Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0277/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 80k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous
P6_TA(2008)0256RC-B6-0277/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 tulevasta EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa transatlanttisista suhteista, erityisesti 1. kesäkuuta 2006 antamansa kaksi päätöslauselmaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden parantamisesta transatlanttisen kumppanuussopimuksen yhteydessä(1) ja transatlanttisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä(2), sekä 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman transatlanttisista suhteista(3),

–   ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita koskeneen vuonna 1990 esitetyn transatlanttisen julistuksen ja uuden transatlanttisen toimintaohjelman vuodelta 1995,

–   ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltain 26. kesäkuuta 2004 ja 20. kesäkuuta 2005 antamat julkilausumat terrorismin torjunnasta sekä asesulkua ja terrorismin torjuntaa koskevan keskinäisen yhteistyön lujittamisesta,

–   ottaa huomioon Brdossa 10. kesäkuuta 2008 pidettävän EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksen ja Washington D.C:ssä 30. huhtikuuta 2007 pidetyn EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon 63. transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa lokakuussa 2007 ja 64. transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa toukokuussa 2008 annetut yhteiset julkilausumat,

–   ottaa huomioon Pohjois-Atlantin neuvoston Bukarestissa 3. huhtikuuta 2008 pidetyssä huippukokouksessa annetun julkilausuman,

–   ottaa huomioon transatlanttisesta talousneuvostosta 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman(4),

–   ottaa huomioon korkean edustajan ja komission Eurooppa-neuvostolle 14. maaliskuuta 2008 antaman, ilmastonmuutosta ja kansainvälistä turvallisuutta käsittelevän asiakirjan "Climate Change and International Security",

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1803 (2008), 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007) Iranin ydinohjelmasta,

–   ottaa huomioon Brysselissä 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät ja erityisesti ne, jotka koskevat tehokkaaseen monenvälisyyteen perustuvaa kansainvälistä järjestystä sekä yhteistyötä kumppaneiden kanssa,

–   ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 16. marraskuuta 2005(5), 26. lokakuuta 2006(6) ja 14. helmikuuta 2007(7) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että Euroopan ja Yhdysvaltain kumppanuus on unionin ulkopolitiikan kulmakivi ja että se perustuu yhteisiin arvoihin, kuten vapauteen, demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteeseen, ja sillä edistetään kestävää kansantaloutta ja kestävää kehitystä,

B.   katsoo, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat merkittäviä toimijoita maailmantaloudessa ja että ne kantavat yhdessä vastuuta rauhan, demokratian ja vakauden edistämisestä maailmassa, maailmanlaajuisten taloushaasteiden ja etenkin rahoitusmarkkinakriisien ja kaupan ja valuutan epätasapainoisten tilanteiden sekä eräiden köyhimpien maiden velkakriisien käsittelemisestä,

C.   ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten luonnonvarojen niukkuudesta johtuvat alueelliset konfliktit, elintarvikkeiden hinnannousu ja muuttoliike, huolestuttavat suuresti EU:n kansalaisia ja johtajia; ottaa huomioon, että Kansainvälisen energiajärjestön mukaan maailman energiankysyntä kasvaa 50–60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä,

D.   katsoo, että sekä EU että Yhdysvallat voivat toimia ja niiden olisi toimittava kansainvälisesti johtavassa roolissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi,

E.   ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen elintarvikkeiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin niiden tarjonta, erityisesti siksi, että etenkin liha- ja maitotuotteiden ja siten myös rehun kysyntä on lisääntymässä Intian ja Kiinan kaltaisissa kehittyvissä kansantalouksissa; toteaa, että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan Yhdysvaltain myöntämä tuki etanolin valmistukselle viljasta on vaikuttanut osaltaan elintarvikkeiden hintojen maailmanlaajuiseen nousuun, joka vaikuttaa tuntuvimmin maailman köyhimpiin maihin,

F.   katsoo, että useimmissa kehitysmaissa ei kyetä saavuttamaan useimpia vuosituhannen kehitystavoitteita vuoden 2015 määräaikaan mennessä,

G.   ottaa huomioon, että EU on päässyt yksimielisyyteen ydinsulkusopimuksen elvyttämisestä ja vahvistamisesta ennen vuonna 2010 pidettävää ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssia,

H.   ottaa huomioon, että Israelin ja Palestiinan johtajat sopivat Annapolisissa aloittavansa uudelleen neuvottelut tavoitteena sopimukseen pääseminen ennen vuoden 2008 loppua; katsoo, että pyrkimykset Lähi-idän vakauttamiseksi edistämällä rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edellyttävät EU:lta ja Yhdysvalloilta vahvaa yhteistyötä muun muassa Lähi-idän kvartetin yhteydessä sekä Arabiliiton kanssa,

I.   pitää EU:n ja Yhdysvaltain tiivistä yhteistyötä Kosovossa Länsi-Balkanin vakauden ja kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeänä; ottaa huomioon, että Yhdysvallat on lähtökohtaisesti sitoutunut osallistumaan tähän keskeiseen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alaiseen oikeusvaltio-operaatioon Kosovossa (EULEX) lähettämällä noin 80 poliisia, 2 tuomaria ja 4–6 syyttäjää,

J.   katsoo, että kansainvälisen terrorismin torjunnassa on korostettava kansainvälisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen kunnioittamisen merkitystä,

K.   ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous hyväksyi 18. joulukuuta 2007 pidetyssä historiallisessa äänestyksessä kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämistä koskevan päätöslauselman, jota tuki alueiden välinen liittouma, johon EU:kin kuului; on syvästi huolissaan siitä, että kuolemanrangaistus on edelleen voimassa useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa,

L.   katsoo, että yhteistyöhön perustuvat transatlanttiset taloussuhteet ovat sekä EU:n että Yhdysvaltain etujen mukaisia ja että transatlanttisten markkinoiden lujittamiseen tarvitaan johdonmukaista poliittista johtajuutta; tukee transatlanttisen talousneuvoston parhaillaan tekemää työtä ja toivoo, että siitä tulee yksi EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden kulmakiviä,

M.   katsoo, että on edistettävä vapautta ja demokratiaa maailmassa ja vastattava niiden asettamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa kansainvälisen turvallisuuden parantaminen, köyhyyden poistaminen, kehityksen edistäminen, maailmanlaajuisten aseriisuntapyrkimysten tarve, ihmisoikeuksien suojelu, globaalien terveysriskien kohtaaminen, ympäristökysymykset ja energiahuollon varmuus, kansainvälisen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen; katsoo, että kuten Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa selkeästi todetaan, transatlanttinen kumppanuus ja Nato ovat hyvin tärkeitä kollektiiviselle turvallisuudelle,

N.   ottaa huomioon, että on molempien osapuolten etujen mukaista vastata yhdessä yhteisiin uhkiin ja haasteisiin ja tehdä tämä olemassa olevien kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisten instituutioiden työn sekä erityisesti YK:n järjestelmän pohjalta YK:n peruskirjan mukaisesti,

O.   ottaa huomioon, että muutaman viime vuoden aikana Yhdysvaltain vaatimuksesta on ilman Euroopan parlamentin minkäänlaista myötävaikutusta hyväksytty useita sopimuksia, kuten matkustajarekisteriä koskeva PNR-sopimus (Passenger Name Record), SWIFT-järjestelmää koskeva muistio ja Yhdysvaltain automatisoidun kohdennusjärjestelmän olemassaolo, mikä on johtanut oikeudelliseen epävarmuuteen tietosuojan toteutumisesta EU:n ja Yhdysvaltain välisessä tietojen vaihdossa ja siirrossa terrorismin torjunnan yhteydessä,

Transatlanttiset suhteet yleisesti

1.   odottaa Yhdysvaltain tulevien presidentinvaalien myötä työskentelyä maan uuden presidentin kanssa ja toivoo Yhdysvaltain sitoutuvan voimakkaammin moniarvoisuuteen sekä rauhaan ja demokratiaan koko maailmassa; uskoo, että EU:n ja Yhdysvaltain kumppanuutta on vahvistettava köyhyyden ja ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisten haasteiden kaltaisia arkaluonteisia kysymyksiä käsiteltäessä; on tietoinen siitä, että transatlanttisessa lähestymistavassa tiettyihin kysymyksiin, kuten kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja ilmastonmuutosta koskevan YK:n yleissopimuksen Kioton pöytäkirjaan sekä terrorismin torjunnassa sovellettaviin menetelmiin, ilmenee edelleen eroja; toivoo, että Yhdysvaltain seuraava presidentti valjastaa hallintonsa näiden ongelmien ratkaisemiseen;

2.   kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja tiiviimpään yhteistyöhön useissa yhteisissä poliittisissa haasteissa, etenkin Lähi-idän, Iranin, Irakin, Kosovon ja Länsi-Balkanin, Afganistanin ja Afrikan yhteydessä, ja pyrkimään yhdessä sellaisen kansainvälisen ympäristön luomiseen, joka edistää turvallisuuden ja ihmisoikeustilanteen kohentamista Burman ja Zimbabwen kaltaisissa paikoissa, ja pitämään näitä kysymyksiä esillä kaikilla asianmukaisilla foorumeilla, kuten YK:n turvallisuusneuvostossa; edellyttää yhteistä lähestymistapaa suhteissa muihin merkittävien geopoliittisten toimijoihin;

Ilmastonmuutos

3.   kannustaa voimakkaasti kumpaakin osapuolta sopimaan yhteisestä lähestymistavasta ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi niin, että lämpötilan nousu on korkeintaan 2 celsiusastetta teollistumista edeltävään tasoon verrattuna, ja siten, että teollisuus- ja kehitysmaat osallistuvat oikeudenmukaisin osuuksin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispyrkimyksiin eriytettyjen velvollisuuksiensa ja kykyjensä mukaisesti, ja tunnustaa, että vastuu johtoaseman ottamisesta kuuluu kehittyneille maille; pitää myönteisenä Yhdysvaltain tärkeimpien presidenttiehdokkaiden ilmaisemia sitoumuksia puuttua kasvihuonekaasupäästöihin ja saada aikaan vuoteen 2009 mennessä kansainvälinen sopimus, jolla estetään ilmaston vaarallinen muuttuminen;

4.   kehottaa Yhdysvaltoja painokkaasti tekemään kaikkensa saattaakseen päätökseen kansalliseen ilmastolainsäädäntöönsä liittyvän työn Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidettävään YK:n konferenssiin mennessä; kehottaa Yhdysvaltoja myös jatkamaan pyrkimyksiä sellaisen hiilikauppajärjestelmän käyttöön ottamiseksi, joka voitaisiin jatkossa yhdistää EU:n päästökauppajärjestelmään, koska sekä ympäristö että teollisuus yleensä hyötyvät eniten siitä, että koko maailmassa kehitettävät hiilimarkkinamekanismit ovat yhteensopivia ja -toimivia; pitää siksi myönteisenä, että EU:n päästökauppajärjestelmää koskevissa ehdotusluonnoksissa sallitaan yhdistäminen muihin pakollisiin yläraja- ja kauppajärjestelmiin, alueelliset järjestelmät mukaan lukien; on tässä yhteydessä rohkaistunut siitä, että Yhdysvalloissa ollaan kehittämässä alueellisia hiilikauppajärjestelmiä;

5.   pitää edellä mainittua ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia koskevaa korkean edustajan ja komission raporttia myönteisenä; kehottaa käsittelemään tätä asiaa ensisijaisena EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa ja nojautumaan joulukuussa 2007 pidetyn Balin konferenssin saavutuksiin; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja työskentelemään yhdessä saadakseen vuonna 2009 aikaan vuoden 2012 jälkeisen kunnianhimoisen sopimuksen, johon sisältyy sekä lievennys- että mukautustoimia kansainvälisellä tasolla; panee kiinnostuneena merkille Yhdysvaltain kongressissa käsiteltävänä olevat ehdotukset Ympäristöystävällisen teknologian kansainvälisen rahaston perustamisesta ja kannustaa komissiota käynnistämään Yhdysvaltain hallinnon kanssa vuoropuhelun asiasta;

Terrorismi ja ihmisoikeudet

6.   ilmaisee huolensa siitä, että Guantánamo Bayn pidätyskeskus ja poikkeukselliset pidätykset ja luovutukset antavat pelkällä olemassaolollaan kielteisen kuvan terrorismin torjunnasta; kehottaa neuvostoa antamaan selkeän ja voimakkaan julistuksen, jossa vaaditaan Yhdysvaltain hallitusta lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja poikkeukselliset luovutukset, ja vaatimaan, että Yhdysvaltain hallitus saattaa vielä pidätettyinä olevat henkilöt oikeuden eteen tai vapauttaa heidät ja siirtää heidät sekä maksaa korvauksia noudattaen täysimääräisesti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä standardeja ja antaa selvityksiä muualla kuin Yhdysvaltain alueella sijaitsevista salaisista vankiloista;

7.   pahoittelee Yhdysvaltain hallinnon päätöstä rakentaa uusi pidätyskeskus Afganistaniin, koska näin ollen on todennäköistä, että Yhdysvallat pitää vielä vuosia vankeja ulkomailla;

8.   toistaa neuvostolle ja komissiolle antamansa kehotuksen panna vihdoin täytäntöön suositukset, jotka parlamentin Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta on niille antanut;

9.   kehottaa Yhdysvaltoja lopettamaan heti viisumijärjestelyt ja kohtelemaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia yhtäläisesti ja täydellisen vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti; pitää tässä yhteydessä myönteisenä EU:n ja Yhdysvaltain aloittamia keskusteluja Yhdysvaltain turvallisuusvaatimusten uudesta suunnasta viisumivapauden toteuttamiseksi; katsoo, että neuvottelujen on oltava avoimia ja että niiden on perustuttava vastavuoroisuuteen ja EU:n tietosuojamääräysten noudattamiseen;

10.   pitää myönteisenä, että Yhdysvallat on tunnustanut Euroopan yhteisön toimivallan neuvotella tällaisesta sopimuksesta, ja toteaa, että EU:n toimivaltaan kuuluvista asioista, kuten turvallisuutta koskevista kysymyksistä (matkustajarekisteritietojen vaihtaminen, henkilöiden luovuttaminen ja keskinäinen oikeusapu mukaan lukien), olisi neuvoteltava neuvoston kanssa ja että jäsenvaltioiden kanssa neuvotteluja käytäisiin vain silloin, kun asiat koskevat niiden omia kansalaisia;

11.   korostaa, että tietojen vaihtaminen voi olla arvokas väline terrorismin ja siihen liittyvien rikosten kansainvälisessä torjunnassa, mutta tähdentää, että henkilötietojen vaihtaminen on toteutettava asianmukaisessa oikeudellisessa järjestelmässä, jossa on selkeät säännöt ja ehdot ja jossa varmistetaan yksityisyyden ja yksittäisten kansalaisten kansalaisvapauksien asianmukainen suojaaminen ja jossa säädetään tarvittaessa muutoksenhakukeinoista, ja että tietojen vaihtamisen olisi perustuttava sitovaan kansainväliseen sopimukseen parlamentin ja Yhdysvaltain kongressin ollessa täysipainoisesti mukana; korostaa, että tarvittavan tietojen vaihdon olisi oltava EU:n ja Yhdysvaltain nykyisen, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua koskevan sopimuksen sekä EY:n ja Yhdysvaltain tietosuojalainsäädännön mukaista ja että sitä olisi täydennettävä tiedustelupalvelujen ja lainvalvontaviranomaisten toiminnan yhteen sovittamisella, tarvittaessa myös operationaalisella tasolla, sekä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua koskevaan EU:n ja Yhdysvaltain sopimukseen perustuvalla oikeudellisella yhteistyöllä;

12.   korostaa perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen merkitystä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille edistysaskelista euroatlanttisia yhteistyöpuitteita koskevissa neuvotteluissa etenkin koskien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa; kehottaa laatimaan nopeasti maailmanlaajuisia tietosuojanormeja transatlanttisen talousneuvoston yhteydessä, jotta voidaan taata henkilötietojen suojan korkea taso sekä oikeusvarmuus yrityksille;

13.   kehottaa Euroopan unionia ja Yhdysvaltain hallitusta tekemään YK:ssa aloitteen pakoteluetteloita koskevan nykykäytännön uudistamiseksi, myös tarvittavien menettelyjen vahvistamiseksi, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen oikeuskäsittely, päätösten perustelu, tehokas oikeussuoja sekä muutoksenhakuoikeus; korostaa samalla tarvetta kehittää EU:n "mustia listoja" koskevia menettelyjä;

Ydinaseiden leviäminen, ohjuspuolustus, aseiden valvonta ja Nato

14.   toistaa antavansa täyden tukensa YK:n turvallisuusneuvoston Iranista antamille päätöslauselmille, jotka on hyväksytty YK:n peruskirjan VII luvun 41 artiklan mukaisesti, ja kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja sopimaan yhteisestä strategiasta, jolla Teheran saataisiin noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia;

15.   pitää myönteisenä EU:n ja Yhdysvaltain Iranin ydinmateriaaliasiassa tekemää tiivistä yhteistyötä, jonka tuloksena 3. maaliskuuta 2008 hyväksyttiin edellä mainittu päätöslauselma 1803 (2008) uusista Iranille asetettavista pakotteista; kehottaa Yhdysvaltoja sen Pohjois-Korean kanssa käymien neuvottelujen osoittauduttua diplomaattiseksi menestykseksi osallistumaan Iranin kanssa käytäviin neuvotteluihin suoraan EU:n rinnalla, sillä Yhdysvallat pystyy antamaan laajemmat turvatakuut, joilla otetaan huomioon Iranin turvallisuutta koskevat huolenaiheet; korostaa pitävänsä tärkeänä yhteistyötä Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan ja sitoutumattomien maiden kanssa, jotta voidaan harkita täydentäviä malleja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi Iranin kanssa sen ydinlaitoksista ja niiden käytöstä;

16.   pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaiden ja Saksan (P5+1) äskettäistä aloitetta, että Iranille esitetään uusi kannustepaketti, jotta se saataisiin luopumaan uraaninrikastusohjelmastaan; kehottaa ratkaisun löytämiseksi Yhdysvaltoja antamaan täyden tukensa neuvotteluille Iranin kanssa ydinsulkusopimuksen määräysten ja velvoitteiden asettamissa rajoissa;

17.   kehottaa vahvistamaan joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää; korostaa, että Euroopan ja Yhdysvaltain on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja että on tärkeää, että molemmat osapuolet tukevat YK:n roolia näissä kysymyksissä; kehottaa neuvostoa keskustelemaan vastaavia tehtäviä Yhdysvalloissa hoitavien viranomaisten kanssa siitä, miten ne voivat vahvistaa ydinsulkusopimuksen valmistelukomiteaa, joka on ensimmäinen tilaisuus vahvistaa maailmanlaajuisen ydinaseiden leviämisen estämiseen pyrkivää järjestelmää ennen vuonna 2010 pidettävää ydinsulkusopimuksen tarkistamiskonferenssia; korostaa, että kokouksessa on keskusteltava useista aihetta koskevista aloitteista, jotka perustuvat vuonna 2000 pidetyssä ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa yksimielisesti hyväksyttyihin "kolmeentoista käytännön toimenpiteeseen"; toivoo, että Yhdysvaltain hallinto on tässä huippukokouksessa halukas hyväksymään EU:n kanssa yhteisen strategian, jolla pyritään edistymään sekä joukkotuhoaseiden että tavanomaisten aseiden vähentämisessä; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja välttämään mahdollinen tyhjiö vuosina 2009–2010, jolloin on aika uusia tärkeimmät aseriisuntasopimukset; toivoo, että vuosina 1999, 2000 ja 2001 Venäjän kanssa aikaansaadut hyvin tärkeät sopimukset pidetään voimassa; kehottaa Yhdysvaltoja ratifioimaan täydellisen ydinkoekieltosopimuksen, sillä se on merkityksellinen askel kohti ydinaseiden operationaalisen merkityksen vähentämistä;

18.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja työskentelemään yhdessä kehittääkseen tuoreita ajatuksia, jotta voidaan käynnistää EU:n ja Naton kumppanuus, joka on määritelty uudelleen ja joka on entistä vahvempi ja Berliini plus -järjestelyjä laajempi, koska yhteistyötä Afganistanissa on tarpeen lisätä; katsoo, että pyrkimykset Euroopan turvallisuusstrategian mukauttamiseksi ja hiomiseksi olisi kytkettävä Naton uudesta strategisesta perusnäkemyksestä käytävien keskustelujen ensimmäiseen vaiheeseen; painottaa merkitystä, joka Natolla keskeisenä Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten turvallisuusneuvottelujen foorumina sekä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikalla on vahvistettaessa EU:n kykyä vastata nykyisiin ja tuleviin 2000-luvun turvallisuusuhkiin; pitää myönteisenä, että Yhdysvallat tunnusti Bukarestin huippukokouksessa, että vahvan Nato-liittouman luominen edellyttää lujaa ja tehokasta eurooppalaista puolustusta; suosittelee Naton ja EU:n nykyisten turvallisuuskysymyksiä koskevien suhteiden kehittämistä siten, että samalla kunnioitetaan molempien organisaatioiden riippumatonta luonnetta;

19.   katsoo, että Yhdysvaltain suunnitelma perustaa Eurooppaan ohjustorjuntajärjestelmä juuri nyt voi haitata kansainvälisiä aseriisuntatoimia; ilmaisee huolestumisensa Venäjän päätöksestä keskeyttää väliaikaisesti tavanomaisia aseita Euroopassa koskevasta yleissopimuksesta johtuvien velvoitteidensa noudattaminen; korostaa, että kumpikin kysymys vaikuttaa eurooppalaisten turvallisuuteen, joten niistä ei pitäisi käydä pelkästään kahdenvälisiä keskusteluja Yhdysvaltain ja yksittäisten Euroopan maiden välillä; panee tässä yhteydessä merkille Bukarestin huippukokouksen julistuksen, joka annettiin Pohjois-Atlantin neuvoston viime kokouksessa 3. huhtikuuta 2008 ja jossa kehotettiin perustamaan kattava ohjuspuolustusjärjestelmä, joka suojaisi koko liittoutuneiden aluetta; kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita kehittämään puitteet, joiden tarkoituksena on saada kaikki EU:n jäsenvaltiot ja Nato mukaan asiasta käytävään keskusteluun;

20.   odottaa Naton strategisen uudelleen tarkastelun perusteella EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden turvallisuusnäkökulman uudelleen arvioimista, Euroopan turvallisuusstrategian ajan tasalle saattamista ja Yhdysvaltain uuden hallinnon astumista virkoihinsa;

Kehitysyhteistyö ja elintarvikkeiden hinnat

21.   kehottaa lisäämään hätäapua ja puuttumaan elintarvikkeiden hinnannousun maailman köyhimmille ihmisille aiheuttamaan välittömään uhkaan; tunnustaa kuitenkin, että pelkkä raha ei riitä, ja kehottaa siksi neuvostoa, komissiota sekä Yhdysvaltain kongressia ja hallintoa puuttumaan rakenteellisiin ongelmiin, kuten riittämättömiin maatalousinvestointeihin; kehottaa EU:ta, Yhdysvaltoja ja monenvälisiä organisaatioita ottamaan käyttöön koordinoidun ja kattavan lähestymistavan, johon olisi kuuluttava reilummat kauppasäännöt sekä investointien lisääminen maatalouteen kehitysmaissa ja niiden keskittäminen pientuottajille ja naisille; kehottaa avunantajia antamaan tukea ja apua ja auttamaan turvaverkkojen rahoittamisessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä varten; kehottaa EU:n ja Yhdysvaltain johtajia tukemaan aktiivisesti YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin johdolla toimivaa maailmanlaajuista elintarvikekriisiä käsittelevää YK:n työryhmää sekä osallistumaan sen toimintaan;

22.   panee tyytyväisenä merkille Yhdysvaltain hallinnon aloitteen elintarvikeavun sidonnaisuuksien purkamisesta ja näkee sen ensimmäisenä merkittävänä askeleena kohti koko elintarvikeapuohjelman uudistamista, jotta otetaan täysimääräisesti huomioon tarve tukea ennakoivasti tehostettua alueellista ja paikallista elintarvikevarmuutta, jota Yhdysvaltain elintarvikeavun sidonnaisuudet ovat usein heikentäneet;

23.   kehottaa komissiota ottamaan esille tarpeen osoittaa suurin osa Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kehitysapumäärärahoista maataloustutkimukseen ja viljelijöiden koulutukseen sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoon, jotta voidaan kehittää edelleen tehokkaita ja kestäviä viljelyjärjestelmiä, kuten vuoroviljely, sekaviljely sekä osallistuva, paikallisesti mukautettu muu kuin muuntogeenisiin organismeihin perustuva kasvinviljely ja eläintenkasvatus, jotta luodaan vakautta paikalliseen elintarvikehuoltoon ja kestäviä viljelyjärjestelmiä, joilla on pitkällä aikavälillä matala energiaosuus;

24.   pitää valitettavana Yhdysvaltain hallituksen päätöstä vähentää taloudellista tukeaan YK:n väestörahastolle (UNFPA); huomauttaa UNFPA:n vaikuttaneen ratkaisevasti siihen, että vähemmän kehittyneissä maissa on pystytty vapaaehtoisesti laskemaan syntyvyyslukuja; katsoo ehkäisyvälineiden ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuuden, tyttöjen ja naisten voimaannuttamisen sekä äitien ja lasten terveyden edistämisen olevan ratkaisevia strategioita, joilla voidaan hidastaa väestönkasvua ja ylläpitää luonnonvarojen kestävää käyttöä; kehottaakin Yhdysvaltain hallitusta painokkaasti lisäämään väestörahastolle antamaansa rahoitusta;

25.   kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja ottamaan vuosituhannen kehitystavoitteet kansainvälisen kehityspolitiikan keskipisteeksi; kehottaa neuvostoa, komissiota, jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja lisäämään apuaan kehitysmaille, jotta niiden avun lisäämistä koskevat lupaukset säilyttäisivät jatkossakin uskottavuutensa; tunnustaa, että Yhdysvallat on sitoutunut aiempaa laajemmin kehitysapuun yleensä ja varsinkin Afrikalle annettavaan kehitysapuun; kehottaa Yhdysvaltain presidenttiä käyttämään viimeisen virkavuotensa siihen, että hän pyrkii saavuttamaan laajakantoisia tuloksia heinäkuussa 2008 Japanissa pidettävässä G8-kokouksessa ja syyskuussa 2008 New Yorkissa pidettävässä vuosituhattavoitteita käsittelevässä YK:n huippukokouksessa; kehottaa EU:ta pitämään vuosituhattavoitteet ja julkisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiselle asetetut vuotuiset aikataulut keskeisenä kohtana 19. ja 20. kesäkuuta 2008 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen esityslistalla;

Kansainväliset suhteet

26.   korostaa, että Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaiseminen on olennaista Lähi-idän rauhan ja vakauden turvaamisen kannalta; muistuttaa osapuolia sitoumuksista, joita ne tekivät Annapolisissa ja jotka koskivat neuvottelujen käymistä pyrkien vilpittömästi saamaan vuoden 2008 loppuun mennessä aikaan rauhansopimuksen, jossa ratkotaan kaikki keskeneräiset kysymykset; korostaa jälleen arabien rauhanaloitteen merkitystä ja kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja varmistamaan arabikumppaneiden rakentavan osallistumisen; kehottaa uudelleen Israelia keskeyttämään kaiken siirtokuntatoiminnan, luonnollinen kasvu mukaan lukien, ja purkamaan maaliskuun 2001 jälkeen perustetut siirtokunnat; toistaa olevansa syvästi huolissaan Gazan alueen humanitaarisesta ja poliittisesta kriisistä ja sen mahdollisista uusista vakavista seurauksista; vaatii palestiinalaisryhmittymiä lopettamaan välittömästi rakettitulituksen Gazan alueelta Israelin alueelle; antaa täyden tukensa Egyptille sen pyrkiessä väkivaltaisuuksien lopettamiseen ja ratkaisuun, joka mahdollistaa kaikkien ylityspaikkojen uudelleen avaamisen;

27.   pitää myönteisenä ilmoitusta, että Syyria ja Israel ovat osallistuneet Turkin välityksellä epäsuoriin rauhanneuvotteluihin;

28.   pitää myönteisenä, että Michel Suleiman valittiin Libanonin presidentiksi; korostaa Libanonin vakauden, itsemääräämisoikeuden, riippumattomuuden ja alueellisen koskemattomuuden merkitystä; kehottaa osapuolia panemaan Dohassa tehdyn sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön, ja kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja tukemaan kaikkia asiaa koskevia pyrkimyksiä;

29.   korostaa, että euroatlanttinen ja laajempi kansainvälinen turvallisuus on tiiviisti sidoksissa Afganistanin tulevaisuuteen rauhallisena demokraattisena valtiona, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja jota ei uhkaa terrorismi; pitää siksi myönteisenä kansainvälisen turvallisuusjoukon (International Security Assistance Force, ISAF) "uudessa strategisessa näkemyksessä" korostettua Naton päättäväistä pitkän aikavälin sitoutumista Afganistaniin sekä kansainvälisen yhteisön laaja-alaista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät siviilitoimet ja sotilaalliset toimet, mukaan lukien EU:n poliisioperaatio (EUPOL), joka on osa EU:n Afganistaniin sitoutumista ja EU:n koordinoitua toimintaa, johon sisältyy EU:n erityisedustajan antama paikallinen poliittinen ohjaus, sekä muun muassa komission hallinnoimat jälleenrakennustoimet; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja ryhtymään pikaisesti toimiin lisätäkseen ja parantaakseen Afganistanille antamaansa kehitysapua ja koordinoidakseen sitä paremmin muun muassa kanavoimalla mahdollisimman paljon varoja afganistanilaisille laitoksille ja kokeneille kansalaisjärjestöille;

30.   kehottaa neuvostoa ryhtymään Yhdysvaltojen kanssa Irakia koskevaan vuoropuheluun ja jakamaan EU:n käsitykset sen strategisesta roolista maassa sekä tukemaan edelleen kansainvälisen yhteisön roolin entistä vahvempaa monenvälistämistä Irakissa käyttämällä täysipainoisesti hyväksi YK:lle turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1770 (2007) annettua laajempaa roolia;

31.   painottaa nykyistä yhteistä sitoutumista alueelliseen turvallisuuteen ja vakauteen koko Balkanilla; antaa tunnustusta Naton kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (KFOR) nopeasta, puolueettomasta ja tehokkaasta toiminnasta Kosovossa äskettäin ilmenneiden väkivaltaisuuksien yhteydessä ja korostaa, että KFOR on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman n:o 1244 (1999) perusteella pysyttävä Kosovossa varmistamassa alueen turvallisuus, mukaan lukien kaikkien ihmisten ja kaikkien kansainvälisten järjestöjen edustajien liikkumisvapaus Kosovossa; painottaa tässä yhteydessä, että EU:lla on tärkeä tehtävä Kosovossa, pitää myönteisenä Kosovossa toteutettavaa EULEX-operaatiota ja vaatii, että EULEX kattaa koko Kosovon alueen;

32.   katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltain on pikaisesti puututtava lyhyen aikavälin turvallisuushaasteisiin ja Kosovon kehitykseen liittyviin pidemmän aikavälin haasteisiin, jotta saavutetaan yhteinen tavoite: toimiva valtio sekä monikansainen yhteiskunta, jossa on vahvat, toimivat instituutiot ja jossa kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita; pitää myönteisenä, että ensimmäistä kertaa EULEX-operaatiossa Kosovossa on tarkoitus olla mukana poliiseja Yhdysvalloista; panee merkille, että Yhdysvaltain hallinto aikoo lähettää Kosovo-operaatioon useita ulkoasianministeriön palveluksessa olevia ja sen lukuun työskenteleviä henkilöitä ja että se aikoo kattaa 25 prosenttia kansainvälisen siviilitoimiston (International Civilian Office, ICO) toimintakuluista, joista loput katetaan Euroopan komission ja muiden valtioiden maksuosuuksista;

33.   kehottaa yhteisiin toimiin suhteessa Kiinaan, erityisesti kun on kyse demokratian edistämisestä, jännityksen lieventämisestä maiden välisissä suhteissa sekä Kiinan viranomaisten ja Dalai Laman välisen vuoropuhelun helpottamisesta Tiibetin kysymyksen ratkaisemisen edistymiseksi;

34.   kehottaa neuvostoa ottamaan jälleen esille Yhdysvaltain kanssa kysymyksen kansainvälisestä rikostuomioistuimesta kansainvälisen oikeuden peruspilarina; odottaa Yhdysvaltain tulevan hallituksen suhtautuvan rakentavammin kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön ratifioimiseen ja pyrkimään aktiivisesti sopimukseen edelleen auki olevasta Rooman perussäännön 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hyökkäysrikoksen määrittelystä kansainvälisen rikostuomioistuimen vuonna 2009 järjestettävän tarkastelukonferenssin valmistelua varten;

35.   toistaa tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen; kehottaa Yhdysvaltain hallitusta ja kaikkia sen osavaltioita poistamaan sen; pitää valitettavana Yhdysvaltain korkeimman oikeuden äskettäin tekemää päätöstä sallia edelleen tappavan ruiskeen käyttö, mikä mahdollistaa teloitusten jatkamisen;

36.   suosittelee, että transatlanttisia suhteita Yhdysvaltain kanssa vahvistetaan uudella transatlanttisella kumppanuussopimuksella, jolla korvataan nykyinen transatlanttinen toimintaohjelma; ehdottaa siksi, että luodaan transatlanttisen kumppanuussopimuksen säännölliseen tarkistamiseen tarkoitettu mekanismi, jolla eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset asiantuntijat pyrkivät jatkuvasti parantamaan transatlanttista kumppanuussopimusta, niin että sitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti; korostaa, että koko prosessia voidaan todella tehostaa vain siten, että siihen osallistuvat entistä laajemmin kaikki kongressin, Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien tasot, ja että nykyisestä parlamenttien välisestä vuorovaikutuksesta olisi vähitellen kehitettävä todellinen transatlanttinen edustajakokous;

o
o   o

37.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan Yhdysvaltain presidentille ja kongressille.

(1) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 226.
(2) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(3) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 670.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0192.
(5) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 120.
(6) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 439.
(7) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 344.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö