Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0226/2008

Texte depuse :

A6-0226/2008

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Voturi :

PV 18/06/2008 - 6.3
CRE 18/06/2008 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0296

Texte adoptate
PDF 517kWORD 247k
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din sectorul energiei ***I
P6_TA(2008)0296A6-0226/2008
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din sectorul energiei (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0530),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0318/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0226/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   subliniază faptul că în cazul înființării Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din sectorul energiei, ar trebui examinate toate opțiunile de finanțare prevăzute de Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1).

3.   consideră că înființarea agenției ar trebui să intre în sfera de aplicare a punctului 47 din Acordul interinstituțional şi că Parlamentul ar trebui să demareze negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge, în timp util, la un acord asupra finanțării agenției, în conformitate cu dispozițiile relevante din Acordul interinstituțional;

4.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) J.O. C 139, 14.6.2006, p.1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 iunie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Agenţii pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei
P6_TC1-COD(2007)0197

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1)  Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulată "O politică energetică pentru Europa" ║ a subliniat importanţa finalizării pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor naturale. Îmbunătăţirea cadrului de reglementare la nivel comunitar a fost identificată ca reprezentând o măsură cheie în atingerea acestui obiectiv.

(2)  Un grup consultativ independent privind energia electrică şi gazele, ║ "grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice şi al gazelor" (ERGEG) a fost instituit prin Decizia 2003/796/CE(4) a Comisiei, pentru a facilita consultarea, coordonarea şi cooperarea dintre organismele de reglementare din statele membre şi dintre aceste organisme şi Comisie, în vederea consolidării pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor║. ERGEG este format din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare instituite în conformitate cu Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică ║(5) şi cu Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale ║(6).

(3)  Activitatea desfăşurată de ERGEG din momentul înfiinţării acestuia a contribuit pozitiv la progresul pieţei interne a energiei electrice şi gazului. Cu toate acestea, marea majoritate a celor care activează în acest sector doresc, aceasta fiind şi propunerea grupului ERGEG, ca această cooperare voluntară a autorităţilor naţionale de reglementare să se desfăşoare în cadrul unei structuri comunitare cu sarcini precise şi cu competenţa de a adopta decizii de reglementare ▌ în anumite cazuri specifice.

(4)  Consiliul European din primăvară din 2007 a invitat Comisia ║ să propună măsuri privitoare la instituirea unui mecanism independent în cadrul căruia autorităţile naţionale de reglementare să poată coopera.

(5)  Statele membre ar trebui să coopereze strâns, eliminând obstacolele din calea schimburilor transfrontaliere de energie electrică și gaze în vederea realizării obiectivelor politicii comunitare în domeniul energiei. Înființarea Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei, ( "agenția"), în acest scop, ar răspunde unui dublu obiectiv: integrarea perspectivei comunitare în practicile autorităților naționale de reglementare și aducerea unei contribuții la creșterea eficienței principiilor comunitare ale egalității de tratament și condițiilor echitabile de acces la rețelele transeuropene de transport de gaze naturale și energie electrică, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne. De asemenea, agenția va permite autorităților naționale de reglementare să-și intensifice colaborarea în cadrul unei perspective comunitare și să participe, pe baze comune, la exercitarea funcțiilor care au o dimensiune comunitară.

(6)  În baza evaluării de impact în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la resursele necesare pentru o entitate centrală, s-a concluzionat că o entitate centrală independentă prezintă un număr de avantaje pe termen lung, în comparaţie cu alte posibilităţi. ║.

(7)  Agenția ar trebui să garanteze că funcțiile de reglementare exercitate la nivel național de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu Directiva 2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției și a membrilor acesteia față de consumatori, producătorii de energie și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie (atât publici, cât și privați) și să se asigure conformitatea activității sale cu legislația comunitară, capacitatea sa tehnică, capacitatea de adaptare la evoluțiile normelor de reglementare, precum și transparența, supunerea față de controlul democratic și eficiența acesteia.

(8)  Agenţia trebuie să monitorizeze cooperarea între operatorii de sistem de transport din domeniul energiei electrice şi gazelor, precum şi ducerea la îndeplinire a sarcinilor reţelelor europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică şi ║de gaze. Implicarea agenţiei este esenţială, în vederea garantării unei cooperări eficiente şi transparente între operatorii de sisteme de transport, în beneficiul pieţei interne.

(9)  Agenția ar trebui să monitorizeze în mod sistematic piețele pentru a constata distorsiunile pieței și să informeze, dacă este cazul, Parlamentul European, Comisia și autoritățile naționale.

(10)  Este indicat să se prevadă un cadru integrat care să permită participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare. Cadrul respectiv trebuie să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și gaz în întreaga Comunitate. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția trebuie să dețină competențele necesare adoptării de decizii individuale. Această autoritate trebuie să vizeze regimul de reglementare pentru infrastructura care unește cel puțin două state membre, inclusiv derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri de gaz situate în mai multe state membre.

(11)  Din moment ce agenția are o privire de ansamblu asupra autorităților naționale de reglementare și a altor surse de informare şi expertiză, aceasta ar trebui să aibă un rol consultativ în relaţia cu Comisia, celelalte instituții comunitare și autoritățile naționale de reglementare din cel puțin două state membre în ceea ce privește aspectele legate de reglementarea pieței. De asemenea, agenția ar trebui să informeze Comisia în cazul în care descoperă că rezultatele cooperării dintre operatorii de sisteme de transport nu sunt cele scontate sau că o autoritate națională de reglementare, a cărei decizie a încălcat orientările, nu este dispusă să respecte avizele, recomandările și deciziile agenției.

(12)  De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de emitere a unor orientări cu caracter obligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici.

(13)  Agenția ar trebui, după caz, să consulte părțile interesate și să le ofere o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse, cum ar fi proiectele de coduri de rețea și de norme.

(14)  Structura agenției ar trebui adaptată pentru a satisface nevoile specifice ale procesului de legiferare din domeniul energiei. Mai precis, trebuie să se ia pe deplin în considerare rolul specific al autorităților naționale de reglementare și să se asigure independența acestora.

(15)  Consiliul de administraţie trebuie să deţină competenţele necesare pentru stabilirea bugetului, controlul executării acestuia, redactarea regulilor interne, adoptarea reglementărilor financiare şi pentru numirea directorului.

(16)  Agenția ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, argumentat și, mai ales, independent. Independența autorităților de reglementare față de producătorii de energie și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie reprezintă ▌un principiu-cheie al guvernării solide ▌și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Reflectând situația la nivel comunitar şi național, Consiliul autorităților de reglementare și membrii acestuia ar trebui așadar să acționeze independent de orice interes de piață sau conflict de interese și nu ar trebui să solicite sau să primească instrucțiuni și nici să accepte recomandări din partea niciunui guvern sau a oricărei alte entități publice sau private. Consiliul autorităților de reglementare ar trebui, în același timp, să respecte legislația comunitară privind politica în domeniul energetic, al mediului, al pieței interne și al concurenței și să prezinte rapoarte instituțiilor comunitare cu privire la deciziile și propunerile sale.

(17)  În cazul în care agenţia are competenţe decizionale, părţile interesate ar trebui, din motive de economie procedurală, să deţină dreptul la o cale administrativă de atac în faţa Comisiei de apel, în primă instanţă, care trebuie să facă parte din agenţie, dar care trebuie totodată să fie independentă de structura administrativă şi de reglementare a acesteia. Decizia Comisiei de apel ar trebui să poată face obiectul unei căi de atac în fața Curții de Justiție.

(18)  Agenția ar trebuifie finanţată în special de la bugetul general al Uniunii Europene, prin taxe și ▌ contribuții. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivel european ar trebui să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară comunitară trebuie să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii Europene. În plus, verificările conturilor trebuie efectuate de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7).

(19)  După înființarea agenției, bugetul acesteia ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară, pe baza volumului de lucru și a rezultatelor agenției. Evaluarea ar trebui să stabilească dacă resursele umane și financiare puse la dispoziție sunt suficiente. Autoritatea bugetară garantează respectarea standardelor optime de eficiență.

(20)  Agenţia ar trebui să deţină personal cu o înaltă calificare profesională. Agenţia ar trebui să beneficieze, în special, de competenţa şi experienţa personalului, secondat de Comisie, de statele membre şi de autorităţile naţionale de reglementare ║. Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comunităţii Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului agenţiei. Consiliul de administraţie, în acord cu Comisia, adoptă măsurile necesare de punere în aplicare a acestora.

(21)  Agenţia trebuie să pună în aplicare normele generale privind accesul public la documentele deţinute de către organismele Comunităţii. Consiliul de administraţie trebuie să stabilească măsurile practice de protecţie a datelor importante din punct de vedere comercial şi a datelor personale.

(22)  Participarea ţărilor terţe la activităţile agenţiei este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate.

(23)  Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului, la cel mult trei ani de la data la care primul director al agenţiei şi-a preluat funcţia și, ulterior, la fiecare trei ani, un raport de evaluare privind sarcinile specifice ale acesteia, precum și rezultatele obținute, însoțit de propuneri corespunzătoare.

(24)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, şi având în vedere amploarea şi efectele acestuia, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(25)  Agenția ar trebui să răspundă pe deplin în fața Parlamentului European.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prin prezentul regulament se înfiinţează o agenţie pentru cooperarea autorităţilor de reglementare în domeniul energiei, (denumită în continuare "agenţia"), în scopul completării la nivel comunitar a activităţilor de reglementare desfăşurate la nivel naţional de către autorităţile de reglementare menţionate la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE şi la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum şi, acolo unde este necesar, al coordonării activităţilor acestora.

Articolul 2

Statut juridic şi sediu

(1)  Agenţia este un organism comunitar cu personalitate juridică.

(2)  În fiecare stat membru, agenţia deţine cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform legislaţiei naţionale. Aceasta poate achiziţiona sau dispune de proprietăţi mobiliare sau imobiliare şi se poate constitui parte în proceduri judiciare.

(3)  Agenţia este reprezentată de către directorul acesteia.

(4)  Sediul agenției este situat la Bruxelles. Până la data la care sediul acesteia va fi finalizat, agenția este găzduită în sediul Comisiei.

Articolul 3

Structură

Agenţia conţine:

   a) un consiliu de administraţie, care exercită responsabilităţile prevăzute la articolul 14;
   b) un consiliu al autorităţilor de reglementare, care exercită responsabilităţile prevăzute la articolul 17;
   c) un director, care exercită responsabilităţile prevăzute la articolul 19; şi
   d) o comisie de apel, care exercită responsabilităţile prevăzute la articolul 21.

Articolul 4

Sarcinile Agenției

Pentru a-și îndeplini misiunea prevăzută la articolul 1, agenția:

   a) emite avize, recomandări și decizii adresate operatorilor de sisteme de transport referitoare la toate chestiunile tehnice legate de buna funcționare a pieței interne a energiei;
   b) emite avize adresate autorităților de reglementare;
   c) emite avize și recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului sau Comisiei;
   d) ia decizii în cazuri specifice la care se face referire la articolele 6 - 12;
   e) oferă un cadru la care autoritățile naționale de reglementare să poată participa şi în care să poată coopera;
   f) urmărește modul în care operatorii europeni de sisteme de transport de energie electrică şi gaze își îndeplinesc atribuțiile;
   g) stabilește condițiile și termenii economici și tehnici pentru dezvoltarea codurilor și a normelor propuse de rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie electrică şi gaze și aprobă codurile și normele pentru a garanta funcționarea eficientă și sigură a pieței interne a energiei;
   h) stabilește metodologiile și tarifele pentru mecanismele europene de compensare între operatorii de sisteme de transport, pe baza unei evaluări a costurilor reale suportate de aceștia;
   i) coordonează autoritățile naționale de reglementare competente în ceea ce privește operațiunile acestora pe piețele regionale ale energiei electrice și gazelor ;
   j) promovează, împreună cu Comisia, cooperarea interregională dintre piețele energiei și integrează piețele regionale ale energiei în cadrul pieței interne a energiei;
   k) organizează consultări publice la nivelul întregii Uniuni Europene asupra aspectelor stabilite la literele (e) și (h).

Articolul 5

Sarcini generale

Agenția poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize sau recomandări destinate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Articolul 6

Sarcini referitoare la cooperarea operatorilor de sisteme de transport

(1)  Agenţia prezintă un aviz Comisiei privitor la proiectul de statut, listele de membri şi la proiectele de regulament de procedură ale reţelelor europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică şi gaze în conformitate cu articolul 2b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică(8), precum şi ║ cu articolul 2b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 septembrie 2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale(9).

(2)  Agenţia monitorizează ducerea la îndeplinire, de către reţelele europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică şi gaze , a sarcinilor menţionate la articolul 2d din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, ║ la articolul 2d din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005║.

(3)  Agenția aprobă planurile de investiții pe 10 ani al rețelelor europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie electrică și gaze , menționate la articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, garantând nediscriminarea, concurența reală și funcționarea eficientă și sigură a pieței interne a energiei.

(4)  Planurile de investiții pe 10 ani conțin dispoziții referitoare la tranziția către echipamente de măsură și rețele inteligente în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Agenția și autoritățile naționale de reglementare monitorizează progresele realizate de operatorii de sisteme de transport în dezvoltarea echipamentelor de măsură și a rețelelor inteligente. În acest scop, agenția și autoritățile naționale de reglementare stabilesc un calendar progresiv, inclusiv un termen limită de finalizare.

Agenția se asigură că sistemele de informații și comunicații introduse în exploatare, inclusiv echipamentele de măsură și rețelele inteligente, facilitează dezvoltarea pieței interne a energiei și nu ridică noi obstacole de natură tehnică.

(5)  Agenția elaborează și adoptă orientări care stabilesc principii de bază clare și obiective privind armonizarea normelor referitoare la rețele, urmând procedura stabilită la articolul 2e din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2e din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005. Agenția adoptă proiectele codurilor de rețea elaborate de rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie electrică şi gaze, urmând procedura stabilită la articolul 2f din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2f din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, și monitorizează punerea în aplicare a acestora. Agenția poate înainta o recomandare Comisiei în temeiul articolului 2f alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1228/ 2003 sau al articolului 2f alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(6)  Agenția coordonează comunicarea dintre UE și operatorii de sisteme de transport din țările terțe.

(7)  Agenția prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un aviz motivat corespunzător, în cazul în care apreciază că proiectul de program anual de activitate sau proiectul planului de investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței sau conformitatea cu politica în domeniul energiei definită de dreptul comunitar.

(8)  Prin delegarea de către Comisie a competenţelor sale și respectând articolul 2f alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și ║ articolul 2f alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, agenția poate adopta decizii de aplicare și poate propune Comisiei ca aceasta să aplice amenzi în cazul în care apreciază ▌ că nu a fost adoptat un proiect de cod tehnic ▌ într-o perioadă rezonabilă sau că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să pună în aplicare un cod tehnic ▌.

(9)  Agenţia monitorizează cooperarea regională a operatorilor de sisteme de transport prevăzută la articolul 2i din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 şi articolul 2i din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(10)  Agenția monitorizează procesul de autorizare a construcției unor noi capacități transfrontaliere și asigură accelerarea acestui proces, în limitele cooperării regionale consolidate.

(11)  Agenția monitorizează calculele privind capacitatea transfrontalieră efectuate de către operatorii de sisteme de transport și utilizarea reală (cumulată) a capacității de interconectare a rețelelor, precum și modul în care sunt soluționate problemele legate de condițiile inechitabile, discriminatorii sau ineficace de acces în afara frontierelor naționale.

(12)  În cazul în care barierele din calea schimburilor comerciale transfrontaliere nu sunt eliminate, agenția este abilitată să impună sancțiuni eficiente.

(13)  Agenția poate adopta decizii cu caracter obligatoriu cu privire la toate problemele care afectează accesul și utilizarea sistemelor conectate de transport în care sunt implicate mai multe state membre, în cazul în care autoritățile naționale de reglementare competente nu ajung la un acord comun.

Articolul 7

Sarcini privind autorităţile naţionale de reglementare

(1)  Agenţia adoptă decizii individuale privind aspectele tehnice, în cazul în care aceste decizii sunt prevăzute în orientările adoptate în conformitate cu Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(2)  Agenţia poate, în conformitate cu programul său de lucru sau la solicitarea Comisiei Europene, să emită orientări cu caracter neobligatoriu, în vederea sprijinirii autorităţilor de reglementare şi a operatorilor de piaţă la realizarea schimbului de bune practici.

(3)  Agenția asigură cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare la nivel comunitar și regional. În cazul în care agenția apreciază că sunt necesare norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

(4)  Agenția emite un aviz, la solicitarea oricărei autorități ▌ de reglementare, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 și alte instrumente din dreptul comunitar privind politica în domeniul energetic.

(5)  În cazul în care o autoritate națională de reglementare nu se conformează avizului agenției prevăzut la alineatul (4) în termen de patru luni de la data primirii avizului, agenția informează Comisia și guvernul statului membru în cauză.

(6)  În cazul în care o autoritate națională de reglementare întâmpină, într-o anumită situație, dificultăți în aplicarea orientărilor prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta poate solicita un aviz agenției. Agenția emite avizul ║ în termen de două luni de la data solicitării.

(7)  Agenţia decide asupra regimului de reglementare pentru infrastructura care uneşte cel puţin două state membre, în conformitate cu articolul 22d alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE şi articolul 24d alineatul (3) din Directiva 2003/55/CE.

(8)  Agenția monitorizează evoluțiile de pe piețele energiei electrice și a gazelor și, în special, accesul de energie din surse de energie regenerabilă la rețea, asigurând o evaluare comparativă pozitivă a normelor naționale referitoare la accesul acestor surse și facilitând acest acces în alte state membre.

Articolul 8

Alte sarcini

(1)  Agenţia poate acorda derogările prevăzute la articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003. De asemenea, agenţia poate acorda derogări, în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/55/CE, dacă infrastructura în cauză este amplasată pe teritoriul mai multor state membre.

În cazul în care agenția nu adoptă o decizie în legătură cu o cerere de derogare în conformitate cu prezentul alineat în termen de trei luni de la data primirii cererii, Comisia adoptă decizia respectivă în locul său.

(2)  Agenţia propune un operator independent de sisteme în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/54/CE şi articolul 9 alineatul (4) din Directiva 2003/55/CE.

(3)  Agenția promovează eforturile de concretizare a orientărilor privind rețelele transeuropene de distribuție a energiei astfel cum sunt stabilite în Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru rețelele energetice transeuropene(10).

Agenția ia în considerare orientările respective în special cu ocazia aprobării planului de investiții pe 10 ani în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(4)  La solicitarea Comisiei, agenția își asumă sarcini suplimentare specifice care țin de misiunea sa.

Article 9

Stocarea energiei și gestionarea situațiilor de criză

(1)  La publicarea raportului anual, agenția identifică necesitățile de stocare ale Uniunii Europene, atât din punctul de vedere al conjuncturii, cât și al securității și stabilește orientări privind investițiile în producție și în infrastructurile de transport.

(2)  Agenția coordonează la nivel comunitar mecanismele naționale de gestionare a crizelor din sectorul energiei.

(3)  Agenția coordonează comunicarea dintre UE și operatorii din țările terțe.

Articolul 10

Consultare și transparență

(1)  Înainte de a adopta orice măsură, agenția consultă în mod oficial participanţii pe piaţă, consumatorii și utilizatorii finali, în condiții de deschidere și transparență, în special în ceea ce privește sarcinile care-i revin în legătură cu coopearea operatorilor de sisteme de transport.

Dacă este cazul, agenția le oferă părților interesate o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsura propusă și face publice rezultatele procedurii de consultare.

(2)  Agenția își îndeplinește misiunea respectând un nivel ridicat de transparență.

(3)  Agenția se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații obiective, exacte și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale, după caz.

(4)  Agenția stabilește, în cadrul regulamentului său intern, modalitățile practice de aplicare a cerințelor privind transparența menționate la alineatele (2) și (3).

(5)  Agenția publică pe pagina proprie de internet cel puțin ordinea de zi, documentele de lucru și procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație, Consiliului autorităților de reglementare și Comisiei de apel.

Articolul 11

Monitorizarea și raportarea privind sectorul energetic

(1)  Agenția monitorizează evoluțiile de pe piețele de energie electrică și de gaze naturale și în special prețurile cu amănuntul la gaze și energia electrică, precum și respectarea drepturilor consumatorilor stabilite în cadrul Directivei 2003/55/CE și al Directivei 2003/54/CE.

(2)  Agenția publică un raport anual cu privire la evoluțiile de pe piețele gazelor naturale și ale energiei electrice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică orice bariere rămase în calea realizării pieței interne a energiei.

(3)  Cu ocazia publicării raportului său anual, agenția poate prezenta Parlamentului European și Comisiei un aviz privind măsurile care ar putea fi luate pentru a se înlătura toate barierele menționate la alineatul (2).

Articolul 12

Supraveghere, aplicare și sancțiuni

(1)  În consultare cu Comisia, agenția poate impune sancțiuni financiare operatorilor de sisteme de transport care nu își îndeplinesc obligațiile care le revin în conformitate cu articolul 7 sau care nu oferă informațiile solicitate de agenție în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Sancțiunile sunt eficiente, proporționale și disuasive.

(2)  Autoritățile naționale de reglementare, în cooperare cu agenția, au responsabilitatea de a verifica dacă operatorii de sisteme de transport respectă obligațiile care decurg din dispozițiile prezentului regulament.

(3)  În cazul în care se impun sancțiuni în conformitate cu prezentul articol, autoritatea publică numele operatorilor de sisteme de transport implicați, cuantumurile sancțiunilor și motivele pentru care au fost impuse.

Articolul 13

Consiliul de administraţie

(1)  Consiliul de administrație este alcătuit din șase membri. Doi membri sunt numiți de Comisie, doi membri de Consiliu și doi membri de Parlamentul European. Niciunul dintre membrii Consiliului de administrație nu poate avea, în același timp, calitatea de deputat în Parlamentul European. Durata mandatului este de cinci ani, acesta fiind reînnoibil o singură dată.

(2)  Consiliul de administraţie numeşte preşedintele consiliului şi vice-preşedintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-preşedintele înlocuieşte automat preşedintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. Mandatul preşedintelui şi al vice-preşedintelui este de doi ani şi jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, mandatul preşedintelui şi cel al vice-preşedintelui expiră în momentul în care aceştia nu mai deţin calitatea de membri ai Consiliului de administraţie.

(3)  Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Președintele Consiliului autorităților de reglementare sau reprezentantul acestuia în respectivul Consiliu și directorul agenției participă la deliberări, fără a avea drept de vot. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

(4)  Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți, cu excepția cazurilor în care prezentul regulament sau statutul agenției conțin dispoziții contrare.

(5)  Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condiţiile în care un membru poate acţiona în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile.

(6)  Membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent, în interesul public. În acest scop, aceștia întocmesc anual, în scris, o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese despre care s-ar putea considera că le prejudiciază independența, fie orice interese directe sau indirecte despre care s-ar putea considera că le prejudiciază independența. Declarațiile respective se fac publice.

(7)  Consiliul de administrație își îndeplinește atribuțiile în mod independent, obiectiv, în interesul general, fără a solicita și a accepta nicio instrucțiune din partea niciunui guvern național sau regional.

(8)  Niciunul dintre membrii Consiliului de administrație nu poate avea, în același timp, calitatea de membru al Consiliului autorităților de reglementare.

(9)  Consiliul de administrație poate fi revocat la propunerea Comisiei și printr-o decizie adoptată de Parlamentul European. Parlamentul European adoptă decizia prin vot cu majoritate absolută.

Articolul 14

Sarcinile Consiliului de administraţie

(1)  Consiliul de administrație, cu acordul Consiliului autorităților de reglementare şi după aprobarea prin vot a Parlamentului European, numește directorul, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

(2)  Consiliul de administraţie numeşte membrii Comisiei de apel, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1).

(3)  Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Parlamentului European şi a Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3), programul de activitate al agenției pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate se adoptă fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale și se face public.

(4)  Consiliul de administraţie îşi exercită competenţele bugetare în conformitate cu articolele 23-26.

(5)  Consiliul de administraţie decide, după ce a obţinut acordul Comisiei, dacă acceptă moşteniri, donaţii sau finanţări provenind din alte surse comunitare.

(6)  Consiliul de administrație, în consultare cu Consiliul autorităților de reglementare, exercită autoritate disciplinară asupra directorului.

(7)  Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului de administrație să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

(8)  Consiliul de administraţie redactează, dacă este necesar, strategia de personal a agenţiei în conformitate cu articolul 30 alineatul (2).

(9)  Consiliul de administraţie adoptă dispoziţiile speciale necesare punerii în aplicare a dreptului de acces la documentele agenţiei, în conformitate cu articolul 32.

(10)  Consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile agenției, prevăzut la articolul 19 alineatul (9) și raportul anual referitor la evoluțiile de pe piețele energiei electrice şi gazelor , prevăzut la articolul 11 alineatul (2). Agenția transmite rapoartele anuale cel târziu până la 15 aprilie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și Curții de Conturi. Raportul privind activitățile agenției conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale agenției pe parcursul anului în cauză. Cele şase instituţii şi organisme comunitare prevăzute mai sus își dau sau nu acordul pentru punerea în aplicare de către agenție a politicilor UE în domeniul energiei, al pieței interne a energiei și al concurenței.

(11)  Consiliul de administraţie adoptă regulamentul propriu de procedură.

Articolul 15

Rapoartele Consiliului de administrație

Parlamentul European și Consiliul pot invita Consiliul de administrație să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Articolul 16

Consiliul autorităţilor de reglementare

(1)  Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un reprezentant pentru fiecare stat membru dintre șefii autorităților naționale de reglementare sau reprezentanții acestora, în conformitate cu articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și dintr-un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Câte un singur reprezentant din partea autorității naționale de reglementare a fiecărui stat membru poate face parte din Consiliul autorităților de reglementare. Fiecare autoritate națională de reglementare este responsabilă de numirea supleantului, care trebuie selecționat din rândul personalului existent al autorităților naționale de reglementare.

(2)  Consiliul autorităţilor de reglementare îşi alege preşedintele şi vice-preşedintele dintre membrii Consiliului. Vice-preşedintele înlocuieşte preşedintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. Mandatul preşedintelui şi al vice-preşedintelui este de doi ani şi jumătate cu posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, mandatul preşedintelui şi cel al vice-preşedintelui expiră în momentul în care aceştia nu mai deţin calitatea de membri ai Consiliului autorităţilor de reglementare.

(3)  Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi dintre membrii prezenți. Fiecare membru sau supleant votează o singură dată.

(4)  Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul propriu de procedură. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Regulamentul de procedură poate prevedea metode de lucru specifice pentru examinarea problemelor care apar în cadrul inițiativelor de cooperare regională.

(5)  În exercitarea atribuţiilor şi în desfăşurarea activităţilor de reglementare conferite agenţiei prin prezentul regulament, Consiliul autorităţilor de reglementare acţionează independent şi nu solicită sau primeşte instrucţiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru sau din partea grupurilor de interese publice sau private.

(6)  Secretariatul Consiliului autorităţilor de reglementare este asigurat de către agenţie.

(7)  Parlamentul European și Consiliul pot invita președintele Consiliului autorităților de reglementare să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Articolul 17

Sarcinile Consiliului autorităţilor de reglementare

(1)  Consiliul autorităților de reglementare îi dă acordul directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 5 -11, în conformitate cu articolul 19 alineatul (3). În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă consultanță directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia. Directorul își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu deciziile Consiliului autorităților de reglementare, care trebuie să fie singurul organ decizional al agenției în ceea ce privește reglementarea pieței energiei.

(2)  Consiliul autorităților de reglementare își dă acordul cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (2). Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(3)  Consiliul autorităţilor de reglementare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) şi articolul 19 alineatul (7), precum şi cu proiectul de buget stabilit conform articolului 25 alineatul (1), aprobă programul de activitate al agenţiei pentru anul următor şi îl prezintă Consiliului de administraţie, în vederea adoptării, înainte de data de 1 septembrie.

(4)  Consiliul autorităţilor de reglementare aprobă secţiunea independentă privind activităţile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 14 alineatul (10) şi articolul 19 alineatul 9.

(5)  Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului autorităților de reglementare să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Articolul 18

Directorul

(1)  Agenția este administrată de către directorul acesteia, care acționează în conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul autorităților de reglementare. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(2)  Directorul este numit de Consiliul de administrație, cu acordul Consiliului autorităților de reglementare, pe baza meritelor, competențelor și experienței relevante dobândite de acesta în sectorul energiei, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de Comisie, ca urmare a unei invitații publice de manifestare a interesului. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație primește invitația de a se adresa comisiei competente a Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acesteia și se supune unui vot de aprobare al Parlamentului European.

(3)  Mandatul directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia întreprinde un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestei evaluări sunt următoarele:

   a) activitatea directorului; și
   b) sarcinile şi obligaţiile agenţiei în anii următori.

(4)  Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea și studierea atentă a avizului Consiliului autorităților de reglementare și având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile agenției, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani.

(5)  Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului european și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Prelungirea mandatului directorului se supune unui vot de aprobare al Parlamentului European.

(6)  Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(7)  Directorul poate fi revocat doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, şi cu acordul Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(8)  Pe lângă cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (10), Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Articolul 19

Sarcinile directorului

(1)  Directorul are responsabilitatea de a reprezenta agenţia şi de a o administra.

(2)  Directorul pregăteşte lucrările Consiliului de administraţie. Acesta participă, fără a avea drept de vot, la lucrările Consiliului de administraţie.

(3)  Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 5-11, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

(4)  Directorul este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al agenţiei sub îndrumarea Consiliului autorităţilor de reglementare şi sub controlul administrativ al Consiliului de administraţie.

(5)  Parlamentul European îl poate invita pe director să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

(6)  Directorul ia măsurile necesare, în special cea de adoptare a instrucţiunilor administrative interne şi de publicare a comunicărilor, pentru a garanta funcţionarea agenţiei în conformitate cu prezentul regulament.

   (7) Directorul pregătește anual un proiect al programului de activitate al agenției pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare, Parlamentului European și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv. Parlamentul European elaborează recomandări privind programul de activitate.

(8)  Directorul face o estimare a veniturilor şi cheltuielilor agenţiei în conformitate cu articolul 30 şi execută bugetul agenţiei în conformitate cu articolul 26.

(9)  În fiecare an, directorul pregăteşte un proiect de raport anual care conţine o secţiune privind activităţile de reglementare ale agenţiei şi o secţiune privind aspectele financiare şi administrative.

(10)  Referitor la personalul agenţiei, directorul îşi exercită competenţele prevăzute la articolul 30 alineatul (3).

Articolul 20

Comisia de apel

(1)  Comisia de apel este formată din şase membri şi şase supleanţi selectaţi din fostul sau actualul personal de conducere al autorităţilor naţionale de reglementare, al autorităţilor din domeniul concurenţei sau al altor instituţii naţionale sau comunitare cu experienţă relevantă în sectorul energetic. Comisia de apel îşi desemnează preşedintele. Deciziile Comisiei de apel sunt adoptate pe baza unei majorităţi calificate de cel puţin 4 din cei 6 membri ║. Comisia de apel este convocat atunci când este necesar.

(2)  Membrii Comisiei de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații publice de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Înainte de a fi numiți în funcție, candidații selecționați de Consiliul de administrație se adresează comisiei competente a Parlamentului European și răspund întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

(3)  Durata mandatului membrilor Comisiei de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Comisiei de apel sunt independenţi în luarea deciziilor; ei nu sunt constrânşi să respecte nicio instrucţiune. Aceştia nu au dreptul să ocupe alte funcţii în cadrul agenţiei, al Consiliului de administraţie sau al Consiliului autorităţilor de reglementare. Un membru al Comisiei de apel nu poate fi revocat din funcţie pe durata mandatului decât în cazul în care acesta se face vinovat desăvârşirea unei abateri grave, iar Consiliul de administraţie, după ce a obţinut avizul Consiliului autorităţilor de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

(4)  Membrii Comisiei de apel nu iau parte la procedurile de apel dacă au un interes personal în cazul respectiv, dacă au fost anterior implicaţi ca reprezentanţi ai uneia dintre părţi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care este contestată.

(5)  În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la alineatul (4) sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al Comisiei de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la procedurile deatac, membrul respectiv informează Comisia de apel în consecinţă. Un membru al Comisiei de apel poate fi recuzat de către oricare parte la procedurile de atac în baza motivelor menţionate la alineatul (4) sau dacă aceasta este suspectat de părtinire. O asemenea obiecţie nu poate fi fundamentată pe criterii de naţionalitate a membrilor şi nu este admisibilă dacă, fiind conştientă de existenţa unui motiv de obiecţie, partea la procedurile de atac care cere recuzarea a iniţiat o măsură procedurală.

(6)  Consiliul de apel decide acţiunile care trebuie întreprinse în cazurile menţionate la alineatele (4) şi (5) fără participarea membrilor în cauză. În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul Comisiei de apel de către supleantul său, cu condiţia ca supleantul să nu se regăsească într-o situaţie similară. În acest din urmă caz, preşedintele desemnează un înlocuitor dintre supleanţii disponibili.

(7)  Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Comisiei de apel să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Articolul 21

Căi administrative de atac

(1)  Orice persoană fizică sau juridică poate ataca o decizie în conformitate cu articolele 7 şi 8 şi care vizează persoana respectivă, sau o decizie care, deşi adresată unei alte persoane, o priveşte direct şi personal.

(2)  Contestaţia, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul agenţiei, în termen de două luni de la data notificării măsurii către persoana în cauză sau, în absenţa acesteia, în termen de două luni de la data la care agenţia a publicat decizia sa. Comisia de apel soluţionează contestaţia în termen de două luni de la introducerea acesteia.

(3)  Contestaţia introdusă în conformitate cu alineatul (1) nu are efect suspensiv. Comisia de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanţele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.

(4)  Dacă contestaţia este admisibilă, Comisia de apel examinează dacă acesta este întemeiată. Acesta invită părţile din cadrul procedurilor de atac, de câte ori este necesar, să prezinte, până la un termen limită stabilit, observaţii privind notificările emise de către Comisie sau la comunicările celorlalte părţi din procedurile de atac. Părţile din procedurile de atac au dreptul la o expunere orală.

(5)  Comisia de apel poate, conform prezentului articol, să exercite atribuţiile care ţin de competenţa agenţiei sau poate transmite cazul organismului competent din cadrul agenţiei. Acesta din urmă trebuie să respecte decizia Comisiei de apel.

(6)  Comisia de apel îşi adoptă propriul regulamentul de procedură

Articolul 22

Acţiuni în faţa Tribunalului de Primă Instanţă şi a Curţii de Justiţie

(1)  O acţiune poate fi introdusă la Tribunalul de Primă Instanţă a Curţii de Justiţie, în conformitate cu articolul 230 din tratat, pentru contestarea unei decizii luate de către Comisia de apel, sau, în cazul în care nu există un drept de atac în faţa Comisiei de apel, a unei decizii luate de agenţie.

(2)  În cazul în care agenţia nu reuşeşte să adopte o decizie, pot fi introduse acţiuni în omisiune la Tribunalul de Primă Instanţă sau la Curtea de Justiţie, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

(3)  Agenţia are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a respecta o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanţă sau ║ a Curţii de Justiţie.

Articolul 23

Bugetul agenţiei

(1)  Veniturile agenției sunt alcătuite în principal din:

   a) o subvenție comunitară prevăzută la linia adecvată din bugetul general al Uniunii Europene (Secțiunea Comisie), în conformitate cu decizia Parlamentului European şi Consiliului (denumite "autoritate bugetară")şi în temeiul punctului 47 din Acordul interinstituțional;
   b) taxele plătite către agenție în conformitate cu articolul 24;
   c) contribuția financiară a fiecărei autorități naționale de reglementare din fiecare stat membru;
   d) orice metode alternative de finanțare propuse, în special prin instituirea unei taxe asupra fluxurilor de energie electrică și gaze ; și
   ( e) orice moșteniri, donații sau finanțări acordate menţionate la articolul 14 alineatul (5).

Până la [...](11)Consiliul autorităților de reglementare ajunge la un acord asupra contribuției financiare care trebuie achitate de fiecare stat membru în temeiul literei (c).

(2)  Cheltuielile cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura şi cheltuieli operaţionale.

(3)  Veniturile şi cheltuielile trebuie să fie în echilibru.

(4)  Toate veniturile şi cheltuielile agenţiei fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exerciţiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, şi sunt introduse în bugetul agenţiei.

Articolul 24

Taxe

(1)   Solicitarea unei decizii de derogare sau a unor avize, recomandări, decizii sau acțiuni de monitorizare în legătură cu rețelele europene ale operatorilor sistemelor de transport de energie electrică şi gaz, având un caracter specific sau special, implică plata unor taxe către agenție în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

(2)  Taxele menţionate la alineatul (1) sunt stabilite de către Comisie.

Articolul 25

Elaborarea bugetului

(1)  Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului de administrație, împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul de administrație, în baza proiectului pregătit de către director, realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul de administrație cel târziu până la data de 31 martie. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis Consiliului autorităților de reglementare, care poate emite un aviz motivat în acest sens.

(2)  Bugetul estimativ se transmite de către Comisie autorităţii bugetare ║, împreună cu proiectul bugetului general preliminar al Uniunii Europene.

(3)  Pe baza acestui buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ţinând cont de schema de personal şi de cuantumul subvenţiei prevăzute în bugetul general în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(4)  Autoritatea bugetară adoptă schema de personal pentru agenţie.

(5)  Bugetul Agenţiei este stabilit de către Consiliul de administraţie. Acesta devine final odată cu adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta este adaptat în consecinţă.

(6)  Consiliul de administraţie notifică autoritatea bugetară cât mai curând posibil în legătură cu intenţia sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finanţarea bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul de administraţie informează Comisia în acest sens. Dacă una dintre autorităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta notifică agenţia în acest sens în termen de două săptămâni de la primirea informaţiilor privind proiectul imobiliar în cauză. În absenţa unui răspuns la această notificare, agenţia poate demara operaţiunea planificată.

Articolul 26

Execuţia şi controlul bugetar

(1)  Directorul îşi exercită competenţele de ordonator de credite şi execută bugetul agenţiei.

(2)  Până cel târziu la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, contabilul agenţiei transmite contabilului Comisiei şi Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. De asemenea, contabilul agenţiei trimite Parlamentului European şi Consiliului raportul privind gestiunea financiară şi bugetară, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor. Contabilul Comisiei consolidează situaţia conturilor provizorii ale instituţiilor comunitare şi ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12).

(3)  Până cel târziu la data de 31 martie după încheierea exerciţiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii ale agenţiei, precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv este transmis, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului.

(4)  După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenţiei, în conformitate cu prevederile articolului 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, directorul elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor finale ale agenţiei şi o trimite spre avizare Consiliului de administraţie.

(5)  Consiliul de administraţie emite un aviz cu privire la conturile finale ale agenţiei.

(6)  Până cel târziu la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului financiar, directorul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Justiţie situaţia conturilor finale împreună cu avizul Consiliului de administraţie.

(7)  Conturile finale sunt publicate.

(8)  Directorul comunică Curţii de Conturi un răspuns la observaţiile formulate de aceasta până cel târziu la data de 15 octombrie. Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns Consiliului de administraţie şi Comisiei.

(9)  Directorul prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia şi în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, toate informaţiile necesare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.

(10)  La recomandarea Consiliului, şi hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a directorului pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 27

Norme financiare

Normele financiare aplicabile Agenţiei sunt adoptate de către Consiliul de administraţie după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 ║, dacă nevoile funcţionale specifice agenţiei o cer şi numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Articolul 28

Măsuri anti-fraudă

(1)  În scopul combaterii fraudei, corupţiei şi a altor ilegalităţi, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)(13) se aplică fără restricţie agenţiei.

(2)  Agenţia aderă la Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind anchetele interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(14) şi adoptă fără întârziere dispoziţii corespunzătoare aplicabile tuturor angajaţilor Agenţiei.

(3)  Deciziile de finanţare, acordurile şi instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea, stipulează clar că OLAF şi Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfăşoare verificări la faţa locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către agenţie, precum şi în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

Articolul 29

Privilegii şi imunităţi

Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică agenţiei.

Articolul 30

Personal

(1)  Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comunităţii Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului agenţiei.

(2)  Consiliul de administraţie, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

(3)  În ceea ce priveşte personalul său, agenţia îşi exercită atribuţiile conferite autorităţii de desemnare conform Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum şi autorităţii împuternicite să încheie contracte conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

(4)  Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită, în cazuri excepționale, angajarea, în cadrul agenției, a unor experți naționali detașați de statele membre.

Articolul 31

Răspunderea agenţiei

(1)  În caz de răspundere non-contractuală, agenţia, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de aceasta sau de către personalul acesteia în cursul îndeplinirii sarcinilor lor de serviciu. Curtea de Justiţie ║ are jurisdicţie în disputele privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(2)  Răspunderea financiară personală şi răspunderea disciplinară a personalului agenţiei faţă de aceasta sunt guvernate de dispoziţiile relevante aplicabile personalului agenţiei.

Articolul 32

Accesul la documente

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei(15) se aplică documentelor deţinute de agenţie.

(2)  Consiliul de administraţie adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Deciziile adoptate de către agenţie, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Curtea de Justiţie, în conformitate cu condiţiile prevăzute în articolele 195, respectiv 230 din tratat.

Articolul 33

Participarea ţărilor terţe

Agenţia este deschisă participării ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care au încheiat acorduri cu Comunitatea în această privinţă. În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, natura, sfera şi aspectele procedurale ale participării acestor ţări la activităţile agenţiei, inclusiv prevederi referitoare la contribuţiile financiare şi la personal.

Articolul 34

Regimul lingvistic

(1)  Dispoziţiile Regulamentului nr.1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene(16) se aplică agenţiei.

(2)  Consiliul de administraţie ia decizii cu privire la regimul lingvistic intern al agenţiei.

(3)  Serviciile de traducere necesare funcţionării agenţiei sunt oferite de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 35

Evaluare

(1)  Comisia realizează o evaluare a activităților desfășurate de agenție. Această evaluare vizează rezultatele obținute de agenție, precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Evaluarea respectivă se bazează pe un amplu proces de consultare.

(2)  Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Comisie cel târziu la trei ani după ce primul director și-a preluat funcția. După aceea, Comisia prezintă un raport de evaluare cel puțin la fiecare trei ani.

Articolul 36

Intrarea în vigoare şi măsuri tranzitorii

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Articolele 5-12 se aplică la ...(17)

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedinte

(1) JO C 211, 19.8.2008, p. 23.
(2) JO C 172, 5.7.2008, p. 55.
(3) Poziţia Parlamentului European din 18 iunie 2008.
(4) JO L 296, 14.11.2003, p. 34.
(5) JO L 176, 15.7.2003, p. 37.
(6) JO L 176, 15.7.2003, p.57.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 176, 15.7.2003, p. 1.
(9) JO L 289, 3.11.2005, p. 1.
(10) JO L 262, 22.9.2006, p. 1.
(11)* 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(12) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(13) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
(14) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
(15) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
(16) JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.
(17)* 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate