Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0289(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0200/2008

Pateikti tekstai :

A6-0200/2008

Debatai :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Balsavimas :

PV 05/06/2008 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0252

Priimti tekstai
PDF 447kWORD 180k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 5 d. - Briuselis
Bendrųjų tarifų lengvatos nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir (EB) Nr. 1100/2006 (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0857),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 133 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6-0051/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Plėtros komiteto nuomonę (A6-0200/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal ES Sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   prašo Tarybos dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Bendroji lengvatų sistema (BLS) nuo pat jos sukūrimo yra viena iš svarbiausių ES prekybos ir plėtros politikos priemonių, kurios tikslas yra padėti besivystančioms šalims sumažinti skurdą gaunant pajamų iš tarptautinės prekybos ir paremti tvariąją plėtrą skatinant pramonės plėtrą ir ūkio diversifikavimą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Svarbiausias ES vystymosi politikos, taigi ir BLS priemonės, tikslas yra didinant besivystančių šalių ūkio diversifikaciją ir jų dalyvavimą pasaulio prekyboje padėti pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, panaikinti skurdą, skatinti tvarų vystymąsi ir gerą valdymą besivystančiose šalyse.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Norėdama padidinti BLS naudingumą ir veiksmingumą ir leisti besivystančioms šalims pasinaudoti tarptautinės prekybos ir lengvatų teikiamais pranašumais, Europos Sąjunga turėtų siekti suteikti šioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, pakankamą techninę pagalbą.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Specialioje tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamojoje priemonėje nurodomų konvencijų įgyvendinimas turėtų būti remiamas teikiant techninę pagalbą.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Besivystančios šalys, kurios atitiks specialios tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės reikalavimus nuo 2008 m. spalio 31 d., turėtų turėti galimybę naudotis papildomomis tarifų lengvatomis nuo tada, kai atitiks šiuos kriterijus. Komisija kasmet turėtų priimti sprendimą dėl naujų prašymų.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  "Nejautriems" produktams taikomi muitų tarifai ir toliau neturėtų būti taikomi, o muitų, kurie taikomi "jautriems" produktams, tarifai turėtų būti sumažinti, kad būtų užtikrintas tinkamas panaudojimas, tuo pat metu atsižvelgiant į atitinkamų Bendrijos pramonės šakų padėtį.
(15)  "Nejautriems" produktams taikomi muitų tarifai ir toliau neturėtų būti taikomi, o muitų, kurie taikomi "jautriems" produktams, tarifai turėtų būti nustatyti taip, kad būtų užtikrintas tinkamas panaudojimas ir tuo pat metu atsižvelgiama į atitinkamų Bendrijos pramonės šakų padėtį.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Norėdama išvengti lengvatų sistemos žlugimo, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę kitame reglamente perkelti šiuo metu "jautrių" produktų kategorijai priklausančias prekes į "nejautrių" produktų kategoriją.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Siekiant Bendrijos prekybos politikos nuoseklumo, lengvatas gaunančioms šalims neturėtų būti kartu taikoma sistema ir laisvosios prekybos sutartis, jei minėta sutartis apima bent visas tas lengvatas, kurios tai šaliai numatytos dabartinėje sistemoje.
(19)  Siekiant Bendrijos prekybos politikos nuoseklumo, lengvatas gaunančioms šalims neturėtų būti kartu taikoma sistema ir laisvosios prekybos sutartis, jei minėta sutartis apima bent visas tas lengvatas, kurios tai šaliai numatytos dabartinėje sistemoje, jų įgyvendinimą, ir, esant reikalui, konsolidavimą.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  Kilmės taisyklės turėtų būti persvarstytos siekiant atsižvelgti į tarpregioninę ir pasaulinę kumuliaciją bei į šalies galimybę pasinaudoti lengvatine tvarka pagal BLS, BLS+ ir pagal iniciatyvą "Viskas, išskyrus ginklus" (VIG), net jeigu ji nėra galutinė eksporto šalis, jei šioje šalyje produktai įgytų daugiau vertės. Atliekant šį persvarstymą reikėtų pašalinti ir kai kuriems produktams taikomą dvigubo perdirbimo reikalavimą.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(21b)  Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) Komisija pirmiausia turėtų siekti, kad būtų susitarta dėl kilmės taisyklių, pagal kurias taikomos lengvatinės sąlygos besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims, suderinimo.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento – keičiantis aktas
21c konstatuojamoji dalis (nauja)
(21c)  Pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 37 straipsnio 6 dalį Komisija įsipareigojo ieškoti visų įmanomų alternatyvų, kad šalys, kurios nėra mažiausiai išsivysčiusios ir nepasirašė ekonominės partnerystės susitarimo, galėtų pasinaudoti nauja prekybos sistema, kuri suteiktų prekybos lengvatų, bent jau prilygstančių numatytoms Kotonu susitarime;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)
1a.  Remdamasi naujausiais palygintinais ir pakoreguotais duomenimis, turimais priimant šį reglamentą, Komisija nustato, kurios lengvatas gaunančios šalys atitinka 1 dalyje išvardytus kriterijus.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)
1b.  Kasmet Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą išvardydama lengvatas gaunančias šalis, kurios atitinka 1 dalyje išdėstytus kriterijus.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalis
2.  Kai lengvatas gaunanti šalis gauna naudos pagal lengvatinį komercinį susitarimą su Bendrija, kuriame numatytos bent visos tos lengvatos, kurias dabartinė sistema numato tai šaliai, ji yra išbraukiama iš lengvatas gaunančių šalių sąrašo.
2.  Kai lengvatas gaunanti šalis gauna naudos pagal lengvatinį komercinį susitarimą su Bendrija, šiam prekybos susitarimui teikiama pirmenybė prieš šios sistemos taikymą, jeigu pagal jį veiksmingai taikomos ir, jei reikia, konsoliduojamos bent visos tos lengvatos, kurias dabartinė sistema numato tai šaliai. Prekybos susitarimas su Bendrija netampa kliūtimi taikyti 7–10 straipsniuose numatytą specialią skatinamąją priemonę.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija praneša lengvatas gaunančiai šaliai apie jos išbraukimą iš lengvatas gaunančių šalių sąrašo.
3.  Jeigu lengvatas gaunanti šalis išbraukiama iš lengvatas gaunančių šalių sąrašo, Komisija apie tai praneša tai šaliai ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)
3a.  Norėdama pagerinti sistemos poveikį, Komisija suteikia besivystančioms šalims ir ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims pakankamą techninę pagalbą, kad jos galėtų kurti institucinius ir reguliavimo pajėgumus, kurie leistų joms pasinaudoti tarptautinės prekybos ir BLS teikiamais pranašumais.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 2 dalis
2.  Taikant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, kilmės taisyklės dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos apibrėžties bei su tuo susijusios administracinio bendradarbiavimo procedūros ir metodų nustatytos Reglamente (EEB) Nr. 2454/93.
2.  Taikant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, kilmės taisyklės dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos apibrėžties bei su tuo susijusios administracinio bendradarbiavimo procedūros ir metodų nustatytos Reglamente (EEB) Nr. 2454/93. Kilmės taisyklių sistemos forma, turinys ir procedūros nuolat persvarstomos siekiant įvertinti, koks šios sistemos poveikis BLS naudojimo dažnumui, ir siekiant sudaryti geresnes sąlygas ekonominei plėtrai skatinti.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)
3a.  Komisija suteikia prioritetą PPO kilmės taisyklių derinimui, pagal kurias suteikiamos lengvatos besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)
3a.  Techninė pagalba taip pat teikiama siekiant padėti kriterijus atitinkančioms besivystančioms šalims ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti naujos specialios tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios sistemos reikalavimus.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija prižiūri, kaip ratifikuojamos ir įgyvendinamos III priede išvardytos konvencijos. Prieš pasibaigiant šio reglamento taikymo laikotarpiui ir iki kito reglamento aptarimo Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie šių konvencijų ratifikavimą, taip pat priežiūros įstaigų rekomendacijas.
3.  Komisija prižiūri, kaip ratifikuojamos ir įgyvendinamos III priede išvardytos konvencijos. Prieš pasibaigiant šio reglamento taikymo laikotarpiui ir iki kito reglamento aptarimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių konvencijų ratifikavimą ir įgyvendinimą visose šalyse, kurioms taikoma speciali skatinamoji priemonė. Prireikus Komisija taip pat pateikia priežiūros įstaigų rekomendacijas dėl to, ar reikia imtis papildomų veiksmingo konvencijos įgyvendinimo priemonių tam tikroje šalyje;
Savo ataskaitoje Komisija taip pat įvertina specialios skatinamosios priemonės veiksmingumą, atsižvelgdama į tai, kiek ji atitinka savo tikslą, ir prireikus rekomenduoja peržiūrėti III priedą.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 1 dalies a punktas Komisijos siūlomas tekstas
a) iki 2008 m. spalio 31 d. to paprašė I priede nurodyta šalis arba teritorija, ir
a) iki 2008 m. spalio 31 d. to paprašė I priede nurodyta šalis arba teritorija arba, jeigu šalis ar teritorija atitinka 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas, po šios datos, kasmet, ir
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija išnagrinėja prašymą, pateiktą kartu su 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Nagrinėdama prašymą Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių organizacijų ir agentūrų išvadas. Komisija prašančiajai šaliai gali pateikti klausimų, kurie, jos manymu, yra svarbūs, ir gali gautą informaciją pasitikslinti su prašančiąja šalimi arba su kitais atitinkamais šaltiniais.
1.  Komisija išnagrinėja prašymą, pateiktą kartu su 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Nagrinėdama prašymą Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių organizacijų ir agentūrų išvadas. Nagrinėdama prašymą Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių organizacijų ir agentūrų išvadas. Komisija prašančiajai šaliai gali pateikti klausimų, kurie, jos manymu, yra svarbūs, ir pasitikslina gautą informaciją su prašančiąja šalimi arba su kitais patikimais šaltiniais, įskaitant Europos Parlamentą bei pilietinės visuomenės atstovus, pavyzdžiui, socialinius partnerius.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija praneša prašančiajai šaliai apie pagal 2 dalį priimtą sprendimą. Jei nusprendžiama šaliai taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai pranešama to sprendimo įsigaliojimo data. Komisija iki 2008 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia šalių, kurioms taikoma speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, sąrašą.
3.  Komisija praneša prašančiajai šaliai apie pagal 2 dalį priimtą sprendimą. Jei nusprendžiama šaliai taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai pranešama to sprendimo įsigaliojimo data. Komisija iki 2008 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia šalių, kurioms taikoma speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, sąrašą, kuris kasmet patikslinamas.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 4 dalis
4.  Nusprendusi netaikyti prašančiajai šaliai specialios skatinamosios priemonės, Komisija nurodo priežastis šaliai paprašius.
4.  Nusprendusi netaikyti prašančiajai šaliai specialios skatinamosios priemonės, Komisija nurodo priežastis ir praneša jas prašančiajai šaliai ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio –1 dalis (nauja)
-1.  Komisija reguliariai stebi, kad paramą gaunančios šalys laikytųsi įsipareigojimų ir kad nebūtų nė vienos iš 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių laikinai nustoti taikyti lengvatines priemones. Ji skelbia metinę ataskaitą apie laikiną priemonių netaikymą ir pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai, ir valstybėms narėms.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu Komisija arba valstybė narė gauna informaciją, kuri gali pateisinti laikiną panaikinimą, ir jeigu, Komisijos arba valstybės narės manymu, yra pagrindo pradėti tyrimą, ji praneša apie tai Komitetui ir prašo pradėti konsultacijas. Konsultacijos turėtų įvykti per vieną mėnesį.
1.  Jeigu Europos Parlamentas, Komisija, arba valstybė narė gauna informaciją, kuri gali pateisinti laikiną panaikinimą, ir jeigu, Europos Parlamento, Komisijos arba valstybės narės manymu, yra pagrindo pradėti tyrimą, ji praneša apie tai Komitetui ir Europos Parlamentui ir prašo pradėti konsultacijas. Konsultacijos turėtų įvykti per vieną mėnesį.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 2 dalis
2.  Po konsultacijų Komisija per vieną mėnesį 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka gali nuspręsti pradėti tyrimą.
2.  Po konsultacijų Komisija per vieną mėnesį 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka gali nuspręsti pradėti tyrimą. Dėl priežasčių, nurodytų 15 straipsnio 1 dalies a punkte, Komisija automatiškai pradeda tyrimą visais atvejais, kai TDO standartų taikymo komitetas parengia specialiąją dalį, skirtą šaliai gavėjai, nesilaikančiai pagrindinių su darbu susijusių standartų.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija stengiasi gauti visą, jos manymu, būtiną informaciją, įskaitant esamus JT, TDO ir kitų kompetentingų tarptautinių organizacijų atitinkamų priežiūros įstaigų įvertinimus, komentarus, sprendimus, rekomendacijas ir išvadas. Jais remiamasi atliekant tyrimą dėl to, ar laikiną panaikinimą galima pagrįsti 15 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta priežastimi. Komisija gali patikrinti gautą informaciją kreipdamasi į ūkio subjektus ir atitinkamą lengvatas gaunančią šalį.
3.  Komisija stengiasi gauti visą, jos manymu, būtiną informaciją, įskaitant esamus kitų Europos institucijų, JT, TDO ir kitų kompetentingų tarptautinių organizacijų atitinkamų priežiūros įstaigų įvertinimus, komentarus, sprendimus, rekomendacijas ir išvadas. Jais remiamasi atliekant tyrimą dėl to, ar laikiną panaikinimą galima pagrįsti 15 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta priežastimi. Komisija gali patikrinti gautą informaciją kreipdamasi į ūkio subjektus, pilietinės visuomenės atstovus (įskaitant socialinius partnerius) ir atitinkamą lengvatas gaunančią šalį.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija pateikia Komitetui ataskaitą apie savo išvadas.
1.  Komisija pateikia Komitetui ir Europos Parlamentui ataskaitą apie savo išvadas.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu Komisija mano, kad laikinas panaikinimas yra būtinas, ji atitinkamą pasiūlymą pateikia Tarybai, kuri per du mėnesius priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma. 3 dalyje nurodytu atveju Komisija pateikia pasiūlymą toje dalyje nurodyto laikotarpio pabaigoje.
4.  Jeigu Komisija mano, kad laikinas panaikinimas yra būtinas, apie tai pranešusi Europos Parlamentui, ji atitinkamą pasiūlymą pateikia Tarybai, kuri per du mėnesius priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma. 3 dalyje nurodytu atveju Komisija pateikia pasiūlymą toje dalyje nurodyto laikotarpio pabaigoje.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 7 dalis
7.  Jei dėl išskirtinių aplinkybių, dėl kurių būtina imtis neatidėliotinų priemonių, tyrimo atlikti neįmanoma, Komisija, apie tai pranešusi Komitetui, gali imtis būtiniausių prevencinių priemonių.
7.  Jei dėl išskirtinių aplinkybių, dėl kurių būtina imtis neatidėliotinų priemonių, tyrimo atlikti neįmanoma, Komisija, apie tai pranešusi Komitetui ir Europos Parlamentui, gali imtis būtiniausių prevencinių priemonių.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnis
Jeigu Sutarties I priede nurodytų produktų importas rimtai sutrikdo arba gali rimtai sutrikdyti Bendrijos rinkas, ypač viename ar daugiau iš atokiausių regionų, ar šių rinkų reguliavimo mechanizmus, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva gali sustabdyti lengvatinių priemonių taikymą atitinkamiems produktams, prieš tai pasikonsultavusi su atitinkamos bendro rinkos organizavimo srities vadybos komitetu.
Jeigu Sutarties I priede nurodytų produktų importas rimtai sutrikdo arba gali rimtai sutrikdyti Bendrijos rinkas, ypač viename ar daugiau iš atokiausių regionų, ar šių rinkų reguliavimo mechanizmus, Komisija valstybės narės arba Europos Parlamento prašymu arba savo iniciatyva gali sustabdyti lengvatinių priemonių taikymą atitinkamiems produktams, prieš tai pasikonsultavusi su atitinkamos bendro rinkos organizavimo srities vadybos komitetu.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
22 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija atitinkamai lengvatas gaunančiai šaliai apie 20 arba 21 straipsnyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą praneša kuo anksčiau prieš jam įsigaliojant. Apie tai Komisija taip pat praneša Tarybai ir valstybėms narėms.
1.  Komisija atitinkamai lengvatas gaunančiai šaliai apie 20 arba 21 straipsnyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą praneša kuo anksčiau prieš jam įsigaliojant. Apie tai Komisija taip pat praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
22 straipsnio 2 dalis
2.  Bet kuri valstybė narė pagal 20 arba 21 straipsnį priimtą sprendimą per vieną mėnesį gali perduoti Tarybai. Per vieną mėnesį Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.
2.  Bet kuri valstybė narė, kaip ir Europos Parlamentas, pagal 20 arba 21 straipsnį priimtą sprendimą per vieną mėnesį gali perduoti Tarybai. Per vieną mėnesį Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą. Tokiu atveju Taryba apie savo sprendimą informuoja prašymą pateikusią šalį ir Europos Parlamentą.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio e punktas
e) galutinio lengvatas gaunančių šalių sąrašo parengimo ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 15 d., kaip numatyta 10 straipsnyje.
e) galutinio lengvatas gaunančių šalių sąrašo, kuris kasmet atnaujinamas, parengimo ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 15 d., kaip numatyta 10 straipsnyje.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 a straipsnis (naujas)
26a straipsnis
1.  Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą apie:
a)  Europos Sąjungos ir pagal BLS lengvatas gaunančių šalių prekybos statistiką;
b)  III priede išvardytų konvencijų ratifikavimą ir įgyvendinimą kiekvienoje šalyje, kuriai taikoma speciali skatinamoji priemonė. Prireikus Komisija taip pat pateikia rekomendacijas dėl to, ar reikia imtis papildomų veiksmingo konvencijos įgyvendinimo priemonių tam tikroje šalyje;
c) informaciją apie pažangą siekiant tūkstantmečio vystymosi tikslų, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.
2.  Komisija parengia BLS poveikio 2006 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. vertinimo studiją. Studija pateikiama Komitetui, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui iki 2010m. kovo 1 d.
3.  Pasikonsultavusi su Komitetu, Komisija nusprendžia dėl 2 dalyje minėtos poveikio vertinimo studijos turinio, kuris aprėpia lengvatas gaunančių šalių nuomones ir bet kuriuo atveju bent šias dalis:
– išsamią BLS naudingumo statistinę analizę pagal šalį ir sektorių, įskaitant palyginimą su ankstesniais metais;
– socialinį ir su prekyba susijusį gradacijos poveikį graduojamoms šalims;
– išankstinį būsimos gradacijos poveikio šalims, kurios gali būti graduojamos pagal kitą reglamentą, vertinimą;
– galimo lengvatos sistemos išplėtimo poveikio analizę didinant lengvatas jautriems produktams ir (ar) perkeliant "jautrius" produktus į "nejautrių" produktų kategoriją;
– šio reglamento poveikio vertinimą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.
4.  Parengus Dohos vystymosi darbotvarkę Komisija pateikia Europos Parlamentui specialią ataskaitą, kurioje nagrinėjamas derybų poveikis pagal šį reglamentą nustatytai sistemai ir aptariamos priemonės, kurių reikia imtis užtikrinant BLS veiksmingumą.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
3.  Komitetas išnagrinėja sistemos poveikį remdamasis Komisijos ataskaita už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. Šioje ataskaitoje aptariamos visos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės priemonės ir ji pateikiama iki kito reglamento aptarimo.
3.  Komitetas išnagrinėja sistemos poveikį remdamasis Komisijos ataskaita už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. Į šią ataskaitą įtraukiamas poveikio vertinimo tyrimas, kuriame aptariami bent šie klausimai:
– lyginamasis BLS panaudojimo pagal šį ir ankstesnius reglamentus tyrimas siekiant nustatyti teigiamas ir neigiamas tendencijas,
– gradacijos poveikio įvertinimas atsižvelgiant į atitinkamų šalių skurdo rodiklius,
– lyginamasis pagal BLS ir ekonominės partnerystės susitarimus teikiamo lengvatinio režimo tyrimas.
Šioje ataskaitoje aptariamos visos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės priemonės, o ji pateikiama iki kito reglamento aptarimo.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
2a.  Komisija iki 2010 m. birželio 1 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pasiūlymą dėl persvarstyto 2012 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpio reglamento. Naujame pasiūlyme pakankamai dėmesio skiriama 26a straipsnio 2 dalyje minėtos poveikio vertinimo studijos rezultatams.
Teisinė informacija - Privatumo politika