Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0289(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0200/2008

Esitatud tekstid :

A6-0200/2008

Arutelud :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0252

Vastuvõetud tekstid
PDF 358kWORD 150k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
Üldised tariifsed soodustused ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 964/2007 ja (EÜ) nr 1100/2006 (KOM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0857);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0051/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6-0200/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Üldiste tariifsete soodustuste kava (Generalised System of Preferences – GSP) on selle loomisest saadik olnud üks peamisi ELi kaubandus- ja arengupoliitika vahendeid, millega püütakse aidata arenguriikidel vaesust vähendada rahvusvahelisest kaubandusest saadava tulu toel ning nende säästva arengu edendamisega tööstuse arendamise ja majanduse mitmekesistamise teel.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus - muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  ELi arengupoliitika ja seega üldiste tariifsete soodustuste kava põhieesmärk on – arengumaade majanduste suurema mitmekesisuse ning nende suurema osaluse teel ülemaailmses kaubanduses – aidata kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele, vaesuse kaotamisele, säästva arengu ja hea valitsemistava edendamisele arengumaades.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Selleks, et tõsta kavast osasaamise määra ja kava tõhusust ning võimaldada arenguriikidel saada kasu rahvusvahelisest kaubandusest ja sooduskorrast, peaks Euroopa Liit püüdma anda asjaomastele riikidele ja eelkõige vähimarenenud maadele piisavalt tehnilist abi.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Konventsioonide rakendamist, millele viidatakse säästva arengu ja hea valitsemistava stimuleerivas erikorras, peab toetama tehnilise abi kaudu.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)
(10 a)  Arengumaad, kes vastavad pärast 31. oktoobrit 2008 säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra abikõlblikkuse kriteeriumidele, peaksid saama lisatollimaksusoodustusi alates hetkest, mil nad nimetatud kriteeriumidele vastavad. Komisjon otsustab uute taotluste üle üks kord aastas.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15
(15)  Mittetundlike toodete tollimaksud peaksid jätkuvalt olema peatatud, samas kui tundlike toodete suhtes peaksid kehtima vähendatud tollimaksumäärad, et tagada piisav rakendusaste, võttes samal ajal arvesse olukorda ühenduse vastavates tööstusharudes.
(15)  Mittetundlike toodete tollimaksud peaksid jätkuvalt olema peatatud, samas kui tundlike toodete suhtes peaksid kehtima tollimaksumäärad, mis tagavad piisava rakendusastme, võttes samal ajal arvesse olukorda ühenduse vastavates tööstusharudes.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)
(15 a)  Selleks, et vältida soodustuste mõju vähenemist, tuleks komisjonil järgmise määruse juures kaaluda praegu tundlikeks liigitatud toodete üleviimist mittetundlike toodete kategooriasse.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19
(19)  Ühenduse kaubanduspoliitika ühtsust silmas pidades ei tohiks soodustatud riigi suhtes rakendada korraga ühenduse kava ja vabakaubanduslepingut, juhul kui see leping hõlmab vähemalt kõiki neid soodustusi, mida võimaldab hetkel selle riigi suhtes kohaldatav kava.
(19)  Ühenduse kaubanduspoliitika ühtsust silmas pidades ei tohiks soodustatud riigi suhtes rakendada korraga ühenduse kava ja vabakaubanduslepingut, juhul kui see leping hõlmab ja rakendab tõhusalt ning vajaduse korral kindlustab vähemalt kõiki neid soodustusi, mida võimaldab hetkel selle riigi suhtes kohaldatav kava.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)
(21 a).  Päritolureeglid tuleks läbi vaadata, et arvesse võtta piirkondlikku ja ülemaailmset kumulatsiooni ja riigile soodustatud kohtlemise võimaldamist programmide GSP, GSP+ ja algatuse "kõik peale relvade" alusel, isegi kui riik ei ole ekspordi lõppsihtriik, tingimusel et kõnealuses riigis lisatakse toodetele olulist väärtust. Selle läbivaatamise raames tuleks samuti kõrvaldada teatavate toodete topelttöötlemise nõue.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus - muutmisakt
Põhjendus 21 b (uus)
(21 b)  Komisjon peaks Maailma Kaubandusorganisatsioonis töötama eelisjärjekorras selle nimel, et saavutada kokkulepe päritolureeglite ühtlustamiseks, millega nähakse ette arengumaade ja vähimarenenud maade sooduskohtlemine.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 21 c (uus)
(21 c)  Vastavalt AKV-ELi koostöölepingu artikli 37 lõikele 6 kohustub komisjon uurima kõiki muid võimalusi, et võimaldada riikidel, mis ei kuulu vähim arenenud riikide hulka ning mis pole sõlminud majanduskoostöölepinguid, saada kasu uuest kaubandusraamistikust, mis pakub vähemalt Cotonou lepingus sätestatuga võrdseid kaubandussoodustusi.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Komisjon otsustab käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kättesaadavate värskeimate ja korrigeeritud andmete põhjal, millised soodustatud riigid vastavad lõikes 1 kehtestatud kriteeriumidele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)
1 b.  Igal aastal avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas teatise, milles loetletakse soodustatud riigid, kes vastavad lõikes 1 kehtestatud kriteeriumidele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Kui soodustatud riigi ja ühenduse vahel on sõlmitud eeliskaubanduskokkulepe, mis hõlmab vähemalt kõiki kõnealusele riigile kehtiva kavaga ettenähtud soodustusi, jäetakse asjaomane riik I lisas esitatud soodustatud riikide nimekirjast välja.
2.  Kui soodustatud riigi ja ühenduse vahel on sõlmitud eeliskaubanduskokkulepe, siis on kaubanduskokkuleppe kohaldamine käesoleva kava kohaldamisest tähtsam, tingimusel et see kokkulepe rakendab tõhusalt ja vajaduse korral kindlustab vähemalt kõiki kõnealusele riigile kehtiva kavaga ettenähtud soodustusi. Ühendusega sõlmitud kaubanduskokkulepe ei takista abikõlblikkust artiklites 7–10 kehtestatud stimuleeriva erikorra raames.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Komisjon teatab soodustatud riigile selle riigi kõrvaldamisest soodustatud riikide nimekirjast.
3.  Riigi kõrvaldamisel soodustatud riikide nimekirjast teavitab komisjon sellest asjaomast riiki ja Euroopa Parlamenti.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Kava mõju suurendamiseks annab komisjon arenguriikidele ja eelkõige vähimarenenud maadele piisavalt tehnilist abi institutsioonilise ja reguleerimisalase suutlikkuse tõstmiseks, mis on vajalik selleks, et rahvusvahelisest kaubandusest ja GSPst kasu saada.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus- muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Eeskirjad päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ning sellega seotud menetluste ja halduskoostöö meetodite kohta artikli 1 lõikes 2 osutatud korra kohaldamiseks on sätestatud määruses (EMÜ) nr 2454/93.
2.  Eeskirjad päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ning sellega seotud menetluste ja halduskoostöö meetodite kohta artikli 1 lõikes 2 osutatud korra kohaldamiseks on sätestatud määruses (EMÜ) nr 2454/93. Päritolureeglite süsteemi vorm, sisu ja menetlused vaadatakse korrapäraselt läbi, et hinnata selle mõju üldiste soodustuste kava rakendusastmetele ning täita paremini majandusarengu edendamise eesmärki.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Komisjon seab WTOs prioriteediks päritolureeglite ühtlustamise, millega nähakse ette arenguriikide ja vähimarenenud maade sooduskohtlemine.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)
3 a.  Tehnilist abi antakse ka selleks, et aidata abikõlblikel arenguriikidel täita säästva arengu ja hea valitsemistava edendamisele suunatud uue stimuleeriva erikorra ratifitseerimist ja tulemuslikku rakendamist käsitlevaid nõudeid.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Komisjon jälgib III lisas loetletud konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise seisu. Komisjon esitab enne käesoleva määruse kohaldamistähtaja möödumist ja aegsasti järgmise määruse aruteludeks nõukogule aruande kõnealuste konventsioonide ratifitseerimise seisukorra kohta, sealhulgas järelevalveorganite soovitused.
3.  Komisjon jälgib III lisas loetletud konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa rakendamise seisu. Komisjon esitab enne käesoleva määruse kohaldamistähtaja möödumist ja aegsasti järgmise määruse aruteludeks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuste konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise seisukorra kohta stimuleeriva erikorra kohaselt soodustatud riikide kaupa. Vajaduse korral lisab komisjon aruandesse järelevalveorganite soovitused selle kohta, kas mõni riik peaks konventsiooni tulemuslikuks rakendamiseks täiendavaid samme astuma.
Lisaks hindab komisjon oma aruandes stimuleeriva erikorra tulemuslikkust selle eesmärgi saavutamisel ning vajaduse korral soovitab III lisa läbi vaadata.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a
(a)  I lisas loetletud riik või territoorium on esitanud vastava taotluse 31. oktoobriks 2008 ja
a)  I lisas loetletud riik või territoorium on esitanud vastava taotluse 31. oktoobriks 2008 või riik või territoorium, kes vastab artikli 8 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud tingimustele pärast nimetatud kuupäeva, saab esitada vastava taotluse kord aastas ja
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Komisjon vaatab läbi taotluse, millele on lisatud artikli 9 lõikes 2 viidatud teave. Seda tehes võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutuste järeldusi. Komisjon võib esitada taotlevale riigile küsimusi, mida ta peab asjakohaseks, ning kontrollida saadud teavet taotleva riigi või muu asjakohase allika abiga.
1.  Komisjon vaatab läbi taotluse, millele on lisatud artikli 9 lõikes 2 viidatud teave. Seda tehes võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutuste järeldusi. Komisjon võib esitada taotlevale riigile küsimusi, mida ta peab asjakohaseks, ning kontrollib saadud teavet taotleva riigi või muu pädeva allika, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna esindajate, sealhulgas sotsiaalpartnerite abiga.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 3
3.  Komisjon teatab soodustatud riigile kooskõlas lõikega 2 tehtud otsusest. Kui riigile antakse stimuleeriva erikorra õigus, teatatakse sellele riigile kõnealuse otsuse jõustumiskuupäev. Komisjon avaldab 15. detsembril 2008 Euroopa Liidu Teatajas nende riikide nimekirja, kellel on õigus saada soodustusi säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra raames.
3.  Komisjon teatab soodustatud riigile kooskõlas lõikega 2 tehtud otsusest. Kui riigile antakse stimuleeriva erikorra õigus, teatatakse sellele riigile kõnealuse otsuse jõustumiskuupäev. Komisjon avaldab 15. detsembril 2008 Euroopa Liidu Teatajas nende riikide kord aastas ajakohastatavat nimekirja, kellel on õigus saada soodustusi säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra raames.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 4
4.  Kui taotlevale riigile ei anta stimuleeriva erikorra õigust, põhjendab komisjon otsust kõnealuse riigi taotlusel.
4.  Kui taotlevale riigile ei anta stimuleeriva erikorra õigust, põhjendab komisjon otsust ning teavitab sellest taotlevat riiki ja Euroopa Parlamenti.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus- muutmisakt
Artikkel 17 – lõige -1 (uus)
-1.  Komisjon jälgib korrapäraselt, et soodustatud riikide kohustusi austatakse ja et ei esine ühtegi artikli 15 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 16 lõigetes 1 ja 2 esitatud sooduskorra ajutise peatamise põhjustest. Komisjon avaldab ajutiste peatamiste kohta aastaaruande ning saadab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikidele.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1
1.  Kui komisjon või liikmesriik saab teavet, mis võib õigustada ajutist peatamist, ja kui komisjon või liikmesriik leiab, et uurimiseks on küllaldane põhjus, teavitab ta komiteed ja taotleb konsultatsioone. Konsultatsioonid toimuvad ühe kuu jooksul.
1.  Kui Euroopa Parlament, komisjon või liikmesriik saab teavet, mis võib õigustada ajutist peatamist, ja kui Euroopa Parlament, komisjon või liikmesriik leiab, et uurimiseks on küllaldane põhjus, teavitab ta komiteed ning Euroopa Parlamenti ja taotleb konsultatsioone. Konsultatsioonid toimuvad ühe kuu jooksul.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 2
2.  Pärast konsultatsioone võib komisjon vastavalt artikli 27 lõikes 5 sätestatud korrale ühe kuu jooksul teha otsuse algatada uurimine.
2.  Pärast konsultatsioone võib komisjon vastavalt artikli 27 lõikes 5 sätestatud korrale ühe kuu jooksul teha otsuse algatada uurimine. Artikli 15 lõike 1 punktis a viidatud põhjuseid arvestades algatab komisjon automaatselt uurimise kõikidel juhtudel, kus ILO standardite kohaldamist jälgiv komisjon on soodustatud riigi puhul, kes ei järgi põhilisi töönorme, kohaldanud eritingimusi.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus - muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 3
3.  Komisjon hangib mis tahes teavet, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas ÜRO ja ILO ning teiste pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide asjaomaste järelevalveorganite olemasolevaid hinnanguid, märkusi, otsuseid, soovitusi ja järeldusi. Seda teavet kasutatakse lähtepunktina uurides, kas ajutine peatamine on artikli 15 lõike 1 punktis a nimetatud põhjusel õigustatud. Komisjon võib saadud teavet ettevõtjate ja asjaomase soodustatud riigi abiga kontrollida.
3.  Komisjon hangib mis tahes teavet, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas teiste Euroopa Liidu institutsioonide ning ÜRO ja ILO ning teiste pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide asjaomaste järelevalveorganite olemasolevaid hinnanguid, märkusi, otsuseid, soovitusi ja järeldusi. Seda teavet kasutatakse lähtepunktina uurides, kas ajutine peatamine on artikli 15 lõike 1 punktis a nimetatud põhjusel õigustatud. Komisjon võib saadud teavet ettevõtjate, kodanikuühiskonna esindajate, kaasa arvatud sotsiaalpartnerite, ja asjaomase soodustatud riigi abiga kontrollida.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus - muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 1
1.  Komisjon esitab komiteele oma järelduste aruande.
1.  Komisjon esitab komiteele ja Euroopa Parlamendile oma järelduste aruande.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus - muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 4
4.  Kui komisjon peab ajutist peatamist vajalikuks, esitab ta asjakohase ettepaneku nõukogule, kes teeb selle kohta otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega kahe kuu jooksul. Lõikes 3 osutatud juhtudel esitab komisjon oma ettepaneku nimetatud lõikes nimetatud perioodi lõpus.
4.  Kui komisjon peab ajutist peatamist vajalikuks, esitab ta pärast Euroopa Parlamendi teavitamist asjakohase ettepaneku nõukogule, kes teeb selle kohta otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega kahe kuu jooksul. Lõikes 3 osutatud juhtudel esitab komisjon oma ettepaneku nimetatud lõikes nimetatud perioodi lõpus.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 7
7.  Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon pärast komitee teavitamist võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.
7.  Kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud teevad uurimise võimatuks, võib komisjon pärast komitee ja Euroopa Parlamendi teavitamist võtta hädavajalikke ennetusmeetmeid.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 21
Kui asutamislepingu I lisaga hõlmatud toodete import põhjustab või ähvardab põhjustada tõsiseid häireid ühenduse turgudel (eriti ühes või mitmes äärepoolseimas piirkonnas) või nende turgude reguleerimismehhanismides, võib komisjon omal algatusel või liikmesriigi taotlusel pärast vastava ühisturu organisatsiooni korralduskomiteega konsulteerimist peatada sooduskorra kohaldamise asjaomaste toodete suhtes.
Kui asutamislepingu I lisaga hõlmatud toodete import põhjustab või ähvardab põhjustada tõsiseid häireid ühenduse turgudel (eriti ühes või mitmes äärepoolseimas piirkonnas) või nende turgude reguleerimismehhanismides, võib komisjon omal algatusel või liikmesriigi või Euroopa Parlamendi taotlusel pärast vastava ühisturu organisatsiooni korralduskomiteega konsulteerimist peatada sooduskorra kohaldamise asjaomaste toodete suhtes.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 22 – lõige 1
1.  Komisjon teatab asjaomasele soodustatud riigile igast kooskõlas artiklitega 20 või 21 tehtud otsusest võimalikult kiiresti enne selle jõustumist. Komisjon teavitab sellest ka nõukogu ja liikmesriike.
1.  Komisjon teatab asjaomasele soodustatud riigile igast kooskõlas artiklitega 20 või 21 tehtud otsusest võimalikult kiiresti enne selle jõustumist. Komisjon teavitab sellest ka Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 22 – lõige 2
2.  Iga liikmesriik võib kooskõlas artiklitega 20 või 21 tehtud otsuse saata 1 kuu jooksul nõukogule. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega võtta ühe kuu jooksul vastu teistsuguse otsuse.
2.  Iga liikmesriik võib samamoodi nagu Euroopa Parlament kooskõlas artiklitega 20 või 21 tehtud otsuse saata 1 kuu jooksul nõukogule. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega võtta ühe kuu jooksul vastu teistsuguse otsuse. Sel juhul teavitab nõukogu oma otsusest taotlevat riiki ja Euroopa Parlamenti.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 25 – punkt e
(e) soodustatud riikide lõpliku nimekirja koostamine hiljemalt 15. detsembriks 2008 vastavalt artiklile 10.
e) soodustatud riikide kord aastas ajakohastatava nimekirja koostamine hiljemalt 15. detsembriks 2008 vastavalt artiklile 10.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 26 a (uus)
Artikkel 26 a
1.  Komisjon hoiab Euroopa Parlamenti korrapäraselt kursis:
a)  Euroopa Liidu ja GSP soodustatud riikide vahelise kaubavahetuse statistikaga;
b)  III lisas osutatud konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise seisuga kõigi stimuleeriva erikorra kohaselt soodustatud riikide kaupa. Vajaduse korral teeb komisjon soovitusi selle kohta, kas mõni konkreetne riik peaks konventsiooni tulemuslikuks rakendamiseks täiendavaid samme astuma;
c) asjakohase teabega aastatuhande arengueesmärkidele lähenemise kohta, eriti vähimarenenud maade osas.
2.  Komisjon koostab ajavahemiku 1. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2009 kohta GSP mõjude hindamise uuringu. Uuring edastatakse 1. märtsiks 2010 komiteele, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.
3.  Pärast komiteega konsulteerimist määrab komisjon kindlaks lõikes 2 osutatud mõjude hindamise uuringu sisu, mis hõlmab lisaks soodustatud riikide seisukohtadele vähemalt alljärgnevat:
  GSPst osasaamise määrade põhjalik statistiline analüüs riikide ja jagude kaupa ning võrdlus varasemate aastatega;
– hinnatakse astmestamise mõju astmestatud riikide sotsiaalsfäärile ja kaubavahetusele;
– tulevase astmestamise mõjude eelhindamine riikide osas, kelle puhul võidakse järgmise määruse põhjal kohaldada astmestamist;
– analüüsitakse, milline mõju võib olla sooduskorra laiendamisel tundlikele toodetele kehtestatud soodusmäära tõstmisega ja/või tundlike toodete üleviimisega mittetundlike toodete kategooriasse;
– hinnatakse käesoleva määruse panust aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse, eriti vähimarenenud maade osas.
4.  Doha arengukava käsitlevate läbirääkimiste lõppemise ajaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile eriaruande, milles käsitletakse läbirääkimiste mõju käesoleva määrusega kehtestatud kavale ning meetmeid, mida tuleks rakendada üldiste tariifsete soodustuste kava tulemuslikkuse tagamiseks.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 27 – lõige 3
3.  Komitee uurib kava mõjusid komisjoni aruande põhjal, mis hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2009. See aruanne hõlmab kõiki artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordasid ning see esitatakse aegsasti järgmise määruse aruteluks.
3.  Komitee uurib kava mõjusid komisjoni aruande põhjal, mis hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2006. See aruanne sisaldab mõjude hindamise uuringut, mis hõlmab vähemalt järgmisi punkte:
– üldiste soodustuste kava rakendusastmete võrdlusuuringut käesoleva määruse ja eelmiste määruste raames, et määrata kindlaks positiivsed ja negatiivsed suundumused,
– hinnangut astmestamise mõju kohta asjaomaste riikide vaesusnäitajatele,
– üldiste soodustuste kava raames ning majanduspartnerluslepingute raames pakutava sooduskohtlemise võrdlusuuringut.
Aruanne hõlmab kõiki artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordasid ning see esitatakse aegsasti järgmise määruse aruteluks.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)
2 a. 1. juuniks 2010 esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ettepaneku võtta vastu läbi vaadatud määrus ajavahemikuks 1. jaanuar 2012 kuni 31. detsember 2014. Uues ettepanekus võetakse nõuetekohaselt arvesse artikli 26 a lõikes 2 osutatud mõjude hindamise uuringu tulemusi.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika