Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0289(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0200/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0200/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0252

Hyväksytyt tekstit
PDF 368kWORD 151k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta (KOM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0857),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0051/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0200/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Perustamisestaan lähtien yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) on ollut yksi EU:n kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskeisistä välineistä, joilla autetaan kehitysmaita vähentämään köyhyyttä luomalla tuloja kansainvälisen kaupan avulla ja edistetään kehitysmaiden kestävää kehitystä tukemalla teollisuuden kehitystä ja kehitysmaiden talouksien monipuolistamista.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 2 a kappale (uusi)
(2 a)  EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ja siten myös yleisen tullietuusjärjestelmän päätavoitteena on myötävaikuttaa – edistämällä kehitysmaiden talouksien monipuolistamista ja niiden osallistumista maailmankauppaan – vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen, köyhyyden poistamiseen sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseen kehitysmaissa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Jotta yleisen tullietuusjärjestelmän käyttöaste nousisi ja tehokkuus lisääntyisi ja jotta kehitysmaat voisivat hyötyä kansainvälisestä kaupasta ja etuusjärjestelyistä, Euroopan unionin olisi pyrittävä tarjoamaan näille maille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille asianmukaista teknistä apua.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Niiden yleissopimusten täytäntöönpanoa, joihin viitataan kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevassa erityisessä kannustusmenettelyssä, olisi tuettava teknisellä avulla.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Niihin kehitysmaihin, jotka täyttävät 31 päivän lokakuuta 2008 jälkeen edellytykset saada oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn, olisi sovellettava ylimääräisiä tullietuuksia siitä lähtien, kun ne täyttävät kyseiset edellytykset. Komission olisi tehtävä uusia pyyntöjä koskevat päätöksensä vuosittain.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Muiden kuin arkojen tuotteiden tullien suspendoimista olisi jatkettava ja arkojen tuotteiden tulleihin olisi sovellettava tullinalennusta sen varmistamiseksi, että käyttöaste pysyy tyydyttävänä samalla kun otetaan huomioon asianomaisten yhteisön tuotannonalojen tilanne.
(15)  Muiden kuin arkojen tuotteiden tullien suspendoimista olisi jatkettava ja arkojen tuotteiden tullit olisi asetettava siten, että käyttöaste pysyy tyydyttävänä samalla kun otetaan huomioon asianomaisten yhteisön tuotannonalojen tilanne.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Etuuksien heikentymisen ehkäisemiseksi komission olisi harkittava nykyisin "aroiksi" luokiteltujen tuotteiden siirtämistä tulevassa asetuksessa "muiden kuin arkojen" tuotteiden luokkaan.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 19 kappale
(19)  Yhteisön kauppapolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi ei edunsaajamaan pitäisi saada etuuksia sekä yleisestä tullietuusjärjestelmästä että vapaakauppasopimuksesta, jos tällainen sopimus kattaa vähintään kaikki nykyisestä tullietuusjärjestelmästä kyseiselle maalle koituvat etuudet.
(19)  Yhteisön kauppapolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi ei edunsaajamaan pitäisi saada etuuksia sekä yleisestä tullietuusjärjestelmästä että vapaakauppasopimuksesta, jos tällainen sopimus kattaa vähintään kaikki nykyisestä tullietuusjärjestelmästä kyseiselle maalle koituvat etuudet ja edellyttäen, että sillä pannaan tosiasiallisesti täytäntöön ja tarvittaessa konsolidoidaan vähintään kaikki kyseiset etuudet.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Alkuperäsääntöjä olisi tarkistettava siten, että niissä otetaan huomioon alueiden välinen ja maailmanlaajuinen kumulaatio ja maan mahdollisuus saada suosituimmuuskohtelua GSP:n, GSP+:n ja EBA:n (Kaikki paitsi aseet) mukaisesti, vaikka se ei olisikaan lopullinen vientimaa edellyttäen, että tuotteet saavat kyseisessä maassa huomattavaa lisäarvoa. Tarkistuksen yhteydessä myös tiettyjen tuotteiden kaksinkertaista jalostusprosessia koskeva vaatimus olisi poistettava.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osa – 21 b kappale (uusi)
(21 b)  Komission olisi Maailman kauppajärjestössä pyrittävä ensisijaisesti saamaan aikaan sopimus niiden alkuperäsääntöjen yhdenmukaistamisesta, joissa määrätään kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden etuuskohtelusta.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)
(21 c)  AKT:n ja Euroopan unionin välisen kumppanuussopimuksen 37 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio on sitoutunut tutkimaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jotta maat, jotka eivät kuulu vähiten kehittyneisiin maihin ja jotka eivät ole tehneet talouskumppanuussopimusta, voisivat hyötyä sellaisesta kaupan alan kehyksestä, joka tarjoaa vähintään samanarvoiset kauppaetuudet kuin Cotonoun sopimus.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio vahvistaa tämän asetuksen antamisajankohtana käytettävissä olleiden viimeisimpien vertailukelpoisten ja mukautettujen tietojen perusteella edunsaajamaat, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt perusteet.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Komissio julkaisee vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon edunsaajamaista, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt perusteet.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla − 2 kohta
2.  Jos edunsaajamaa tekee yhteisön kanssa etuuskohteluun oikeuttavan kauppaa koskevan sopimuksen, johon sisältyvät vähintään kaikki kyseiselle maalle GSP-järjestelmässä vahvistetut etuudet, se poistetaan edunsaajamaiden luettelosta.
2.  Jos edunsaajamaa tekee yhteisön kanssa etuuskohteluun oikeuttavan kauppaa koskevan sopimuksen, kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on ensisijaista edellyttäen, että sillä pannaan tosiasiallisesti täytäntöön ja tarvittaessa konsolidoidaan vähintään kaikki kyseiselle maalle GSP-järjestelmässä vahvistetut etuudet. Yhteisön kanssa tehdyllä kauppaa koskevalla sopimuksella ei poisteta 7–10 artiklassa tarkoitettua erityistä kannustusmenettelyä koskevaa kelpoisuutta.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla − 3 kohta
3.  Komissio ilmoittaa edunsaajamaalle sen poistamisesta edunsaajamaiden luettelosta.
3.  Jos jokin maa poistetaan edunsaajamaiden luettelosta, komissio ilmoittaa tästä kyseiselle maalle ja Euroopan parlamentille.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Järjestelmän vaikutuksen parantamiseksi komissio antaa kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille asianmukaista teknistä apua niiden institutionaalisten ja lainsäädännöllisten valmiuksien kehittämiseen, joita tarvitaan hyödyn saamiseksi kansainvälisestä kaupasta ja yleisestä tullietuusjärjestelmästä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta
2.  Alkuperätuotteen (peräisin olevan tuotteen) käsitteen määrittelyä ja siihen liittyvän hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevat säännöt, joita tarvitaan sovellettaessa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o 2454/93.
2.  Alkuperätuotteen (peräisin olevan tuotteen) käsitteen määrittelyä ja siihen liittyvän hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevat säännöt, joita tarvitaan sovellettaessa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o 2454/93. Alkuperäsääntöjä koskevan järjestelmän muoto, sisältö ja menettelyt tarkistetaan säännöllisesti, jotta voidaan arvioida järjestelmän vaikutusta yleisen tullietuusjärjestelmän käyttöasteisiin ja jotta se palvelisi paremmin taloudellisen kehityksen edistämistavoitetta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio asettaa Maailman kauppajärjestössä etusijalle alkuperäsääntöjen sellaisen yhdenmukaistamisen, jolla suosituimmuuskohtelu tuodaan kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden ulottuville.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Teknistä apua on annettava myös edunsaajiksi kelpoisten kehitysmaiden auttamiseksi täyttämään kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan uuden erityisen kannustusmenettelyn ratifiointia ja tehokasta täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta
3.  Komissio tarkastelee säännöllisesti liitteessä III lueteltujen yleissopimusten ratifioinnissa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamiskauden päättymistä ja hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua neuvostolle näiden yleissopimusten ratifiointitilannetta koskevan kertomuksen, johon sisältyvät valvontaelinten suositukset.
3.  Komissio tarkastelee säännöllisesti liitteessä III lueteltujen yleissopimusten ratifioinnissa ja tosiasiallisessa täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamiskauden päättymistä ja hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua Euroopan parlamentille ja neuvostolle näiden yleissopimusten ratifiointi- ja täytäntöönpanotilannetta koskevan kertomuksen, jossa on tiedot kustakin erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaasta. Tarvittaessa komissio sisällyttää kertomukseen valvontaelinten suositukset siitä, olisiko yksittäisten maiden toteutettava lisätoimenpiteitä yleissopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.
Kertomuksessaan komissio arvioi myös erityisen kannustusmenettelyn tehokkuutta sen tavoitteen saavuttamisessa ja suosittelee tarvittaessa liitteen III tarkistamista.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
9 artikla − 1 kohta − a alakohta
a) liitteessä I mainittu maa tai alue pyytää oikeutta menettelyyn 31 päivään lokakuuta 2008 mennessä, ja
a) liitteessä I mainittu maa tai alue pyytää oikeutta menettelyyn 31 päivään lokakuuta 2008 mennessä taikka maat tai alueet, jotka täyttävät 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt ehdot, kyseisen ajankohdan jälkeen vuosittain, ja
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla − 1 kohta
1.  Komissio tutkii pyynnön, johon on liitetty 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tarkastelussa komissio ottaa huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja muiden tahojen tekemät huomiot. Se voi esittää pyynnön esittäneelle maalle aiheelliseksi katsomiaan kysymyksiä ja tarkistaa saamansa tiedot pyynnön esittäneeltä maalta tai mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä.
1.  Komissio tutkii pyynnön, johon on liitetty 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tarkastelussa komissio ottaa huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja muiden tahojen tekemät huomiot. Se voi esittää pyynnön esittäneelle maalle aiheelliseksi katsomiaan kysymyksiä ja tarkistaa saamansa tiedot pyynnön esittäneeltä maalta tai mistä tahansa asiaan kuuluvasta lähteestä, mukaan lukien Euroopan parlamentti ja kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä työmarkkinaosapuolet.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla − 3 kohta
3.  Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle maalle 2 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä. Jos maalle myönnetään oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan päivämäärä, jona päätös tulee voimaan. Komissio julkaisee 15 päivään joulukuuta 2008 mennessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa on luettelo maista, joilla on oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn.
3.  Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle maalle 2 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä. Jos maalle myönnetään oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan päivämäärä, jona päätös tulee voimaan. Komissio julkaisee 15 päivään joulukuuta 2008 mennessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jota ajantasaistetaan vuosittain ja jossa on luettelo maista, joilla on oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 4 kohta
4.  Jos pyynnön esittäneelle maalle ei myönnetä oikeutta erityiseen kannustusmenettelyyn, komissio ilmoittaa kyseisen maan pyynnöstä päätöksen perustelut.
4.  Jos pyynnön esittäneelle maalle ei myönnetä oikeutta erityiseen kannustusmenettelyyn, komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle maalle ja Euroopan parlamentille päätöksen perusteluineen.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Komissio valvoo säännöllisesti, että edunsaajamaat noudattavat sitoumuksiaan ja ettei mitään 15 artiklan 1 tai 2 kohdassa eikä 16 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita etuusmenettelyjen väliaikaiseen peruuttamiseen ole. Komissio julkaisee vuotuisen kertomuksen väliaikaisista etuuksien peruuttamisista ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio tai jäsenvaltio saa tietoja, joiden perusteella etuuksien väliaikainen peruuttaminen voi olla oikeutettua ja jos komissio tai jäsenvaltio katsoo, että on olemassa riittävät perusteet tutkimukselle, se ilmoittaa asiasta komitealle ja pyytää neuvotteluja. Neuvottelut on käytävä kuukauden kuluessa.
1.  Jos Euroopan parlamentti, komissio tai jäsenvaltio saa tietoja, joiden perusteella etuuksien väliaikainen peruuttaminen voi olla oikeutettua ja jos Euroopan parlamentti, komissio tai jäsenvaltio katsoo, että on olemassa riittävät perusteet tutkimukselle, se ilmoittaa asiasta komitealle ja Euroopan parlamentille ja pyytää neuvotteluja. Neuvottelut on käytävä kuukauden kuluessa.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla − 2 kohta
2.  Neuvottelujen jälkeen komissio voi kuukauden kuluessa päättää tutkimuksen vireillepanosta 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.  Neuvottelujen jälkeen komissio voi kuukauden kuluessa päättää tutkimuksen vireillepanosta 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Edellä 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen syiden perusteella komissio panee tutkimuksen vireille ilman eri toimenpiteitä kaikissa tapauksissa, joissa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjen noudattamista seuraava komitea on antanut niin sanotun erityislausekkeen edunsaajamaasta, joka ei noudata työntekoon liittyviä perusnormeja.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta
3.  Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, myös saatavilla olevat YK:n, ILO:n ja muiden toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen eri valvontaelinten tekemät arviot, huomiot, päätökset, suositukset ja päätelmät. Niitä käytetään lähtökohtana tutkittaessa, onko väliaikainen peruuttaminen oikeutettua 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta syystä. Komissio voi tarkistaa saamansa tiedot talouden toimijoilta ja kyseiseltä edunsaajamaalta.
3.  Komissio hankkii kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, myös saatavilla olevat muiden Euroopan unionin toimielinten sekä YK:n, ILO:n ja muiden toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen eri valvontaelinten tekemät arviot, huomiot, päätökset, suositukset ja päätelmät. Niitä käytetään lähtökohtana tutkittaessa, onko väliaikainen peruuttaminen oikeutettua 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta syystä. Komissio voi tarkistaa saamansa tiedot talouden toimijoilta, kansalaisyhteiskunnan edustajilta, mukaan lukien työmarkkinaosapuolilta, ja kyseiseltä edunsaajamaalta.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta
1.  Komissio antaa päätelmistään kertomuksen komitealle.
1.  Komissio antaa päätelmistään kertomuksen komitealle ja Euroopan parlamentille.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
19 artikla – 4 kohta
4.  Jos komissio pitää väliaikaista peruuttamista tarpeellisena, se tekee asianmukaisen ehdotuksen neuvostolle, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä kahden kuukauden kuluessa. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio tekee ehdotuksensa mainitussa kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä.
4.  Jos komissio pitää väliaikaista peruuttamista tarpeellisena, se tekee, ilmoitettuaan asiasta Euroopan parlamentille, asianmukaisen ehdotuksen neuvostolle, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä kahden kuukauden kuluessa. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio tekee ehdotuksensa mainitussa kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
20 artikla − 7 kohta
7.  Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeukselliset olosuhteet tekevät tutkimuksen mahdottomaksi, komissio voi, ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle, toteuttaa ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä.
7.  Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeukselliset olosuhteet tekevät tutkimuksen mahdottomaksi, komissio voi, ilmoitettuaan asiasta etukäteen komitealle ja Euroopan parlamentille, toteuttaa ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
21 artikla
Jos perustamissopimuksen liitteeseen I sisältyvien tuotteiden tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia häiriöitä yhteisön markkinoille, erityisesti yhdelle tai useammalle syrjäisimmälle alueelle, tai näiden markkinoiden sääntelymekanismeille, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä sekä kuultuaan asianomaisen yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomiteaa keskeyttää kyseisille tuotteille myönnettyjen etuusmenettelyjen soveltamisen.
Jos perustamissopimuksen liitteeseen I sisältyvien tuotteiden tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia häiriöitä yhteisön markkinoille, erityisesti yhdelle tai useammalle syrjäisimmälle alueelle, tai näiden markkinoiden sääntelymekanismeille, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion taikka Euroopan parlamentin pyynnöstä sekä kuultuaan asianomaisen yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomiteaa keskeyttää kyseisille tuotteille myönnettyjen etuusmenettelyjen soveltamisen.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
22 artikla – 1 kohta
1.  Komissio ilmoittaa asianomaiselle edunsaajamaalle mahdollisimman pian 20 tai 21 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ennen niiden voimaantuloa. Komissio ilmoittaa päätöksistä myös neuvostolle ja jäsenvaltioille.
1.  Komissio ilmoittaa asianomaiselle edunsaajamaalle mahdollisimman pian 20 tai 21 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä ennen niiden voimaantuloa. Komissio ilmoittaa päätöksistä myös Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
22 artikla − 2 kohta
2.  Jäsenvaltio voi kuukauden kuluessa saattaa 20 tai 21 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto voi yhden kuukauden kuluessa päättää määräenemmistöllä asiasta toisin.
2.  Jäsenvaltio tai Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa saattaa 20 tai 21 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen neuvoston käsiteltäväksi. Neuvosto voi yhden kuukauden kuluessa päättää määräenemmistöllä asiasta toisin. Neuvosto ilmoittaa päätöksensä tarvittaessa pyynnön esittäneelle maalle ja Euroopan parlamentille.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
25 artikla − e alakohta
e) edunsaajamaiden lopullisen luettelon laatimisesta 10 artiklan mukaisesti viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2008.
e) edunsaajamaiden vuosittain ajantasaistettavan luettelon laatimisesta 10 artiklan mukaisesti viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2008.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 a artikla (uusi)
26 a artikla
1.  Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille
a)  Euroopan unionin ja GSP-edunsaajamaiden välisistä kauppatilastoista
b) liitteeseen III sisältyvien yleissopimusten ratifioinnin ja täytäntöönpanon tilanteesta kunkin erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaan osalta. Tarvittaessa komissio sisällyttää tähän suositukset siitä, olisiko yksittäisten maiden toteutettava lisätoimenpiteitä yleissopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten;
c) merkityksellisistä tiedoista edistymisestä kohti vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista erityisesti vähiten kehittyneissä maissa.
2.  Komissio laatii vaikutustenarviointitutkimuksen yleisen tullietuusjärjestelmän vaikutuksista ajanjaksona, joka ulottuu 1 päivästä tammikuuta 2006 aina 31 päivään joulukuuta 2009. Tutkimus toimitetaan komitealle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 1 päivään maaliskuuta 2010 mennessä.
3.  Komiteaa kuultuaan komissio vahvistaa 2 kohdassa tarkoitetun vaikutustenarviointitutkimuksen sisällön, johon sisältyy edunsaajamaiden näkemykset ja joka tapauksessa ainakin seuraavat osatekijät:
– perusteellinen tilastollinen analyysi yleisen tullietuusjärjestelmän käyttöasteesta maittain ja tariffijaksoittain, mukaan luettuna vertailu aikaisempiin vuosiin,
– arvio etuuksien asteittaisen vähentämisen yhteiskunnallisista ja kauppaan liittyvistä vaikutuksista maissa, joita vähentäminen koskee,
– alustava arvio tulevan etuuksien asteittaisen vähentämisen vaikutuksista maissa, joihin sitä todennäköisesti sovelletaan seuraavan asetuksen mukaisesti,
– analyysi mahdollisista vaikutuksista, jotka johtuvat etuusjärjestelmän laajentamisesta siten, että lisätään aroille tuotteille myönnettyä etuusmarginaalia, ja/tai "arkojen" tuotteiden siirtämisestä "muiden kuin arkojen" tuotteiden luokkaan,
– arvio tämän asetuksen vaikutuksesta vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen erityisesti kaikkein köyhimpien maiden osalta.
4.  Komissio antaa Dohan kierroksen päättyessä Euroopan parlamentille erityiskertomuksen, jossa tarkastellaan neuvottelujen vaikutusta tällä asetuksella luotuun järjestelmään ja käsitellään toimenpiteitä, joita olisi toteutettava yleisen tullietuusjärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
27 artikla – 3 kohta
3.  Komitea tarkastelee yhteisön GPS-järjestelmän vaikutuksia 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavan ajanjakson kattavan komission kertomuksen perusteella. Kertomuksessa käsitellään kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja etuusmenettelyjä, ja se on esitettävä hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua.
3.  Komitea tarkastelee yhteisön GPS-järjestelmän vaikutuksia 1 päivänä tammikuuta 2006 alkavan ajanjakson kattavan komission kertomuksen perusteella. Kyseiseen kertomukseen on sisällyttävä vaikutusten arviointi, joka kattaa ainakin seuraavat kohdat:
– vertaileva tutkimus tämän asetuksen mukaisista ja aikaisemmista GSP:n käyttöasteista myönteisten ja kielteisten suuntausten tunnistamiseksi,
– asianomaisten maiden köyhyysindikaattoreiden porrastamisen vaikutuksia koskeva arviointi,
– vertaileva tutkimus GSP:n ja talouskumppanuussopimusten mukaisesta etuuskohtelusta.
Kertomus koskee kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja etuusmenettelyjä, ja se on esitettävä hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
29 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio toimittaa ehdotuksen tarkistetusta asetuksesta, joka kattaa ajanjakson 1 päivästä tammikuuta 2012 31 päivään joulukuuta 2014, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 1 päivään kesäkuuta 2010 mennessä. Uudessa ehdotuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon 26 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vaikutustenarviointitutkimuksen tulokset.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö