институции и на съответните надзорни органи на ООН, МОТ и на другите компетентни международни организации. Те служат като отправна точка за разследването по отношение на това, дали временното оттегляне е обосновано от съображение по член 15, параграф 1, буква а). Комисията може да свери получената информация с икономическите оператори, представителите на гражданското общество, включително социалните партньори, и засегнатата страна бенефициер.
Изменение 27
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 - параграф 1
1.  Комисията представя на комитета доклад относно установените факти.
1.  Комисията представя на комитета и на Европейския парламент доклад относно установените факти.
Изменение 28
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 - параграф 4
4.  Ако Комисията прецени, че временното оттегляне е необходимо, тя внася съответно предложение в Съвета, който в двумесечен срок взема решение с квалифицирано мнозинство. В случаите по параграф 3 Комисията внася своето предложение в края на срока, посочен в споменатия параграф.
4.  Ако Комисията прецени, че временното оттегляне е необходимо, тя внася, след като е уведомила Европейския парламент, съответно предложение в Съвета, който в двумесечен срок взема решение с квалифицирано мнозинство. В случаите по параграф 3 Комисията внася своето предложение в края на срока, посочен в споменатия параграф.
Изменение 29
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 20 - параграф 7
7.  Ако изключителни обстоятелства, налагащи незабавни мерки, доведат до невъзможност за провеждане на разследване, Комисията може след уведомяване на комитета да предприеме всяка превантивна мярка, която е крайно необходима.
7.  Ако изключителни обстоятелства, налагащи незабавни мерки, доведат до невъзможност за провеждане на разследване, Комисията може след уведомяване на комитета и Европейския парламент да предприеме всяка превантивна мярка, която е крайно необходима.
Изменение 30
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 21
Ако вносът на продукти, включени в приложение І към Договора, причини или заплашва да причини сериозно смущение в пазарите на Общността, по-специално в един или повече от най-отдалечените региони или в регулаторните механизми на тези пазари, Комисията може, по собствена инициатива или по искане на държава-членка, временно да отмени преференциалните режими по отношение на въпросните продукти след съгласуване с управителния комитет за съответната обща организация на пазара.
Ако вносът на продукти, включени в приложение І към Договора, причини или заплашва да причини сериозно смущение в пазарите на Общността, по-специално в един или повече от най-отдалечените региони или в регулаторните механизми на тези пазари, Комисията може, по собствена инициатива или по искане на държава-членка или на Европейския парламент, временно да отмени преференциалните режими по отношение на въпросните продукти след съгласуване с управителния комитет за съответната обща организация на пазара.
Изменение 31
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 22 - параграф 1
1.  Комисията уведомява колкото е възможно по-рано засегнатата страна бенефициер за всяко решение, взето в съответствие с член 20 или 21, преди влизането му в сила. Комисията уведомява за това също и Съвета и държавите-членки.
1.  Комисията уведомява колкото е възможно по-рано засегнатата страна бенефициер за всяко решение, взето в съответствие с член 20 или 21, преди влизането му в сила. Комисията уведомява за това също и Европейския парламент, Съвета и държавите-членки.
Изменение 32
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 22 - параграф 2
2.  Всяка държава-членка може в едномесечен срок да отнесе до Съвета решение, взето в съответствие с параграф 20 или 21. Съветът може да приеме с квалифицирано мнозинство различно решение в срок от един месец.
2.  Всяка държава-членка, както и Европейският парламент, може в едномесечен срок да отнесе до Съвета решение, взето в съответствие с параграф 20 или 21. Съветът може да приеме с квалифицирано мнозинство различно решение в срок от един месец. Когато е уместно, Съветът уведомява искащата страна и Европейския парламент за решението си.
Изменение 33
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 25 − буква д)
(д) за установяване на окончателния списък на страните бенефициери най-късно до 15 декември 2008 г. в съответствие с член 10.
(д) за установяване в съответствие с член 10 най-късно до 15 декември 2008 г. на окончателния списък на страните бенефициери, който се осъвременява ежегодно.
Изменение 34
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 а (ново)
Член 26а
1.  Комисията редовно информира Европейския парламент по отношение на:
а) статистическите данни за търговията между Европейския съюз и страните бенефициери на ОСП;
б) състоянието на ратифициране и прилагане на посочените в приложение III конвенции от всяка страна, която се ползва от специалния насърчителен режим. Когато е уместно, Комисията включва препоръки относно необходимостта от вземане на допълнителни мерки от дадена странс с оглед ефективното прилагане на определена конвенция;
в) релевантна информация относно напредъка в постигането на ЦХР, по-специално в най-слабо развитите страни.
2.  Комисията подготвя проучване за оценка на въздействието на ОСП, което обхваща периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2009 г. Проучването се предоставя на комитета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет до 1 март 2010 г.
3.  Комисията, след консултация с комитета, определя съдържанието на проучването за оценка на въздействието, посочено в параграф 2, което включва становищата на страните бенефициери и при всички случаи най-малко следните елементи:
- задълбочен статистически анализ на степента на използване на ОСП по страни и раздели, включително сравнение с предходни години;
- оценка на социалните и свързаните с търговията последици от системата на деление върху страните, при които тя е въведена;
- предварителна оценка на въздействието на системата на деление върху страните, за които се предвижда тя да се въведе съгласно следващия регламент;
- анализ на възможното въздействие от разширяването на системата за преференции посредством увеличаване на преференциалния марж, предоставен за чувствителни продукти и/или прехвърляне на "чувствителни" продукти към категорията "нечувствителни";
- оценка на приноса на настоящия регламент към постигането на ЦХР, по-специално по отношение на най-слабо развитите страни.
4.  Комисията представя специален доклад на Европейския парламент към момента на приключване на Плана за развитие от Доха, в който се извършва преглед на въздействието на преговорите върху схемата, предвидена в настоящия регламент, и се разглеждат мерките, които следва да се приемат с цел осигуряване на ефективността на ОСП.
Изменение 39
Предложение за регламент - акт за изменение
Член 27 - параграф 3
3.  Комитетът проучва действието на схемата на основата на доклад на Комисията, обхващащ периода след 1 януари 2009 г. Този доклад обхваща всички преференциални режими по член 1, параграф 2 и се представя достатъчно рано за обсъждането на следващия регламент.
3.  Комитетът проучва действието на схемата на основата на доклад на Комисията, обхващащ периода след 1 януари 2006 г. Този доклад включва проучване, свързано с оценка на въздействието, което обхваща поне следните елементи:
- сравнително изследване на степента на използване на ОСП в съответствие с настоящия регламент и с предходните регламенти с цел откриване на положителните и отрицателните тенденции,
- оценка на последствията от градуирането на показателите за бедността на съответните държави,
- сравнително изследване на преференциалното третиране, което предлагат ОСП, и споразуменията за икономическо партньорство.
Докладът обхваща всички преференциални режими по член 1, параграф 2, и се представя достатъчно рано за обсъждането на следващия регламент.
Изменение 36
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 29 – параграф 2 а (нов)
2а. Предложението за преразгледан регламент, който обхваща периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. се изпраща от Комисията на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет до 1 юни 2010 г. Новото предложение надлежно взема предвид резултатите от проучването за оценка на въздействието, посочено в член 26а, параграф 2.
Правна информация - Политика за поверителност