Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0173/2008

Teksty złożone :

A6-0173/2008

Debaty :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Głosowanie :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0286

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 71k
Wtorek, 17 czerwca 2008 r. - Strasburg
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0797),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0469/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0173/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji.

3.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr1098/2008/WE.)


Oświadczenie Komisji

Komisja przywiązuje ogromną wagę do ułatwiania i wspierania szerokiego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) na wszystkich poziomach; w ten sposób Komisja pragnie zagwarantować, że przyniesie on pozytywne i trwałe skutki.

Zgodnie z decyzją w sprawie Europejskiego Roku Komisja zawrze wspólne wytyczne w strategicznym dokumencie ramowym, który ustanowi kluczowe priorytety realizacji działań Europejskiego Roku, włącznie z minimalnymi standardami dotyczącymi udziału organów i działań krajowych (zob. punkt 2 części II załącznika do decyzji).

Strategiczny dokument ramowy skierowany jest do krajowych organów wykonawczych odpowiedzialnych za określenie krajowych programów Europejskiego Roku, a także za wybór poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych, oraz do innych zainteresowanych stron.

W tym kontekście Komisja podkreśli znaczenie ułatwiania dostępu do wydarzeń wszystkim organizacjom pozarządowym, w tym małym i średnim. Aby umożliwić jak najszerszy dostęp krajowe organy wykonawcze mogą zrezygnować z ubiegania się o współfinansowanie i zdecydować się na pełne finansowanie niektórych działań.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności