Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0198(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0228/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0228/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 6.2
CRE 18/06/2008 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0295

Elfogadott szövegek
PDF 487kWORD 200k
2008. június 18., Szerda - Strasbourg
A hálózathoz való hozzáférés feltételei a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméhez ***I
P6_TA(2008)0295A6-0228/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. június 18-i jogalkotási állásfoglalása a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0531),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0320/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0228/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. június 18-án került elfogadásra a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0198

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  A villamos energia 1999 óta fokozatosan kialakítás alatt álló belső piaca tényleges választási lehetőségeket kíván biztosítani valamennyi közösségi fogyasztónak, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság fokozására, versenyképes árak kialakulására, a szolgáltatások színvonalának javítására, valamint az ellátás biztonságának és fenntarthatóságának fokozására törekszik.

(2)  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) és a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) jelentős mértékben hozzájárult a villamos energia ║ belső piacának létrehozásához.

(3)  A villamosenergia-eladási jog mindazonáltal jelenleg a Közösségen belül egyetlen tagállamban sem biztosítható egyetlen vállalat részére sem egyenlő feltételekkel, megkülönböztetésmentes módon és hátrányos feltételektől mentesen. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen eredményes hatósági felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát , és továbbra is léteznek elszigetelt piacok

(4)  A Bizottság 2007. január 10-i "Európai energiapolitika" című ║ közleménye kiemelte a villamos energia belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a villamosenergia-ágazatban a Közösségen belül valamennyi vállalkozás számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. A Bizottság azonos keltű, a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről ║ szóló és az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról folytatott vizsgálatával kapcsolatos bizottsági közlemény kimutatta, hogy a jelenleg hatályos szabályok és intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő keretet, és fizikai összeköttetések létrehozását sem írják elő a jól működő, hatékony és nyílt belső piac célkitűzésének eléréséhez.

(5)  Az 1228/2003/EK rendeletet a villamos energia belső piacára irányadó keretszabályozás továbbfejlesztése érdekében, ezekkel a közleményekkel összhangban ki kell igazítani.

(6)  Szükség van különösen fizikai összeköttetésekre, és az átviteli rendszerüzemeltetők közötti együttműködés és koordináció megerősítésére abból a célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá váljanak a határkeresztező átviteli hálózatokhoz való tényleges és átlátható hozzáférés biztosításának és fenntartásának műszaki és kereskedelmi előírásai, a környezet szempontjainak megfelelő figyelembevétele mellett biztosítva legyen a közösségi átviteli rendszer összehangolt és kellőképpen előretekintő tervezése és folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az energiahatékonyság, és – különösen a megújuló energiaforrások részarányának növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák terjedése érdekében – ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. Kívánatos, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó műszaki és piaci előírások alapján működtessék hálózatukat.

(7)  A villamosenergia-átviteli hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása érdekében, valamint abból a célból, hogy a Közösségen belül lehetővé váljon a villamos energia határokat keresztező kereskedelme és kiskereskedelmi értékesítése, az átviteli rendszerüzemeltetőket európai hálózatba kell szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat feladatait a közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végezze; a közösségi versenyjogi szabályokat az európai átviteli rendszerüzemeltetők által létrehozott hálózat határozataira is alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a hálózat feladatait jól meghatározott keretek között végezze, és munkamódszerei kielégítsék a hatékony működés, a reprezentativitás és az átláthatóság követelményét. Minthogy regionális szinten hatékonyabban lehet eredményeket elérni, kívánatos, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők a közösségi szintű együttműködésen belül regionális struktúrákat hozzanak létre, miközben gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű tevékenység összhangban legyen a közösségi szinten megállapított előírásokkal és beruházási tervekkel. A tagállamoknak regionális szinten támogatniuk kell az együttműködést, és figyelemmel kell kísérniük a hálózat hatékonyságát. A regionális szintű együttműködésnek összeegyeztethetőnek kell lennie a versenyképes és hatékony belső villamosenergia-piac irányába tett lépésekkel.

(8)   A teljes európai villamosenergia-átviteli hálózat nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottságnak el kell készítenie és ki kell adnia egy ütemtervet, valamint rendszeresen frissítenie kell azt. Az ütemtervben valamennyi megvalósítható villamosenergia-átviteli hálózatnak és lehetséges regionális kapcsolódásnak szerepelnie kell.

(9)  A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az elmúlt években végzett piacmonitoring-tevékenység során világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági követelmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégtelenek egy valódi, jól működő, nyílt és hatékony belső piac biztosításához.

(10)  Ahhoz, hogy a piaci résztvevők felmérhessék a mindenkori keresletet és kínálatot, és megérthessék a nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az szükséges, hogy egyenlő mértékben hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára és hatékonyságára vonatkozó információkhoz. Pontosabb információkhoz kell jutniuk különösen a villamos energia termelésére, kínálatára és keresletére, a hálózat kapacitására, a hálózaton keresztül megvalósuló villamosenergia-forgalomra, a hálózat-karbantartásra, a kiegyenlítésre és a tartalékkapacitásra vonatkozóan.

(11)  A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében kívánatos, hogy a piaci résztvevők biztosak lehessenek a visszaélések hatékony szankcionálhatóságában. Az illetékes hatóságokat olyan hatáskörökkel kell felruházni, amelyek révén hatékonyan vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. Ezért szükséges, hogy az illetékes hatóságok hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A villamosenergia-piacon számos fontos döntést a termelők hoznak meg; kívánatos, hogy a termelők az illetékes hatóságok számára egy meghatározott ideig biztosítsák az ezzel összefüggő információk hozzáférhetőségét és könnyű elérését. Ezen felül az illetékes hatóságoknak rendszeresen nyomon kell követniük, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők betartják-e a szabályokat. Azokat a kis kapacitású termelőket ugyanakkor, amelyek nem képesek torzítani a piacot, mentesíteni kell e kötelezettség alól.

(12)  A lakossági fogyasztókért folyó versenyhez szükséges, hogy az ellátóvállalkozások ne ütközzenek akadályokba, ha új kiskereskedelmi piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási lánc működését meghatározó feladat- és felelősségi köröknek valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a közösségi piac egységességének fokozása érdekében ezeket a feladat- és felelősségi köröket össze kell hangolni. Az illetékes hatóságoknak rendszeresen nyomon kell követniük, hogy a piaci szereplők betartják-e a szabályokat.

(13)  Az új infrastruktúra létrehozására irányuló nagyméretű beruházásokat erőteljesen ösztönözni kell, miközben azonban gondoskodni kell a villamos energia belső piacának megfelelő működéséről is. Annak érdekében, hogy a mentességet élvező egyenáramú rendszerösszekötők erőteljesebb pozitív hatást gyakoroljanak a versenyre és az ellátás biztonságára, már a projekttervezés során vizsgálni kell a piaci érdeklődés nagyságát, és szabályokat kell megállapítani és alkalmazni a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozóan. Azokban az esetekben, ha az egyenáramú rendszerösszekötő több tagállam területén helyezkedik el, a beruházás határokon átnyúló következményeinek jobb figyelembevétele és a közigazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében kívánatos, hogy a mentesség iránti kérelmet [az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló] .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) kezelje. Ezen túlmenően az ilyen típusú nagyméretű ║infrastruktúra-fejlesztési beruházásokkal járó kockázat kivételes volta miatt az is kívánatos, hogy az ellátó- és a termelővállalkozások a szóban forgó projektek tekintetében ideiglenes jelleggel mentesülhessenek a teljes szétválasztás szabályai alól.

(14)  Az 1228/2003/EK rendelet értelmében bizonyos intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(7) szerint kell elfogadni.

(15)  Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK tanácsi határozat(8) módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedésekhez, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is.

(16)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (9) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(17)  A Bizottságot fel kell hatalmazni ║arra, hogy az 1228/2003/EK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozza annak érdekében, hogy a rendelet céljának eléréséhez szükséges minimális mértékű harmonizáció biztosításához iránymutatásokat dolgozzon ki és fogadjon el. Ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1228/2003/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, ezért az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

(18)  Az 1228/2003/EK rendeletet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1228/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)  Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

▌'Ennek a rendeletnek az is célja, hogy elősegítse egy jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását, az ellátás biztonságának magas szintje mellett. Ez a rendelet e célból a szabályok összehangolására irányuló mechanizmusokat határoz meg."

"

(2)  A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

h)  "ügynökség": az [Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló] .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel* létrehozott ügynökséget jelenti.

____________________

* HL L ...

"

(3)  A rendelet a következő ║ cikkekkel egészül ki:"

2a. cikk

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata

Az európai villamosenergia-átviteli hálózat optimális üzemeltetése és folyamatos műszaki fejlődése, valamint a villamos energia belső piaca megvalósításának előmozdítása érdekében valamennyi átviteli rendszerüzemeltető köteles együttműködést folytatni közösségi szinten, ║a villamosenergia-piaci átviteli rendszerüzemeltetők európai hálózatán keresztül.

2b. cikk

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata létrehozása

(1)  A villamosenergia-piaci átviteli rendszerüzemeltetők legkésőbb [...]-ig alapszabály tervezetet, tagjjegyzéket és eljárási szabályzat tervezetet nyújtanak be a Bizottságnak és az ügynökségnek a ▌villamosenergia-piaci átviteli rendszerüzemeltetők európai hálózatának létrehozása érdekében.

(2)  Az ügynökség az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről e dokumentumok átvételétől számítva hat héten belül véleményt alkot, és ezt megküldi a Bizottságnak.

(3)  A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről az ügynökség véleményének átvételétől számítva három hónapon belül véleményt alkot.

(4)  A villamosenergia-piaci átviteli rendszer-üzemeltetők a Bizottság véleményének átvételétől számított három hónapon belül létrehozzák a Villamosenergia-piaci Átviteli rendszerüzemeltetők Európai Hálózatát, valamint elfogadják és közzéteszik alapszabályát és eljárási szabályzatát.

2c. cikk

A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata feladatai

(1)  A 2a. cikkben foglalt célkitűzések elérése érdekében a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata a 2d. cikkben, valamint az [Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló] …/2008/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően megállapodik az alábbi dokumentumokról, és az ügynökségnek jóváhagyásra benyújtja azokat:

   a) a piaci szereplőkkel és hálózati felhasználókkal együttműködésben kidolgozott, a (3) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozó hálózati előírások tervezetét;
   b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és kutatási terveket;
   c) kétévente tíz évre szóló, a termelés kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;
   d) a hálózat normál és rendkívüli körülmények közötti üzemeltetésének valós idejű koordinálását biztosító intézkedéseket;
   e) iránymutatásokat a közösségi átviteli rendszerüzemeltetők és harmadik országok átviteli rendszerüzemeltetői közötti műszaki együttműködés koordinációjáról;
   f) az éves munkaprogramot , az ügynökség által megállapított prioritások alapján;
   g) az éves jelentést; és
   h) évente nyári és téli előrejelzést a termelés kielégítő voltáról.

(2)  Az (1) bekezdés f) pontjában előírt éves munkaprogramban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni az adott évben kidolgozandó hálózati előírásokat, illetőleg a közös hálózatüzemeltetésre és kutatási és fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, és ismertetni kell leírásukat.

(3)  Részletes hálózati előírásokat – az éves munkaprogramban megállapított prioritásokkal összhangban – a következő területeken kell kidolgozni:

   a) a biztonságra és a megbízhatóságra vonatkozó szabályok, beleértve az együttműködtethetőségi szabályokat és a vészhelyzeti eljárásokat is;
   b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz való hozzáférés szabályai;
  

   c) a határkeresztező kapacitás felosztásának és a szűk keresztmetszetek kezelésének szabályai;
  

   d) a hálózattal kapcsolatos átláthatósági szabályok;
   e) a kiegyenlítés és elszámolás szabályai, ideértve a tartalék energiára vonatkozó szabályokat is;

f)   az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezés szabályai;

   g) a villamosenergia-hálózatok energiahatékonysága.

(4)  Az ügynökség figyelemmel kíséri az előírások Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata általi végrehajtását ▌.

(5)  A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati beruházási tervet tesz közzé, annak az ügynökség általi jóváhagyását követően.. A beruházási tervben ismertetni kell az integrált hálózat modelljét, forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell számolni a termelés kielégítő voltáról, és értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A beruházási tervet különösen a nemzeti beruházási tervek alapján kell elkészíteni, figyelembe véve a hálózati tervezés regionális és közösségi vonatkozásait, beleértve az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban* a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatásokat A beruházási tervben – különösen a határkeresztező kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a beruházást igénylő területeket , valamint a rendszerösszekötő kapacitásokra és egyéb olyan infrastruktúrákra vonatkozó beruházásokat, amelyekre szükség van a hatékony kereskedés és verseny, valamint az ellátásbiztonság érdekében. A befektetési tervhez mellékelni kell a határkeresztező kapacitás-bővítés azon akadályainak áttekintését, amelyek az eltérő jóváhagyási eljárásokból vagy gyakorlatokból adódnak.

6.  Az átviteli rendszerüzemeltetőknek végre kell hajtaniuk a kiadott befektetési tervet.

A 2a. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata saját kezdeményezésre hálózati előírás tervezeteket javasolhat az ügynökségnek azon területek vonatkozásában, amelyek nem szerepelnek a (3) bekezdésben. Az ügynökség a 2ea. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően elfogadja az előírásokat, annak biztosítása mellett, hogy azok nem ütköznek a 2e. cikk értelmében elfogadott iránymutatásokkal.

2d. cikk

1.  Az ügynökség monitoringtevékenysége

(1)  Az ügynökség figyelemmel kíséri a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata számára a 2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatok ellátását.

(2)  A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata begyűjti az összes jelentős információt a hálózati előírások végrehajtására vonatkozóan és benyújtja azokat az ügynökségnek értékelésre.

A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata jóváhagyásra megküldi az ügynökségnek a hálózati előírások tervezetét és a 2c. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat.

Az ügynökség figyelemmel kíséri a hálózati előírások, a tíz évre szóló beruházási terv és az éves munkaprogram végrehajtását, és e tevékenysége eredményeit belefoglalja éves jelentésébe. Amennyiben az átviteli rendszerüzemeltetők nem tartják be a hálózati előírásokat, a tíz évre szóló beruházási tervet, vagy az éves munkaprogramot, az ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

2e. cikk

1.  Iránymutatások kidolgozása

(1)  Az ügynökséggel folytatott konzultációt követően a Bizottság éves prioritási listát állít össze, amelyben felsorolja a villamos energia belső piacának fejlesztése szempontjából legfontosabb kérdéseket.

(2)  A prioritáslistára figyelemmel a Bizottság megbízza az ügynökséget azzal, hogy legfeljebb hat hónapon belül iránymutatás-tervezetet dolgozzon ki, amelyben a 2c. cikknek megfelelően meghatározza a harmonizációs szabályok alapvető, egyértelmű és objektív elveit.

(3)  Az irányelvek kidolgozása során az ügynökség nyílt és átlátható módon hivatalosan konzultál a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatával és más érintettekkel.

(4)  A konzultáció alapján az ügynökség iránymutatás-tervezetet fogad el. Az ügynökség jelzi, milyen észrevételeket kapott a konzultáció során, és hogyan vette ezeket figyelembe. Amennyiben az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy az ügynökség kérésére ugyanezt az eljárást megindíthatja az iránymutatások naprakésszé tételére.

2f. cikk

1.  Hálózati előírások kidolgozása

(1)  Az iránymutatások ügynökség általi elfogadását követő hat hónapon belül és a 2e. cikk értelmében a Bizottság megbízza a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatát, hogy az iránymutatásokban meghatározott elvek teljes körű tiszteletben tartásával dolgozza ki a hálózati előírások tervezetét.

(2)  Az előírások megfogalmazásakor a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata figyelembe veszi a piaci szereplők és a hálózati felhasználók műszaki tapasztalatait, és folyamatosan tájékoztatja őket az előrehaladásról.

(3)  A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata benyújtja az ügynökségnek a hálózati előírások tervezetét.

(4)  Az ügynökség nyílt és átlátható hivatalos konzultációt folytat az előírás-tervezettel kapcsolatban.

(5)  Az ügynökség a konzultáció alapján elfogadja a hálózati előírások tervezetét. Az ügynökség jelzi, milyen észrevételeket kapott a konzultáció során, és hogyan vette ezeket figyelembe. Amennyiben az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

(6)  Az ügynökség saját kezdeményezésére vagy a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata kérésére ugyanezen eljárásnak megfelelően sor kerülhet a meglévő előírások felülvizsgálatára.

A Bizottság az ügynökség ajánlása alapján benyújthatja a hálózati előírásokat a 13. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak, hogy a 13. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően véglegesen elfogadják azokat.

2g. cikk

1.  Konzultációk

(1)  Az ügynökség feladatainak ellátásával összefüggésben ▌ nyitott és átlátható módon hivatalosan konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a konzultációnak ki kell terjednie az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is.

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt kérdésekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét a nyilvánosság elé kell tárni.

(3)  Az iránymutatások és hálózati előírások elfogadását megelőzően az ügynökség beszámol a konzultáció során hozzá beérkezett észrevételekről, valamint arról, hogy ezeket az észrevételeket hogyan vette figyelembe. Amennyiben az észrevételeket az ügynökség nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata a 2ea. cikk (2) bekezdése szerint együttműködik a piaci szereplőkkel és a hálózati felhasználókkal.

2h. cikk

Költségek

A Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2j. cikkben említett feladatkörének elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket az átviteli rendszerüzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása során figyelembe kell venni. A szabályozó hatóságok csak akkor hagyják jóvá ezeket a költségeket, ha azok ésszerűek és arányosak.

2i. cikk

Az átvitelirendszer-üzemeltetők regionális együttműködése

(1)  Az átviteli rendszerüzemeltetők a Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz való hozzájárulás céljából regionális együttműködést alakítanak ki. Ennek keretében különösen kétévente regionális beruházási tervet tesznek közzé, amelynek alapján beruházási döntéseket hozhatnak

A regionális beruházási terv nem lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt tíz évre szóló beruházási tervvel.

(2)  Az átviteli rendszerüzemeltetők a hálózat optimális üzemeltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozását, és amennyiben az hatékony, elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a határkeresztező kapacitás koordinált felosztását, valamint a határokat keresztező kiegyenlítő mechanizmusok kompatibilitását.

2j. cikk

A Közösség és harmadik országbeli átviteli rendszerüzemeltetők közötti műszaki együttműködés

(1)  A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a Közösség és a harmadik országok átviteli rendszerüzemeltetői közötti műszaki együttműködést;

(2)  Ha az ilyen műszaki együttműködés során az ügynökség által elfogadott szabályok és hálózati előírások összeegyeztethetetlenségére derül fény, a nemzeti szabályozó hatóság pontosítást kér az ügynökségtől.

______________________

* HL L 262., 2006.9.22., 1. o.

"

(4)  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

   a) A cím helyébe a következő szöveg lép: "Információszolgáltatás".
   b) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek releváns adatokat közzétenni az előre jelzett és a tényleges keresletről, a termelési és a terhelést befolyásoló eszközök rendelkezésre állásáról és tényleges kihasználtságáról, a hálózat és a rendszerösszekötők rendelkezésre állásáról és kihasználtságáról, valamint a kiegyenlítő és a tartalékkapacitásról.
(5)  Az érintett piaci résztvevők kötelesek a megfelelő adatokat az átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátani.
(6)  Azok a termelővállalatok, amelyek – akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként – legalább egy olyan termelési eszközzel rendelkeznek, amelynek beépített teljesítménye legalább 250 MW, üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt évre visszamenőleg folyamatosan hozzáférhetővé teszik a Bizottság, a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti versenyhatóság, és az ügynökség számára azokat az adatokat, amelyek alapján ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó valamennyi operatív döntésük, valamint az áramtőzsdéken, a rendszerösszekötő kapacitásra vonatkozóan lefolytatott aukciókon, a tartalékpiacokon és a tőzsdén kívüli ügyletek piacán tanúsított ajánlattételi viselkedésük. Az üzemenkénti és óránkénti bontásban tárolandó információknak tartalmazniuk kell legalább – egyrészről az ajánlattétel időpontjára, másrészről a villamos energia előállításának időpontjára vonatkozóan – a rendelkezésre álló termelési kapacitásra és a lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat, ideértve a lekötött tartalékok üzemenkénti felosztását is."

(5)  A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)  Az (1) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki "

"A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a nemzeti villamosenergia-hálózaton és a rendszerösszekötőkön belül a szűk keresztmetszetek kezelését.

Az átviteli rendszerüzemeltetők benyújtják a nemzeti szabályozó hatóságoknak jóváhagyásra a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárásaikat, ideértve a kapacitáselosztást is. A nemzeti szabályozó hatóságok jóváhagyásuk előtt kérhetik ezen eljárások módosítását."

"

   b) A ║ (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A rendszerösszekötő kapacitás felosztásából származó bevételeket a következő célokra kell felhasználni ▌:
   a) a lekötött kapacitás tényleges rendelkezésre állásának biztosítására; és
   b) a rendszerösszekötő kapacitás fenntartására vagy növelésére fordított hálózati beruházásokra.

Ha a bevételeket nincs mód az ║a) és b) pontjában meghatározott célokra felhasználni, akkor külön számlán kell őket tartani mindaddig, amíg ezekre a célokra fel nem használhatók. Ebben az esetben a szabályozó hatóságok az ügynökség jóváhagyásával figyelembe vehetik a rendelkezésre álló összeget a hálózati díjak számítási módszereinek jóváhagyásakor, annak megállapításakor, hogy szükséges-e a díjak módosítása, és/vagy annak elhatározásakor, hogy szükséges-e helyi jelzések létrehozása illetve olyan kereslet-oldali intézkedések meghozatala, mint a terhelésmegosztás, vagy az ellenirányú kereskedelem."

(6)  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

7. cikk

Új rendszerösszekötők

(1)  A tagállamok közötti új egyenáramú rendszerösszekötők kérelemre, korlátozott időtartamra mentesíthetők az e rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében, valamint a 2003/54/EK irányelv 8. cikkében, 10. cikkében, 20. cikkében, illetve 22c. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések alól, a következő feltételek mellett:

   a) a beruházásnak fokoznia kell a versenyt a villamosenergia-ellátás terén;
   b) a beruházás kockázatának akkorának kell lennie, hogy a beruházás nem valósulna meg a mentesség nélkül;
   c) a rendszerösszekötőnek olyan természetes vagy jogi személy tulajdonában kell állnia, aki vagy amely legalább jogi formájában független azoktól a rendszerüzemeltetőktől, amelyek hálózataiban a rendszerösszekötő megépül;
   d) a rendszerösszekötő használóira díjat kell kiróni;
   e) a 96/92/EK irányelv 19. cikke szerinti részleges piacnyitás óta a rendszerösszekötő tőke- vagy üzemeltetési költségének semmilyen része sem térülhetett meg a rendszerösszekötő által összekapcsolt átviteli vagy elosztóhálózatok használati díjainak egyetlen eleméből sem; és
   f) a mentesség nem károsíthatja a versenyt és a villamos energia belső piacának hatékony működését, sem azon szabályozott rendszer hatékony működését, amelyhez a rendszerösszekötő kapcsolódik.

(2)  Kivételes esetekben az (1) bekezdést váltóáramú rendszerösszekötőkre is alkalmazni kell akkor, ha a szóban forgó beruházás költsége és kockázata különösen nagy azokhoz a költségekhez, illetve kockázatokhoz képest, amelyek az egymással szomszédos országos átviteli hálózatok váltóáramú rendszerösszekötővel történő összekapcsolásához rendes körülmények között társulnak.

(3)  Az (1) bekezdést meglévő rendszerösszekötők kapacitásának jelentős növelése esetén is alkalmazni kell.

(4)  Az ügynökség – eseti elbírálás alapján – dönthet az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt mentességek megadásáról. A mentesség vonatkozhat az új rendszerösszekötő vagy a meglévő, jelentősen megnövelt kapacitású rendszerösszekötő teljes kapacitására vagy annak egy részére.

A mentesség megadásával kapcsolatos döntés meghozatalakor eseti alapon meg kell fontolni, hogy a mentesség időtartamát és a rendszerösszekötőhöz való megkülönböztetésmentes hozzáférést nem szükséges-e feltételekhez kötni. Az ezekre a feltételekre vonatkozó döntések meghozatalakor figyelembe kell venni különösen a kiépítendő új kapacitást vagy a meglévő kapacitás módosítását, a projekt időhorizontját és a nemzeti sajátosságokat.

A mentesség megadása előtt az ügynökség dönt a kapacitással való gazdálkodás és a kapacitásfelosztás szabályairól és mechanizmusairól. Az ügynökség megköveteli, hogy a szűk keresztmetszet kezelésére vonatkozó szabályok tegyék kötelezővé a kihasználatlan kapacitás piacra vitelét, továbbá megköveteli, hogy a létesítmény használói legyenek jogosultak a részükre lekötött kapacitással a másodlagos piacon kereskedni. Az (1) bekezdés a), b) és f) pontjában foglalt feltételek értékelése során az ügynökség figyelembe veszi a kapacitásfelosztási eljárás eredményeit.

A mentesség megadásáról szóló határozatot – ideértve a második albekezdésben említett feltételek esetleges alkalmazását is – kellően meg kell indokolni, és közzé kell tenni. Az ügynökség köteles konzultálni az érintett szabályozó hatóságokkal.

(5)  Az ügynökség másolatban minden egyes mentességi kérelmet a beérkezést követően haladéktalanul megküld a Bizottságnak. A meghozott határozatról az ügynökség haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és megküld a Bizottságnak minden, a határozat szempontjából lényeges információt. Ezek az információk összesítve is megküldhetők a Bizottságnak oly módon, hogy a Bizottság kellően megalapozott döntést hozhasson. Ezeknek az információknak ki kell terjedniük különösen:

   a) azokra a részletes indokokra, amelyek alapján az ügynökség a mentességet megadta, ideértve a mentesség szükségességét megalapozó pénzügyi információkat is;
   b) a mentesség megadásának a versenyre és a belső villamosenergia-piac tényleges működésére kifejtett hatásáról elkészített elemzésre;
   c) a mentesség időtartamának indokolására, valamint annak okaira, hogy a mentesség miért a kérdéses rendszerösszekötő teljes kapacitásának adott hányadára vonatkozik;
   d) az érintett nemzeti szabályozó hatóságokkal lefolytatott konzultáció eredményére.

(6)  Az értesítés beérkezésétől számítva két hónapon belül a Bizottság dönthet úgy, hogy felszólítja az ügynökséget a mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására. Amennyiben a Bizottság a döntés meghozatalához további információkat kért, döntését az e további információk hiánytalan átvételét követő naptól számított két hónapon belül meghozhatja. A két hónapos határidőt a Bizottság és az ügynökség közösen meghosszabbíthatja. Ha a kért információkat az ügynökség a felkérésben kitűzött határidőn belül nem küldi meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ügynökség az értesítést visszavonta, kivéve abban az esetben, ha a lejárat előtt a határidőt a Bizottság és az ügynökség közösen meghosszabbította, továbbá akkor, ha az ügynökség kellő indokolással ellátott nyilatkozatban akként tájékoztatta a Bizottságot, hogy álláspontja szerint az értesítés teljes volt.

A mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására felszólító bizottsági döntésnek az ügynökség köteles négy héten belül eleget tenni, és erről tájékoztatni a Bizottságot.

A Bizottság köteles megőrizni az üzleti szempontból érzékeny információk titkosságát.

A mentességet megadó határozat bizottsági jóváhagyása az elfogadást követően két év elteltével érvényét veszti, ha a rendszerösszekötő megépítése eddig az időpontig nem kezdődött meg, illetőleg az elfogadást követően öt év elteltével ║, ha a rendszerösszekötő eddig az időpontig nem állt üzembe, kivéve, ha a Bizottság úgy dönt, hogy a késedelem jelentős adminisztrációs akadály, vagy egyéb, a határozattal kapcsolatos, de a kérelmezőtől független ok eredménye.

(7)  A Bizottság módosíthatja az (1) bekezdésben előírt feltételek alkalmazásáról, valamint a (4) és az (5) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárásról szóló jelenlegi iránymutatásokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

(8)  Az e cikk szerint engedélyezett és a [villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendeletet módosító] .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* hatálybalépésétől kezdve alkalmazandó mentesítések a továbbiakban automatikusan alkalmazandók.

________________

* HL L ...

"

(7)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

7a. cikk

A kapacitásbővítés adminisztrációs akadályainak elhárítása

A tagállamok felülvizsgálják eljárásaikat abból a célból, hogy azonosítsák és megszüntessék a rendszerösszekötő kapacitás mennyiségi bővítésének adminisztrációs akadályait. A tagállamok azonosítják a hálózat abból a célból megerősítendő szakaszait, hogy a határkeresztező rendszerösszekötő kapacitás általános szintje összhangban álljon a széles körű piaci integráció célkitűzésével.

"

7b. cikk

Kiskereskedelmi piacok

A regionális és közösségi szintű, jól működő, hatékony és átlátható piacok kialakulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon feladat- és felelősségi körök részletes meghatározásáról, amelyekkel az átviteli rendszerüzemeltetők, az elosztó rendszerüzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint szükség szerint más piaci résztvevők a szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok feletti tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni ▌és ▌a szabályozó hatóságoknak felül kell vizsgálni.

(8)  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

8. cikk

Az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára vonatkozó iránymutatások

(1)  A Bizottság szükség esetén az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára vonatkozó iránymutatásokat fogadhat el, amelyek a 3. és a 4. cikkben előírt elvekkel összhangban az alábbiakról rendelkeznek:

   a) a határkeresztező áramlásért ellentételezés fizetésére kötelezett átviteli rendszerüzemeltetők megállapítására szolgáló eljárás részleteiről, ideértve a határkeresztező áramlás kiinduló, illetve célországainak átviteli rendszerüzemeltetői közötti megosztás szabályait is, összhangban a 3. cikk (2) bekezdésével;
   b) a követendő fizetési eljárás részleteiről, ideértve annak meghatározását is, hogy mely időszakra vonatkozóan kell először ellentételezést fizetni, összhangban a 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével;
   c) a 3. cikk alapján ellentételezésre jogosító fogadott határkeresztező áramlás mennyiségének kiszámítására és jellegének meghatározására szolgáló módszertan, valamint a más tagállamok átviteli hálózataiból eredő és/vagy ott végződő áramlás nagyságának meghatározására szolgáló módszertan részletes meghatározásáról, összhangban a 3. cikk (5) bekezdésével;
   d) a határkeresztező áramlás fogadásának költségei és hasznai kiszámítására szolgáló módszertan részletes meghatározásáról, összhangban a 3. cikk (6) bekezdésével;
   e) az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezés mechanizmusa vonatkozásában az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból eredő, illetve ott végződő villamosenergia-áramlások kezelésének módjáról; és
   f) az egyenáramú rendszerösszekötővel összekapcsolt országos rendszerek részvételéről, összhangban a 3. cikkel.

(2)  Az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára vonatkozó iránymutatásokban olyan szabályok is megállapíthatók, amelyek az országos díjszabások alapján a termelőkre és a fogyasztókra (a terhelésre) rótt díjak megállapítására alkalmazott alapelvek fokozatos összehangolását eredményezik, ideértve az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezés mechanizmusának a nemzeti hálózati díjakban történő megjelenítését, valamint a megfelelő és hatékony területi jelzéseket is, összhangban a 4. cikkben megállapított elvekkel.

Az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára vonatkozó iránymutatásokban rendelkezni kell közösségi szintű, megfelelő és hatékony, összehangolt területi jelzésekről.

Az e téren végzett harmonizáció semmilyen körülmények között sem akadályozhatja a tagállamokat olyan mechanizmusok alkalmazásában, amelyek a területükön a fogyasztókra (a terhelésre) rótt hozzáférési díjak összehasonlítható voltát biztosítják.

(3)  Az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékű harmonizáció minimális szintjének biztosítása érdekében a Bizottság a szükségesnek ítélt körben további iránymutatást javasolhat.

(4)  Az országos rendszerek közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának felosztására és kezelésére vonatkozó iránymutatásokat a melléklet állapítja meg.

"

(9)  A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkeznek e rendelet betartásának hatékony biztosítására, azzal, hogy azokat vagy más szerveket megfelelésre felhívó végzések kibocsátására, valamint hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciók kirovására irányuló jogkörökkel hatalmazzák fel. A tagállamok legkésőbb 2010. január 1-jéig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, továbbá haladéktalanul értesítik minden későbbi azokat érintő módosításról is.

"

(10)  A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

"

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ║

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 211., 2008.8.19., 23. o.
(2) HL C 172., 2008.7.5., 55. o.
(3) Az Európai Parlament 2008. június 18-i álláspontja.
(4) HL L 176., 2003.7.15., 37. o.
(5) HL L 176., 2003.7.15., 1. o.
(6) HL L …
(7) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. ║
(8) HL L 200., 2006.7.22., 11. o.
(9) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat