Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2576(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0281/2008

Rozpravy :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Hlasovanie :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0257

Prijaté texty
PDF 137kWORD 75k
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel
Barcelonský proces: Stredomorská únia
P6_TA(2008)0257RC-B6-0281/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júna 2008 o barcelonskom procese: Stredomorskej únii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na barcelonskú deklaráciu prijatú na euro-stredomorskej konferencii ministrov zahraničných vecí v Barcelone 27. a 28. novembra 1995, ktorou sa zakladá Euro-stredomorské partnerstvo,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o barcelonskom procese: Stredomorskej únii (KOM(2008)0319),

–   so zreteľom na schválenie zásady týkajúcej sa založenia barcelonského procesu: Stredomorskej únie zo strany Európskej rady na zasadnutí v Bruseli 13. a 14. marca 2008,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedníctva Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia (ESPZ) a na odporúčania ESPZ prijaté na jeho štvrtej plenárnej schôdzi v Aténach 27. a 28. marca 2008,

–   so zreteľom na závery euro-stredomorskej konferencie ministrov zahraničných vecí, ktorá sa konala v Neapoli 2. a 3. decembra 2003 a v Lisabone 5. a 6. novembra 2007,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní Európskej susedskej politiky (ESP) (KOM(2006)0726),

–   so zreteľom na závery euro-stredomorského samitu konanom v Barcelone 27. a 28. novembra 2005 pri príležitosti 10. výročia Euro-stredomorského partnerstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilnení činností EÚ v oblasti ľudských práv a demokratizácie so stredomorskými partnermi – strategické usmernenia (KOM(2003)0294),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o stredomorskej politike EÚ a najmä na svoje uznesenie z 15. marca 2007(1),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Stredomorský región a Blízky východ majú pre EÚ strategický význam a keďže je potrebné, aby existovala stredomorská politika založená na solidarite, dialógu, spolupráci a výmene s cieľom čeliť spoločným výzvam a dosiahnuť cieľ vytvorenia oblasti mieru, stability a spoločnej prosperity,

B.   keďže na ustanovujúcom samite barcelonského procesu: Stredomorskej únie, ktorý sa uskutoční 13. júla 2008 v Paríži, by sa mali stanoviť jasné usmernenia na posilnenie multilaterálnych vzťahov EÚ s jej stredomorskými partnermi vrátane posilnenia pracovných metód a rozšírenia spoločných zodpovedností,

C.   keďže by sa mala náležite zohľadniť analýza dosiahnutých výsledkov a nedostatkov barcelonského procesu, aby sa tak mohli účinne prehodnotiť európsko-stredomorské vzťahy a  barcelonskému procesu poskytnúť nový stimul; keďže v tejto súvislosti je dôležité riešiť ťažkosti zaznamenané v rozvíjajúcej sa spolupráce a prehlbovaní Euro-stredomorského partnerstva, ako je pretrvávajúci blízkovýchodný konflikt, vážne politické napätie v regióne, napríklad v západnej Sahare, nedostatočný pokrok v oblasti demokracie a ľudských práv a nedostatočná informovanosť verejnosti o procese,

D.   keďže z celkového hodnotenia barcelonského procesu vyplýva, že napriek jeho nedostatočným výsledkom má v porovnaní s počiatočnými cieľmi potenciál, ktorý by sa mal využiť čo najlepšie,

1.   víta vyššie uvedené oznámenie Komisie o barcelonskom procese: Stredomorskej únii a zdieľa cieľ tejto novej iniciatívy, ktorým je dodať nový politický a praktický impulz multilaterálnym vzťahom EÚ a jej stredomorských partnerov prostredníctvom posilnenia politickej úrovne týchto vzťahov, zvýšenia spoluúčasti a zlepšeného rozdelenia zodpovedností, ako aj vývoja regionálnych projektov reagujúcich na potreby občanov v regióne;

2.   domnieva sa, že barcelonský proces potrebuje nový podnet, aby sa posilnila jeho viditeľnosť a zdôraznil jeho konkrétny prínos pre občanov a najmä obyvateľov južného pobrežia Stredozemného mora;

3.   súhlasí s názorom, že je potrebné opätovne oživiť barcelonský proces, ktorý by mal byť i naďalej ústredným prvkom spolupráce EÚ so stredomorským regiónom, keďže je jediným fórom, v rámci ktorého si všetci stredomorskí partneri vymieňajú názory a zúčastňujú sa na konštruktívnom dialógu; považuje barcelonskú deklaráciu, jej ciele a oblasti spolupráce za míľnik v týchto vzťahoch; dúfa, že nová iniciatíva bude vychádzať z úspechov Euro-stredomorského partnerstva a prinesie procesu pridanú hodnotu;

4.   preto vyzýva krajiny, ktoré nie sú súčasťou barcelonského procesu, aby sa podieľali na barcelonskom acquis a urobili tak krok smerom k splneniu rovnakých cieľov;

5.   pevne podporuje navrhovaný rozvoj barcelonského procesu: Stredomorskej únie ako konsolidáciu euro-stredomorskej oblasti na základe demokratických zásad a dodržiavania zásad právneho štátu a ľudských práv, ktorý by mal viesť k silnému partnerstvu v zahraničnej a bezpečnostnej politike;

6.   žiada Radu a Komisiu, aby posúdili novú inštitúciu a právne dôsledky tejto dôležitej novej iniciatívy, predovšetkým vo vzťahu k ustanoveniam Lisabonskej zmluvy;

7.   ubezpečuje o pripravenosti spolupracovať pri zriaďovaní inštitucionálneho rámca pre barcelonský proces: Stredomorskú úniu; poukazuje na to, že ako zložka rozpočtového orgánu EÚ bude zapojený do procesu, aby sa zabezpečil úspech nového rámca a jeho projektov;

8.   víta návrh Komisie zaviesť spolupredsedníctvo barcelonského procesu: Stredomorskej únie na úrovni hláv štátov a predsedov vlád a na úrovni ministrov zahraničných vecí a oceňuje, že sa tým posilní spoločná účasť na európsko-stredomorskej spolupráci; víta návrh Komisie, aby spolupredsedníctvo zo strany EÚ viedli príslušné inštitúcie EÚ, zdôrazňuje, že stredomorská vetva predsedníctva by mala byť vymenovaná na základe konsenzu stredomorských partnerov a že predsedajúca krajina by mala pozývať všetky štáty zúčastňujúce sa na barcelonskom procese: Stredomorskej únii na samity a ministerské schôdzky;

9.   schvaľuje návrh Komisie vytvoriť stály spoločný výbor so sídlom v Bruseli, pozostávajúci zo zástupcov menovaných zo všetkých účastníkov barcelonského procesu: Stredomorskej únie, ktorý môže mať veľký význam pri zlepšovaní inštitucionálneho riadenia;

10.   domnieva sa, že navrhovaný nový sekretariát by mal byť súčasťou oddelení Komisie a mohol by pozostávať z úradníkov vyslaných zo všetkých krajín zúčastnených na tomto procese a mal by vniesť pridanú hodnotu do existujúcich štruktúr s cieľom posilniť administratívnu kapacitu na podporu celkového procesu;

11.   domnieva sa, že navrhovaný nový sekretariát by mal barcelonský proces: Stredomorskú úniu viac zviditeľniť v praxi, a že by sa mal výlučne sústrediť na regionálne projekty a mal by byť aj schopný prevziať zodpovednosť za celú sériu úloh s cieľom dobrého riadenia projektov;

12.   vyzýva však Radu a Komisiu, aby požadovali od hostiteľskej krajiny sekretariátu záväzok k hodnotám barcelonského procesu v oblasti demokracie a ľudských práv;

13.   víta návrh Komisie posilniť vzťahy so stredomorskými partnermi EÚ na politickej úrovni prostredníctvom organizovania samitov každé dva roky v rámci barcelonského procesu: Stredomorskej únie zameraných na prijímanie politických vyhlásení a rozhodnutí o hlavných programoch a projektoch, ktoré sa majú vyvíjať na regionálnej úrovni;

14.   domnieva sa, že ESPZ by malo byť plne zapojené do prípravy a konania týchto samitov;

15.   víta návrh Komisie v súvislosti s úlohou ESPZ, ktoré by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou inštitucionálneho rámca barcelonského procesu: Stredomorskej únie ako jeho parlamentný rozmer; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť demokratickú legitímnosť, ako aj úlohu ESPZ, jediného parlamentného zhromaždenia spájajúceho 27 členských štátov EÚ a všetky strany zúčastnené na mierovom procese na Blízkom východe; domnieva sa, že ESPZ by ako konzultačný orgán malo mať právo predkladať návrhy a hodnotenia; podporuje účasť parlamentných zástupcov krajín, ktoré nie sú súčasťou barcelonského procesu, na ESPZ;

16.   opakuje, že vývoj demokracie sa musí dosiahnuť prostredníctvom podpory politických reforiem, a zdôrazňuje, že dôveryhodnosť európskej politiky demokratizácie a podpory ľudských práv závisí od pevnej a viditeľnej podpory občianskej spoločnosti a demokratických politických organizácií na južnom pobreží Stredozemného mora; vyzýva na výraznejšie zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do inštitucionálneho rámca barcelonského procesu: Stredomorskej únie;

17.   upozorňuje na to, že jedným z hlavných cieľov euro-stredomorskej politiky je podpora zásad právneho štátu, demokracie, dodržiavania ľudských práv a politickej plurality, a v tejto súvislosti sa domnieva, že Euro-stredomorské partnerstvo doteraz neprinieslo očakávané výsledky v oblasti ľudských práv; preto vyzýva Radu a Komisiu, aby jasne zakotvili podporu ľudských práv a demokracie do cieľov tejto novej iniciatívy a ďalej posilňovali vykonávanie existujúcich mechanizmov, ako je doložka o ľudských právach zahrnutá do dohôd o pridružení a vytvorenie mechanizmu na vykonávanie tejto doložky v novej generácii dohôd, dvojstranné akčné plány ESP a vytvorenie podvýborov pre ľudské práva;

18.   poukazuje na to, že aj rozsah európsko-stredomorskej spolupráce sa musí rozšíriť do ďalších štátov stredomorského pobrežia a zdôrazňuje, že celú stredomorskú identitu iných krajín treba plne uznať;

19.   pripomína príklady iniciatív, ktoré navrhovala Komisia, ako napríklad morské diaľnice, prepojenie arabsko-magrebskej diaľnice (AMA), odstránenie znečistenia Stredozemného mora, civilná ochrana a plán využívania solárnej energie v stredomorskej oblasti; vyjadruje záujem o možnosti vysokovýkonných zdrojov solárnej termálnej elektrickej energie v púšti Severnej Afriky a odporúča, aby sa diskusia o tom považovala za prioritu pri prvých stretnutiach Stredomorskej únie; zároveň podporuje aj iné projekty, ako napríklad odsoľovanie vody s cieľom uľahčiť prístup k pitnej vode, čo je hlavným problémom v mnohých krajinách v stredomorskej oblasti;

20.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby projekty v rámci barcelonského procesu: Stredomorskej únie boli otvorené všetkým členským štátom EÚ a stredomorským partnerom, ktorí majú záujem zapojiť sa do nich, najmä ak sú zainteresovanými subjektmi v konkrétnych projektoch alebo oblastiach;

21.   vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament a ESPZ o tom, ako sa tieto regionálne projekty vyvíjajú, a aby zvažovala návrhy a hodnotenia predkladané na parlamentnej úrovni s cieľom posilniť význam procesu a zvýšiť absorpčnú kapacitu a prínos pre občanov v regióne;

22.   zdôrazňuje, že Euro-stredomorské partnerstvo sa nemôže zamerať iba na hospodárske a obchodné otázky; poukazuje na to, že tri barcelonské piliere navzájom úzko súvisia; pripomína, že prvý pilier, ktorého zámerom bolo prispieť k mieru, stabilite a prosperite, a projekt Charty za mier a stabilitu nedosiahli výrazný pokrok; zdôrazňuje, že cieľ vytvorenia priestoru voľného obchodu a liberalizácie obchodu nie sú cieľmi ako takými, ale musí ich sprevádzať posilnenie regionálnej spolupráce, ako aj sociálnej a environmentálnej integrácie;

23.   pripomína, že ekonomické politiky sa musia vyhodnotiť nielen z hľadiska ich prínosu pre rast, ale aj z hľadiska počtu pracovných miest, ktoré vytvárajú, a ich príspevku k znižovaniu chudoby; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je potrebné, aby EÚ viac podporovala programy stredomorských partnerských štátov s cieľom uľahčiť vytvorenie prostredia, ktoré je priaznivé pre zvýšené investície a povzbudenie mladých ľudí do zakladania malých podnikov, ako aj uľahčovanie prístupu k mikroúverom; domnieva sa v tejto súvislosti, že by sa mala posilniť podpora nástroja pre euro-stredomorské investície a partnerstvo (FEMIP) vrátane informačných kampaní;

24.   poukazuje na svoj návrh na vytvorenie Euro-stredomorskej investičnej a rozvojovej banky schopnej prilákať priame zahraničné investície, ktoré chýbajú euro-stredomorskému regiónu, a upozorňuje na to, že účasť štátov Perzského zálivu ako prvých investorov v regióne by mohla prispieť k realizácii tohto cieľa;

25.   opätovne potvrdzuje, že je potrebné výrazne podporiť postavenie žien v stredomorskom regióne prostredníctvom politík, ktoré ženám priznávajú významnú úlohu v spoločnostiach, kde žijú, a presadzovaním rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že tradície a zvyky sa nemusia dodržiavať na úkor základných práv žien;

26.   zdôrazňuje, že stredomorským partnerom EÚ je potrebné navrhnúť zaujímavé rozmedzie programov kultúrnej spolupráce prostredníctvom lepšieho využitia programov ERASMUS MUNDUS a Euromed Audiovisual II (2006 – 2008), ktorých realizácia by sa mala zrýchliť a rozšíriť, a vo všeobecnosti, prostredníctvom lepšieho využitia nástroja európskej susedskej politiky (2);

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom štátov zúčastnených na barcelonskom procese.

(1) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 206.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia