Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2201(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0185/2008

Внесени текстове :

A6-0185/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 24
CRE 04/06/2008 - 24

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0260

Приети текстове
PDF 389kWORD 82k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Секторно проучване относно банкирането на дребно
P6_TA(2008)0260A6-0185/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно конкуренцията: Секторно проучване относно банкирането на дребно (2007/2201(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид съобщението на Комисията относно секторното проучване съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 относно банкиране на дребно (окончателен доклад) (COM(2007)0033),

-   като взе предвид междинния доклад I на Комисията от 12 април 2006 г. относно платежните карти и нейния междинен доклад II от 17 юли 2006 г. относно разплащателните сметки и свързаните с тях услуги,

-   като взе предвид зелената книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар (COM(2007)0226),

-   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Единен пазар за Европа през 21-ви век" (COM(2007)0724),

-   като взе предвид решение COMP/34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) на Комисията от 19 декември 2007 г. относно многостранните обменни такси на Mastercard в рамките на ЕИП,

-   като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(1) (Директива за капиталовите изисквания) и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена)(2) (Директива за капиталовата адекватност),

-   като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар(3) (Директива за платежните услуги),

-   като взе предвид позицията си приета на второ четене на 16 януари 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО(4) на Съвета (проект на Директива за потребителските кредити),

-   като взе предвид резолюцията си от 11 юли 2007 г. относно политиката в областта на финансовите услуги (2005 - 2010 г.) - Бяла книга(5),

-   като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2006 г. относно по-нататъшното консолидиране в сектора на финансовите услуги(6),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0185/2008),

А.   като има предвид, че наличието на добре функциониращ интегриран финансов пазар е необходимо условие за постигането на целите на Лисабонската програма за превръщане на Европейския съюз в най-конкурентоспособната и динамична, основана на знанията икономика в света, способна да поддържа устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места;

Б.   като има предвид съществената роля, която банките за операции на дребно играят за пренасяне на условията на паричната политика на пазара, особено на малките и средни предприятия (МСП) и на потребителите;

В.   като има предвид, че за да бъде осъществен планът за действие в областта на финансовите услуги и за да могат потребителите и доставчиците на финансови услуги на дребно да извлекат максимална полза от него, е необходимо да се подобрят на финансовите услуги на дребно;

Г.   като има предвид, че достъпът до основни банкови услуги, като откриването на банкова сметка, е право на всеки гражданин;

Д.   като има предвид важността на сектора на банковите услуги на дребно за икономиката на ЕС от гледна точка на икономическия растеж и заетостта, както и важността му за потребителите и за МСП;

Е.   като има предвид трудностите, свързани с хармонизирането в областта на политиката за защита на потребителите в Европейския съюз и присъщата сложност на финансовите продукти;

Ж.   като има предвид важността на политиката на конкуренция на Общността за окончателното изграждане на вътрешния пазар и за доброто функциониране на принципа на реална равнопоставеност на всички участници;

З.   като има предвид, че разнообразието на правните модели и стопанските цели на финансовите образувания в сектора на банковите услуги на дребно (банки, спестовни и кооперативни банки и т.н.) е основен актив на икономиката на ЕС, който обогатява сектора, съответства на плуралистичната структура на пазара и спомага за засилването на конкуренцията на вътрешния пазар;

И.   като има предвид необходимостта да се балансира високото равнище на защита на потребителите с гладкото функциониране на вътрешния пазар;

Общи положения

1.  Подкрепя интегрирания подход на Комисията, обхващащ подкрепа на политиките в областта на вътрешния пазар с целесъобразни секторни проучвания; изразява обаче загриженост относно момента на провеждане на това секторно проучване и относно факта, че не е проверено по какъв начин условията на паричната политика се пренасят на пазара на дребно и приканва Комисията да продължи работата си, след като се проявят на практика резултатите от Директивата за капиталовата адекватност, Единната зона за плащания в евро (SEPA), Директивата за платежните услуги и Директивата за потребителските кредити;

2.  Изразява съжаление, че секторното проучване относно банкирането на дребно не отчита в достатъчна степен особеностите на строго регулирания банков сектор и значението на културата, навиците и езика при избора на финансови продукти от страна на потребителите и защитата, с която разполагат по отношение на финансови продукти; счита, че липсата на потребителска мобилност в рамките на Европейския съюз често е продиктувана от дългосрочната връзка на доверие, създадена между банката и потребителя; изразява загриженост, че оценката на Комисията за интеграцията на пазара се основава на твърде ограничен брой икономически показатели и поради това е възможно да не отразява достатъчно добре характеристиките на сектора за банкиране на дребно;

3.  Припомня, че политиката на конкуренция представлява мощен инструмент за доизграждането на вътрешния пазар, но стремежът към по-голяма конкуренция не следва да води нито до отслабване на управлението на риска в банковия сектор, нито да застрашава стабилността на този особено важен и стратегически сектор на световната икономика; подчертава, че пазарът и доверието на потребителите са от съществено значение за по-нататъшното развитие на финансовите услуги и че е необходимо насърчаване на информацията, предоставяна на потребителите относно финансовите услуги, с цел засилване на ролята на потребителите като участници на пазара;

4.  Изтъква, че твърде фрагментираната регулаторна рамка представлява пречка за развитието на презграничните доставки на банкови услуги; поради това подкрепя инициативата на Комисията да възобнови процеса на оценка на Директива 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги(7), което трябва да включва и преразглеждане на Директивите за електронната търговия(8) и електронните подписи(9), с цел да се създаде възможност тези директиви да постигнат заложените в тях цели;

5.  Счита, че дори прилагането на законодателство срещу изпирането на пари може да представлява пречка за мобилността на потребителите, например за откриването на презгранични разплащателни сметки, предвид различните изисквания за установяване и проверка на самоличността, които банките трябва да изпълнят; призовава Комисията да направи оценка на въздействието, което правилата, установени от законодателството срещу изпирането на пари, оказват върху мобилността на потребителите;

Мобилност на потребителите

6.  Отправя искане към Комисията да работи по улесняването на мобилността на потребителите и да наблюдава напредъка на държавите-членки в улесняването на потребителите с цел последните да имат възможност по-лесно да сменят банковия оператор, като по този начин да се засили здравословната конкуренция между банковите оператори; би искал да види във възможно най-голяма степен непрекъснатост на услугите дори при закриване на съществуваща разплащателна сметка или смяна на доставчика, както и да се избягва скъпо струващо дублиране на услуги;

7.  Настоятелно призовава опростяването на разпоредбите в областта на финансовите услуги и премахването на пречките за мобилност на потребителите да не доведат до занижаване на стандартите за защита на потребителите в държавите-членки;

8.  Препоръчва да бъдат разрешени само напълно оправдани такси (ако има такива) по закриване на сметките, с цел насърчаване на мобилността и конкуренцията; насърчава банковата индустрия да изработи най-добри практики за бързи и ефективни процедури по промяна на сметките, като се отчитат както времетраенето на процедурата, така и свързаните с нея разходи; счита, че промяната на съществуващи сметки не следва да води до загуби за потребителите; противопоставя се на всякакви ненужни договорни условия, които възпрепятстват мобилността на потребителите;

9.  Подчертава, че по отношение на обвързването на продукти, трябва да се прави ясно разграничение между комбинирането на продукти, изгодно както за потребителя, така и за банката, и обичайно за всички отрасли на икономиката, от една страна, и практики, които се превръщат в нелоялна конкуренция, от друга;

10.  Счита, че достъпа до основни финансови услуги, като откриването на банкова сметка, е право и призовава Комисията да открие пречките за упражняването на това право, както и в тази връзка най-добрите практики на операторите в сектора на финансовите услуги на дребно;

Информация и прозрачност

11.  Счита, че информацията за потребителите е от основно значение за гарантирането на конкуренция между банките; отправя искане за по-качествена, по-разбираема и реално достъпна за потребителите информация; счита, че към настоящия момент често получаването на такава информация отнема време и е обременително за потребителите;

12.  Признава, че съществува напрежение между предотвратяването на претоварването с информация и предоставянето на достатъчно информация на потребителите; отдава предпочитание на качеството пред количеството на информацията; призовава Комисията във връзка с това да прикани потребителските организации да определят каква информация те считат за съществена, за да могат потребителите да направят правилен избор;

13.  Изисква от Комисията да работи в посока гарантиране, че индустрията, в допълнение към съществуващите национални разпоредби, предоставя на потребителите, преди откриването на сметка, сбит обобщен документ с подробно описание на всички разходи, включително разходите по закриване на сметка, ако има такива, по съпоставим в рамките на Европейския съюз начин; призовава Комисията да предложи подходящо законодателство, в случай че индустрията не спази поетия ангажимент;

14.  Приветства проучването на Комисията относно регулаторната среда за инвестиционните продукти на дребно и изразява убеждението си, че това ще даде по-ясна картина на разходите, рисковете и условията и по този начин ще позволи полезни презгранични съпоставки;

15.  Препоръчва да бъде създаден единен стандарт на ЕС за предоставяне на информация на потребителите от страна на доставчиците относно техните основни продукти, свързаните с тях разходи и условия и който да позволява лесно и прозрачно сравнение, каквото не е възможно при свързаните продукти в момента; призовава за разкриване, при поискване, на верижната стойност на разходите на финансовите продукти на дребно с цел да се осигури конкуренция при равни условия; предлага на индустрията да работи върху възможността за създаване на механизъм за търсене за цялата Общност, позволяващ лесна и безплатна презгранична съпоставка;

Образоване на потребителите във връзка с банкирането на дребно

16.  Призовава да бъдат разработени програми за финансово образование, имащи за цел увеличаване на осведомеността на потребителите по отношение на възможностите за управление на техните парични средства;

17.  Подкрепя усилията на Комисията и сектора на финансовите услуги да повишат равнището на информираност на потребителите относно продуктите, включващи финансови услуги и да провеждат образователни програми в тази област във връзка с необходимостта потребителите да разбират и използват информацията, предоставяна от доставчиците на финансови услуги;

18.  Припомня значението на развитието на финансово образование като допълнение към адекватната защита на потребителите, особено в областта на банкирането на дребно (напр. по отношение на заеми, ипотеки, диверсифицирани и сигурни спестявания и инвестиции); призовава държавите-членки и банковия сектор да предприемат и координират мерки за повишаване на финансовата грамотност сред гражданите, включително сред децата, младежите, заетите лица и пенсионерите, с оглед образоването и оправомощаването на потребителите, за да им се даде възможност да търсят по-добри, по-евтини и по-подходящи продукти и услуги и да се насърчи конкуренцията, качеството и иновациите в рамките на банковата индустрия; припомня, че уверените инвеститори могат да предоставят допълнителна ликвидност на капиталовите пазари;

19.  Изисква от държавите-членки да обмислят създаването на институция на независими национални омбудсмани, отговарящи за финансовите услуги;

Регистри за кредити и посредници

20.  Подчертава значението на наличието на надеждни данни за кредит и измами, с които да разполагат банките и другите доставчици на кредити, достъпът до които да е възможен на справедлива и прозрачна основа; въпреки това настоятелно подчертава необходимостта от защита на личните данни на потребителите; изисква от Комисията да идентифицира пречките за споделяне на данни и да представи предложения за оперативната съвместимост на регистрите с данни при условията на зачитане на правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и на достъп до данните и коригирането им; счита, че в случай на презгранични запитвания за кредитни данни на потребители, те следва да бъдат информирани; приветства намерението на Комисията да създаде експертна група за кредитна история, която да сътрудничи на Комисията при изготвянето на мерки в тази посока;

21.  Призовава Комисията да засили работата си относно кредитните посредници (агенти или брокери) с цел да се гарантира защита на потребителите и да се избягват практики на непрозрачни продажби, които причиняват особена вреда на по-уязвимите групи потребители; приветства, в този контекст, поетия от Комисията ангажимент да публикува проучване, в което се анализира пазара на ЕС за кредитно посредничество, разглежда се неговата регулаторна рамка и се изследва дали дадени разпоредби са във вреда на потребителите;

22.  Изисква от Комисията да изясни и хармонизира задълженията и отговорностите на кредитните посредниците като следва принципа "еднаква дейност, еднакви рискове, еднакви правила", тъй като често възникват проблеми при продажбите и при управлението и прилагането на договори за финансови услуги; изтъква, че един недиференциран подход "една мярка за всички" би намалил разнообразието от продукти; обръща внимание на Комисията да има предвид разликата между информация, която трябва да бъде ясна, кратка, разбираема и безплатна, от една страна и индивидуалните консултантски услуги за потребителя, от друга;

Сътрудничество между банките

23.  Приветства по-нататъшното изследване на Комисията на сътрудничеството между банките, за да се направи оценка кога то може да доведе до икономически и потребителски ползи и дали може да доведе до ограничаване на конкуренцията; при все това подчертава, че сътрудничеството между банките, например кредитни институции, упражняващи дейност в децентрализирани мрежи, може да доведе до ползи за икономиката и потребителите и че по тази причина е необходим внимателен анализ и безпристрастен подход;

24.  Счита, че спестовните и кооперативните банки, както и други кредитни институции, допринасят съществено за финансирането на местната икономика и за развитието на вътрешния потенциал на регионите, както и за улесняване на достъпа за всички потребители до финансови услуги; подчертава, че плурализмът на банкови пазари и разнообразието от доставчици са предпоставки за конкуренцията на банковия пазар на ЕС, при условие че няма нарушаване на конкуренцията и че са гарантирани равни условия за всички участници на пазара, като се следва принципа "еднаква дейност, еднакви рискове, еднакви правила";

25.  Поддържа становището, че недискриминативното сътрудничество между независими кредитни институции, които се конкурират една с друга, е по-ефективно и гарантира по-голяма оперативна съвместимост и разнообразие от услуги за крайните потребители, може да помогне за функционирането на сектора и допринася за постигане на горепосочените цели;

Платежни системи

26.  Изразява увереност, че чрез SEPA и Директивата за платежните услуги следва да се предоставят решения за фрагментацията и липсата на конкуренция, установени от секторното проучване по отношение на платежните инфраструктури; припомня, че първата фаза от въвеждането на SEPA влезе в сила на 28 януари 2008 г. и изисква интегрирани платформи за клиринг и плащания, работещи съгласно едни и същи правила и технически стандарти; подчертава, че критериите за достъп до SEPA следва да са справедливи и открити и че управлението следва да вземе предвид всички заинтересовани лица в системата, а не само финансовите институции припомня също така, че съгласно Директивата за платежните услуги не следва да има други ограничения за достъпа до платежните системи, освен необходимите за предпазване от рискове и защита на финансовата и оперативната стабилност; изтъква, че съгласно принципа на неутралност на общностните политики, нито един метод на плащане не следва да се предпочита пред друг и разходите, свързани с използването на различни платежни системи следва да са прозрачни, така че потребителите да могат да избират техния метод на плащане при пълно познаване на фактите;

27.  Призовава Комисията да изследва дали въвеждането на Директивата за платежните услуги намалява броя на доставчиците на платежни услуги и да предприеме незабавни стъпки ако големи доставчици придобият монополна позиция, която би могла да намали конкуренцията;

28.  Отбелязва, че Комисията и други национални органи за защита на конкуренцията многократно са заявявали, че многостранните обменни такси (МОТ) не са забранени съгласно член 81 от Договора за ЕО; независимо от това отбелязва, че Комисията наскоро фокусира своето внимание върху съвместимостта на системата за МОТ с общностното законодателство в областта на конкуренцията ; препоръчва Комисията да предложи ясни насоки и указания за коригиране на несъвършенствата на пазара; припомня на Комисията значението на правната сигурност за участниците на пазара, както и за новите участници на пазара, за да развиват и обновяват техните услуги;

29.  Изразява увереност, че има сериозна необходимост от по-добро изясняване на методологията и правилата за управление на МОТ за картови плащания и за механизма за изчисление на междубанковите такси за ATM-устройства и некартови плащания; припомня, че схемата за директен дебит и схемата за прехвърляне на кредити, като тези в SEPA, подкрепят услугите, които се предлагат съвместно от двама доставчици на платежни услуги и се изискват съвместно от двама потребители, като създават икономически ползи благодарение на т. нар. мрежов ефект; предлага на Комисията да определи и предостави на всички заинтересовани лица критерии за определяне от операторите на пазара на методологията, по която да се изчисляват всички МОТ, които Комисията следва да отчете, с цел осигуряване на реални равни условия и прилагане на всички правила на конкуренцията;

30.  Припомня на Комисията, че е важно да се фокусира върху таксите и цените, но също толкова важно е да се постигне по-голяма прозрачност на индустрията при предоставяне на информация на потребителите относно характеристиките на платежните продукти и услуги и относно техните права и задължения като ползватели, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара;

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Европейската централна банка и на Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS).

(1) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
(3) ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0011.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0338.
(6) ОВ C 303E, 13.12.2006 г., стр. 110.
(7) ОВ L 271, 9.10.2002, стр.16.
(8) Директива 2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти за услугите на информационното общество, по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(9) Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

Правна информация - Политика за поверителност