Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0173/2008

Ingivna texter :

A6-0173/2008

Debatter :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Omröstningar :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0286

Antagna texter
PDF 270kWORD 82k
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg
Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0797),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 137.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till parlamentet (C6-0469/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0173/2008), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på kommissionens bifogade uttalande.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 juni 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 1098/2008/EG.)


Uttalande från kommissionen

Kommissionen fäster största vikt vid att underlätta och stödja ett brett deltagande på alla nivåer i verksamhet med anknytning till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010), något som på ett påtagligt sätt säkerställer att det får en positiv och varaktig inverkan.

Kommissionen kommer att i enlighet med beslutet om det europeiska året att utarbeta gemensamma riktlinjer i ett strategiskt ramdokument där viktiga prioriteringar för genomförandet av verksamhet i samband med det europeiska året kommer att fastställas, bl.a. minimistandarder för deltagande i nationella organ och insatser (se del II punkt 2 i bilagan till beslutet).

Ramdokumentet riktar sig till de nationella genomförandeorgan som ansvarar för att fastställa de nationella programmen för det europeiska året och för att välja ut de insatser som ska föreslås för gemenskapsfinansiering, samt till andra berörda aktörer.

Kommissionen kommer i detta sammanhang att betona vikten av att underlätta tillträdet för alla icke-statliga organisationer, inklusive små och medelstora organisationer. För att säkerställa bredast möjlig tillträde kan de nationella genomförandeorganen besluta att inte begära någon samfinansiering utan att i stället finansiera viss verksamhet fullt ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy