Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0173/2008

Predkladané texty :

A6-0173/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0286

Prijaté texty
PDF 283kWORD 49k
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0797),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0469/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0173/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. júna 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č 1098/2008/ES.)


Vyhlásenie Komisie

Komisia prisudzuje mimoriadny význam podpore širokej účasti na činnostiach spojených s Európskym rokom 2010 boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a to na všetkých úrovniach, ako praktickému prostriedku na zabezpečenie toho, aby bol jeho vplyv pozitívny a trvácny.

Komisia v súlade s rozhodnutím o európskom roku vypracuje spoločné usmernenia, ktoré bude obsahovať strategický rámcový dokument a v ktorých sa stanovia hlavné priority v súvislosti s vykonávaním činností európskeho roka, ako aj minimálne normy týkajúce sa účasti vo vnútroštátnych orgánoch a na akciách (pozri prílohu časť II bod 2 rozhodnutia).

Strategický rámcový dokument je adresovaný vnútroštátnym vykonávacím orgánom, ktorých úlohou je určiť národné programy pre európsky rok a vybrať jednotlivé akcie, ktoré by mohli byť financované z prostriedkov Spoločenstva, ako aj iným dotknutým subjektom.

Komisia bude v tejto súvislosti zdôrazňovať dôležitosť podpory prístupu pre všetky mimovládne organizácie vrátane malých a stredných organizácií. Vnútroštátne vykonávacie orgány môžu rozhodnúť, že nepožiadajú o spolufinancovanie, ale že niektoré akcie budú financovať v plnej miere, aby sa zabezpečil čo najširší prístup.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia