Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0192A(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0230/2008

Ingivna texter :

A6-0230/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2008 - 7.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0280

Antagna texter
PDF 311kWORD 125k
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg
Skydd av euron mot förfalskning *
P6_TA(2008)0280A6-0230/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

–   med beaktande av artikel 123.4 i EG-fördraget, särskilt den tredje meningen i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0431/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0230/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2
(2)  Det är viktigt att se till att eurosedlar och mynt som är i omlopp inte är falska. Det finns nu metoder som kreditinstituten och andra inrättningar kan använda för att kontrollera äktheten eurosedlar och mynt som de tagit emot innan de åter sätts i omlopp. Instituten behöver tid för att ställa om sina interna rutiner för att kunna uppfylla skyldigheten att kontrollera äktheten och genomföra förfarandena.
(2)  Det är viktigt att se till att eurosedlar och mynt som är i omlopp inte är falska. Det finns nu metoder som kreditinstituten och andra inrättningar kan använda för att kontrollera äktheten och omloppsdugligheten för eurosedlar och mynt som de tagit emot innan de åter sätts i omlopp. Instituten behöver tid för att ställa om sina interna rutiner för att kunna uppfylla skyldigheten att kontrollera äktheten och omloppsdugligheten och genomföra förfarandena.
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Den småskaliga och medelstora handeln har inte tillräckliga resurser för att kunna utföra kontroller i enlighet med de förfaranden som Europeiska centralbanken och kommissionen fastställt. Dessa handlares skyldighet bör vara att iaktta tillbörlig vaksamhet och ta ur omlopp alla eurosedlar och euromynt som de mottagit och som de vet eller har tillräckliga skäl att tro är falska.
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2b (nytt)
(2b)  För att kreditinstitut och andra relevanta inrättningar ska har möjlighet att efterleva skyldigheten att kontrollera äktheten och omloppsdugligheten för eurosedlar och mynt bör tekniska förfaranden och standarder för sådana kontroller fastställas. I artikel 106.1 i EG-fördraget ges Europeiska centralbanken behörighet att fastställa sådana standarder för eurosedlar. När det gäller euromynt har kommissionen fått motsvarande behörighet enligt artikel 211 i EG-fördraget.
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
(3)  En förutsättning för att kunna kontrollera äktheten på eurosedlar och mynt är lämplig justering av utrustningen. För att kunna justera den utrustning som används för att kontrollera äktheten måste de instanser som kontrollerar äktheten ha tillgång till en tillräckligt stor mängd falska sedlar och mynt. Därför bör penningförfalskningar få överföras mellan nationella behöriga myndigheter samt EU:s behöriga institutioner och organ.
(3)  En förutsättning för att kunna kontrollera äktheten på eurosedlar och mynt är lämplig justering av utrustningen. För att kunna justera den utrustning som används för att kontrollera äktheten måste de instanser som kontrollerar äktheten ha tillgång till en tillräckligt stor mängd falska sedlar och mynt. Därför måste penningförfalskningar få överlämnas och överföras mellan nationella behöriga myndigheter samt EU:s behöriga institutioner och organ.
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Att eurosedlar och euromynt är äkta måste kunna garanteras i hela Europeiska unionen, även i de medlemsstater som inte tillhör euroområdet men där euron är i omlopp som transaktionsvaluta.
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 2 – led da (nytt)
-1.  I artikel 2 ska följande led införas:
"da) andra inrättningar: alla ekonomiska inrättningar eller aktörer som medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av eurosedlar och euromynt, direkt eller via automater för kontantuttag; växlingskontor, stora affärscenter och kasinon ingår i denna definition."
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 2 – led db (nytt)
-1a.  I artikel 2 ska följande led införas:
"db) småskalig och medelstor handel: detaljhandel som bedrivs på liten eller medelstor yta och som riktas direkt till slutkonsumenten och inte medverkar vid hantering och distribution till allmänheten av eurosedlar och euromynt utom då växelpengar rutinmässigt ges tillbaka."
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
b)  Följande mening ska läggas till i slutet av artikel 4.2:
b)  Följande stycke ska läggas till i artikel 4.2:
"För att underlätta äkthetskontrollen av eurosedlar i omlopp ska det vara tillåtet att överföra falska sedlar mellan de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ."
"För att underlätta äkthetskontrollen av eurosedlar i omlopp ska, när den omhändertagna mängden så tillåter, ett tillräckligt antal förfalskade eurosedlar överlämnas till behöriga nationella organ (även om sedlarna utgör bevismaterial i ett brottmål), och det ska därför vara tillåtet att överföra dessa falska sedlar mellan de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ."
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
b)  Följande mening ska läggas till i slutet av artikel 5.2:
b)  Följande stycke ska läggas till i artikel 5.2:
"För att underlätta äkthetskontrollen av euromynt i omlopp ska det vara tillåtet att överföra falska mynt mellan de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ."
"För att underlätta äkthetskontrollen av euromynt i omlopp ska, när den omhändertagna mängden så tillåter, ett tillräckligt antal förfalskade euromynt överlämnas till behöriga nationella organ (även om mynten utgör bevismaterial i ett brottmål), och det ska därför vara tillåtet att överföra dessa falska mynt mellan de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ."
Ändring 11
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – punkt 1
"1. Kreditinstituten samt alla andra inrättningar som yrkesmässigt medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt, inklusive de inrättningar som ägnar sig åt att växla sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. växlingskontor, ska ha skyldighet att se till att äktheten av alla eurosedlar och euromynt som de mottagit kontrolleras innan de åter sätts i omlopp så att förfalskningar spåras. Kontrollerna ska utföras enligt förfaranden som ska fastställas av Europeiska centralbanken respektive kommittén för eurosedlar och mynt.
"1. Kreditinstituten, penningtransportörerna samt alla andra ekonomiska aktörer som medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt, inklusive de inrättningar som yrkesmässigt ägnar sig åt att växla sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. växlingskontor och ekonomiska aktörer vilka som bisyssla medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt med hjälp av uttagsautomater, ska ha skyldighet att se till att äktheten och omloppsdugligheten för alla eurosedlar och euromynt som de mottagit kontrolleras innan de åter sätts i omlopp så att förfalskningar spåras. Penningtransportörerna ska bara vara skyldiga att kontrollera äktheten på eurosedlarna och euromynten i de fall då transportörerna har direkt tillgång till de eurosedlar och euromynt som anförtros dem. Kontrollerna av äkthet och omloppsduglighet ska utföras enligt förfaranden som ska fastställas av Europeiska centralbanken respektive kommittén för eurosedlar och mynt i enlighet med dessa inrättningars respektive behörighet och med beaktande av eurosedlarnas och euromyntens särskilda egenskaper.
I andra medlemsstater än de deltagande medlemsstater som räknas upp i förordning (EG) nr 974/98 ska det finnas ett särskilt förfarande för att kontrollera äktheten hos eurosedlar och euromynt som används av de inrättningar som avses ovan i första stycket.
De instanser som avses i första stycket ska ha skyldighet att ta alla eurosedlar och euromynt ur omlopp som de mottagit och som de vet eller har tillräckliga skäl att tro är falska. De ska utan dröjsmål överlämna dem till de behöriga nationella myndigheterna."
De kreditinstitut och andra ekonomiska aktörer som avses i första stycket och den småskaliga och medelstora handeln ska ha skyldighet att ta alla eurosedlar och euromynt ur omlopp som de mottagit och som de vet eller har tillräckliga skäl att tro är falska. De ska utan dröjsmål överlämna dem till de behöriga nationella myndigheterna."
Ändring 12
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – stycke 3
b)  Följande stycke ska läggas till i slutet av artikel 6.3: "Med avvikelse från artikel 6.3 första stycket ska medlemsstaterna senast den 31 december 2009 anta de lagar och andra författningar som krävs för att tillämpa artikel 6.1 första stycket. Bestämmelserna skall genast överlämnas till kommissionen och Europeiska centralbanken."
b)  Följande stycke ska läggas till i slutet av artikel 6.3: "Med avvikelse från artikel 6.3 första stycket ska medlemsstaterna senast den 31 december 2011 anta de lagar och andra författningar som krävs för att tillämpa artikel 6.1 första stycket. Bestämmelserna ska genast överlämnas till kommissionen och Europeiska centralbanken."
Ändring 13
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 7 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)
3a. Följande strecksats ska läggas till i artikel 7.2:
"– inrättande och främjande av utbildnings- och informationsverksamhet, såsom informationsbroschyrer och utbildningsseminarier, för medborgarna och konsumenterna om de risker som penningförfalskning utgör, de grundläggande säkerhetsåtgärderna i samband med eurosedlar och euromynt och de behöriga myndigheter som ska kontaktas av dem som mottagit sedlar och/eller mynt som misstänks vara falska. Dessutom ska finansinstituten och alla andra inrättningar som yrkesmässigt medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt, inklusive sådana som växlar sedlar eller mynt av olika valutor, t.ex. växlingskontor, utplacera och för konsumenterna tillgängliggöra informationsbroschyrer (från de behöriga nationella myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken) om de ovannämnda riskerna, åtgärderna och myndigheterna."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy