Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0289(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0200/2008

Ingivna texter :

A6-0200/2008

Debatter :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0252

Antagna texter
PDF 366kWORD 153k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009-31 december 2011 *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006 (KOM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0857),

–   med beaktande av artikel 133 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0051/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0200/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Allmänna preferenssystemet har sedan det inrättades varit ett av EU:s viktigaste instrument inom handels- och utvecklingspolitiken, eftersom det hjälper utvecklingsländerna att minska fattigdomen genom att generera inkomster via internationell handel och bidrar till deras hållbara utveckling genom att främja den industriella utvecklingen och diversifieringen av deras ekonomier.
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Det främsta målet för EU:s utvecklingspolitik och därmed för Allmänna preferenssystemet är att genom att främja en diversifiering av utvecklingsländernas ekonomier och bättre integrera dem i världshandeln bidra till att uppnå millennieutvecklingsmålen, bekämpa fattigdom och främja hållbar utveckling och gott styre i utvecklingsländerna.
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
(6a)  För att öka Allmänna preferenssystemets utnyttjandegrad och effektivitet och ge utvecklingsländerna möjlighet att utnyttja de fördelar som internationell handel och förmånsordningar medför bör Europeiska unionen sträva efter att ge dessa länder och framför allt de minst utvecklade länderna lämpligt tekniskt bistånd.
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Genomförandet av de konventioner som nämns i den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bör stödjas genom tekniskt bistånd.
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)
(10a)  De utvecklingsländer som uppfyller kriterierna för att omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre efter den 31 oktober 2008 bör kunna dra nytta av de särskilda förmånstullarna så snart de uppfyller ovan nämnda kriterier. Kommissionen ska yttra sig om de nya ansökningarna på årsbasis.
Ändring 38
Förslag till förordning - ändringsakt
Skäl 15
(15)  Icke känsliga produkter bör fortsätta att vara befriade från tull, medan känsliga produkter bör omfattas av en nedsatt tull i syfte att säkerställa en tillfredsställande utnyttjandegrad samtidigt som situationen för respektive gemenskapsindustri beaktas.
(15)  Icke känsliga produkter bör fortsätta att vara befriade från tull, medan känsliga produkter bör tullbeläggas på ett sådant sätt att en tillfredsställande utnyttjandegrad säkerställs samtidigt som situationen för respektive gemenskapsindustri beaktas.
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)
(15a)  I syfte att förhindra en urholkning av förmånerna bör kommissionen överväga att i nästa förordning föra över produkter som för närvarande klassificeras som "känsliga" till kategorin "icke känsliga".
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 19
(19)  För att gemenskapens handelspolitik ska vara samstämmig bör ett förmånsland inte omfattas både av gemenskapens system och av ett frihandelsavtal, om det avtalet omfattar minst alla de förmåner som ingår i det nuvarande systemet för landet.
(19)  För att gemenskapens handelspolitik ska vara samstämmig bör ett förmånsland inte omfattas både av gemenskapens system och av ett frihandelsavtal, om det avtalet omfattar och faktiskt inför eller i förekommande fall konsoliderar minst alla de förmåner som ingår i det nuvarande systemet för landet.
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)
(21a)  Ursprungsbestämmelserna bör ses över för att beakta den mellanregionala och globala kumulationen samt möjligheten för ett land att omfattas av förmånsbehandling inom ramen för Allmänna preferenssystemet (GSP), GSP+ och "Allt utom vapen"-initiativet, även om landet inte är slutdestinationsland, under förutsättning att ett betydande mervärde läggs till produkterna i det aktuella landet. Inom ramen för denna översyn bör kravet på dubbel bearbetning av vissa produkter också tas bort.
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21b (nytt)
(21b)  Kommissionen bör inom Världshandelsorganisationen (WTO) prioritera en harmonisering av de ursprungsregler som föreskriver en förmånsbehandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna.
Ändring 37
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21c (nytt)
(21c)  Enligt artikel 37.6 i partnerskapsavtalet AVS–EU har kommissionen åtagit sig att pröva alla alternativa möjligheter för att de länder som inte ingår bland de minst utvecklade och som inte har undertecknat ett ekonomsikt partnerskapsavtal ska kunna utnyttja en ram för handeln som erbjuder handelsförmåner som åtminstone är jämförbara med dem i Cotonouavtalet.
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska fastställa vilka förmånsländer som uppfyller de kriterier som anges i punkt 1 på grundval av de senaste jämförbara och justerade uppgifter som fanns tillgängliga när denna förordning antogs.
Ändring 11
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 1b (ny)
1b.  Kommissionen ska årligen i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning över de förmånsländer som uppfyller kriterierna i punkt 1.
Ändring 12
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2
2.  Om ett förmånsland har ett förmånshandelsavtal med gemenskapen som omfattar minst alla de förmåner som ingår i systemet för det landet, ska det avföras från förteckningen över förmånsländer.
2.  Om ett förmånsland har ett förmånshandelsavtal med gemenskapen ska tillämpning av handelsavtalet ha företräde framför tillämpning av den aktuella ordningen om avtalet faktiskt inför och i förekommande fall konsoliderar minst alla de förmåner som ingår i systemet för det landet. Ett handelsavtal med gemenskapen ska inte vara ett hinder för att omfattas av den särskilda stimulansordning som fastställs i artiklarna 7 till 10.
Ändring 13
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3
3.  Kommissionen ska underrätta ett förmånsland om att det har avförts från förteckningen över förmånsländer.
3.  Om ett förmånsland har avförts från förteckningen över förmånsländer ska kommissionen underrätta det berörda landet och Europaparlamentet om detta.
Ändring 14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.  I syfte att förbättra systemets verkan ska kommissionen ge utvecklingsländerna och i synnerhet de minst utvecklade länderna tillräckligt tekniskt bistånd så att de kan bygga upp den institutionella kapacitet och den regleringskapacitet som krävs för att dra nytta av fördelarna med den internationella handeln och Allmänna preferenssystemet.
Ändring 15
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2
2.  Vid tillämpningen av de ordningar som anges i artikel 1.2 ska de ursprungsregler om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och de därmed sammanhängande förfarandena och metoderna för administrativt samarbete som fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93 gälla.
2.  Vid tillämpningen av de ordningar som anges i artikel 1.2 ska de ursprungsregler om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och de därmed sammanhängande förfarandena och metoderna för administrativt samarbete som fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93 gälla. Formen på samt innehållet och förfarandena i systemet med ursprungsregler ska ses över regelbundet för att man ska kunna bedöma effekterna på utnyttjandegraden av Allmänna preferenssystemet, och i högre grad bidra till målet att främja ekonomisk utveckling.
Ändring 16
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska inom WTO prioritera en harmonisering av de ursprungsregler som inför en förmånsbehandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna.
Ändring 17
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.  Tekniskt bistånd ska också tillhandahållas för att hjälpa förmånsberättigade utvecklingsländer att uppfylla kraven avseende ratificering och praktisk tillämpning i den nya särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.
Ändring 18
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 3
3.  Kommissionen ska övervaka ratificeringen och den praktiska tillämpningen av konventionerna i bilaga III. Innan denna förordning upphör att gälla och i god tid före diskussionen om nästa förordning ska kommissionen lägga fram en rapport för rådet om hur ratificeringen av dessa konventioner framskrider, inbegripet rekommendationer från övervakningsorganen.
3.  Kommissionen ska övervaka ratificeringen och den praktiska tillämpningen av konventionerna i bilaga III. Innan denna förordning upphör att gälla och i god tid före diskussionen om nästa förordning ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur ratificeringen och genomförandet av dessa konventioner framskrider i varje land som omfattas av den särskilda stimulansordningen. När så är lämpligt ska kommissionen inkludera rekommendationer från övervakningsorganen om huruvida ytterligare åtgärder ska vidtas av ett visst land för den praktiska tillämpningen av en konvention.
I sin rapport ska kommissionen även utvärdera hur effektivt den särskilda stimulansordningen uppfyller sitt syfte och, om så är lämpligt, rekommendera att bilaga III ses över.
Ändring 19
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1 – led a
(a)  Sökanden är ett land eller territorium som anges i bilaga I och ska lämna in sin ansökan senast den 31 oktober 2008.
a)  Sökanden är ett land eller territorium som anges i bilaga I och ska lämna in sin ansökan senast den 31 oktober 2008 eller, för de länder eller territorier som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 8.1 och 8.2 efter detta datum, på årsbasis.
Ändring 20
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kommissionen ska pröva ansökan och de åtföljande upplysningar som avses i artikel 9.2. Vid prövningen av ansökan ska kommissionen beakta de undersökningsresultat som relevanta internationella organisationer och organ kommit fram till. Kommissionen får ställa de frågor till sökanden som den anser vara relevanta och får kontrollera de uppgifter som lämnats med sökanden eller varje annan relevant källa.
1.  Kommissionen ska pröva ansökan och de åtföljande upplysningar som avses i artikel 9.2. Vid prövningen av ansökan ska kommissionen beakta de undersökningsresultat som relevanta internationella organisationer och organ kommit fram till. Kommissionen får ställa de frågor till sökanden som den anser vara relevanta och ska kontrollera de uppgifter som lämnats med sökanden eller varje annan relevant källa, däribland Europaparlamentet och företrädare för det civila samhället, inklusive arbetsmarknadens parter.
Ändring 21
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3
3.  Kommissionen ska underrätta sökanden om sitt beslut enligt punkt 2. När kommissionen fattat beslut om att ett land ska omfattas av den särskilda stimulansordningen, ska den underrätta landet i fråga om den dag då beslutet träder i kraft. Kommissionen ska senast den 15 december 2008 i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning över de länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.
3.  Kommissionen ska underrätta sökanden om sitt beslut enligt punkt 2. När kommissionen fattat beslut om att ett land ska omfattas av den särskilda stimulansordningen, ska den underrätta landet i fråga om den dag då beslutet träder i kraft. Kommissionen ska senast den 15 december 2008 i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning, som ska uppdateras årligen, över de länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre.
Ändring 22
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 4
4.  Om kommissionen beslutar att en sökande inte ska omfattas av den särskilda stimulansordningen, ska den på det berörda landets begäran ange skälen för sitt beslut.
4.  Om kommissionen beslutar att en sökande inte ska omfattas av den särskilda stimulansordningen, ska den ange skälen för sitt beslut och informera ansökarlandet och Europaparlamentet om dessa.
Ändring 23
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt -1 (nytt)
-1.  Kommissionen ska regelbundet kontrollera att mottagarländerna uppfyller sina åtaganden och att inga av de grunder för tillfälligt upphävande som anges i artiklarna 15.1, 15.2, 16.1 och 16.2 kan göras gällande. Kommissionen ska offentliggöra en årlig rapport om tillfälliga upphävanden och sända den till Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna.
Ändring 24
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1
1.  Om kommissionen eller en medlemsstat mottar upplysningar som kan motivera ett tillfälligt upphävande och om kommissionen eller en medlemsstat anser att det finns tillräckliga skäl att inleda en undersökning, ska kommissionen underrätta kommittén och begära samråd. Samrådet ska ske inom en månad.
1.  Om Europaparlamentet, kommissionen eller en medlemsstat mottar upplysningar som kan motivera ett tillfälligt upphävande och om Europaparlamentet, kommissionen eller en medlemsstat anser att det finns tillräckliga skäl att inleda en undersökning, ska de underrätta kommittén och Europaparlamentet och begära samråd. Samrådet ska ske inom en månad.
Ändring 25
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2
2.  Efter samrådet får kommissionen, inom en månad och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.5, besluta att en undersökning ska inledas.
2.  Efter samrådet får kommissionen, inom en månad och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.5, besluta att en undersökning ska inledas. Beträffande de skäl som anges i artikel 15.1 a ska kommissionen automatiskt inleda en undersökning i samtliga fall där kommissionen för tillämpning av ILO:s normer har en "särskild klausul" för ett förmånsland som inte följer de grundläggande arbetsnormerna.
Ändring 26
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3
3.  Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den anser nödvändiga, inklusive tillgängliga bedömningar, synpunkter, beslut, rekommendationer och slutsatser från FN:s, ILO:s och andra behöriga internationella organisationers berörda tillsynsorgan. Dessa ska tjäna som utgångspunkt för en undersökning av huruvida ett tillfälligt upphävande är motiverat på de grunder som anges i artikel 15.1 a. Kommissionen får vända sig till ekonomiska aktörer och till det berörda förmånslandet för att kontrollera inkomna uppgifter.
3.  Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den anser nödvändiga, inklusive tillgängliga bedömningar, synpunkter, beslut, rekommendationer och slutsatser från övriga EU-institutioner och FN:s, ILO:s och andra behöriga internationella organisationers berörda tillsynsorgan. Dessa ska tjäna som utgångspunkt för en undersökning av huruvida ett tillfälligt upphävande är motiverat på de grunder som anges i artikel 15.1 a. Kommissionen får vända sig till ekonomiska aktörer, företrädare för det civila samhället, inbegripet arbetsmarknadens parter, och till det berörda förmånslandet för att kontrollera inkomna uppgifter.
Ändring 27
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1
1.  Kommissionen ska lägga fram en rapport om resultaten av sin undersökning för kommittén.
1.  Kommissionen ska lägga fram en rapport om resultaten av sin undersökning för kommittén och för Europaparlamentet.
Ändring 28
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 4
4.  Om kommissionen anser att ett tillfälligt upphävande är nödvändigt, ska den överlämna ett förslag om detta till rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet inom två månader. I det fall som avses i punkt 3 ska kommissionen lägga fram ett förslag vid utgången av den period som avses i den punkten.
4.  Om kommissionen anser att ett tillfälligt upphävande är nödvändigt, ska den, efter att ha underrättat Europaparlamentet, överlämna ett förslag om detta till rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet inom två månader. I det fall som avses i punkt 3 ska kommissionen lägga fram ett förslag vid utgången av den period som avses i den punkten.
Ändring 29
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 7
7.  Om åtgärder måste vidtas omedelbart på grund av exceptionella omständigheter som omöjliggör en undersökning, får kommissionen, efter att ha underrättat kommittén, vidta alla förebyggande åtgärder som är absolut nödvändiga.
7.  Om åtgärder måste vidtas omedelbart på grund av exceptionella omständigheter som omöjliggör en undersökning, får kommissionen, efter att ha underrättat kommittén och Europaparlamentet, vidta alla förebyggande åtgärder som är absolut nödvändiga.
Ändring 30
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 21
Om importen av produkter som omfattas av bilaga I till fördraget orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga störningar på gemenskapens marknader, särskilt i ett eller fler av de yttersta randområdena, eller av regleringsmekanismerna för dessa marknader, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, efter samråd med förvaltningskommittén för den relevanta gemensamma organisationen av marknaden, tillfälligt upphäva förmånsordningarna för de berörda produkterna.
Om importen av produkter som omfattas av bilaga I till fördraget orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga störningar på gemenskapens marknader, särskilt i ett eller fler av de yttersta randområdena, eller av regleringsmekanismerna för dessa marknader, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller Europaparlamentet, efter samråd med förvaltningskommittén för den relevanta gemensamma organisationen av marknaden, tillfälligt upphäva förmånsordningarna för de berörda produkterna.
Ändring 31
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 22 – punkt 1
1.  Kommissionen ska underrätta det berörda förmånslandet om varje beslut som fattats i enlighet med artiklarna 20 eller 21 snarast möjligt och innan beslutet träder i kraft. Kommissionen ska även underrätta rådet och medlemsstaterna.
1.  Kommissionen ska underrätta det berörda förmånslandet om varje beslut som fattats i enlighet med artiklarna 20 eller 21 snarast möjligt och innan beslutet träder i kraft. Kommissionen ska även underrätta Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna.
Ändring 32
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 22 – punkt 2
2.  Varje medlemsstat får inom en månad överklaga ett beslut som antagits enligt artikel 20 eller 21 till rådet. Rådet får inom en månad anta ett annat beslut med kvalificerad majoritet.
2.  Varje medlemsstat eller Europaparlamentet får inom en månad överklaga ett beslut som antagits enligt artikel 20 eller 21 till rådet. Rådet får inom en månad anta ett annat beslut med kvalificerad majoritet. När så är lämpligt ska rådet informera det överklagande landet och Europaparlamentet om sitt beslut.
Ändring 33
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 25 – led e
(e) för att i enlighet med artikel 10 upprätta förteckningen över förmånsländer senast den 15 december 2008.
e) för att i enlighet med artikel 10 upprätta förteckningen över förmånsländer, som ska uppdateras årligen, senast den 15 december 2008.
Ändring 34
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26a (ny)
Artikel 26a
1.  Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om
a) handelsstatistik mellan Europeiska unionen och de stater som omfattas av Allmänna preferenssystemet,
b) situationen när det gäller ratificering och tillämpning av de konventioner som ingår i bilaga III för varje land som omfattas av den särskilda stimulansordningen. När så är lämpligt ska kommissionen inkludera rekommendationer om huruvida ytterligare åtgärder för en effektiv tillämpning av en konvention bör vidtas av ett visst land,
c) relevant information om framsteg mot att uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt i de minst utvecklade länderna.
2.  Kommissionen ska utföra en konsekvensanalys av Allmänna preferenssystemets effekter som täcker perioden från den 1 januari 2006 till den 31 december 2009. Analysen ska överlämnas till kommittén, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén senast den 1 mars 2010.
3.  Kommissionen ska, efter samråd med kommittén, fastställa innehållet i den konsekvensanalys som avses i punkt 2, vilket ska inbegripa förmånsländernas synpunkter och i varje fall åtminstone följande delar:
  En ingående statistisk analys av Allmänna preferenssystemets utnyttjandegrad per land och ett avsnitt som innehåller en jämförelse med tidigare år.
  En utvärdering av graderingens sociala och handelsrelaterade effekter för de graderade länderna.
  En preliminär bedömning av hur den framtida graderingen kommer att inverka på de länder som troligtvis kommer att graderas i den kommande förordningen.
  En analys av de potentiella effekterna av en fördjupning av preferenssystemet genom en höjning av förmånsmarginalen för känsliga produkter och/eller överföring av "känsliga" produkter till kategorin "icke-känsliga" produkter.
  En utvärdering av hur denna förordning bidrar till uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, särskilt när det gäller de minst utvecklade länderna.
4.  Kommissionen ska till Europaparlamentet översända en särskild rapport när utvecklingsagendan från Doha är avslutad, i vilken det ska redovisas hur förhandlingarna har påverkat det preferenssystem som upprättats genom denna förordning och övervägas åtgärder som måste vidtas för att garantera Allmänna preferenssystemets effektivitet.
Ändring 39
Förslag till förordning - ändringsakt
Artikel 27 – punkt 3
3.  Kommittén ska på grundval av en rapport från kommissionen som omfattar perioden från och med den 1 januari 2009 undersöka verkningarna av systemet. Rapporten ska omfatta alla de i artikel 1.2 nämnda förmånsordningarna och ska läggas fram i god tid före diskussionen om nästa förordning.
3.  Kommittén ska på grundval av en rapport från kommissionen som omfattar perioden från och med den 1 januari 2006 undersöka verkningarna av systemet. Rapporten ska innehålla en konsekvensanalys som åtminstone omfattar följande punkter:
  En jämförande studie av Allmänna preferenssystemets utnyttjandegrad inom ramen för denna och tidigare förordningar, för att identifiera positiva och negativa tendenser.
  En bedömning av effekterna av en gradering i fattigdomsindikatorerna för de berörda länderna.
  En jämförande studie av den förmånsbehandling som Allmänna preferenssystemet och de ekonomiska partnerskapsavtalen erbjuder.
Rapporten ska omfatta alla de i artikel 1.2 nämnda förmånsordningarna och ska läggas fram i god tid före diskussionen om nästa förordning.
Ändring 36
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska senast den 1 juni 2010 förelägga Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén förslaget till en ändrad förordning för perioden från den 1 januari 2012 till den 31 december 2014. Det nya förslaget ska vederbörligen beakta resultatet från den konsekvensanalys som avses i artikel 26a.2.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy