Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0277/2008

Rozpravy :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 396kWORD 101k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Summit EU a USA
P6_TA(2008)0256RC-B6-0277/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o summitu EU a USA

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o transatlantických vztazích, zejména na dvě usnesení ze dne 1. června 2006 o zlepšení vztahů mezi EU a USA v rámci Dohody o transatlantickém partnerství(1) a na usnesení o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA(2), a na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích(3),

-   s ohledem na Transatlantickou deklaraci o vztazích mezi EU a USA z roku 1990 a na novou transatlantickou agendu z roku 1995,

-   s ohledem na prohlášení EU a USA ze dne 26. června 2004 o boji proti terorismu a o posílení vzájemné spolupráce v oblasti nešíření jaderných zbraní a boje proti terorismu ze dne 20. června 2005,

-   s ohledem na nadcházející summit EU-USA, jenž se uskuteční dne 10. června 2008 v Brdu, a na výsledky summitu EU-USA, který se konal dne 30. dubna 2007 ve Washingtonu D.C.,

-   s ohledem na společná prohlášení 63. transatlantického dialogu zákonodárců z října 2007 a 64. transatlantického dialogu zákonodárců z května 2008,

-   s ohledem na deklaraci vrcholné schůzky Severoatlantické rady konané dne 3. dubna 2008 v Bukurešti,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o Transatlantické hospodářské radě(4),

-   s ohledem na dokument vysokého představitele a Evropské komise "Změna klimatu a mezinárodní bezpečnost" určený Evropské radě (14. března 2008),

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803 (2008), č. 1696 (2006), č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007) o íránském jaderném programu,

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2004 a především na části nazvané "Mezinárodní řád založený na účinném multilateralismu" a "Spolupráce s partnery",

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o změně klimatu, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2005(5), 26. října 2006(6) a ze dne 14. února 2007(7),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že partnerství mezi EU a USA je jádrem zahraniční činnosti Unie a je založeno na sdílení hodnot jako je svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát a podporuje udržitelné hospodářství a udržitelné rozvoje,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy hrají klíčovou úlohu ve světové ekonomice a politice a jsou společně odpovědné za podporu míru, demokracie a stability ve světě a za řešení globálních hospodářských výzev, zejména krizí na finančních trzích, nerovnováhy v obchodní a měnové oblasti a krizí spojených s dluhy v některých z nejchudších zemí,

C.   vzhledem k tomu, že dopady změny klimatu, jako např. místní střety kvůli surovinám, rostoucí ceny potravin a migrace, jsou velmi znepokojující pro obyvatele i vedoucí představitele EU; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní agentury pro energii vzroste do roku 2030 celosvětová poptávka po energii o 50% až 60%,

D.   vzhledem k tomu, že EU i Spojené státy mohou a měly by hrát na mezinárodní scéně vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu,

E.   vzhledem k tomu, že světová poptávka po potravinách roste rychleji než nabídka, v neposlední řadě také kvůli zvyšující se poptávce nových ekonomik, jako jsou Indie a Čína, zvláště po mase a mléčných výrobcích, a tedy i po krmivech; vzhledem k tomu, že podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přispěly současné dotace USA na výrobu etanolu z obilovin k celosvětovému růstu cen potravin, což nejvíce postihuje nejchudší země světa,

F.   vzhledem k tomu, že ve většině rozvojových zemí nebudou rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015 dosaženy,

G.   vzhledem k tomu, že existuje konsenzus v rámci EU o obnovení a posílení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v období před připravovanou konferencí o revizi této smlouvy, která se má konat v roce 2010,

H.   vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé Izraele a Palestiny se v Annapolisu dohodli, že znovu zahájí jednání s cílem dosáhnout dohody do konce roku 2008; vzhledem k tomu, že snaha přinést na Blízký východ stabilitu podpořením míru, demokracie a dodržování lidských práv vyžaduje úzkou spolupráci EU a Spojenými státy, a to i v rámci Blízkovýchodního kvartetu a s Ligou arabských států,

I.   vzhledem k tomu, že úzká spolupráce mezi EU a Spojenými státy v Kosovu má zásadní význam pro stabilitu a rozvoj západního Balkánu; vzhledem k tomu, že se Spojené státy v zásadě zavázaly k účasti na klíčové misi v rámci EBOP/právního státu, jejímž cílem je prosadit zásady právního státu v Kosovu (EULEX), s přibližně osmdesáti policisty , dvěma soudci a čtyřmi až šesti prokurátory,

J.   vzhledem k tomu, že v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu je nutno zdůraznit význam naprostého dodržování mezinárodního práva a smluv týkajících se lidských práv a základních svobod,

K.   vzhledem k tomu, že na zasedání Valného shromáždění OSN byla dne 18. prosince 2007 v historicky významném hlasování přijata rezoluce o moratoriu na trest smrti, kterou podpořila meziregionální aliance včetně EU; vzhledem k tomu, že je hluboce znepokojen skutečností, že v mnoha státech Spojených států se nadále uplatňuje trest smrti,

L.   vzhledem k tomu, že transatlantické vztahy v oblasti hospodářské spolupráce jsou v zájmu EU i Spojených států, a vzhledem k tomu, že rozvoj transatlantického trhu vyžaduje důsledné politické vedení; vzhledem k tomu, že podporuje probíhající práci Transatlantické hospodářské rady a doufá, že se stane jádrem vztahů mezi EU a USA,

M.   vzhledem k tomu, že ve světě je nutné šířit svobodu a demokracii a řešit otázky, které s nimi souvisejí, jako např. mezinárodní bezpečnost, odstranění chudoby, podpora rozvoje, nutná snaha o celosvětové odzbrojení, ochrana lidských práv, konfrontace globálních zdravotních rizik, životní prostředí a energetická bezpečnost, boj proti mezinárodnímu terorismu a organizovanému zločinu a nešíření zbraní hromadného ničení; vzhledem k tomu, že podle Evropské bezpečnostní strategie je jasné, že transatlantické partnerství a NATO jsou pro kolektivní bezpečnost velmi důležité,

N.   vzhledem k tomu, že je v zájmu obou partnerských stran jednotně čelit společným hrozbám a výzvám, a to na základě stávajících mezinárodních smluv a efektivní činnosti mezinárodních institucí, především na základě systému OSN v souladu s Chartou OSN,

O.   vzhledem k tomu, že během posledních několika let vedla řada dohod podnícených požadavky USA a přijatých bez jakékoli účasti Parlamentu, zejména dohoda o jmenné evidenci cestujících (PNR), memorandum o SWIFT a existence automatizovaného systému cíleného výběru Spojených států, k právní nejistotě v oblasti nutných transatlantických záruk ochrany údajů ve vztahu ke sdílení a předávání informací mezi EU a USA pro účely boje proti terorismu,

Transatlantické vztahy obecně

1.   v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v USA se těší na spolupráci s novým americkým prezidentem a doufá v silnější závazek USA k podpoře multilateralismu a míru a demokracie na celém světě; je přesvědčen, že partnerství EU a Spojených států v citlivých otázkách, jako jsou globální výzvy spojené s chudobou a změnou klimatu, je třeba upevnit; je si vědom toho, že v některých otázkách, jako je Mezinárodní trestní soud, metody používané v boji proti terorismu a Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, přetrvávají transatlantické názorové nesrovnalosti; doufá, že příští prezident Spojených států zapojí svou vládu do řešení těchto problémů;

2.   naléhavě žádá EU a Spojené státy, aby těsněji spolupracovaly v celé řadě společných politických výzev, zejména na Blízkém východě, v Íránu, Iráku, Kosovu, na západním Balkánu, v Afghánistánu a Africe, aby spolupracovaly při vytváření mezinárodního prostředí, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti a posílení lidských práv v zemích, jako jsou Barma a Zimbabwe, a aby se na tuto problematiku zaměřily na všech relevantních fórech, včetně Rady bezpečnosti OSN; vyzývá ke společnému postupu ve vztazích s dalšími významnými geopolitickými subjekty;

Změna klimatu

3.   rozhodně vybízí oba partnery, aby se dohodli na společném přístupu k omezení změny klimatu na maximální zvýšení teploty o 2°C ve srovnání s předindustriálním obdobím tak, že vyspělé i rozvojové země podle svých odlišných povinností a odpovídajících možností spravedlivě přispějí ke snahám o snížení emisí skleníkových plynů; uznává odpovědnost vyspělých zemí převzít v této oblasti vedení; vítá závazky vyslovené hlavními americkými prezidentskými kandidáty, jež se týkaly způsobu řešení emisí skleníkových plynů a snah o dosažení mezinárodní dohody do roku 2009 a jejichž cílem je předcházet nebezpečné změně klimatu;

4.   naléhavě vyzývá Spojené státy, aby učinily maximum pro dokončení práce na vnitrostátních právních předpisech o změně klimatu do konference OSN v Kodani, která se bude konat v prosinci 2009; rovněž vyzývá Spojené státy, aby neustávaly ve svém úsilí o zřízení systému trhu s uhlíkem, který by mohl být v budoucnosti propojen se systémem EU pro obchodování s emisemi, jelikož životnímu prostředí i průmyslu obecně nejvíce prospěje, budou-li vznikající systémy trhu s uhlíkem na celém světě kompatibilní a interoperabilní; vítá proto ustanovení v návrzích systému EU pro obchodování s emisemi, jež mají za cíl propojit ho s jinými povinnými obchodními systémy stanovujícími stropy, včetně systémů na nižší než národní úrovni; v této souvislosti vítá vznik regionálních systémů obchodování s uhlíkem v rámci Spojených států;

5.   vítá výše uvedenou zprávu vysokého představitele a Komise o dopadech změny klimatu na bezpečnost; naléhavě vyzývá EU a USA, aby se nasummitu touto otázkou přednostně zabývaly a stavěly na závěrech úspěšné konference na Bali konané v prosinci 2007; vyzývá EU a Spojené státy ke společnému úsilí, aby v roce 2009 uzavřely ambiciózní dohodu pro období po roce 2012, která bude obsahovat mezinárodně platná opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích následků; rovněž bere se zájmem na vědomí návrhy projednávané v americkém Kongresu o vytvoření mezinárodního fondu pro čisté technologie, a povzbuzuje Komisi, aby zahájila dialog s vládou USA o této otázce;

Terorismus a lidská práva

6.   je znepokojen tím, že již samotná existence vazebního zařízení v Guantánamo Bay i svévolné zatýkání a vydávání vězňů nadále vysílá velmi negativní signály o tom, jakým způsobem je boj proti terorismu veden; naléhavě vyzývá Radu, aby vydala jasné a účinné prohlášení, v němž vyzve vládu Spojených států k ukončení svévolného zatýkání a mimořádného vydávání vězňů a aby požadovala od vlády Spojených států, aby zbývající zadržované buď postavila před soud, nebo je propustila a vrátila je do jejich země a vyplatila jim odškodné plně v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními standardy a aby podala vysvětlení ohledně existence tajných vězeňských zařízení mimo území USA;

7.   vyjadřuje politování nad rozhodnutím vlády USA postavit v Afghánistánu nový vězeňský komplex, které potvrzuje, že Spojené státy patrně budou v nadcházejících letech dále držet vězně v zámoří;

8.   opakovaně vyzývá Radu a Komisi, aby konečně zohlednily doporučení dočasného výboru EP pro domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (TDIP);

9.   vyzývá Spojené státy, aby okamžitě zrušily vízovou povinnost pro občany EU a aby se všemi občany členských států EU zacházely stejně na základě plné reciprocity; v této souvislosti vítá zahájení rozhovorů mezi EU a USA o nových bezpečnostních požadavcích USA pro vytvoření bezvízového režimu; domnívá se, že jednání musí být transparentní a založené na zásadě reciprocity a dodržování ustanovení EU o ochraně údajů;

10.   vítá, že Spojené státy uznaly pravomoc Evropského společenství k jednání o takové dohodě, a konstatuje, že otázky spadající do kompetence EU, jako je oblast bezpečnosti (včetně předávání údajů jmenné evidence, vydávání osob a vzájemné právní pomoci), by měly být projednávány s Radou; s členskými státy by se mělo jednat pouze tehdy, jedná-li se o jejich státní příslušníky;

11.   zdůrazňuje, že sdílení údajů a informací může být cenným nástrojem v mezinárodním boji s terorismem a souvisejícími trestnými činy; upozorňuje však na to, že osobní údaje musí být sdíleny v řádném právním rámci, který stanoví jasná pravidla a podmínky, zajistí odpovídající ochranu soukromí a občanských svobod jednotlivých občanů a v případě potřeby zavede nápravné prostředky, a že takové sdílení informací by mělo vycházet ze závazné mezinárodní dohody, do jejíž přípravy by se plně zapojil Parlament a Kongres USA; zdůrazňuje, že potřebné údaje by měly být předávány v souladu s platnou dohodou o  vydávání a vzájemné právní pomoci mezi EU a USA a měly by být v souladu s právními předpisy ES a EU o ochraně údajů, přičemž bude koordinována činnost výzvědných služeb a donucovacích orgánů, včetně kde je to vhodné, i na provozní úrovni, i soudní spolupráce podle dohody o vydávání a o vzájemné právní pomoci mezi EU a USA;

12.   zdůrazňuje, že v boji proti terorismu a organizovanému zločinu je důležité respektovat základní práva a zásady právního státu, a důrazně vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o vývoji jednání v rámci euroatlantické spolupráce, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů a soukromí; vyzývá, aby byly v rámci Transatlantické hospodářské rady okamžitě vypracovány celosvětové normy pro ochranu osobních údajů s cílem zaručit společnostem vysokou úroveň ochrany osobních údajů a právní jistotu;

13.   vyzývá vlády EU a USA, aby v rámci OSN zahájily iniciativu vedoucí k reformě stávající praxe sankčních seznamů a k zavedení řádných postupů pro spravedlivé slyšení, uvedení důvodů, účinnou soudní ochranu a opravné prostředky; zároveň zdůrazňuje potřebu zlepšit postupy týkající se tzv. černého seznamu EU.

Šíření jaderných zbraní, protiraketová obrana, kontrola zbraní a NATO

14.   opakuje svoji plnou podporu rezolucím Rady bezpečnosti OSN o Íránu, které byly přijaty na základě kapitoly VII článku 41 Charty OSN, a vyzývá EU a Spojené státy, aby se dohodly na společné strategii, která by přesvědčila Teherán k dodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

15.   vítá úzkou spolupráci mezi EU a Spojenými státy v otázce íránské jaderného programu, která 3. března 2008 vedla k přijetí výše uvedené rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803(2008) uvalující na Írán nové sankce; vyzývá Spojené státy, aby se v návaznosti na svůj diplomatický úspěch při jednáních se Severní Koreou přímo zapojily po boku EU do jednání s Íránem, neboť Spojené státy mohou nabídnout dodatečné bezpečnostní záruky, které zohlední íránské bezpečnostní zájmy; zdůrazňuje, že při hledání alternativních představ o dosažení komplexní dohody s Íránem o jeho jaderných zařízeních a jejich používání je nutné spolupracovat se Spojenými státy, Ruskem, Čínou a nezúčastněnými zeměmi;

16.   vítá nedávnou iniciativu členských států Rady bezpečnosti OSN a Německa (P5+1) předložit Íránu nový soubor pobídek s cílem přimět tuto zemi k ukončení jejího programu obohacování uranu; vyzývá Spojené státy, aby v rámci pravidel a povinností stanovených Smlouvou o nešíření jaderných zbraní plně podpořily jednání s Iránem v zájmu vyřešení této otázky;

17.   vyzývá k posílení mezinárodního systému smluv a opatření proti šíření zbraní hromadného ničení; zdůrazňuje, že EU a Spojené státy musejí v souladu s mezinárodním právem úžeji spolupracovat v boji proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a společně podporovat nepostradatelnou úlohu OSN v těchto oblastech; naléhavě vyzývá Radu, aby se svými americkými protějšky projednala, jakým způsobem lze zaujmout pozitivní přístup k příštímu zasedání přípravného výboru konference o revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které představuje první příležitost k posílení celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní během příprav na konferenci o revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2010; zdůrazňuje, že během summitu je třeba projednat několik iniciativ k jadernému odzbrojení založených na "13 praktických krocích", na nichž se v roce 2000 jednomyslně shodla konference o revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní; doufá, že na tomto summitu bude vláda USA ochotna přijmout s EU společnou strategii, jejímž cílem bude dosáhnout pokrok v otázkách odzbrojení, a to pokud jde o zbraně hromadného ničení i zbraně konvenční; vyzývá EU a Spojené státy, aby předešly možnému vakuu v období 2009–2010, kdy se bude jednat o obnovení nejdůležitějších dohod o odzbrojení; doufá, že budou zachovány velmi důležité dohody uzavřené s Ruskem v letech 1999, 2000 a 2001; dále vyzývá Spojené státy, aby ratifikovaly Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, což by bylo smysluplným krokem k omezení jaderných zbraní v operacích;

18.   vyzývá členské státy EU a Spojené státy, aby spolupracovaly na nových konceptech pro vytvoření aktualizovaného a silnějšího partnerství EU a NATO, které překročí rámec dohody "Berlín plus", protože v Afghánistánu je zapotřebí užší spolupráce; zastává názor, že by úsilí o aktualizaci a zpřesnění evropské bezpečnostní strategie mělo být propojené s počáteční diskusí o novém strategickém konceptu NATO; zdůrazňuje význam NATO, které zůstává prvořadým fórem pro bezpečnostní konzultace mezi Evropou a Spojenými státy, jakož i význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU pro posílení schopnosti EU čelit stávajícím a nadcházejícím bezpečnostním hrozbám 21. století; vítá, že USA na bukurešťském summitu uznaly, že vybudování silné aliance NATO vyžaduje velmi účinný systém obrany Evropy, a doporučuje, aby NATO a EU rozvíjely stávající vztahy v otázkách bezpečnosti, přičemž by i nadále byla zachována nezávislá povaha obou organizací;

19.   zastává názor, že záměr USA vybudovat v současné době protiraketový systém v Evropě může ohrozit mezinárodní snahy o odzbrojení; vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutím Ruska pozastavit své dodržování závazků plynoucích ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě; zdůrazňuje, že obě tyto skutečnosti mají dopad na bezpečnost evropských občanů, a neměly by tedy být projednávány na čistě bilaterální úrovni mezi USA a jednotlivými evropskými zeměmi; v tomto ohledu bere na vědomí deklaraci z bukurešťského summitu vydanou na posledním zasedání Severoatlantické rady dne 3. dubna 2008, která požaduje vybudování komplexní architektury raketové obrany s rozšířeným pokrytím veškerého spojeneckého území; vyzývá Radu a členské státy, aby zřídily rámec uzpůsobený k zapojení všech členských států EU a NATO do diskuse o této problematice;

20.   s nadějí očekává přehodnocení bezpečnostního rozměru ve vztazích EU a USA v souvislosti s výsledky strategického přezkumu NATO, aktualizací evropské bezpečnostní strategie a nástupem nové americké vlády;

Rozvojová spolupráce a ceny potravin

21.   vyzývá ke zvýšení mimořádné pomoci s cílem předejít bezprostřednímu ohrožení nejchudšího obyvatelstva světa v důsledku rostoucích cen potravin; uznává však, že pouze peníze nestačí, a vyzývá proto Radu, Komisi a Kongres a vládu USA, aby se zabývaly strukturálními problémy, jako jsou nedostatečné investice do zemědělství; vyzývá rovněž EU, Spojené státy a multilaterální organizace, aby zaujaly koordinovaný globální přístup, jehož součástí by měla být spravedlivější pravidla obchodu a zvýšení investic do zemědělství v rozvojových zemích, které by se zaměřovaly na malovýrobce a ženy; vyzývá dárce, aby poskytli pomoc nejzranitelnějšímu obyvatelstvu a pomohli financovat bezpečnostní sítě; vyzývá vedoucí představitele EU a Spojených států, aby aktivně podporovali pracovní skupinu na vysoké úrovni pro globální potravinovou krizi založenou pod vedením generálního tajemníka OSN Pana Ki-muna, a podílely se na její činnosti;

22.   vítá iniciativu vlády USA uvolnit potravinovou pomoc, přičemž tuto iniciativu vnímá jako první krok k reformě celého programu potravinové pomoci, jež by měla plně zohlednit potřebu proaktivní podpory dokonalejšího zabezpečení dodávek potravin na regionální a místní úrovni, což bylo v minulosti často znemožněno vázanou potravinovou pomocí USA;

23.   vyzývá Komisi, aby otevřela otázku nezbytného vyčlenění velké části rozpočtu rozvojové pomoci EU a USA na zemědělský výzkum, odbornou přípravu zemědělců a vzájemnou výměnu osvědčených postupů s cílem dále rozvíjet účinné a udržitelné systémy pěstování plodin, jako je např. střídání plodin a pěstování smíšených kultur, a zaměřit se na zapojení všech do pěstování geneticky nemodifikovaných rostlin a chovu zvířat za účelem stabilizace místních dodávek potravin a zavedení vhodného zemědělského hospodaření, jež se bude v dlouhodobém horizontu vyznačovat nízkou spotřebou energie;

24.   vyjadřuje politování nad tím, že se vláda USA rozhodla snížit finanční podporu pro Populační fond OSN (UNFPA); zdůrazňuje významnou úlohu UNFPA při dobrovolném snižování porodnosti v méně rozvinutých zemích; je přesvědčen, že dostupnost antikoncepce a služeb reprodukčního zdraví, posílení práv dívek a žen či podpora zdraví matek a dětí představují nejvýznamnější strategie pro zpomalení růstu populace a zachování udržitelných zdrojů; naléhá proto na vládu USA, aby zvýšila finanční prostředky pro UNFPA;

25.   vyzývá EU a Spojené státy, aby mezinárodní rozvojová politika vycházela z rozvojových cílů tisíciletí; naléhá na Radu, Komisi, členské státy a Spojené státy, aby zvýšily svou pomoc rozvojovým zemím, a obhájily tak důvěryhodnost svých závazků k zintenzivnění této pomoci; bere na vědomí, že se Spojené státy rozhodly zvýšit své celkové závazky v oblasti rozvojové pomoci a zejména pak v Africe; důrazně vyzývá prezidenta USA, aby využil poslední rok svého funkčního období k tomu, že bude usilovat o dosažení ambiciózních výsledků na zasedání G8 v Japonsku v červenci 2008 a na summitu OSN o rozvojových cílech tisíciletí, jenž se má v září 2008 konat v New Yorku; vyzývá EU, aby na programu zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. června 2008 ponechala jako klíčový bod rozvojové cíle tisíciletí a roční rozvrhy pro dosažení cíle 0,7% HDP v oblasti veřejné rozvojové pomoci;

Mezinárodní vztahy

26.   zdůrazňuje, že vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu má zásadní význam pro zajištění míru a bezpečnosti na Blízkém východě; připomíná smluvním stranám jejich závazky přijaté v Annapolisu, že povedou jednání v dobré víře s cílem uzavřít do konce roku 2008 mírovou dohodu, jež vyřeší všechny nevyjasněné problémy; znovu zdůrazňuje význam arabské mírové iniciativy a naléhá na EU a Spojené státy, aby zajistily konstruktivní spolupráci arabských partnerů; opět vyzývá Izrael, aby zastavil všechny osídlovací aktivity, včetně přirozeného růstu osad, a aby odstranil osady, které byly vybudovány od března 2001; znovu opakuje, že je hluboce znepokojen humanitární a politickou krizí v pásmu Gazy a jejími možnými závažnými důsledky; vyzývá palestinské militantní skupiny, aby okamžitě zastavily odpalování raket z pásma Gazy na izraelské území; plně podporuje úsilí Egypta o zastavení násilí a nalezení řešení, které umožní opět otevřít všechny hraniční přechody;

27.   vítá zprávu, že pod záštitou Turecka probíhají mezi Sýrií a Izraelem mírová jednání;

28.   vítá zvolení Michela Sulejmána libanonským prezidentem; zdůrazňuje, že je důležité zajistit stabilitu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Libanonu; vyzývá zúčastněné strany, aby plně uplatňovaly dohodu dosaženou v Dohá, a EU s Spojené státy, aby v tomto ohledu podpořily všechno úsilí;

29.   zdůrazňuje, že euro-atlantická i širší mezinárodní bezpečnost úzce souvisí s budoucností Afghánistánu jako mírového demokratického státu, v němž se dodržují lidská práva a v němž neexistuje hrozba terorismu; vítá proto rozhodnou a dlouhodobou angažovanost NATO v Afghánistánu, jak je zdůrazněno v nové strategické vizi Mezinárodních sil bezpečnostní pomoci (ISAF), i komplexní přístup mezinárodního společenství, který spojuje civilní a vojenské úsilí, včetně policejní mise EU (MIPOL) v rámci celkového zapojení EU v Afghánistánu a koordinovaného přístupu EU, který zahrnuje místní politické poradenství poskytované zvláštním zástupcem EU, a snahy o obnovu, které řídí především Komise; vyzývá EU a Spojené státy, aby bezodkladně přijaly opatření pro zvýšení a zlepšení jejich rozvojové pomoci Afghánistánu a její účinnější koordinaci, konkrétně uvolněním co největších prostředků pro afghánské orgány a zkušené nevládní organizace;

30.   vyzývá Radu, aby zahájila dialog se Spojenými státy o Iráku, v němž bude zastupovat názory EU o její strategické úloze v této zemi; nadále podporuje mnohostrannější roli mezinárodního společenství v Iráku tím, že plně využije rozšířenou úlohu OSN v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1770 (2007);

31.   klade důraz na současný společný závazek v oblasti regionální bezpečnosti a stability na celém Balkánu; vyslovuje uznání pohotové, nestranné a účinné činnosti mezinárodních bezpečnostních sil NATO v Kosovu (KFOR) v souvislosti s nedávným výbuchem násilí v Kosovu a zdůrazňuje, že je třeba, aby síly KFOR zůstaly v Kosovu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), má-li být zajištěno bezpečné prostředí včetně svobody pohybu pro všechny osoby i všechny příslušníky mezinárodního zastoupení v Kosovu; v této souvislosti zdůrazňuje, že EU hraje v Kosovu významnou úlohu, a vítá zahájení mise EU na podporu právního státu v Kosovu a trvá na tom, aby jednotky EULEX byly přítomny na celém území Kosova;

32.   domnívá se, že se EU a Spojené státy musejí nutně zabývat krátkodobými úkoly v oblasti bezpečnosti a dlouhodobými výzvami spojenými s rozvojem Kosova, aby dosáhly společných cílů, jimiž jsou: funkční stát, multietnická společnost se silnými a fungujícími institucemi a dodržování zásad právního státu; vítá skutečnost, že se mise na podporu právního státu a mise EULEX vyslané do Kosova poprvé zúčastní policisté USA; konstatuje, že vláda Spojených států zvýší stavy zaměstnanců ministerstva zahraničí a počet dodavatelů pro operace v Kosovu a že bude financovat 25 % provozních nákladů mezinárodního civilního úřadu (ICO), přičemž zbytek bude pocházet z příspěvků Evropské komise a dalších států;

33.   vyzývá k jednotné akci vůči Číně, zejména pokud jde o naléhavou potřebu nalézt způsoby, jak podpořit v této zemi demokracii, zmírnit napětí v jejích vztazích s Tchaj-wanem a usnadnit dialog mezi pekingskými úřady a dalajlamou s cílem dosáhnout konkrétního pokroku v otázce Tibetu;

34.   vyzývá Radu, aby znovu se Spojenými státy projednala otázku Mezinárodního trestního soudu jako základního pilíře mezinárodního práva; očekává, že budoucí vláda USA zaujme v rámci příprav na konferenci o revizi Mezinárodního trestního soudu, která se bude konat v roce 2009, konstruktivnější přístup v otázce ratifikace statutů Mezinárodního trestního soudu a že se aktivně zasadí o dosažení dohody o stále chybějící definici trestného činu agrese, jak je stanoveno v článku 5.2 Římského statutu;

35.   znovu odsuzuje trest smrti; vyzývá vládu a všechny státy USA k jeho zrušení; vyjadřuje politování nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu USA zachovat smrtící injekce, čímž otevřel cestu k dalším popravám;

36.   doporučuje, aby byly uskutečněny kroky k posílení transatlantických vztahů se Spojenými státy pomocí nové Dohody o transatlantickém partnerství, která nahradí současnou novou transatlantickou agendu; v tomto ohledu navrhuje, aby byl pro Dohodu o transatlantickém partnerství zaveden mechanismus pravidelného přezkumu, pomocí něhož se odborníci z EU a Spojených států budou snažit stále zlepšovat transatlantické partnerství tak, aby byl plně využit jeho potenciál; zdůrazňuje, že pouze širší zapojení Kongresu USA, Parlamentu a národních parlamentů na všech úrovních umožní skutečně posílit celý proces a že stávající meziparlamentní výměna by měla být postupně přeměněna na "transatlantické shromáždění";

o
o   o

37.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi,vládám a parlamentům členských států a prezidentovi a Kongresu Spojených států amerických.

(1) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 226.
(2) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(3) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 670.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0192.
(5) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 120.
(6) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 439.
(7) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 344.

Právní upozornění - Ochrana soukromí