Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0289(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0200/2008

Teksty złożone :

A6-0200/2008

Debaty :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0252

Teksty przyjęte
PDF 453kWORD 168k
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela
Ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i (WE) nr 1100/2006 (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0857),

–   uwzględniając art. 133 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0051/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0200/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) od momentu powstania stanowi jeden z kluczowych instrumentów polityki handlowej i polityki rozwoju UE mających na celu pomoc krajom rozwijającym się w obniżeniu skali ubóstwa poprzez wytwarzanie dochodu za pomocą handlu międzynarodowego oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju tych krajów poprzez promowanie rozwoju przemysłu i dywersyfikacji ich gospodarki.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Głównym celem polityki UE w zakresie rozwoju, a zatem systemu GSP, jest dążenie –poprzez większe zróżnicowanie gospodarki krajów rozwijających się i zwiększenie ich udziału w handlu międzynarodowym - do realizacji milenijnych celów rozwoju, zwalczanie ubóstwa, sprzyjanie trwałemu rozwojowi i dobrym rządom w krajach rozwijających się.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  W celu zwiększenia poziomu wykorzystania i skuteczności GSP oraz umożliwienia krajom rozwijającym się czerpania korzyści z handlu międzynarodowego i preferencyjnego traktowania Unia Europejska powinna dążyć do zapewnienia tym krajom, a zwłaszcza krajom najsłabiej rozwiniętym, odpowiedniej pomocy technicznej.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)
(8a)  Konieczne jest wsparcie w formie pomocy technicznej realizacji konwencji, o których mowa w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)
(10a)  Kraje rozwijające się, które spełniają kryteria kwalifikowalności do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po 31 października 2008 r., powinny zostać objęte dodatkowymi preferencjami taryfowymi od momentu spełniania tych kryteriów. Komisja powinna co roku rozpatrzyć nowe wnioski.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły
(15)  Stawki celne na produkty niewrażliwe nadal powinny być zawieszone, natomiast cła na produkty wrażliwe powinny zostać objęte obniżonymi stawkami, aby zapewnić zadowalający poziom wykorzystania, jednocześnie uwzględniając sytuację w odnośnych sektorach przemysłu Wspólnoty.
(15)  Stawki celne na produkty niewrażliwe nadal powinny być zawieszone, natomiast cła na produkty wrażliwe powinny być ustalane w sposób zapewniający zadowalający poziom wykorzystania, jednocześnie uwzględniając sytuację w odnośnych sektorach przemysłu Wspólnoty.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)
(15a)  W celu uniknięcia ograniczenia preferencji Komisja powinna rozważyć przesunięcie produktów należących do kategorii "produktów wrażliwych" do kategorii "produktów niewrażliwych" w następnym rozporządzeniu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły
(19)  Mając na uwadze zachowanie spójności polityki handlowej Wspólnoty, państwo-beneficjent nie powinno uzyskiwać korzyści jednocześnie z systemu oraz umowy o wolnym handlu, jeśli umowa ta obejmuje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane w obecnym systemie dla tego państwa.
(19)  Mając na uwadze zachowanie spójności polityki handlowej Wspólnoty, państwo-beneficjent nie powinno uzyskiwać korzyści jednocześnie z systemu oraz umowy o wolnym handlu, jeśli umowa ta obejmuje oraz rzeczywiście wdraża, a w razie potrzeby również konsoliduje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane w obecnym systemie dla tego państwa.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)
(21a)  Należy dokonać rewizji reguł pochodzenia, tak aby uwzględniały one kumulację międzyregionalną i światową oraz możliwość preferencyjnego traktowania kraju-beneficjenta w ramach GSP, GSP+ i inicjatywy "Wszystko oprócz broni" (EBA), nawet jeżeli nie jest odbiorcą końcowym eksportowanych towarów pod warunkiem, że wartość produktów zostanie znacznie zwiększona w danym kraju. W ramach przeglądu należy również usunąć wymóg podwójnego przetwarzania niektórych produktów.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21b preambuły (nowy)
(21b)  W ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Komisja powinna wypracować w trybie priorytetowym porozumienie na rzecz zharmonizowania reguł pochodzenia, które określają traktowanie preferencyjne na rzecz krajów rozwijających się i krajów najsłabiej rozwiniętych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 c preambuły (nowy)
(21c)  Zgodnie z art. 37 ust. 6 umowy o partnerstwie AKP-UE Komisja zobowiązała się do poszukiwania wszelkich możliwych rozwiązań, aby pozwolić krajom, które nie należą do krajów najsłabiej rozwiniętych i które nie podpisały umowy o partnerstwie gospodarczym na korzystanie z ram gospodarczych oferujących preferencje handlowe co najmniej równoważne z preferencjami określonymi w umowie z Kotonu.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 1 a (nowy)
1a.  Na podstawie najnowszych porównywalnych i dostosowanych danych dostępnych w momencie przyjmowania niniejszego rozporządzenia Komisja ustala, które kraje-beneficjenci spełniają kryteria określone w ust. 1.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 1 b (nowy)
1b.  Każdego roku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie, w którym wymienione są kraje-beneficjenci spełniające kryteria określone w ust. 1.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Jeśli państwo-beneficjent korzysta z preferencyjnej umowy handlowej zawartej ze Wspólnotą, która obejmuje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane obecnym systemem dla tego państwa, zostaje ono usunięte z listy państw-beneficjentów.
2. 2.  Jeśli państwo-beneficjent korzysta z preferencyjnej umowy handlowej zawartej ze Wspólnotą, stosowanie umowy handlowej ma pierwszeństwo wobec stosowania niniejszego systemu, o ile umowa rzeczywiście wdraża, a w razie potrzeby również konsoliduje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane obecnym systemem dla tego państwa. Umowa handlowa ze Wspólnotą nie stanowi przeszkody dla kwalifikowania się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego, o którym mowa w art. 7-10.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Komisja powiadamia państwo-beneficjenta o usunięciu go z listy państw-beneficjentów.
3.  W przypadku usunięcia państwa z listy państw-beneficjentów Komisja informuje o tym dane państwo i Parlament Europejski.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 3 a (nowy)
3a.  W celu poprawy skuteczności systemu Komisja zapewnia krajom rozwijającym się, a w szczególności krajom najsłabiej rozwiniętym, odpowiednią pomoc techniczną przeznaczoną na tworzenie potencjału instytucjonalnego i regulacyjnego niezbędnego do czerpania korzyści z handlu międzynarodowego i GSP.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 - ustęp 2
2.  Do celów rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2, reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej są ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.
2.  Do celów rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2, reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej są ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Forma, treść i procedury systemu reguł pochodzenia podlegają systematycznemu przeglądowi w celu oceny jego wpływu na poziom wykorzystania GSP oraz aby lepiej służyć celowi, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarczego.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 - ustęp 3 a (nowy)
3a.  W ramach działań WTO Komisja traktuje jako priorytet harmonizację reguł pochodzenia, które wprowadzają preferencyjne traktowanie krajów rozwijających się i krajów najsłabiej rozwiniętych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 - ustęp 3 a (nowy)
3a.  Pomocy technicznej udziela się również, aby pomóc krajom rozwijającym się, które kwalifikują się do jej uzyskania, w spełnieniu wymogów dotyczących ratyfikacji i skutecznej realizacji zawartych w nowym szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 - ustęp 3
3.  Komisja dokonuje przeglądów statusu ratyfikacji i skutecznej realizacji konwencji wymienionych w załączniku III. Przed zakończeniem okresu zastosowania niniejszego rozporządzenia oraz we właściwym czasie na podjęcie dyskusji nad następnym rozporządzeniem, Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące statusu ratyfikacji tych konwencji, zawierające również zalecenia organów monitorujących.
3.  Komisja dokonuje przeglądów statusu ratyfikacji i skutecznej realizacji konwencji wymienionych w załączniku III. Przed zakończeniem okresu zastosowania niniejszego rozporządzenia oraz we właściwym czasie na podjęcie dyskusji nad następnym rozporządzeniem, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące statusu ratyfikacji i realizacji tych konwencji przez każdy kraj będący beneficjentem szczególnego rozwiązania motywacyjnego. W razie potrzeby Komisja dołącza zalecenia organów monitorujących dotyczące tego, czy dane państwo powinno podjąć dodatkowe kroki w celu skutecznej realizacji konwencji.
W sprawozdaniu Komisja ocenia również skuteczność szczególnego rozwiązania motywacyjnego pod względem realizacji jego celu, a w razie potrzeby zaleca także dokonanie przeglądu załącznika III.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
a) państwo lub terytorium wymienione w załączniku I, wniesie o jego przyznanie w terminie do 31 października 2008 r., oraz
a) a) państwo lub terytorium wymienione w załączniku I, wniesie o jego przyznanie w terminie do 31 października 2008 r., albo co roku w przypadku państw lub terytoriów, które spełniają warunki określone w art. 8 ust. 1 i 2 po tej dacie, oraz
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Komisja rozpatruje wniosek wraz z towarzyszącymi informacjami, o których mowa w art. 9 ust. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku Komisja bierze pod uwagę ustalenia odpowiednich organizacji i agencji międzynarodowych. Komisja może kierować do państwa wnioskującego wszelkie pytania, jakie uzna za właściwe, i może weryfikować otrzymane informacje z samym państwem wnioskującym, jak i z innymi stosownymi źródłami.
1.  Komisja rozpatruje wniosek wraz z towarzyszącymi informacjami, o których mowa w art. 9 ust. 2. Przy rozpatrywaniu wniosku Komisja bierze pod uwagę ustalenia odpowiednich organizacji i agencji międzynarodowych. Komisja może kierować do państwa wnioskującego wszelkie pytania, jakie uzna za właściwe, i weryfikuje otrzymane informacje z samym państwem wnioskującym, jak i z innymi stosownymi źródłami, w tym z Parlamentem Europejskim i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, łącznie z partnerami społecznymi.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Komisja powiadamia państwo wnioskodawcę o decyzji podjętej zgodnie z ust. 2. Jeśli państwu przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, zostanie ono poinformowane o dacie, z którą decyzja ta wchodzi w życie. Do dnia 15 grudnia 2008 r. Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej listę państw korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
3.  Komisja powiadamia państwo wnioskodawcę o decyzji podjętej zgodnie z ust. 2. Jeśli państwu przyznano udział w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, zostanie ono poinformowane o dacie, z którą decyzja ta wchodzi w życie. Do dnia 15 grudnia 2008 r. Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej aktualizowaną co roku listę państw korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 - ustęp 4
4.  W przypadku gdy państwu składającemu wniosek nie przyznano udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, Komisja, na wniosek tego państwa, przedstawia powody swojej decyzji.
4.  W przypadku gdy państwu składającemu wniosek nie przyznano udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym, Komisja przedstawia powody swojej decyzji oraz powiadamia o nich zainteresowane państwo i Parlament Europejski.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – punkt -1 (nowy)
-1.  Komisja regularnie monitoruje, czy państwa będące beneficjentami dotrzymują zobowiązań oraz czy nie ma zastosowania któryś z powodów, o których mowa w art. 15 ust. 1-2 oraz w art. 16 ust. 1-2, czasowego wstrzymania traktowania preferencyjnego. Publikuje ona roczne sprawozdanie na temat czasowego wstrzymania i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 - ustęp 1
1.  Jeżeli Komisja lub państwo członkowskie otrzymają informację, która może uzasadniać czasowe cofnięcie, i jeżeli Komisja lub państwo członkowskie uważają, że istnieją wystarczające podstawy do rozpoczęcia dochodzenia, informują o tym Komitet i wnioskują o konsultacje. Konsultacje powinny odbyć się w ciągu miesiąca
1.  Jeżeli Parlament Europejski, Komisja lub państwo członkowskie otrzymają informację, która może uzasadniać czasowe cofnięcie, i jeżeli Parlament Europejski, Komisja lub państwo członkowskie uważają, że istnieją wystarczające podstawy do rozpoczęcia dochodzenia, informują o tym Komitet oraz Parlament Europejski i wnioskują o konsultacje. Konsultacje powinny odbyć się w ciągu miesiąca
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Po odbyciu konsultacji Komisja może w ciągu miesiąca podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5.
2.  Po odbyciu konsultacji Komisja może w ciągu miesiąca podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 5. W odniesieniu do przyczyn określonych w art. 15 ust. 1 lit. a) Komisja wszczyna automatycznie dochodzenie we wszystkich przypadkach, w których komisja odpowiedzialna za stosowanie norm MOP poświęci "specjalny ustęp" państwu-beneficjentowi, które nie przestrzega podstawowych norm dotyczących pracy.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 - ustęp 3
3.  Komisja poszukuje wszelkich informacji, jakie uzna za niezbędne, w tym dostępnych ocen, komentarzy, decyzji, zaleceń i wniosków odpowiednich organów nadzorczych ONZ, MOP oraz innych kompetentnych organizacji międzynarodowych. Są one punktem wyjścia dochodzenia, którego celem jest ustalenie, czy czasowe cofnięcie jest uzasadnione ze względów, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a). Komisja może weryfikować otrzymane informacje, zwracając się do podmiotów gospodarczych i danego państwa-beneficjenta.
3.  Komisja poszukuje wszelkich informacji, jakie uzna za niezbędne, w tym dostępnych ocen, komentarzy, decyzji, zaleceń i wniosków pozostałych instytucji europejskich i odpowiednich organów nadzorczych ONZ, MOP oraz innych kompetentnych organizacji międzynarodowych. Są one punktem wyjścia dochodzenia, którego celem jest ustalenie, czy czasowe cofnięcie jest uzasadnione ze względów, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a). Komisja może weryfikować otrzymane informacje, zwracając się do podmiotów gospodarczych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (w tym partnerów społecznych) i danego państwa-beneficjenta.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 1
1.  Komisja przedkłada Komitetowi sprawozdanie dotyczące ustaleń.
1.  Komisja przedkłada Komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące własnych ustaleń.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 4
4.  Jeżeli Komisja uzna czasowe wycofanie za konieczne, przedkłada odpowiedni wniosek Radzie, która w terminie dwóch miesięcy podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów. W przypadku, o których mowa w ust. 3, Komisja przedkłada swój wniosek na końcu okresu, o którym mowa w wymienionym ustępie.
4.  Jeżeli Komisja uzna czasowe wycofanie za konieczne, przedkłada – po poinformowaniu o tym fakcie Parlamentu Europejskiego – odpowiedni wniosek Radzie, która w terminie dwóch miesięcy podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów. W przypadku, o których mowa w ust. 3, Komisja przedkłada swój wniosek na końcu okresu, o którym mowa w wymienionym ustępie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 7
7.  Jeżeli wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, po przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.
7.  W przypadku, gdy wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, po poinformowaniu Komitetu i Parlamentu Europejskiego, podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 21
Jeżeli przywóz produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu powoduje poważne zakłócenia na rynkach wspólnotowych lub grozi spowodowaniem takich poważnych zakłóceń, w szczególności w jednym z regionów najbardziej oddalonych lub w większej liczbie takich regionów, lub powoduje zakłócenia mechanizmów regulacyjnych tych rynków lub grozi spowodowaniem takich zakłóceń, Komisja może, na żądanie państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zawiesić rozwiązania preferencyjne w odniesieniu do danych produktów, po skonsultowaniu się z komitetem zarządzającym odpowiedniej wspólnej organizacji rynku.
Jeżeli przywóz produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu powoduje poważne zakłócenia na rynkach wspólnotowych lub grozi spowodowaniem takich poważnych zakłóceń, w szczególności w jednym z regionów najbardziej oddalonych lub w większej liczbie takich regionów, lub powoduje zakłócenia mechanizmów regulacyjnych tych rynków lub grozi spowodowaniem takich zakłóceń, Komisja może, na żądanie państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy, zawiesić rozwiązania preferencyjne w odniesieniu do danych produktów, po skonsultowaniu się z komitetem zarządzającym odpowiedniej wspólnej organizacji rynku.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 22 - ustęp 1
1.  Komisja w jak najkrótszym terminie informuje dane państwo-beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 20 lub 21, zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Radę i państwa członkowskie.
1.  Komisja w jak najkrótszym terminie informuje dane państwo-beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 20 lub 21, zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Parlament Europejski, Radę i państwa członkowskie.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Każde państwo członkowskie może w terminie jednego miesiąca skierować decyzję podjętą zgodnie z ust. 20 do Rady. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w ciągu jednego miesiąca.
2. 2.  Każde państwo członkowskie lub Parlament Europejski może w terminie jednego miesiąca skierować decyzję podjętą zgodnie z ust. 20 do Rady. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w ciągu jednego miesiąca. W stosownych przypadkach Rada informuje kraj wnioskujący i Parlament Europejski o swojej decyzji.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 25 – litera e)
e) ustaleniem, zgodnie z art. 10, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2008 r., wykazu państw-beneficjentów.
e) ustaleniem, zgodnie z art. 10, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2008 r., aktualizowanego co roku wykazu państw-beneficjentów.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 a (nowy)
Artykuł 26a
1.  Komisja regularnie przekazuje Parlamentowi Europejskiemu informacje na temat:
(a) statystyk dotyczących handlu między Unią Europejską a krajami-beneficjentami GSP;
(b) stanu ratyfikacji i realizacji konwencji zawartych w załączniku III przez każde państwo będące beneficjentem szczególnego rozwiązania motywacyjnego. W razie potrzeby Komisja dołącza zalecenia organów monitorujących dotyczące tego, czy dane państwo powinno podjąć dodatkowe kroki w celu skutecznej realizacji konwencji;
(c) istotnych informacji dotyczących postępów na drodze ku osiągnięciu milenijnych celów rozwoju, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych.
2.  Komisja przygotowuje analizę oceny wpływu systemu GSP obejmującą okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. Analiza zostanie przekazana Komitetowi, Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 1 marca 2010 r.
3.  Po konsultacjach z Komitetem Komisja ustala zawartość analizy oceny wpływu, o której mowa w ust. 2, a zawierającej stanowiska krajów-beneficjentów i w każdym przypadku także co najmniej następujące elementy:
–szczegółową analizę statystyczną wykorzystania OSP przez każdy kraj z wyszczególnieniem sekcji, w tym porównanie z latami poprzednimi;
- ocenę skutków społecznych i handlowych klasyfikacji na państwa, które są jej przedmiotem;
– tymczasową ocenę skutków przyszłej klasyfikacji krajów, które mogą jej podlegać zgodnie z postanowieniami kolejnego rozporządzenia;
- analizę ewentualnych skutków poszerzenia systemu preferencji poprzez zwiększenie marginesu preferencyjnego przewidzianego dla produktów wrażliwych i/lub przeniesienie produktów "wrażliwych" do kategorii produktów "niewrażliwych";
- ocenę wkładu niniejszego rozporządzenia w osiągnięcie milenijnych celów rozwoju, w szczególności w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych.
4.  Podsumowując agendę rozwojową z Ad-Dauhy, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie, w którym dokonuje analizy wpływu negocjacji na system preferencji ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu i rozważa działania, jakie należy podjąć, aby zagwarantować skuteczność systemu GSP.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 27 – ustęp 3
3.  Komitet bada skutki systemu na podstawie sprawozdania Komisji obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2009 r. Sprawozdanie to obejmuje wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2, i zostaje przedstawione w terminie umożliwiającym jego wykorzystanie w czasie dyskusji nad następnym rozporządzeniem.
3.  Komitet bada skutki systemu na podstawie sprawozdania Komisji obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2006 r. Sprawozdanie to zawiera analizę oceny wpływu obejmującą co najmniej następujące aspekty:
- analizę porównawczą poziomu wykorzystania GSP zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz poprzednimi rozporządzeniami, w celu zidentyfikowania pozytywnych i negatywnych tendencji,
- ocenę skutków klasyfikacji wskaźników ubóstwa odnośnych krajów,
- analizę porównawczą preferencyjnego traktowania oferowanego przez GSP i przez umowy o partnerstwie gospodarczym.
Sprawozdanie obejmuje wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2, i zostaje przedstawione w terminie umożliwiającym jego wykorzystanie w czasie dyskusji nad następnym rozporządzeniem.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 29 - ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja przekaże wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 1 czerwca 2010 r. Nowy wniosek będzie odpowiednio uwzględniać wyniki analizy oceny wpływu, o której mowa w art. 26a ust. 2.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności