Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0192A(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0230/2008

Pateikti tekstai :

A6-0230/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/06/2008 - 7.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0280

Priimti tekstai
PDF 388kWORD 93k
Antradienis, 2008 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Euro apsauga nuo padirbinėjimo *
P6_TA(2008)0280A6-0230/2008

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 123 straipsnio 4 dalį, ypač į jos trečiąjį sakinį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0431/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Ekonominės ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0230/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Svarbu užtikrinti apyvartoje esančių euro banknotų ir monetų autentiškumą. Jau esama procedūrų, kurias naudodamos kredito ir kitos atitinkamos įstaigos gali patikrinti gautų euro banknotų ir monetų autentiškumą prieš juos grąžindamos į apyvartą. Šioms įstaigoms reikia laiko vidaus veiklai pritaikyti, kad jos galėtų laikytis prievolės tikrinti autentiškumą ir įgyvendinti šias procedūras.
(2)  Svarbu užtikrinti apyvartoje esančių euro banknotų ir monetų autentiškumą. Jau esama procedūrų, kurias naudodamos kredito ir kitos atitinkamos įstaigos gali patikrinti gautų euro banknotų ir monetų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai prieš juos grąžindamos į apyvartą. Šioms įstaigoms reikia laiko vidaus veiklai pritaikyti, kad jos galėtų laikytis prievolės tikrinti autentiškumą ir tinkamumą apyvartai ir įgyvendinti šias procedūras.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Smulkūs ir vidutinio dydžio prekybininkai neturi pakankamų išteklių, kad galėtų atlikti patikrinimus, atsižvelgiant į Europos centrinio banko ir Komisijos nustatytą tvarką. Iš jų turėtų būti reikalaujama deramų pastangų pašalinant iš apyvartos gautus euro banknotus ir monetas, kurie, jų turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu, yra padirbti.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  Siekiant užtikrinti, kad kredito įstaigos ir kitos atitinkamos įstaigos galėtų laikytis prievolės tikrinti eurų banknotų ir monetų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai, reikėtų numatyti šio tikrinimo tvarką ir standartus. Pagal EB sutarties 106 straipsnio 1 dalį kompetencija nustatyti šiuos euro banknotų standartus priskiriama Europos centriniam bankui. Pagal EB sutarties 211 straipsnį Komisijai buvo suteikta kompetencija šiuos standartus nustatyti euro monetoms.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Atliekant euro banknotų ir monetų autentiškumo tikrinimą, pirmiausia reikia atitinkamai sureguliuoti tam naudojamą įrangą. Siekiant sureguliuoti autentiškumo tikrinimo įrangą, bandymų atlikimo vietose būtina turėti pakankamai padirbtų banknotų ir monetų. Todėl svarbu leisti gabenti padirbtus pinigus tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų.
(3)  Atliekant euro banknotų ir monetų autentiškumo tikrinimą, pirmiausia reikia atitinkamai sureguliuoti tam naudojamą įrangą. Siekiant sureguliuoti autentiškumo tikrinimo įrangą, bandymų atlikimo vietose būtina turėti pakankamai padirbtų banknotų ir monetų. Todėl būtina leisti pristatyti ir gabenti padirbtus pinigus tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Visoje Europos Sąjungoje turi būti užtikrintas eurų autentiškumas, įskaitant tas valstybes nares, kurios nepriklauso euro zonai, ir tas, kuriose eurai naudojami kaip sandorių valiuta.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
2 straipsnio d a punktas (naujas)
-1.   2 straipsnyje pridedamas šis punktas:
"da) "kitos įstaigos" reiškia ekonomines institucijas ar atstovus, kurie tiesiogiai ar naudodami pinigų rūšiavimo mašinas verčiasi euro banknotų ir monetų tvarkymu ir platinimu visuomenei. Šis apibrėžimas apima valiutos keityklas, didelius prekybos centrus ir kazino."
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
2 straipsnio d b punktas (naujas)
-  1a. 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
"de) "smulkus ir vidutinio dydžio prekybininkas" reiškia mažmenininką, veikiantį mažose ar vidutinio dydžio patalpose ir teikiantį paslaugas galutiniam vartotojui, kuris nesiverčia euro banknotų ir monetų tvarkymu ir platinimu visuomenei, išskyrus įprastą smulkių pinigų tvarkymą;"
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
b)  2 dalies pabaigoje pridedamas šis sakinys:
b)  2 dalyje pridedama ši pastraipa:
"Siekiant palengvinti apyvartoje esančių euro banknotų autentiškumo kontrolę, padirbtus banknotus leidžiama gabenti tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų."
"Siekiant palengvinti apyvartoje esančių euro banknotų autentiškumo kontrolę, kai tai įmanoma, atsižvelgiant į konfiskuotų banknotų kiekį, pakankamas padirbtų euro banknotų (net jei jie yra įrodymai baudžiamojoje byloje) kiekis perduodamas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir leidžiama juos gabenti tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų."
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
b)  2 dalies pabaigoje pridedamas šis sakinys:
b)  2 dalyje pridedama ši pastraipa:
"Siekiant palengvinti apyvartoje esančių euro banknotų autentiškumo kontrolę, padirbtus banknotus leidžiama gabenti tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų."
"Siekiant palengvinti apyvartoje esančių euro monetų autentiškumo kontrolę, kai tai įmanoma, atsižvelgiant į konfiskuotų monetų kiekį, pakankamas padirbtų euro monetų (net jei jos yra įrodymai baudžiamojoje byloje) kiekis perduodamas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir leidžiama jas gabenti tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų."
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 1 dalis
"1. Kredito įstaigos ir visos kitos įstaigos, kurių profesinė veikla yra banknotų ir monetų tvarkymas ir platinimas visuomenei, įskaitant tas, kurių veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos, įpareigojamos atlikti gautų ir į apyvartą ketinamų grąžinti euro banknotų bei monetų autentiškumo tikrinimą ir nustatyti padirbtus pinigus. Šis tikrinimas atliekamas laikantis Europos centrinio banko ir Komisijos nustatomų atitinkamai euro banknotams ir monetoms taikomų procedūrų.
"1. Kredito įstaigos, pinigų vežėjai ir visi kiti ūkio subjektai, kurių profesinė veikla yra banknotų ir monetų tvarkymas ir platinimas visuomenei, įskaitant tas, kurių profesinę veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos ir ūkio subjektai, vykdantys pagalbinę veiklą bankomatais tvarkant ir platinant banknotus visuomenei, privalo atlikti gautų ir į apyvartą ketinamų grąžinti euro banknotų bei monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimą ir nustatyti padirbtus pinigus. Pinigų vežėjai privalo tikrinti euro banknotų ir monetų autentiškumą tik tada, kai jie gali tiesiogiai prieiti prie jiems patikėtų euro banknotų ir monetų. Šis autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimas atliekamas laikantis Europos centrinio banko ir Komisijos nustatytos atitinkamai euro banknotams ir monetoms taikomos tvarkos pagal šių atitinkamą institucijų kompetenciją ir atsižvelgiant į euro banknotų ir monetų ypatybes."
Siekiant patikrinti pirmoje pastraipoje minimų įstaigų naudojamų euro banknotų ir monetų autentiškumą, valstybėse narėse, kurios nėra dalyvaujančios valstybės narės, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 974/98, nustatoma speciali kontrolės procedūra.
Pirmoje pastraipoje minimos įstaigos privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu yra padirbti."
Pirmoje pastraipoje minimos kredito įstaigos ir kiti ūkio subjektai bei smulkūs ir vidutinio dydžio prekybininkai privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu yra padirbti."
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 3 dalis
"Nukrypstant nuo 3 dalies pirmos pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmai pastraipai įgyvendinti reikalingi įstatymai ir kiti teisės aktai priimami ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės apie juos nedelsdamos praneša Komisijai ir Europos centriniam bankui."
"Nukrypstant nuo 3 dalies pirmos pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmai pastraipai taikyti reikalingi įstatymai ir kiti teisės aktai priimami ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės apie juos nedelsdamos praneša Komisijai ir Europos centriniam bankui."
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
7 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)
3a.  7 straipsnio 2 dalyje pridedama ši įtrauka:
"– kurdami ir skatindami veiklą, skirtą piliečiams ir vartotojams mokyti ir informuoti, pvz., informacinės brošiūros, mokymo seminarai apie pinigų padirbinėjimo pavojus, pagrindines euro banknotų ir monetų apsaugos priemones ir apie kompetentingas institucijas, į kurias reikėtų kreiptis įtarus, kad turima suklastotų banknotų ir (arba) monetų. Be to, finansinės institucijos ir visos kitos įstaigos, kurių profesinė veikla susijusi su banknotų ir monetų tvarkymu ir jų platinimu visuomenei, įskaitant tas, kurių veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ar monetų keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos, pateikia vartotojams susipažinti ir naudoti informacines brošiūras (jos gaunamos iš kompetentingų nacionalinių institucijų, Komisijos ir Europos centrinio banko) apie minėtus pavojus, priemones ir institucijas."
Teisinė informacija - Privatumo politika