Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0289(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0200/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0200/2008

Debates :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0252

Pieņemtie teksti
PDF 457kWORD 171k
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
Vispārējās tarifa preferences laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, un ar ko groza Regulaas (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 964/2007 un (EK) Nr. 1100/2006 (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0857),

–   ņemot vērā EK līguma 133. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0051/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A6-0200/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Vispārējo tarifa preferenču sistēma (VPS) jau kopš izveidošanas ir viens no galvenajiem ES tirdzniecības un attīstības politikas instrumentiem, kā palīdzēt jaunattīstības valstīm samazināt nabadzību, radot ieņēmumus no starptautiskās tirdzniecības, un kā veicināt šo valstu ilgtspējīgu attīstību, atbalstot rūpniecības izaugsmi un ekonomikas diversificēšanu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums– grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  ES attīstības politikas un līdz ar to VPS galvenais mērķis ir, izmantojot jaunattīstības valstu ekonomiku lielāku diversifikāciju un plašāku iesaistīšanos globālajā tirdzniecībā, veicināt Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu, nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību jaunattīstības valstīs.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Lai palielinātu VPS izmantošanas līmeni un efektivitāti un dotu jaunattīstības valstīm iespēju gūt labumu no starptautiskās tirdzniecības un preferenču režīma, Eiropas Savienībai būtu jācenšas sniegt atbilstošu tehnisko palīdzību šīm valstīm, jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Būtu jāsniedz tehnisks atbalsts, lai īstenotu konvencijas, kas minētas ilgtspējīgas attīstības un labas valsts pārvaldības īpašas veicināšanas režīmā.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)
(10a)  Jaunattīstības valstīm, kuras atbilst īpašā ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīma atbilstības kritērijiem, pēc 2008. gada 31. oktobra būtu jāgūst labums no papildu tarifa preferencēm, tiklīdz tās atbilst minētajiem kritērijiem. Komisijai par jaunajiem pieprasījumiem būtu jālemj reizi gadā.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums– grozījumu tiesību akts
15. apsvērums
(15)  Joprojām jābūt atceltiem tiem tarifu nodokļiem, kurus piemēro zema riska ražojumiem, savukārt uz nodokļiem, ko piemēro paaugstināta riska ražojumiem, jāattiecina tarifu samazināšana, lai nodrošinātu apmierinošu izmantojuma līmeni, vienlaikus ņemot vērā situāciju attiecīgajās Kopienas nozarēs.
(15)  Joprojām jābūt atceltiem tiem tarifu nodokļiem, kurus piemēro zema riska ražojumiem, savukārt nodokļi, ko piemēro paaugstināta riska ražojumiem, jāpielāgo tā, lai nodrošinātu apmierinošu izmantojuma līmeni, vienlaikus ņemot vērā situāciju attiecīgajās Kopienas nozarēs.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15.a apsvērums (jauns)
(15a)  Lai novērstu "preferenču eroziju", Komisijai būtu jāapsver iespēja nākamajā regulā ražojumus no paaugstināta riska kategorijas pārcelt uz zema riska kategoriju.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums
(19)  Kopienas tirdzniecības politikas konsekvences labad saņēmējvalstij nav jāgūst labums gan no Kopienas sistēmas, gan no brīvās tirdzniecības nolīguma, ja minētais nolīgums paredz vismaz tās visas preferences, kuras minētajai valstij nodrošina pašreizējā sistēma.
(19)  Kopienas tirdzniecības politikas konsekvences labad saņēmējvalstij nebūtu jāgūst labums gan no Kopienas sistēmas, gan no brīvās tirdzniecības nolīguma, ja minētais nolīgums paredz, reāli īsteno un attiecīgā gadījumā nostiprina vismaz tās visas preferences, kuras minētajai valstij nodrošina pašreizējā sistēma.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)
(21a)  Izcelsmes noteikumi būtu jāpārskata, lai ņemtu vērā starpreģionālo un pasaules kumulāciju un iespēju valstij izmantot preferenču režīmu saskaņā ar VPS, VPS+ vai iniciatīvu "Viss, izņemot ieročus" (VII), pat ja tā nav eksporta gala saņēmēja, ar nosacījumu, ka attiecīgajā valstī attiecīgajiem ražojumiem tiek pievienota ievērojama vērtība. Saistībā ar šo pārskatīšanu būtu jāsvītro arī prasība par noteiktu ražojumu dubultu pārveidošanu.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.b apsvērums (jauns)
(21b)  Komisijai būtu prioritārā kārtā jācenšas Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) panākt vienošanos par izcelsmes noteikumu saskaņošanu, lai preferenču režīmu attiecinātu uz jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21.c apsvērums (jauns)
(21c)  Saskaņā ar ĀKK un ES partnerības nolīguma 37. panta 6. punktu Komisija ir apņēmusies meklēt visus iespējamos risinājumus, lai valstis, kas nav vismazāk attīstītās valstis un kas nav noslēgušas ekonomiskās partnerības nolīgumu, varētu gūt labumu no tirdzniecības sistēmas, kura piedāvā vismaz tādas tirdzniecības preferences, kas ir līdzvērtīgas Kotonū nolīgumā noteiktajām.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Pamatojoties uz pēdējiem salīdzināmiem un pielāgotiem datiem, kas pieejami šīs regulas pieņemšanas laikā, Komisija nosaka, kuras saņēmējvalstis atbilst šā panta 1. punkta kritērijiem.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Katru gadu Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par saņēmējvalstīm, kas atbilst šā panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants − 2. punkts
2.  Ja saņēmējvalsts gūst labumu no preferenciālas komercvienošanās, kas noslēgta ar Kopienu un kas aptver vismaz visas tās preferences, kuras šai valstij sniedz pašreizējā sistēma, to svītro no saņēmējvalstu saraksta.
2.  Ja saņēmējvalsts gūst labumu no preferenciālas komercvienošanās ar Kopienu, komercvienošanās gūst virsroku pār sistēmas piemērošanu ar nosacījumu, ka minētā vienošanās reāli īsteno un attiecīgā gadījumā nostiprina vismaz visas tās preferences, kuras šai valstij sniedz pašreizējā sistēma. Komercvienošanās ar Kopienu nav šķērslis tam, lai piemērotu īpašo veicināšanas režīmu, kas paredzēts 7. līdz 10. pantā.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
3.  Komisija informē saņēmējvalsti par tās svītrošanu no attiecīgo saņēmējvalstu saraksta.
3.  Ja valsts tiek svītrota no attiecīgo saņēmējvalstu saraksta, Komisija informē par to attiecīgo valsti un Eiropas Parlamentu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Lai uzlabotu sistēmas ietekmi, Komisija jaunattīstības valstīm un jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm sniedz atbilstošu tehnisko palīdzību, lai nodrošinātu institucionālo un regulatīvo kapacitāti, kas vajadzīga, lai gūtu labumu no starptautiskās tirdzniecības un VPS.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. pants – 2. punkts
2.  Regulas 1. panta 2. punktā minētā režīma izpratnē ražojumu izcelsmes noteikumi, kas skar ražojumu izcelsmes jēdziena definīciju, procedūras un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes, ir izklāstītas Regulā (EEK) Nr. 2454/93.
2.  Regulas 1. panta 2. punktā minētā režīma izpratnē ražojumu izcelsmes noteikumi, kas skar ražojumu izcelsmes jēdziena definīciju, procedūras un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes, ir izklāstītas Regulā (EEK) Nr. 2454/93. Izcelsmes noteikumu formu, saturu un procedūras regulāri pārskata, lai novērtētu to ietekmi uz VPS izmantojuma līmeni un nodrošinātu labāku atbilstību mērķim veicināt ekonomisko attīstību.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Komisija PTO darbā prioritāti piešķir tam, lai saskaņotu izcelsmes noteikumus, ar kuriem tiek noteikts preferenču režīms jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Tehnisko palīdzību sniedz arī, lai palīdzētu kritērijiem atbilstošām jaunattīstības valstīm ievērot ratifikācijas un efektīvas ieviešanas prasības, kas noteiktas jaunajā īpašajā ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīmā.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. pants – 3. punkts
3.  Komisija pastāvīgi pārskata to konvenciju ratifikācijas statusu un faktisku īstenošanu, kas uzskaitītas III pielikumā. Komisija pirms šīs regulas piemērošanas posma beigām un nākamās regulas apspriešanas laikā iesniedz Padomei ziņojumu par šādu konvenciju ratifikācijas statusu un arī uzraudzības iestāžu ieteikumus.
3.  Komisija pastāvīgi pārskata to konvenciju ratifikācijas statusu un faktisku īstenošanu, kas uzskaitītas III pielikumā. Komisija pirms šīs regulas piemērošanas posma beigām un nākamās regulas apspriešanas laikā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šādu konvenciju ratifikācijas statusu un īstenošanu katrā valsti, kas gūst labumu no īpašā veicināšanas režīma. Attiecīgā gadījumā Komisija iekļauj uzraudzības iestāžu ieteikumus par to, vai konvencijas efektīvas īstenošanas labad konkrētajai valstij jāveic papildu pasākumi.
Ziņojumā Komisija arī novērtē īpašā veicināšanas režīma efektivitāti noteiktā mērķa sasniegšanā un attiecīgā gadījumā iesaka III pielikuma pārskatīšanu.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. pants − 1. punkts − a) apakšpunkts
a) valsts vai teritorija, kas uzskaitīta I pielikumā, ir iesniegusi attiecīgu pieprasījumu līdz 2008. gada 31. oktobrim, un
a) valsts vai teritorija, kas uzskaitīta I pielikumā, ir iesniegusi attiecīgu pieprasījumu līdz 2008. gada 31. oktobrim, vai valstis vai teritorijas, kas atbilst 8. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, pēc minētā datuma reizi gadā, un
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. pants − 1. punkts
1.  Komisija novērtē pieprasījumu kopā ar 9. panta 2. punktā minēto informāciju. Komisija, pārbaudot pieprasījumu, ņem vērā visu attiecīgo starptautisko organizāciju un aģentūru konstatējumus. Komisija var uzdot pieprasītājai valstij jautājumus, ko tā uzskata par svarīgiem, un saņemto informāciju pārbaudīt kopā ar pieprasītāju valsti vai visiem pārējiem attiecīgiem avotiem.
1.  Komisija novērtē pieprasījumu kopā ar 9. panta 2. punktā minēto informāciju. Komisija, pārbaudot pieprasījumu, ņem vērā visu attiecīgo starptautisko organizāciju un aģentūru konstatējumus. Komisija var uzdot pieprasītājai valstij jautājumus, ko tā uzskata par svarīgiem, un saņemto informāciju tā pārbauda kopā ar pieprasītāju valsti vai visiem pārējiem attiecīgiem avotiem, tostarp Eiropas Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, piemēram, sociālajiem partneriem.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. pants − 3. punkts
3.  Komisija informē pieprasītāju valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. punktu. Ja valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, tai tiek paziņota diena, kad minētais lēmums stājas spēkā. Komisija līdz 2008. gada 15. decembrim publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskaitot valstis, kuras gūst labumu no īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.
3.  Komisija informē pieprasītāju valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. punktu. Ja valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, tai tiek paziņota diena, kad minētais lēmums stājas spēkā. Komisija līdz 2008. gada 15. decembrim publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, ko atjauno reizi gadā, uzskaitot valstis, kuras gūst labumu no īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. pants − 4. punkts
4.  Ja pieprasītājai valstij īpašais veicināšanas režīms netiek piešķirts, Komisija iemeslus izskaidro, ja minētā valsts to pieprasa.
4.  Ja pieprasītājai valstij īpašais veicināšanas režīms netiek piešķirts, Komisija iemeslus izskaidro un par tiem informē pieprasītāju valsti un Eiropas Parlamentu.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – -1. punkts (jauns)
-1.  Komisija pastāvīgi uzrauga saņēmējvalstu saistību ievērošanu un to, vai nav īstenojies kāds no 15. panta 1. un 2. punktā un 16. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem preferenču režīma pagaidu atcelšanas nosacījumiem. Tā publicē ikgadēju ziņojumu par pagaidu atcelšanu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, un dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – -1. punkts
1.  Ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm saņem ziņas, kas var attaisnot pagaidu atcelšanu, un ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm uzskata, ka ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu, tā informē Komiteju un pieprasa konsultācijas. Konsultācijas notiek viena mēneša laikā.
1.  Ja Eiropas Parlaments, Komisija vai kāda no dalībvalstīm saņem ziņas, kas var attaisnot pagaidu atcelšanu, un ja Eiropas Parlaments, Komisija vai kāda no dalībvalstīm uzskata, ka ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu, tā informē Komiteju un Eiropas Parlamentu un pieprasa konsultācijas. Konsultācijas notiek viena mēneša laikā.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. pants – 2. punkts
2.  Pēc konsultācijām Komisija saskaņā ar 27. panta 5. punktā minēto procedūru viena mēneša laikā var lemt par izmeklēšanas sākšanu.
2.  Pēc konsultācijām Komisija saskaņā ar 27. panta 5. punktā minēto procedūru viena mēneša laikā var lemt par izmeklēšanas sākšanu. Attiecībā uz iemesliem, kas minēti 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā, Komisija automātiski uzsāk izmeklēšanu visos gadījumos, kad SDO standartu piemērošanas komiteja paredz "īpašu punktu" saņēmējvalstij, kura neievēro pamatnoteikumus darba attiecību jomā.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. pants – 3. pants
3.  Komisija meklē visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, ietverot pieejamos novērtējumus, komentārus, lēmumus, ieteikumus un secinājumus, ko piedāvā ANO, ILO un citu kompetentu starptautisku iestāžu attiecīgās uzraudzības organizācijas. Tās kalpo par izejas punktu, lai izpētītu, vai pagaidu atcelšana ir pamatota 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā iemesla dēļ. Komisija var pārbaudīt no ražotājiem un attiecīgās saņēmējvalsts saņemto informāciju.
3.  Komisija meklē visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, ietverot pieejamos novērtējumus, komentārus, lēmumus, ieteikumus un secinājumus, ko piedāvā citas Eiropas iestādes un ANO, ILO un citu kompetentu starptautisku iestāžu attiecīgās uzraudzības organizācijas. Tās kalpo par izejas punktu, lai izpētītu, vai pagaidu atcelšana ir pamatota 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā iemesla dēļ. Komisija var pārbaudīt no ražotājiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem (tostarp sociālajiem partneriem) un attiecīgās saņēmējvalsts saņemto informāciju.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. pants – 1. punkts
1.  Komisija iesniedz Komitejai ziņojumu par sava darba rezultātiem.
1.  Komisija iesniedz komitejai un Eiropas Parlamentam ziņojumu par sava darba rezultātiem.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. pants – 4. punkts
4.  Ja Komisija uzskata pagaidu atcelšanu par vajadzīgu, tā iesniedz atbilstīgu priekšlikumu Padomei, kura ar kvalificētu balsu vairākumu par to lemj divu mēnešu laikā. Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos Komisija šajā punktā minētā laikposma beigās iesniedz savu priekšlikumu.
4.  Ja Komisija uzskata pagaidu atcelšanu par vajadzīgu, tā pēc Eiropas Parlamenta informēšanas iesniedz atbilstīgu priekšlikumu Padomei, kura ar kvalificētu balsu vairākumu par to lemj divu mēnešu laikā. Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos Komisija šajā punktā minētā laikposma beigās iesniedz savu priekšlikumu.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20. pants – 7. punkts
7.  Ja ārkārtas apstākļi, kas prasa tūlītēju rīcību, izmeklēšanu padara neiespējamu, Komisija pēc Komitejas informēšanas veic jebkuru aizsargpasākumu, kurš ir absolūti vajadzīgs.
7.  Ja ārkārtas apstākļi, kas prasa tūlītēju rīcību, izmeklēšanu padara neiespējamu, Komisija pēc Komitejas un Eiropas Parlamenta informēšanas veic tādu aizsargpasākumu, kāds ir absolūti nepieciešams.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. pants
Ja to produktu ievešana, kas iekļauti Līguma I pielikumā, izraisa vai draud izraisīt nopietnus Kopienas tirgu, jo īpaši viena vai vairāku attālāko reģionu tirgu, vai to regulēšanas mehānismu darbības traucējumus, Komisija pēc dalībvalsts vai pēc savas iniciatīvas var atcelt preferenču režīma piemērošanu attiecīgajiem ražojumiem pēc tam, kad ir konsultējusies ar attiecīgās kopējā tirgus organizācijas pārvaldības komiteju.
Ja to produktu ievešana, kas iekļauti Līguma I pielikumā, izraisa vai draud izraisīt nopietnus Kopienas tirgu, jo īpaši viena vai vairāku attālāko reģionu tirgu, vai to regulēšanas mehānismu darbības traucējumus, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts vai Eiropas Parlamenta pieprasījuma var atcelt preferenču režīma piemērošanu attiecīgajiem ražojumiem pēc tam, kad ir konsultējusies ar attiecīgās kopējā tirgus organizācijas pārvaldības komiteju.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. pants – 1. punkts
1.  Komisija informē attiecīgo saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 20. vai 21. pantu, pirms tā stāšanās spēkā. Komisija par to paziņo arī Padomei un dalībvalstīm.
1.  Komisija tiklīdz iespējams informē attiecīgo saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 20. vai 21. pantu, pirms tā stāšanās spēkā. Komisija par to paziņo arī Eiropas Parlamentam, Padomei un dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. pants – 2. punkts
2.  Jebkura dalībvalsts viena mēneša laikā var iesniegt saskaņā ar 20. vai 21. punktu pieņemtu lēmumu Padomei izskatīšanai. Padome viena mēneša laikā ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt citu lēmumu.
2.  Jebkura dalībvalsts vai Eiropas Parlaments viena mēneša laikā var iesniegt saskaņā ar 20. vai 21. pantu pieņemtu lēmumu Padomei izskatīšanai. Padome viena mēneša laikā ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt citu lēmumu. Attiecīgā gadījumā Padome informē pieprasītāju valsti un Eiropas Parlamentu par savu lēmumu.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25. pants − e) apakšpunkts
e) sakarā ar saņēmējvalstu saraksta izveidošanu vēlākais līdz 2008. gada 15. decembrim saskaņā ar 10. pantu.
e) sakarā ar reizi gadā atjaunināmā saņēmējvalstu saraksta izveidošanu vēlākais līdz 2008. gada 15. decembrim saskaņā ar 10. pantu.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26.a pants (jauns)
26.a pants
1.  Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par:
a) statistiku par tirdzniecību starp Eiropas Savienības valstīm un VPS saņēmējvalstīm;
b) to konvenciju ratifikācijas statusu un īstenošanu, kas iekļautas III pielikumā, par katru valsti, kas gūst labumu no īpašā veicināšanas režīma. Attiecīgā gadījumā Komisija iekļauj ieteikumus par to, vai konvencijas efektīvas īstenošanas labad konkrētajai valstij jāveic papildu pasākumi;
c) atbilstošu informāciju par virzību uz Tūkstošgades mērķu sasniegšanu, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs.
2.  Komisija sagatavo VPS ietekmes novērtējumu par laiku posmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim. Novērtējumu līdz 2010. gada 1. martam nosūta Komitejai, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
3.  Komisija, konsultējoties ar Komiteju, nosaka šā panta 2. punktā minētā ietekmes novērtējuma saturu, iekļaujot saņēmējvalstu viedokli un jebkurā gadījumā vismaz šādus elementus:
- padziļinātu statistisko analīzi par VPS izmantošanas līmeni katrai valstij un sadaļai, tostarp salīdzinājumu ar iepriekšējiem gadiem;
- izslēgšanas un izslēgto valstu sociālās un ar tirdzniecību saistītās ietekmes novērtējumu;
- iepriekšēju novērtējumu par turpmākas diferencēšanas ietekmi uz valstīm, uz kurām attieksies nākamā regula;
- analīzi par iespējamo ietekmi, ko var radīt preferenču sistēmas paplašināšana, palielinot preferenču robežas paaugstināta riska ražojumiem un/vai pārceļot ražojumus no paaugstināta riska kategorijas uz zema riska kategoriju;
- novērtējumu par šīs regulas ieguldījumu Tūkstošgades mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm.
4.  Komisija Dohas sarunu nobeigumā iesniedz Eiropas Parlamentam īpašu ziņojumu, kurā analizē sarunu ietekmi uz šajā regulā noteikto sistēmu un apsver pasākumus VPS efektivitātes nodrošināšanai.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts
3.  Komiteja, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par laikposmu no 2009. gada 1. janvāra, pārbauda sistēmas ietekmi. Šis ziņojums attiecas uz visiem preferenču režīmiem, kas minēti 1. panta 2. punktā, un to iesniedz savlaicīgi pirms nākamās regulas apspriešanas.
3.  Komiteja, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par laikposmu no 2006. gada 1. janvāra, pārbauda sistēmas ietekmi. Šajā ziņojumā ir ietekmes novērtējuma pētījums, kurā iekļauti vismaz šādi punkti:
– salīdzinošs pētījums par VPS izmantojuma līmeni saskaņā ar šo regulu un iepriekšējām regulām, lai konstatētu pozitīvās un negatīvās tendences,
– novērtējums par attiecīgo valstu nabadzības rādītāju gradācijas ietekmi,
– salīdzinošs pētījums par VPS un ekonomisko partnerattiecību nolīgumu piedāvātajiem preferenču režīmiem.
Ziņojums attiecas uz visiem preferenču režīmiem, kas minēti 1. panta 2. punktā, un to iesniedz savlaicīgi pirms nākamās regulas apspriešanas.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
29. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija pārskatītās regulas priekšlikumu laika posmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai līdz 2010. gada 1. jūnijam. Jaunajā priekšlikumā pienācīgi ņem vērā 26.a panta 2. punktā minētā ietekmes novērtējuma rezultātus.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika