Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0192A(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0230/2008

Внесени текстове :

A6-0230/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2008 - 7.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0280

Приети текстове
PDF 400kWORD 95k
Вторник, 17 юни 2008 г. - Страсбург
Защита на еврото срещу фалшифициране *
P6_TA(2008)0280A6-0230/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еурото срещу фалшифициране (COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид член 123, параграф 4 от Договора за ЕО, и по-специално трето изречение от него, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0431/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0230/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2
(2)  Важно е да се гарантира, че еуро банкнотите и монетите в обращение са автентични. Понастоящем съществуват процедури, които позволяват на кредитните институции и други сходни институции да проверят автентичността на еуро банкнотите и монетите, които получават, преди да ги пуснат обратно в обращение. С цел да могат да изпълнят задължението си за проверка на автентичността и за прилагане на тези процедури, институциите се нуждаят от време за привеждане в съответствие на вътрешните си правила.
(2)  Важно е да се гарантира, че евро банкнотите и монетите в обращение са автентични. Понастоящем съществуват процедури, които позволяват на кредитните институции и други сходни институции да проверят автентичността и годността за пускане в обращение на евро банкнотите и монетите, които получават, преди да ги пуснат обратно в обращение. С цел да могат да изпълнят задължението си за проверка на автентичността и годността за пускане в обращение и за прилагане на тези процедури, институциите се нуждаят от време за привеждане в съответствие на вътрешните си правила.
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)
(2а) Малките и средни търговци не разполагат с достатъчно средства за извършване на проверки в съответствие с процедурите, установени от Европейската централна банка и от Комисията. Те следва да са задължени да действат добросъвестно и да изтеглят от обращение всички евро банкноти и монети, получени от тях, за които знаят или имат достатъчно основание да вярвят, че са фалшиви.
Изменение 3
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 б (ново)
(2б) С оглед да се гарантира, че кредитните и други сходни институции могат да изпълняват задължението да проверяват евро банкнотите и монетите за автентичност и годност за пускане в обращение, следва да бъдат създадени технически процедури и стандарти за такава проверка. Член 106, параграф 1 от Договора за ЕО оправомощава Европейската Централна Банка да определя такива стандарти за евро банкнотите. По отношение на евро монетите съответните правомощия са предоставени на Комисията по силата на член 211 от Договора за ЕО.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3
(3)  Правилно настройване на оборудването е необходимо условие за извършването на проверки за автентичност на еуро банкноти и монети. За да бъде извършена необходимата настройка на оборудването, използвано за проверка на автентичността, е от особена важност наличието в достатъчен брой на фалшифицирани банкноти и монети на местата, където се провеждат тестовете. Ето защо е от особено значение да се разреши транспорта на фалшификати между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз.
(3)  Правилно настройване на оборудването е необходимо условие за извършването на проверки за автентичност на евро банкноти и монети. За да бъде извършена необходимата настройка на оборудването, използвано за проверка на автентичността, е от особена важност наличието в достатъчен брой на фалшифицирани банкноти и монети на местата, където се провеждат тестовете. Ето защо е необходимо да се разреши предаването и транспортът на фалшификати между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз.
Изменение 5
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)
(3а) Необходимо е да се гарантира автентичността на евро банкнотите и монети на цялата територия на Европейския съюз, включително и в тези държави-членки, които не са част от еврозоната, и в тези, в които еврото е валута за транзакции.
Изменение 6
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 2 – буква г а (нова)
-1)  В член 2 се създава следната буква:
"га) "други институции" означава всички икономически институции или субекти, които извършват сортиране и публично разпространение на евро банкноти и монети, директно или чрез банкомати; това определение включва обменните бюра, големите търговски центрове и казината;"
Изменение 7
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 2 – буква г б) (нова)
-  1а) В член 2 се създава следната буква:
"гб) "малък и среден търговец" означава търговец на дребно, извършващ търговска дейност в помещения с малка или средна площ, като дейността му е насочена към крайния потребител и не участва в сортиране и публично разпространение на евро банкноти и монети извън обичайните операции, състоящи се във връщане на остатъка от дадените при плащане пари;"
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 –точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 4 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
б) в края на параграф 2 се прибавя следното изречение:
б) в параграф 2 се добавя следната алинея:
"С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на еуро банкнотите в обращение, се разрешава транспортирането на фалшифицирани банкноти между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз."
"С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на евро банкнотите в обращение, и когато иззетото количество го позволява, на компетентните национални органи се предават достатъчен брой фалшиви евро банкноти (дори когато те представляват доказателство в наказателен процес )и се разрешава тяхното транспортиране между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз."
Изменение 10
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 –точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
б) в края на параграф 2 се прибавя следното изречение:
б) в параграф 2 се добавя следната алинея:
"С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на монетите в обращение, се разрешава транспортирането на фалшифицирани монети между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз."
"С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на монетите в обращение, и когато иззетото количество го позволява, на компетентните национални органи се предават достатъчен брой фалшиви монети (дори когато те представляват доказателство в наказателен процес) и се разрешава тяхното транспортиране между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз."
Изменение 11
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 6 – параграф 1
"1. Кредитните институции и всяка друга институция, която извършва сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност, включително дружества, чиято дейност се състои в обмяна на банкноти и монети от различни валути, се задължават да гарантират, че автентичността на еуро банкнотите и монетите, които получават и имат намерение да пуснат обратно в обращение, е проверена и фалшификатите са запознати. Тази проверка се извършва в съответствие с процедурите, които Европейската централна банка и Комисията ще определят съответно за еуро банкноти и монети.
"1. Кредитните институции, дружествата за транспортиране на пари в брой и всички други икономически субекти, които извършват сортиране и публично разпространение на банкноти и монети , включително дружества, чиято професионална дейност се състои в обмяна на банкноти и монети от различни валути, например обменни бюра и икономически субекти, които като допълнителна дейност извършват сортиране и публично разпространение на банкноти чрез банкомати, се задължават да гарантират, че автентичността и годността за пускане в обращение на евро банкнотите и монетите, които получават и имат намерение да пуснат обратно в обращение, е проверена и фалшификатите са разпознати. Дружествата за транспортиране на пари в брой се задължават да извършват проверки за автентичност на евро банкноти и монети единствено в случаите, които имат пряк достъп до евро банкнотите и монетите, които са им поверени. Тази проверка на автентичността и годността за пускане в обращение се извършва в съответствие с процедурите, които Европейската централна банка и Комисията ще установят съответно за евро банкноти и монети според съответните правомощия на тези институции и като се вземат предвид особените белези на евро банкнотите и монетите.
В тези държави-членки, различни от участващите държави-членки, изброени в Регламент (ЕО) № 974/98, се предвижда специфична процедура по контрол за извършването на проверки за автентичност на евро банкноти и монети, използвани от институциите, посочени в първа алинея.
Институциите, посочени в първа алинея, се задължават да извадят от обращение всички еуро банкноти и монети, получени от тях, за които знаят или имат достатъчно основание да мислят, че са фалшиви. Те ги предават незабавно на компетентните национални органи."
Кредитните институции и другите икономически субекти, посочени в първа алинея, както и дребните и средни търговци се задължават да извадят от обращение всички евро банкноти и монети, получени от тях, за които знаят или имат достатъчно основание да мислят, че са фалшиви. Те ги предават незабавно на компетентните национални органи."
Изменение 12
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 –точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 6 – алинея 3
"Чрез дерогация от параграф 3, алинея първа, законите, наредбите и административните разпоредби за прилагането на параграф 1, алинея първа от този член се приемат най-късно до 31 декември 2009 г. Те незабавно информират Комисията и Европейската централна банка за това."
Чрез дерогация от параграф 3, алинея първа, законите, наредбите и административните разпоредби за прилагането на параграф 1, алинея първа от този член се приемат най-късно до 31 декември 2011 г. Те незабавно информират Комисията и Европейската централна банка за това.
Изменение 13
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 а (нов)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 7 – параграф 2 – тире 3 а (ново)
3а) В член 7, параграф 2 се добавя следното тире:
"- при създаването и насърчаването на дейности за обучение и информиране, като информационни брошури и семинари за обучение, предназначени за граждани и потребители относно рисковете от фалшифициране, основните мерки за защита върху евро банкнотите и монетите и компетентните органи, към които следва се обръщат гражданите при съмнение за притежание на фалшиви банкноти и/или монети. Също така финансовите институции и всяка друга институция, която извършва сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност, включително учреждения, чиято дейност се състои в обмяна на банкноти и монети от различни валути (като обменните бюра), предоставят на разположение на потребителите, на видни места, информационни брошури (осигурени от компетентните национални органи, Европейската комисия и Европейската централна банка), в които са посочени гореспоменатите рискове, мерки и органи."
Правна информация - Политика за поверителност