Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0173/2008

Ingediende teksten :

A6-0173/2008

Debatten :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Stemmingen :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0286

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 47k
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0797),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 137, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0469/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0173/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   wijst op de hierbij gevoegde verklaring van de Commissie;

3.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 juni 2008 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit 1098/2008/EG.)


Verklaring van de Commissie

De Commissie hecht groot belang aan het faciliteren en ondersteunen van een brede deelname op alle niveaus aan de activiteiten voor het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010, om er op een praktische manier voor te zorgen dat het Europees Jaar een positief en duurzaam effect heeft.

Zoals in het besluit betreffende het Europees Jaar is vastgelegd, zal de Commissie gemeenschappelijke richtsnoeren vastleggen in het strategisch kaderdocument, waarin de belangrijkste prioriteiten voor de uitvoering van de activiteiten voor het Europees Jaar zullen worden aangegeven, waaronder minimumnormen wat betreft deelname aan nationale organen en acties (zie bijlage, deel II, punt 2, van het Besluit).

Het strategische kaderdocument is gericht tot de nationale uitvoeringsorganen die de nationale programma's voor het Europees Jaar vaststellen en de individuele acties selecteren waarvoor communautaire financiering zal worden aangevraagd, alsmede tot de andere betrokken actoren.

In dat verband zal de Commissie erop aandringen dat alle ngo's, ook de kleine en middelgrote organisaties, aan de activiteiten kunnen deelnemen. Om de activiteiten zo breed mogelijk toegankelijk te maken, kunnen de nationale uitvoeringsorganen ervoor kiezen geen medefinanciering aan te vragen maar bepaalde acties volledig te financieren.

Juridische mededeling - Privacybeleid