Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0289(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0200/2008

Texte depuse :

A6-0200/2008

Dezbateri :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0252

Texte adoptate
PDF 444kWORD 175k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Preferinţe tarifare generalizate pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2011*
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi (CE) nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) nr. 964/2007 şi (CE) nr. 1100/2006 ale Comisiei (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0857),

–   având în vedere articolul 133 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0051/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0200/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendament 1
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)
(1a)  De la crearea sa, sistemul generalizat de preferinţe (SGP) a fost unul dintre principalele instrumente ale politicilor comerciale şi de dezvoltare ale UE, menit să ajute ţările în curs de dezvoltare în vederea reducerii sărăciei, prin generarea de venituri din comerţul internaţional, şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestor ţări, prin promovarea dezvoltării industriale şi diversificarea economiilor lor.
Amendamentul 2
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Obiectivul principal al politicii de dezvoltare a UE şi, prin urmare, al SGP este acela de a contribui - printr-o mai mare diversificare a economiilor ţărilor în curs de dezvoltare şi participarea lor sporită la comerţul mondial - la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), eradicarea sărăciei şi promovarea dezvoltării durabile şi a bunei guvernări în ţările în curs de dezvoltare.
Amendamentul 3
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)
(6a)  Pentru a creşte rata de utilizare şi eficacitatea SGP şi a permite ţărilor în curs de dezvoltare să profite de avantajele comerţului internaţional şi ale condiţiilor preferenţiale, Uniunea Europeană ar trebui să facă eforturi pentru a oferi acestor ţări, şi în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate, asistenţa tehnică corespunzătoare.
Amendamentul 4
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)
(8a)  Ar trebui acordată asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a convenţiilor la care face referire regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări.
Amendamentul 5
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)
(10a)  Ţările în curs de dezvoltare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări după 31 octombrie 2008 ar trebui să poată beneficia de preferinţe tarifare suplimentare de îndată îndeplinesc criteriile respective. Comisia ar trebui să se pronunţe anual cu privire la noile cereri.
Amendamentul 38
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul (15)
(15)  Este necesar ca produsele nesensibile să continue să beneficieze de o suspendare a drepturilor tarifare, în timp ce produsele sensibile ar trebui să beneficieze de o reducere a respectivelor drepturi, pentru a asigura o rată de utilizare a preferinţelor care respectă şi ţine seama, în acelaşi timp, de situaţia industriilor comunitare corespunzătoare.
(15)  Este necesar ca produsele nesensibile să continue să beneficieze de o suspendare a tarifelor vamale, în timp ce tarifele pentru produsele sensibile ar trebui stabilite astfel încât să asigure o rată acceptabilă de utilizare a preferinţelor, luând în considerare, în acelaşi timp, situaţia industriilor comunitare corespunzătoare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15a (nou)
(15a)  Pentru a împiedica uzura preferinţelor, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea transferării produselor clasificate în prezent drept "sensibile" în categoria celor "nesensibile", în următorul regulament.
Amendamentul 7
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19
(19)  Din motive de coerenţă a politicii comerciale a Comunităţii, o ţară beneficiară nu ar trebui să beneficieze în acelaşi timp de sistem şi de un acord de liber schimb, în cazul în care respectivul acord reglementează cel puţin toate preferinţele prevăzute de prezentul sistem pentru respectiva ţară.
(19)  Din motive de coerenţă a politicii comerciale a Comunităţii, o ţară beneficiară nu ar trebui să beneficieze în acelaşi timp de sistem şi de un acord de liber schimb, în cazul în care respectivul acord reglementează, pune efectiv în aplicare şi, după caz, consolidează cel puţin toate preferinţele prevăzute de prezentul sistem pentru respectiva ţară.
Amendamentul 8
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21a (nou)
(21a)  Regulile de origine ar trebui reexaminate pentru a lua în considerare cumulul interregional şi mondial, precum şi posibilitatea ca o ţară să beneficieze de un regim preferenţial în cadrul SGP, SGP+ şi al iniţiativei "Totul, cu excepţia armelor" (EBA), chiar dacă nu este destinatara finală a exportului, cu condiţia ca, în ţara respectivă, să se adauge o valoare semnificativă produselor. În cadrul acestei reexaminări, ar trebui, de asemenea, eliminată cerinţa referitoare la dubla transformare a anumitor produse.
Amendamentul 9
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 21b (nou)
(21b)  Comisia ar trebui, în mod prioritar, să depună eforturi în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru a ajunge la un acord în scopul armonizării regulilor de origine, conform cărora ţările în curs de dezvoltare şi ţările cel mai puţin dezvoltate beneficiază de un regim preferenţial.
Amendamentul 37
Propunere de regulament - act de modificare
Considerentul 21 c (nou)
(21c)  În conformitate cu articolul 37 alineatul (6) din Acordul de parteneriat ACP-UE, Comisia s-a angajat să analizeze toate alternativele posibile pentru a permite țărilor care nu aparțin categoriei țărilor cel mai puțin dezvoltate și nu sunt semnatare ale unui acord de parteneriat economic să poată beneficia de un cadru comercial care să le ofere preferințe comerciale cel puțin echivalente celor prevăzute de Acordul de la Cotonou.
Amendamentul 10
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Pe baza celor mai recente date comparabile şi ajustate, disponibile în momentul adoptării prezentului regulament, Comisia stabileşte ţările beneficiare care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1).
Amendamentul 11
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Comisia publică anual în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o notă cuprinzând lista ţărilor beneficiare care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1).
Amendamentul 12
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 2
(2)  Atunci când o ţară beneficiară beneficiază de un acord comercial preferenţial cu Comunitatea, care reglementează cel puţin toate preferinţele prevăzute pentru respectiva ţară de prezentul sistem, aceasta se retrage de pe lista ţărilor beneficiare.
(2)  Atunci când o ţară beneficiară beneficiază de un acord comercial preferenţial cu Comunitatea, aplicarea acordului comercial are prioritate asupra aplicării prezentului sistem, cu condiţia ca acest acord să pună efectiv în aplicare şi, după caz, să consolideze cel puţin toate preferinţele prevăzute pentru respectiva ţară de prezentul sistem. Un acord comercial cu Comunitatea nu constituie un obstacol în calea eligibilităţii pentru regimul special de încurajare prevăzut la articolele 7 şi 10.
Amendamentul 13
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3
(3)   Comisia notifică ţării beneficiare în cauză retragerea acesteia de pe lista ţărilor beneficiare.
(3)   În cazul în care o ţară este retrasă de pe lista ţărilor beneficiare, Comisia informează ţara în cauză, precum şi Parlamentul European.
Amendamentul 14
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Pentru a ameliora impactul sistemului, Comisia oferă ţărilor în curs de dezvoltare şi în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate, asistenţa tehnică adecvată în vederea construirii capacităţii instituţionale şi de reglementare necesare pentru a profita de avantajele comerţului internaţional şi a SGP.
Amendamentul 15
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 2
(2)  În sensul regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2), regulile de origine, în ceea ce priveşte definiţia conceptului de produse originare, precum şi procedurile şi metodele de cooperare administrative aferente sunt cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
(2)  În sensul regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2), regulile de origine, în ceea ce priveşte definiţia conceptului de produse originare, precum şi procedurile şi metodele de cooperare administrative aferente sunt cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Forma, conţinutul şi procedurile sistemului de reguli de origine fac obiectul unei revizuiri periodice pentru a evalua efectul acestui sistem asupra ratei de utilizare a SGP şi pentru a contribui mai bine la realizarea obiectivului de promovare a dezvoltării economice.
Amendamentul 16
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)
(3a)  În cadrul OMC, Comisia acordă prioritate armonizării regulilor de origine care introduc regimul preferenţial pentru ţările în curs de dezvoltare şi ţările cel mai puţin dezvoltate.
Amendamentul 17
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Se oferă, de asemenea, asistenţă tehnică pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare eligibile să respecte cerinţele privind ratificarea şi aplicarea efectivă a noului regim special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări.
Amendamentul 18
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Comisia urmăreşte evoluţia ratificării şi punerea în aplicare efectivă a convenţiilor enumerate în anexa III. Înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului regulament şi în timp util pentru examinarea regulamentului următor, Comisia prezintă Consiliului un raport privind situaţia de ratificare a convenţiilor, care cuprinde recomandările formulate de organele de supraveghere.
(3)  Comisia urmăreşte evoluţia ratificării şi punerea în aplicare efectivă a convenţiilor enumerate în anexa III. Înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului regulament şi în timp util pentru examinarea regulamentului următor, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind situaţia de ratificare şi punere în aplicare a convenţiilor, pentru fiecare ţară care beneficiază de regimul special de încurajare. După caz, Comisia include recomandările formulate de organele de supraveghere cu privire la necesitatea ca o anumită ţară să ia măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare efectivă a unei convenţii.
În raportul său, Comisia evaluează, de asemenea, eficacitatea regimului special de încurajare cu privire la îndeplinirea scopului acestuia şi recomandă, atunci când este cazul, revizuirea anexei III.
Amendamentul 19
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
(a) cererea trebuie făcută de o ţară sau un teritoriu enumerat în anexa I până la 31 octombrie 2008 şi
(a) cererea trebuie făcută de o ţară sau un teritoriu enumerat în anexa I până la 31 octombrie 2008 sau anual în cazul ţărilor sau teritoriilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 8 alineatele (1) şi (2) după această dată şi
Amendamentul 20
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 1
(1)  Comisia examinează cererea însoţită de informaţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2). Atunci când examinează cererea, Comisia ţine seama de constatările făcute de organizaţiile şi agenţiile internaţionale competente. Comisia poate să adreseze ţării solicitante orice problemă pe care aceasta o consideră utilă şi poate verifica informaţiile primite de la ţara solicitantă sau de la orice altă sursă în cauză.
(1)  Comisia examinează cererea însoţită de informaţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2). Atunci când examinează cererea, Comisia ţine seama de constatările făcute de organizaţiile şi agenţiile internaţionale competente. Comisia poate să adreseze ţării solicitante orice întrebare pe care aceasta o consideră relevantă şi verifică informaţiile primite de la ţara solicitantă sau de la orice altă sursă în cauză, inclusiv Parlamentul European şi reprezentanţii societăţii civile, ca de exemplu partenerii sociali.
Amendamentul 21
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 3
(3)  Comisia comunică ţării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatul (2). Atunci când regimul special de încurajare se acordă unei ţări, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare. Până la 15 decembrie 2008, Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care conţine o listă a ţărilor beneficiare ale regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe.
(3)  Comisia comunică ţării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatul (2). Atunci când regimul special de încurajare se acordă unei ţări, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare. Până la 15 decembrie 2008, Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o notă, care urmează să fie actualizată anual, care conţine o listă a ţărilor beneficiare ale regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări.
Amendamentul 22
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 4
(4)  Atunci când unei ţări solicitante i se refuză regimul special de încurajare, Comisia îşi motivează decizia, dacă ţara în cauză solicită acest lucru.
(4)  Atunci când unei ţări solicitante i se refuză regimul special de încurajare, Comisia îşi motivează decizia şi informează ţara solicitantă şi Parlamentul European cu privire la acest lucru.
Amendamentul 23
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)
(-1) Comisia controlează în mod periodic dacă angajamentele ţărilor beneficiare sunt respectate şi dacă nu există vreun motiv dintre cele menţionate la articolul 15 alineatele (1) şi (2) şi articolul 16 alineatele (1) şi (2) pentru retragerea temporară a regimurilor preferenţiale. Aceasta publică un raport anual privind retragerile temporare şi îl transmite Parlamentului European, Consiliului, şi statelor membre.
Amendamentul 24
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1
(1)  În cazul în care Comisia sau un stat membru primeşte informaţii care pot justifica retragerea temporară şi consideră că există motive suficiente pentru a justifica iniţierea unei anchete, informează comitetul cu privire la aceasta şi solicită consultări. Acestea au loc în termen de o lună.
(1)  În cazul în care Parlamentul European, Comisia sau un stat membru primeşte informaţii care pot justifica retragerea temporară şi consideră că există motive suficiente pentru a justifica iniţierea unei anchete, informează comitetul şi Parlamentul European cu privire la aceasta şi solicită consultări. Acestea au loc în termen de o lună.
Amendamentul 25
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 2
(2)  În urma consultărilor, Comisia poate decide, în termen de o lună şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (5), iniţierea unei anchete.
(2)  În urma consultărilor, Comisia poate decide, în termen de o lună şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (5), iniţierea unei anchete. În ceea ce priveşte motivele menţionate la articolul 15 alineatul (1) litera (a), Comisia iniţiază în mod automat o anchetă în cazul în care Comitetul pentru aplicarea normelor OIM dedică un "alineat special" unei ţări beneficiare care nu respectă normele fundamentale în domeniul muncii.
Amendamentul 26
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 3
(3)  Comisia solicită toate informaţiile pe care le consideră necesare, inclusiv evaluările, comentariile, deciziile, recomandările şi concluziile disponibile care provin de la organismele de supraveghere în cauză ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale altor organizaţii internaţionale competente. Respectivele informaţii servesc drept punct de plecare pentru anchete pentru a determina dacă o retragere temporară se justifică pentru motivele prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (a). Comisia poate verifica informaţiile primite de la operatorii economici şi ţara beneficiară în cauză.
(3)  Comisia solicită toate informaţiile pe care le consideră necesare, inclusiv evaluările, comentariile, deciziile, recomandările şi concluziile disponibile care provin de la celelalte instituţii europene şi de la organismele de supraveghere în cauză ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale altor organizaţii internaţionale competente. Respectivele informaţii servesc drept punct de plecare pentru anchete pentru a determina dacă o retragere temporară se justifică pentru motivele prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (a). Comisia poate verifica informaţiile primite cu operatorii economici, reprezentanţii societăţii civile (inclusiv partenerii sociali) şi ţara beneficiară în cauză.
Amendamentul 27
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1
(1)  Comisia prezintă comitetului un raport privind concluziile sale.
(1)  Comisia prezintă comitetului şi Parlamentului European un raport privind concluziile sale.
Amendamentul 28
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 4
(4)  În cazul în care Comisia consideră că este necesară retragerea temporară, aceasta înaintează o propunere corespunzătoare Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată în termen de două luni. În cazul prevăzut la alineatul (3), Comisia înaintează propunerea sa la sfârşitul perioadei prevăzute la alineatul în cauză.
(4)  În cazul în care Comisia consideră că este necesară retragerea temporară, aceasta înaintează - după informarea Parlamentului European - o propunere corespunzătoare Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată în termen de două luni. În cazul prevăzut la alineatul (3), Comisia înaintează propunerea sa la sfârşitul perioadei prevăzute la alineatul în cauză.
Amendamentul 29
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 7
(7)  Atunci când circumstanţe excepţionale care necesită o acţiune imediată fac ancheta imposibilă, Comisia, după informarea comitetului, poate lua orice măsură preventivă strict necesară.
(7)  Atunci când circumstanţe excepţionale care necesită o acţiune imediată fac ancheta imposibilă, Comisia, după informarea comitetului şi a Parlamentului European, poate lua orice măsură preventivă strict necesară.
Amendamentul 30
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 21
În cazul în care importurile produselor prevăzute în anexa I la tratat cauzează sau ameninţă să cauzeze perturbări grave ale pieţelor comunitare, în special în una sau mai multe regiuni ultraperiferice, sau mecanismele de reglementare ale pieţelor în cauză, Comisia poate, la cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, să suspende regimurile preferenţiale aplicabile produselor menţionate, după consultarea comitetului de gestionare însărcinat cu organizarea comună a pieţei în cauză.
În cazul în care importurile produselor prevăzute în anexa I la tratat cauzează sau ameninţă să cauzeze perturbări grave ale pieţelor comunitare, în special în una sau mai multe regiuni ultraperiferice, sau mecanismele de reglementare ale pieţelor în cauză, Comisia poate, la cererea unui stat membru sau a Parlamentului European sau din proprie iniţiativă, să suspende regimurile preferenţiale aplicabile produselor menţionate, după consultarea comitetului de gestionare însărcinat cu organizarea comună a pieţei în cauză.
Amendamentul 31
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 22 – alineatul 1
(1)  Comisia informează ţara beneficiară în cauză, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 înainte de intrarea acesteia în vigoare. Comisia informează, de asemenea, Consiliul şi statele membre.
(1)  Comisia informează ţara beneficiară în cauză, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 înainte de intrarea acesteia în vigoare. Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European, Consiliul şi statele membre.
Amendamentul 32
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 22 – alineatul 2
(2)  Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la o decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 în decurs de o lună. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o altă decizie în termen de o lună.
(2)  Orice stat membru, precum şi Parlamentul European, poate sesiza Consiliul cu privire la o decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 în decurs de o lună. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o altă decizie în termen de o lună. După caz, Consiliului notifică decizia sa ţării solicitante şi Parlamentului European.
Amendamentul 33
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 25 – litera e
(e) pentru a stabili, până la cel târziu 15 decembrie 2008, lista ţărilor beneficiare în conformitate cu articolul 10.
(e) pentru a stabili, până la cel târziu 15 decembrie 2008, lista ţărilor beneficiare, care urmează să fie actualizată anual, în conformitate cu articolul 10.
Amendamentul 34
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 26a (nou)
Articolul 26a
(1)  Comisia informează periodic Parlamentul European cu privire la:
(a) statisticile privind schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană şi ţările beneficiare ale SGP;
(b) stadiul ratificării şi punerii în aplicare a convenţiilor incluse în anexa III de către fiecare ţară care beneficiază de regimul special de încurajare. Atunci când este cazul, Comisia va include recomandări cu privire la necesitatea ca o anumită ţară să ia măsuri suplimentare pentru aplicarea efectivă a unei convenţii.
(c) informaţiile relevante privind progresul pentru realizarea ODM, în special în ţările cel mai puţin dezvoltate.
(2)  Comisia pregăteşte un studiu de evaluare a impactului SGP pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2009. Studiul este transmis comitetului, Parlamentului European şi Comitetului Economic şi Social European până la 1 martie 2010.
(3)  Comisia, după consultarea comitetului, stabileşte cuprinsul studiului de evaluare a impactului menţionat la alineatul (2), care include opiniile ţărilor beneficiare şi, în orice caz, cel puţin următoarele elemente:
- o analiză statistică aprofundată a ratei de utilizare a SGP pe ţară şi secţiune, inclusiv o comparaţie cu anii precedenţi;
- o evaluare a efectelor sociale şi comerciale ale gradării asupra ţărilor care fac obiectul acesteia;
- o evaluare preliminară a efectelor unei viitoare gradări asupra ţărilor care trebuie să facă obiectul acesteia în cadrul viitorului regulament;
- o analiză a efectelor potenţiale ale extinderii sistemului de preferinţe prin creşterea marjei de preferinţă acordate produselor sensibile şi/sau transferarea produselor "sensibile" în categoria celor "nesensibile";
- o evaluare a contribuţiei prezentului regulament la realizarea ODM, în special în ceea ce priveşte ţările cel mai puţin dezvoltate.
(4)  Comisia prezintă un raport special Parlamentului European în momentul încheierii Agendei de dezvoltare de la Doha, în care se examinează impactul negocierilor asupra sistemului stabilit în prezentul regulament şi se propun măsurile necesare pentru a asigura eficacitatea SGP.
Amendamentul 39
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 27 alineatul (3)
(3)  Comitetul examinează efectele sistemului pe baza unui raport al Comisiei privind perioada începând cu 1 ianuarie 2009. Respectivul raport cuprinde toate regimurile preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2) şi se prezintă în timp util pentru examinarea regulamentului următor.
(3)  Comitetul examinează efectele sistemului pe baza unui raport al Comisiei privind perioada începând cu 1 ianuarie 2006. Respectivul raport cuprinde un studiu de evaluare a impactului care include cel puţin următoarele puncte:
- un studiu comparativ privind ratele de utilizare a SGP în temeiul prezentului regulament şi al celor precedente pentru a identifica tendinţele pozitive şi negative;
- o evaluare a efectelor gradării indicatorilor de sărăcie ai ţărilor afectate;
- un studiu comparativ privind tratamentul preferenţial oferit de SPG şi de acordurile de parteneriat economic.
Raportul cuprinde toate regimurile preferenţiale prevăzute la articolul 1 alineatul (2) şi se prezintă în timp util pentru examinarea regulamentului următor.
Amendamentul 36
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 29 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Comisia transmite propunerea de revizuire a regulamentului pentru perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2014 Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European până la 1 iunie 2010. Noua propunere ţine seama în mod corespunzător de rezultatele studiului de evaluare a impactului menţionat la articolul 26a alineatul (2).
Aviz juridic - Politica de confidențialitate