Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2576(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0281/2008

Разисквания :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0257

Приети текстове
PDF 289kWORD 67k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Барселонски процес: Съюз за Средиземноморието
P6_TA(2008)0257RC-B6-0281/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието

Европейският парламент,

–   като взе предвид Декларацията от Барселона, приета на Евро-средиземноморската конференция на министрите на външните работи, проведена на 27-28 ноември 1995 г., за създаване на Евро-средиземноморско партньорство,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета озаглавено "Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието" (COM(2008)0319),

–   като взе предвид утвърждаването от Европейския съвет, проведен в Брюксел на 13-14 март 2008 г. на принципа за създаване на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието,

–   като взе предвид заключителната декларация на председателството на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА), както и препоръките, приети от ЕСПА на четвъртата й пленарна сесия в Атина на 27-28 март 2008 г.,

–   като взе предвид заключенията на Евро-средиземноморските конференции на министрите на външните работи, проведени съответно в Неапол на 2-3 декември 2003 г. и в Лисабон на 5-6 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно укрепване на Европейската политика на добросъседство (ЕПД) (COM (2006)0726),

–   като взе предвид заключенията на Евро-средиземноморската среща на високо равнище, проведена в Барселона на 27-28 ноември 2005 г. за отбелязване на 10-та годишнина на Евро-средиземноморското партньорство,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент озаглавено "Съживяване на действията на ЕС в областта на правата на човека и демократизацията със средиземноморските партньори - стратегически насоки" (COM(2003)0294),

–   като взе предвид предишните си резолюции относно политиката на Европейския съюз в Средиземноморието, и по-специално резолюцията си от 15 март 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че средиземноморският регион и Близкият изток са от стратегическо значение за ЕС и като има предвид, че е необходима политика за Средиземноморието, основана на солидарност, диалог, сътрудничество и обмен, с оглед на преодоляване на общите предизвикателства и постигане на целта за създаване на пространство на мир, стабилност и споделено благоденствие;

Б.   като има предвид, че на срещата на високо равнище за учредяване на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието, която ще се проведе на 13 юли 2008 г. в Париж следва да се определят ясни насоки за насърчаване на многостранните отношения на ЕС с неговите средиземноморски партньори, включително укрепване на работните методи и по-голямо споделяне на отговорности;

В.   като има предвид, че анализът на постиженията и недостатъците на Барселонския процес следва да бъде надлежно отчетен, така че Евро-средиземноморските отношения да могат да бъдат преразгледани по ефективен начин и на Барселонския процес да се придаде нов стимул; като има предвид, в това отношение значимостта на справянето с трудностите, срещани при развитието на сътрудничеството и задълбочаването на Евро-средиземноморското партньорство, като например продължителността на конфликта в Близкия изток, сериозното политическо напрежение в региона, например в Западна Сахара, липсата на значителен напредък в областта на демокрацията и правата на човека и липсата на обществена осведоменост за процеса;

Г.   като има предвид, че цялостната оценка на Барселонския процес е, че въпреки недостатъчните постижения в сравнение с първоначалните цели, той има потенциал, който следва да бъде оптимизиран;

1.  Приветства гореспоменатото съобщение на Комисията, озаглавено "Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието" и споделя целта на тази нова инициатива - да даде нов политически и практически стимул на многостранните отношения на ЕС с неговите средиземноморски партньори, като повиши политическото равнище на отношенията чрез по-голяма съвместна ангажираност и засилено споделяне на отговорности, както и чрез развитие на регионални проекти, които отговарят на потребностите на гражданите в региона;

2.  Счита, че на Барселонския процес следва да се даде нов стимул с цел популяризирането му и подчертаване на осезаемите ползи от него за гражданите и, по-специално за гражданите на южния бряг на Средиземно море;

3.  Споделя становището за необходимостта от обновяване на Барселонския процес, който следва да продължи да бъде основен елемент на сътрудничеството на ЕС със средиземноморския регион като единствения форум, в който всичките му средиземноморски партньори обменят становища и участват в конструктивен диалог; счита Декларацията от Барселона, нейните цели и области на сътрудничество за "крайъгълен камък" в тези отношения; изразява надежда, че новата инициатива доразвива постиженията на Евро-средиземноморското партньорство, като придава'добавена стойност" на процеса;

4.  Следователно призовава страните, които не са част от Барселонския процес, да споделят достиженията на правото от Барселона, за да се насочат към същите цели;

5.  Твърдо подкрепя предложеното развитие на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието като консолидиране на евро-средиземноморското пространство въз основа на демократични принципи и зачитане на правовата държава и правата на човека, което следва да доведе до силно партньорство в областта на външната политика и политиката на сигурност;

6.  Призовава Съвета и Комисията да извършат оценка на новата институция и на правните последици от тази важна нова инициатива, по-специално във връзка с разпоредбите на Договора от Лисабон;

7.  Изразява увереност във връзка с готовността си за сътрудничество за изграждане на институционална рамка за Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието; посочва, че в качеството си на едната част на бюджетния орган на ЕС, ще вземе участие, за да гарантира успеха на новата рамка и проектите по нея;

8.  Приветства предложението на Комисията за създаване на съпредседателство на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието на равнище държавни и правителствени ръководители и на равнище външни министри, като оценява, че това ще засили съвместната ангажираност с евро-средиземноморското сътрудничество; приветства предложението на Комисията, че съ-председателството от страна на ЕС следва да се упражнява от компетентните институции на ЕС, подчертава, че участието на Средиземноморието в председателството следва да бъде определено с консенсус измежду средиземноморските партньори и че страната, която упражнява председателството, следва да кани всички държави, които участват в Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието, на срещи на високо равнище и на министерски срещи;

9.  Подкрепя предложението на Комисията за създаване на Съвместен постоянен комитет, със седалище в Брюксел, с назначени представители на всички участници в Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието, който би могъл да играе важна роля за подобряване на институционалното управление;

10.  Счита, че предложеният нов секретариат следва да бъде включен към службите на Комисията и може да се състои от командировани длъжностни лица, подкрепяни от всички участници в процеса, и че той следва да добави стойност към съществуващите структури, така че да се укрепи административният капацитет за осъществяване на процеса като цяло;

11.  Счита, че предложеният нов секретариат следва да осигури на новия Барселонски процес: Съюз за Средиземноморието по-голяма видимост на място и че следва подчертано да се съсредоточава върху регионални проекти, както и че следва да бъде способен да поеме отговорност за цялостни поредици от задачи, с цел добро управление на процеса;

12.  Призовава при все това Съвета и Комисията да изискат от приемащата секретариата държава да е ангажирана по отношение на ценностите на Барселонския процес в областта на демокрацията и правата на човека;

13.  Приветства предложението на Комисията за укрепване на отношенията със средиземноморските партньори на ЕС на политическо равнище, като на всеки две години се организират срещи на високо равнище в контекста на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието с цел приемане на политически декларации и решения във връзка с основните програми и проекти, които ще бъдат развивани на регионално равнище;

14.  Застъпва становището, че ЕСПА следва да бъде ангажирана в пълна степен в подготовката и провеждането на тези срещи на високо равнище;

15.  Приветства предложението на Комисията относно ролята на ЕСПА, която следва да стане неделима част от институционалната рамка на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието като негово парламентарно измерение; подчертава факта, че е необходимо укрепване на демократичната легитимност, както и на ролята на ЕСПА – единствена парламентарна асамблея, обединяваща 27-те държави-членки на ЕС и всички страни, ангажирани в мирния процес в Близкия изток; счита, че ЕСПА, в качеството си на консултативен орган, следва да има правото да прави предложения и оценки; подкрепя участието в ЕСПА на парламентарни представители от държави, които не са част от Барселонския процес;

16.  Изтъква отново, че развитието на демокрацията трябва да се осъществява чрез подкрепа на политическите реформи и подчертава, че доверието в европейската политика на демократизация и насърчаване на правата на човека зависи от силната и видима подкрепа в полза на гражданското общество и демократични политически организации на южния бряг на Средиземноморието; призовава за активно участие на гражданското общество и представителите на социалните партньори в институционалната рамка на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието;

17.  Изтъква, че една от главните цели на евро-средиземноморската политика е насърчаване на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека и политическия плурализъм и счита в тази връзка, че Евро-средиземноморското партньорство все още не е дало очакваните резултати в областта на правата на човека; по тази причина призовава Съвета и Комисията недвусмислено да включат насърчаването на правата на човека и демокрацията като част от целите на тази нова инициатива, както и допълнително да засилват прилагането на съществуващите механизми като клаузата за правата на човека, включена в споразуменията за асоцииране, и създаването на механизъм за прилагането на тази клауза в новото поколение споразумения, двустранните планове за действие в рамките на ЕПД и изграждането на подкомисии по правата на човека;

18.  Посочва, че обхватът на Евро-средиземноморското сътрудничество също трябва да се разшири, така че да включва държавите по средиземноморското крайбрежие и подчертава, че средиземноморската идентичност на другите държави следва да бъде цялостно и напълно призната;

19.  Припомня примерите за предложените от Комисията инициативи, като морските автомагистрали, свързването на арабо-магребската автомагистрала (АМА), почистването на Средиземноморието, гражданската защита и средиземноморския план за слънчева енергия; изразява интерес във връзка с възможностите за производство на високомощна електроенергия от слънчева енергия в пустинята в Северна Африка и препоръчва на първите заседания на Съюза за Средиземноморието да се даде приоритет на разговорите по този въпрос; подкрепя също така други проекти като проектите за обезсоляване на вода с цел да се улесни достъпа до питейна вода, проблем от особено значение в редица средиземноморски държави;

20.  Подчертава необходимостта проектите в рамките на Барселонския процес: Съюз за Средиземноморието да бъдат отворени за всички държави-членки и средиземноморските партньори, заинтересовани от участие в тях, особено ако те вече са се ангажирали в специфични проекти или области;

21.  Призовава Комисията редовно да уведомява Парламента и ЕСПА относно развитието на тези проекти и да разглежда предложенията и оценките, представяни на парламентарно равнище, с цел популяризиране на процеса и увеличаване на капацитета за усвояване, както и на ползите за гражданите в региона;

22.  Подчертава факта, че Евро-средиземноморското партньорство не може да се съсредоточава единствено върху икономически и търговски въпроси; изтъква, че трите Барселонски стълба са тясно свързани; изтъква, че първият стълб, чиято цел е да съдейства за "мир, стабилност и благоденствие", както и проектът на харта за мир и стабилност не са отбелязали съществен напредък; подчертава, че целта да се създаде зона на свободна търговия и либерализацията на търговията не са самоцел, а следва да бъдат придружени от засилено регионално сътрудничество, както и от социална интеграция и интеграция на въпросите от областта на околната среда;

23.  Изтъква, че икономическите политики трябва да бъдат оценявани не само по отношение на приноса им за растежа, но и по отношение на броя работни места, които създават, както и на приноса им за намаляване на бедността; подчертава в тази връзка необходимостта от засилена подкрепа от страна на ЕС за програмите на средиземноморските държави-партньори с цел улесняване на установяването на благоприятен климат за увеличаване на инвестициите и насърчаване на младите хора да създават малки предприятия, включително като се улеснява достъпа до микрофинансиране; счита в този смисъл, че подкрепата чрез инструмента Механизъм за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP) следва да се засили, като се включат и информационни кампании;

24.  Изтъква своето предложение за създаването на Евро-средиземноморска банка за инвестиции и развитие, способна да привлича директни чуждестранни инвестиции, от каквито съществува недостиг в региона ЕС-Средиземно море и изтъква, че участието на държавите от Персийския залив, първи инвеститори в региона, би могло да допринесе за постигането на тези цели;

25.  Отново потвърждава необходимостта от подобряване на положението на жените в средиземноморския регион чрез политики, които им отреждат по-значима роля в техните общества и чрез насърчаване на равенството между половете; подчертава, че не трябва да се спазват традиции и обичаи в ущърб на техните основни права;

26.  Подчертава необходимостта на средиземноморските партньори на ЕС да се предлага интересна гама от програми за културно сътрудничество чрез засилено приложение на програмите Еразъм Мундус и Euromed Audiovisual II (2006-2008), които следва да бъдат развивани и разширявани, както и чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство(2) като цяло;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки и правителствата и парламентите на държавите-участнички в Барселонския процес.

(1) ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 206.
(2) Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство(ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност