Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2194(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0182/2008

Внесени текстове :

A6-0182/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0258

Приети текстове
PDF 328kWORD 109k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Бъдещето на младите земеделски производители
P6_TA(2008)0258A6-0182/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно бъдещето на младите земеделски производители в контекста на настоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) (2007/2194(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюцията си от 17 януари 2001 г. относно положението и перспективите на младите земеделски производители в Европейския съюз(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(2),

–   като взе предвид Лисабонската стратегия, чиято цел е ЕС да се превърне до 2010 г. в най-конкурентоспособната и динамична, основаваща се на знания, икономика в света,

–   като взе предвид резултатите от публичното изслушване в Европейския парламент от 26 февруари 2008 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0182/2008),

A.   като има предвид, че в стратегията от Гьотеборг се определят приоритети във връзка с конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката на ЕС и че младите земеделски производители могат да изпълняват съществена роля при постигането на тези цели;

Б.   като има предвид, че многофункционалният модел на селско стопанство на ЕС може да бъде определящ направлението фактор за устойчиво развитие в селските райони благодарение на широкото разпространение на земеделски стопанства;

В.   като има предвид, че напредъкът в процеса на реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) разкри нови възможности за младите хора по отношение на редица аспекти на процеса на създаване и развитие на стопанства, но тези възможности не са еднакво разпространени на територията на ЕС, което затруднява възприемането на стратегически общностен подход;

Г.   като има предвид, че изразява съжаление относно липсата на пълни и актуални статистически данни за броя на младите земеделски производители и тяхното положение в селското стопанство на ЕС, а по данни на Евростат от 2003 г. процентът на земеделските производители в Европейския съюз под 35-годишна възраст е едва 7 % и проявява тенденция към спадане, макар че производството на храни в бъдеще трябва да продължава да нараства;

Д.   като има предвид, че предстоящото преразглеждане на Общата селскостопанска политика ("преглед на състоянието" на ОСП) представлява възможност, която не следва да се пропуска, да бъде подобрено канализирането на подкрепата за младите земеделски стопани,

Е.   като има предвид, че за да се отговори на предизвикателствата, свързани със сигурността на енергийните доставки и сигурността на хранителните доставки в ЕС, растежа и заетостта във всички селски райони на ЕС, както и устойчивото и дългосрочно управление на селските райони, е необходимо младите хора да създават жизнеспособни стопанства в подходяща за живеене среда;

Ж.   като има предвид, че е необходим многофункционален подход, и по-конкретно следва да е налице твърда политика на подпомагане на младите земеделски производители;

З.   като има предвид, че включването на младите хора в собствеността на земеделски стопанства е от жизнено важно значение за селските райони, тъй като в по-голямата част от тези райони селското стопанство продължава да бъде главната опора за икономическата дейност и социалната структура;

И.   като има предвид, че е наложително да се създаде европейска стратегия за насърчаване на стопанското обучение на младите земеделски производители;

Й.   като има предвид високата динамичност на младите земеделски производители в процеса на вземане на решения, тяхната готовност да поемат рискове, способността им да търсят синергии и допълняемост, и да осъществяват силно новаторски избор при планирането над и под пределите на обичайната земеделска практика;

К.   като има предвид, че независимо че различните политики за подкрепа на младите земеделски производители спомагат за вдъхване на нов живот на сектора на селското стопанство на ЕС, смяната на поколенията собственици на земеделски стопанства продължава да бъде предизвикателство в ЕС;

Л.   като има предвид, че младите земеделски производители са изправени пред допълнителни проблеми в селскостопанския сектор, като например високи разходи за установяване, висока задлъжнялост, недостиг на съществуващи стопанства и прекалено малко възможности за специфично обучение; като има предвид, че освен това в рамките на селскостопанската политика се въвеждат все повече задължения за предприемачите за едновременно спазване на изисквания, свързани с околната среда, здравето на животните, хуманното отношение към животните, безопасността на храните и опазването на ландшафта;

М.   като има предвид, че наличието на млад и динамичен селскостопански отрасъл е съществен елемент за постигане на целите, определени в Лисабонската стратегия;

Н.   като има предвид, че съгласно новия регламент относно подпомагането на развитието на селските райони ще бъде възможно да се извършва програмиране, което да обхваща периода до 31 декември 2013 г.;

О.   като има предвид, че 92 % от територията на ЕС се състои от селски райони, докато 50 % от населението живее в момента в градските райони и 50 % - в селските райони;

П.   като има предвид, че смяната на поколенията е необходимо за запазване за в бъдеще на високото качество на храни и безопасността на храните в ЕС, както и самодостатъчността в ЕС;

1.  Счита, че една от целите на реформираната ОСП следва да бъде осигуряването на по-добра смяна на поколенията в селското стопанство и че, за да се постигне това, инструментите от първия и втория стълб в подкрепа съответно на устойчивото земеделие и развитието на селските райони, имат особен допълващ характер;

2.  Поддържа становището, че действията за насърчаване на смяната на поколенията в селското стопанство са от съществено значение, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с храните и енергийните доставки, както и териториалните предизвикателства, пред които е изправено селското стопанство на ЕС днес и в бъдеще; счита, че всички тези предизвикателства, ако трябва да се изпълнят очакванията на обществото, не могат да бъдат решени без силно земеделие и голям брой земеделски производители в ЕС;

3.  Посочва, че разширяването на ЕС с нови държави-членки увеличи културното разнообразие и предостави възможност за по-голямо продуктово разнообразие, и че представлява идеална възможност за повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС чрез фокусиране върху постоянното новаторство и качеството на произвежданите в Общността продукти, както и чрез изтъкване на постиженията на производителите във важната област на безопасността на храните;

4.  Счита, че при планирането и прилагането на мерки за подпомагане на младите земеделски производители следва специално да се отчита положението на младите земеделски производители в новите държави-членки;

5.  Призовава, с оглед на това, Комисията да представи предложения за въвеждане на етикет на ЕС за качество, който ще позволява на потребителите лесно да разпознават продуктите, произведени в съответствие със строгите стандарти на ЕС за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и безопасност на храните;

6.  Отбелязва, че, в контекста на качеството, разнообразието на производство и продукти следва да бъде цел;

7.  Отбелязва, че достъпът до земята, като се има предвид високата й цена, e главното условие, за да има повече млади хора сред земеделските стопани;

8.  Счита, че в бъдеще ОСП следа да има за цел премахване на пречките, пред които понастоящем са изправени младите хора при започване на селскостопанска дейност, чрез превръщане на смяната на поколенията в един от нейните приоритети;

9.  Призовава освен това за полагането на повече усилия при разясняване на обществеността на европейския селскостопански модел с неговите високи стандарти в областта на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните;

10.  Счита, че създаването или придобиването на земеделски стопанства от млади хора е значително предимство за разширения ЕС;

11.  Обръща внимание на продължаващите трудности, произтичащи от високите разходи за установяване, в това число разходите за закупуване и аренда на земеделски площи, а също и от необходимостта от постоянни инвестиции в материални активи и човешки потенциал с цел извършване на технологични и логистични подобрения, както и на обстоятелството, че извършването на технологични и логистични подобрения предполага нещо повече от закупуване на съоръжения и машини, и че научните изследвания и достъпът до резултатите от тях имат съществено значение за извършването на подобрения;

12.  Призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при създаването на поземлена банка въз основа на земите, освободени вследствие на ранно пенсиониране; счита, че следва да се предостави подкрепа за съвместно придобиване на скъпи машини и съоръжения, които не се използват често от отделните земеделски производители;

13.  Призовава да се преразгледа размерът на помощта за установяване, която не е променяна от въвеждането й и която изглежда вече не отговаря на потребностите на земеделските производители;

14.  Подчертава, че цените на поземлените имоти допринасят за проблемите, които имат млади земеделски производители при своето установяване, и призовава Комисията да проучи значителното увеличение на цените на земята, което частично се дължи на урбанизационен натиск и на спекулация;

15.  Препоръчва въвеждането на инструменти, които позволяват при прехвърляне на земеделски земи да се дава приоритет на започващи стопанска дейност млади земеделски производители, а не на установени земеделски производители, които окрупняват своето земеделско стопанство, включително посредством механизъм за ранно пенсиониране, помощ при закупуване с отложено плащане, механизъм за постепенно установяване и вземане под аренда на част от земите;

16.  Отбелязва, че е необходимо да се подобри ефективността на политиките за подпомагане установяването на млади земеделски производители и че е от значение да се определят допълнителни критерии за приоритет при класирането на бенефициери, като се вземат предвид обективни фактори;

17.  Настоятелно призовава Комисия да предложи в законодателното си предложение относно прегледа на състоянието на ОСП помощите за младите земеделски производители, предвидени в законодателството относно развитието на селските райони, да фигурират сред задължителните мерки, включени в изготвяните от държавите-членки планове, което следва да бъде придружено от увеличаване на размера на помощите за установяване;

18.  Счита, че мерките за подпомагане на млади земеделски производители следва да служат и за подпомагане на начинаещи земеделски производители, тъй като те могат да бъдат обновяващ и ценен допълнителен фактор за селското стопанство на ЕС; в тази връзка отбелязва, че помощите следва да са насочени предимно към нови предприемачи, а не към земеделски производители, които преустановяват дейността си; подчертава, че мерките за подпомагане при придобиване на земеделско стопанство не трябва да водят до нарушаване на конкуренцията между начинаещи земеделски производители, от една страна, и синове и дъщери на земеделски производители, от друга страна;

19.  Отбелязва, че е особено важно с оглед предотвратяване запустяването на земи в земеделски райони в неравностойно положение, в съответствие с целта на ЕС за териториално сближаване, да се улеснява установяването на млади земеделски производители в райони с постоянни неблагоприятни природни условия като островни или планински райони, където разходите за благоустройство, строителство и осигуряване на достъп са по-високи или където често се налага диверсификация на дейностите, за да се постигне достатъчна степен на жизнеспособност;

20.  Призовава Комисията да проучи ефективността и добавената стойност на различните национални и мерки на ЕС за подпомагане на млади земеделски производители и да докладва по този въпрос до 1 юли 2009 г.;

21.  Отбелязва, че много млади земеделски производители считат помощите за инвестиции и субсидирането на лихвени проценти за най-ефективните средства за стимулиране на предприемачеството и засилване на конкурентоспособността; призовава Комисията и държавите-членки да обърнат необходимото внимание на подкрепата и субсидиите;

22.  Призовава Комисията да извърши проучване на последиците, които имат производствените права, правата на единно плащане и правата на помощи за установяване на младите земеделски производители, тъй като всички тези инструменти често пораждат конфликти между поколенията, в резултат на което се затруднява достъпът до тези права на младите хора, които изразяват желание да се установят в селското стопанство; счита, че Комисията следва да направи необходимите заключения по отношение на управлението на ОСП, за да се поставят младите хора в по-добро положение за установяване в земеделския отрасъл;

23.  Отбелязва, че за да се отчете увеличението на разходите за придобиване на земеделски стопанства и трудностите при установяване в проблематични земеделски райони, е целесъобразно да се увеличи таванът на помощите на Общността на 55 000 евро и следва да се удължи срокът за привеждане в съответствие с правилата от 3 години на 5 години след установяване;

24.  Отбелязва, че много често земеделието е последната възможна дейност за оцеляване в селските райони и следователно следва да се въведат мерки за насърчаване установяването на млади земеделски производители; въпреки това отбелязва, че, освен необходимостта от осигуряване на жизнеспособност на земеделските стопанства, е необходимо да се положат усилия за превръщане на селската среда в желано от хората място за живеене, като се насърчава равният достъп до обществени услуги (пощи, училища, обществен транспорт, здравни услуги и др.) и се подкрепят предназначени за обществото услуги (търговия и занаятчийство, детски заведения, заведения за грижи за възрастни, социално жилищно настаняване и настаняване под наем и др.), както и обществените места за социални контакти, които предпазват хората от това да не се чувстват изолирани (кафенета, културни центрове, спортни центрове и др.);

25.  Подчертава, че е необходимо да съществуват механизми, позволяващи на младите земеделски производители да отсъстват от земеделските си стопанства поради обучения, отпуск, раждане и др.;

26.  Приветства възможността отпускането на помощи за установяване на млади земеделски производители, дори и за частично установяване, да се обуславя, на доброволен принцип, от представянето на стопански план като инструмент, който с течение на времето ще позволи развитието в новите им стопанства на техните земеделски и неземеделски дейности, свързани със селските райони;

27.  Препоръчва в системата от мерки за насърчаване на първоначално установяване да се предвидят мерки за насърчаване на собственици, отдаващи под аренда стопанства на млади земеделски производители и/или помощи за арендите, които да могат да се отпускат до десетата година след установяването;

28.  Обръща внимание на трудностите по отношение на достъпа до финансиране, които изпитват младите земеделски производители, желаещи да създадат земеделско стопанство, както и полезната роля на предоставянето на заеми със субсидирана лихва, които позволяват на младите земеделски производители да се установят и да продължат да осъществяват дейност в областта на земеделието, без да понасят прекомерна задлъжнялост;

29.  Отбелязва, че поради високата степен на задлъжнялост и високите разходи за установяване за младите земеделски производители е много трудно да заемат добро конкурентоспособно положение; поради това призовава Комисията и държавите-членки да намерят допълнителни решения на тези специфични проблеми;

30.  Счита, че предприемаческата дейност на младите земеделски производители следва да се подкрепя чрез прозрачни, опростени и по-малко тромави правила, и чрез по-ниски разходи, свързани с нея;

31.  Счита поради това, че държавите-членки и регионалните власти следва да проучат възможностите за въвеждане или усъвършенстване на схемите за предоставяне на първоначален капитал на нови земеделски производители при условията на преференциални лихвени проценти;

32.  Изразява съжаление по повод на същевременното влияние на спекулативни или структурни фактори, които възпрепятстват адекватна възвръщаемост на земя, труд и капитал, като например гаранции за достъп до кредитиране, високи лихвени проценти, пречки от правен и фискален характер, разходи за социално осигуряване, както и административни разходи, счита също така за необходимо вземането на подходящи политически мерки за намаляване на порочните практики и нарушенията на конкуренцията;

33.  Призовава Комисията и държавите-членки да разработят нови (фискални) мерки за подпомагане на младите земеделски производители да понасят тежките лихвени разноски след придобиването на техните земеделски стопанства; призовава Комисията да представи конкретни предложения за тази цел в рамките на проверката на състоянието на ОСП;

34.  Призовава мерките за подкрепа на младите земеделски производители да станат задължителни в рамките на действията, предвидени по ос 1 в Регламент (EО) № 1698/2005, с цел подобряване на конкурентноспособността на земеделския отрасъл;

35.  Отново потвърждава становището си, че мерките за развитие на селските райони следва да бъдат пряко насочени към земеделските производители;

36.  Счита, че Комисията трябва да разгледа специфичното финансиране на млади земеделски производители по оси 2 и 3 на политиката за развитие на селските райони, като например по отношение на социалната инфраструктура и подобряването на трудовата заетост на младите хора в селските райони;

37.  Призовава помощите за установяване на земеделски производители, извършващи многофункционални дейности (земеделски и неземеделски), да се увеличат, така че да позволят достъп до помощите за първоначално установяване на младите земеделски производители, които извършват единствено земеделска дейност или които извършват и други дейности в селските райони, които им носят допълнителни доходи;

38.  Призовава държавите-членки да осигурят на младите собственици, мъже и жени, чието положение е несигурно, достъп до помощите за първоначално установяване, от които се нуждаят, за да развият стопанството си чрез упражняване на земеделски дейности или като допълват земеделските дейности с други дейности, които носят доходи, така че да им се осигурява прехрана, измервана чрез налични доходи и работа;

39.  Счита, че младите земеделски производители в ЕС следва да могат да се конкурират помежду си на равнопоставени начала в ЕС; поради това призовава за внимателно преразглеждане и последващо прилагане на действащия член 69 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета(3), за да се предотврати евентуално нарушаване на конкуренцията на вътрешен пазар на ЕС;

40.  Призовава за пълно привеждане на всички политики в областта на селското стопанство и развитието на селските райони в съответствие с целите, които ЕС си е поставил като част от Лисабонската стратегия, така че младите земеделски производители да могат да осъществяват дейност в динамична икономическа среда;

41.  Счита, че в рамките на прегледа на състоянието на ОСП следва да се предприемат действия за насърчаване на по-стабилни и сигурни доходи от земеделска дейност, което е съществено условие за смяна на поколенията в отрасъла на селското стопанство, посредством въвеждане на равнище на ЕС на новаторски инструменти за управление на рискове и кризи, с оглед справяне с пазарните колебания и повишената нестабилност на цените;

42.  Счита, че следва да се отдаде предимство на постигането на действително опростяване и по-голяма прозрачност при прилагането на инструментите и мерките за подкрепа на младите земеделски производители, осъществяващи земеделски дейности, които са необходими за жизнеспособността на тяхното стопанство, включително и ако са допълнени от други неземеделски дейности, свързани със селските райони;

43.  Посочва, че земеделските производители, които вече не се класифицират като млади земеделски производители, но ще продължат земеделската си дейност в средносрочен план и които също са изправени пред нови предизвикателства, не следва да се поставят в неравностойно положение;

44.  Посочва, че поради високите изисквания към "утрешните ръководители", трябва систематично да се засили извънучилищното обучение и да се осигурява действително предаване на знания от научноизследователската дейност в областта на аграрните науки към селското стопанство;

45.  Счита, че по отношение на режима на наследяване, следва да се обмисли въвеждането на законодателство, което е съсредоточено в по-голяма степен върху запазване целостта на земеделските стопанства с цел постигане както на икономии от мащаба, така и на целеви икономии; подчертава, че следва да се облекчи режимът на наследяване, включващ лица, които не са членове на семейството, с оглед съхраняване на земеделските стопанства и предоставяне на възможност на млади предприемачи със земеделско образование да стават земеделски производители;

46.  Счита, че националните механизми за ранно пенсиониране следва да се прилагат, само когато земеделското стопанство на производителя, който се пенсионира, се придобива от млад земеделски производител или съответно в такъв случай пенсиониращият се земеделски производител следва да има право на по-добра пенсия;

47.  Счита, че общите планове за установяване и развитие на стопанствата следва да предвиждат специални мерки за нормативно признаване на младите земеделски производители, с което да се гарантира равенство на социалните права между мъжете и жените; в тази връзка счита за жизнено важно поддържането в селските райони на някои съществено необходими структури като ясли, детски градини и служби, предлагащи съдействие на майките, в тази връзка обръща особено внимание на значението на предоставянето на информация относно положението на помагащите при работата съпрузи;

48.  Подчертава, че социалната и културна специфика и разнообразие представляват ключови елементи на политиката за популяризиране на продуктите, както и обозначават конкретен географски район и отличните производствени методи, както се доказва от доброто име и успеха на селскостопански продукти със защитени географски указания за произход или етикет;

49.  Посочва, че възпитанието по отношение на храните, което могат да осигуряват земеделските производители, благоприятства за създаване на навици за правилно хранене в полза на здравето на човека и на обществото като цяло и приветства изрично дейности, като например програмата Tellus на Европейския съвет на младите земеделски. производители (CEJA), както и транснационалните пилотни проекти като проекта "Schüler auf dem Bauernhof" ("Ученици в селскостопанския двор");

50.  Подчертава необходимостта от експертна информация относно науката за храните и хранителните режими във всички форми на образователната дейност;

51.  Счита, че следва да се предприемат мерки за популяризиране на професията земеделски производител и услугите, които тя предоставя на обществото в допълнение към своята производствена дейност, с цел привличане към професията на повече млади хора, особено млади хора, които не произлизат от средите на земеделски производители;

52.  Счита, че насърчаването на професията земеделски производител следва също да предполага по-висока информираност сред обществеността и следователно потребителите относно същността на ОСП що се отнася до здравните изисквания, изискванията във връзка с опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, условния характер на помощите, мултифункционалността, качеството на продуктите в ЕС, приноса към борбата срещу изменението на климата, независимостта по отношение на хранителните доставки и бъдещите предизвикателства за осигуряване на храни за световното население, което по прогноза ще достигне до 2050 г. девет милиарда;

53.  Призовава за увеличаване на общностните преференции, за да се осигури на европейските потребители гаранция по отношение на здравното и екологично качество на продуктите, които купуват, както и да се компенсират европейските земеделски производители, които се конкурират с производители от трети държави, които не спазват същите здравни, екологични и социални стандарти;

54.  Счита, че младите земеделски производители следва да бъдат поставени във възможно най-добро положение да се възползват от предимствата, произтичащи от по-голямата гъвкавост на търсенето на селскостопански стоки и услуги, както и от по-голямото отваряне на нововъзникващите пазари на международно равнище с оглед приключването на многостранните преговори; поради това счита, че е важно Комисията да договори споразумение в рамките на СТО, предоставящо на земеделските производители по-широко поле за действие, за да могат да продължават да бъдат конкурентоспособни спрямо производителите от трети държави и по този начин да гарантира перспективи за бъдещето на младите земеделски производители; счита, че включването на нетърговските аспекти е от решаващо значение в тази връзка;

55.  Счита, че младите земеделски производители следва да могат да се конкурират с чуждестранни конкуренти на равнопоставени начала; поради това призовава Комисията да отдава предимство на признаването на нетърговските аспекти като критерии за внос при многостранни и двустранни търговски преговори;

56.  Отбелязва, че като част от средносрочното и дългосрочно планиране новото поколение земеделски производители носи отговорност във връзка с борбата с изменението на климата, действа в партньорство с околната страна и чрез предоставяне на екологосъобразни енергийни източници, по-специално чрез производство на биомаси и експлоатация на съоръжения за производство на биогаз, активно допринася за опазване на околната среда и за намаляване на емисиите на CO2;

57.  Отбелязва, че младите земеделски производители са изправени пред двойното предизвикателство да прилагат мерки за подобряване на земеделските практики, така че те да са по-устойчиви и надеждни, и същевременно да възстановят решаващата роля на селското стопанство при управление на аспектите на околната среда и по този начин да се превърнат във водещ участник в борбата с изменението с климата; в това отношение подчертава, че е необходимо политиките и мерките в помощ на младите земеделски производители да са дългосрочни и да имат устойчив характер, както и да подкрепят финансово усилията на тези производители по отношение на опазването на околната среда;

58.  Отбелязва, че земеделието и горското стопанство са единствените икономически дейности, при които посредством процеса на хлорофилна фотосинтеза се постига задържане на въглероден диоксид, което прави още по-необходимо запазването на земеделските дейности;

59.  Подчертава, че е от значение научноизследователската дейност, която се осъществява в селскостопанския отрасъл, да бъде насочена в съответствие с реформата на ОСП, да се насърчава трансферът на технологии и да се подобрява достъпът на земеделските производители до резултатите от научноизследователската дейност и последните нововъведения, които касаят производствените методи и средства; счита, че е необходимо на земеделски производители в ЕС да се осигури по-лесен достъп до резултатите от научноизследователската дейност чрез създаването на мрежи за обмен на данни от научните изследвания и чрез координирането на научноизследователската дейност на национално равнище и на равнище на ЕС;

60.  Отбелязва, че обменът между научните среди и тези, които се ползват от постиженията на науката, е изключително необходим, така че резултатите от научните изследвания да намерят приложение в практиката и изследователската дейност да може да отговаря на потребностите на селскостопанския сектор;

61.  Подчертава, че икономическите интереси (подобряване на производителността) и интересите, свързани с околната среда (актуализиране на познанията относно "зелените" практики) на ЕС сочат необходимост от нарастваща подкрепа за обучението на земеделските производители през целия им професионален живот; по-конкретно, насърчава програмите, които стимулират мобилността на младите земеделски производители в рамките на ЕС (включително програма "Леонардо"); особено подчертава необходимостта от създаване на инструменти, които да позволяват на младите земеделски производители да отсъстват от техните стопанства по време на такива обучения;

62.  Предлага да се създаде програма за млади земеделски производители за обмен на най-добри практики в селското стопанство;

63.  Счита, че е необходимо да се установи програма за обмен, насочена към младите земеделски производители, която да улеснява споделянето на най-добрите практики, както и мрежа за обучение, в която да бъде отредено централно място на въпроси като устойчивост, биоенергетика, изменение на климата и конкурентоспособност; счита, че по този начин младите земеделски производители биха били подготвени за задачата да се справят с новите предизвикателства в областта на земеделието и храните;

64.Призовава за изработване на пилотен проект за улесняване на програма за обмен между млади земеделски производители в развиващите се страни и млади земеделски производители в ЕС, която да им позволява да получават информация от първоизточника относно функционирането на техните съответни пазари, тяхното съответно използване на технологии и техните методи за приспособяване към преобладаващите климатични условия;

65.  Предлага да бъдат запазени, подобрени и популяризирани земеделските практики, тясно свързани със спецификата на конкретни географски райони и на културни традиции в ЕС;

66.  Счита, че въпросът за поддръжката на земеделските площи е тясно свързан с въпроса за режима за установяване на младите земеделски производители и че следва да се въведат политики, която позволяват при разпределянето на земите да се отдава предимство на започващите стопанска дейност млади земеделски производители; призовава Комисията да докладва относно въпроса със земеделските площи при придобиване на земеделски стопанства от млади хора;

67.  Счита, че следва да се предоставя по-ефективна подкрепа за установяването на търговско-дружествени структури посредством въвеждане на специални мерки за тази форма на установяване, които позволяват не само да се намалят разходите на младите хора за започване на стопанска дейност, но и да се постигне организация на труда, която повишава жизнеспособността на земеделските стопанства;

68.  Препоръчва да се въведе по-голяма гъвкавост при процедурите за установяване и прехвърляне на земеделски стопанства посредством следните средства: постепенно установяване, вземане предвид на предходния професионален опит на кандидата за установяване, когато последният не отговаря на изискванията за образователна степен, дерогация от изискванията за възраст, когато кандидатът представи надежден проект за установяване, по-специално в земеделски райони в неравностойно положение и др.;

69.  Счита, че е необходимо да се приемат необходимите мерки за осигуряване на помощ, съдействие и съвети за младите земеделски производители в рамките на режима за подпомагане на първоначалното установяване, с цел увеличаване на процента на успех и същевременно свеждане до минимум или преустановяване на случаите, в които стопаните прекратяват дейността си или дори фалират;

70.  Предлага да се определи европейска година на диалога между града и селото;

71.  Призовава Комисията да подкрепя младите земеделски производители, желаещи да започнат да упражняват професията, чрез надеждна политика, превръщане на административните разпоредби в отражение на условията на място и максимално подпомагане на управлението;

72.  Призовава Комисията да представи междинен доклад относно положението на младите земеделски производители и своевременно да се консултира със съответните организации на млади земеделски производители;

73.  Подчертава, че на младите земеделски производители следва да се предоставя подкрепа през годините след тяхното установяване и следва да се създаде специален резервен фонд, който да ги подпомага при преодоляване на непредвидими обстоятелства към момента на установяване, като например щети на реколтата, причинени от тежки климатични условия или рязко повишаване на разходите;

74.  Призовава Комисията да проучи методи за обмяна на най-добри практики в областта на новаторските земеделски техники и управлението на земеделски стопанства сред новите земеделски производители в ЕС;

75.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 262, 18.9.2001 г., стp. 153.
(2) OВ L 277, 21.10.2005 г., стp. 1.
(3) OВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност