Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0197(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0226/2008

Predložena besedila :

A6-0226/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Glasovanja :

PV 18/06/2008 - 6.3
CRE 18/06/2008 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0296

Sprejeta besedila
PDF 562kWORD 215k
Sreda, 18. junij 2008 - Strasbourg
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I
P6_TA(2008)0296A6-0226/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0530),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0318/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0226/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  Če se ustanovi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, bi bilo treba upoštevati vse možnosti financiranja, ki so predvidene v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1);

3.  Točka 47 Medinstitucionalnega sporazuma se uporablja v zvezi z ustanovitvijo Agencije, Parlament pa začne pogajanja z drugo vejo proračunskega organa, da bi se pravočasno sklenil sporazum o financiranju te Agencije v skladu z ustreznimi določbami Medinstitucionalnega sporazuma;

4.   poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/29/EC Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 6, 10.1.2008, str. 7).


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 18. junija 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
P6_TC1-COD(2007)0197

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Komisija je v svojem Sporočilu z dne 10. januarja 2007 z naslovom "Energetska politika za Evropo"║poudarila pomen vzpostavitve notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Kot ključni ukrep za doseganje navedenega cilja se je opredelilo izboljšanje regulativnega okvira na ravni Skupnosti.

(2)  Komisija je s Sklepom Komisije 2003/796/ES(4) za pospešitev posvetovanja, usklajevanja in sodelovanja med regulativnimi organi držav članic ter med temi organi in Komisijo ter z namenom okrepitve notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom ustanovila neodvisno svetovalno skupino za električno energijo in plin ║Skupino evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG)║. Skupino ERGEG sestavljajo predstavniki nacionalnih regulativnih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo║(5) in Direktivo 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom║(6).

(3)  Delo skupine ERGEG je od ustanovitve pozitivno prispevalo k notranjemu trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Vseeno je v sektorju na splošno priznano in je bilo tudi predlagano s strani skupine ERGEG, da se prostovoljno sodelovanje nacionalnih regulativnih organov sedaj odvija v okviru strukture Skupnosti z jasnimi pooblastili in s pristojnostjo, da sprejema ║regulativne odločitve v številnih posebnih primerih.

(4)  Spomladanski Evropski svet║2007 je pozval Komisijo, da predlaga ukrepe za ustanovitev neodvisnega mehanizma za sodelovanje nacionalnih regulativnih organov.

(5)  Države članice bi morale za doseganje ciljev energetske politike Skupnosti tesno sodelovati in odpraviti ovire za čezmejne izmenjave električne energije in zemeljskega plina. Ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agencija) s tem namenom bi morala vključevati perspektive Skupnosti v prakse nacionalnih regulativnih organov ter povečevati spoštovanje načel Skupnosti o enakem obravnavanju in pravičnih pogojih dostopa do vseevropskih omrežij za transport električne energije in zemeljskega plina ter posledično prispevati k dobremu delovanju notranjega energetskega trga. Agencija bi nacionalnim regulativnim organom morala omogočiti tudi večje sodelovanje na ravni Skupnosti in skupno udeležbo pri izvajanju nalog, povezanih s Skupnostjo.

(6)  Na podlagi ocene vpliva zahtev v zvezi z viri za osrednji organ je bilo ugotovljeno, da samostojen osrednji organ v primerjavi z drugimi možnostmi zagotavlja vrsto dolgoročnih prednosti. ║

(7)  Agencija mora zagotoviti, da so regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi v skladu z Direktivo 2003/54/ES in Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije in njenih članov od porabnikov, proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja (javnega ali zasebnega), ter skladnost njene dejavnosti z zakonodajo Skupnosti, njene tehnične ▌zmogljivosti, sposobnost prilagajanja razvoju predpisov, preglednost, odprtost za demokratični nadzor in učinkovitost.

(8)  Agencija mora spremljati sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij v sektorjih za električno energijo in zemeljski plin, pa tudi izvajanje nalog Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin. Vključenost Agencije je ključnega pomena pri zagotavljanju, da bo sodelovanje med upravljavci prenosnega omrežja potekalo na učinkovit in pregleden način, kar bo koristilo notranjemu trgu.

(9)  Agencija mora sistematično nadzorovati trge zaradi preprečevanja izkrivljanja trgov ter po potrebi poročati Evropskemu parlamentu, Komisiji in nacionalnim organom.

(10)  Treba je zagotoviti celovit okvir za udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Navedeni okvir mora spodbujati enotno izvajanje zakonodaje o notranjem trgu za električno energijo in zemeljski plin v celotni Skupnosti. Kar zadeva stanje več držav članic, mora biti Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila morajo vključevati regulativni režim za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici vključno z izvzetji od pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za zemeljski plin, ki se nahajajo v več državah članicah.

(11)  Ker ima Agencija pregled nad nacionalnimi regulativnimi organi in drugimi viri informacij in znanja, bi morala svetovati Komisiji, drugim institucijam Skupnosti in nacionalnim regulativnim organom vsaj dveh držav članic, kar zadeva vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba bi bilo treba tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, da sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da nacionalni regulativni organ, katerega odločitev je kršila smernice, noče upoštevati mnenj, priporočil ali odločitev Agencije.

(12)  Agencija bi tudi morala biti pristojna za sprejemanje zavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(13)  Agencija bi se morala po potrebi posvetovati z zainteresiranimi stranmi in jim zagotoviti ustrezno priložnost, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih ukrepih, kot je osnutek kodeksa in pravil za omrežje.

(14)  Strukturo Agencije je treba prilagoditi, da bo ustrezala posebnim potrebam ureditve energetike. Zlasti je treba v celoti upoštevati posebno vlogo nacionalnih regulativnih organov in zajamčiti njihovo neodvisnost.

(15)  Upravni odbor mora imeti potrebna pooblastila za določitev proračuna, pregled njegovega izvrševanja, oblikovanje notranjih poslovnikov, sprejetje finančnih predpisov in imenovanje direktorja.

(16)  Agencija bi morala imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost regulativnih organov od proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja je ključno načelo dobrega upravljanja in temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede na situacijo na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni bi morali odbor regulatorjev in njegovi člani delovati neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu, se izogibati navzkrižju interesov ter ne zahtevati ali sprejemati navodil ali priporočil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta. Odbor regulatorjev bi moral hkrati spoštovati zakonodajo Skupnosti o energetski politiki, okolju, energetskem notranjem trgu in konkurenci ter o svojih odločitvah in predlogih obveščati institucije Skupnosti.

(17)  Če je Agencija pristojna za sprejemanje odločitev, bi morale imeti zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka možnost pritožbe najprej pri odboru za pritožbe, ki bi moral biti del Agencije, vendar neodvisen on njene upravne in regulativne strukture. Na sklep odbora za pritožbe bi morala biti mogoča pritožba na Sodišče.

(18)  Agencija bi se morala večinoma financirati iz splošnega proračuna Evropske unije, pristojbin in ▌prispevkov. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na evropski ravni, bi morali biti Agenciji║na voljo še naprej. Proračunski postopek Skupnosti bi se moral še naprej uporabljati za subvencije iz splošnega proračuna Evropske unije. Računovodske izkaze mora revidirati Računsko sodišče v skladu s členom 91 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7).

(19)  Po ustanovitvi Agencije bi moral proračunski organ stalno ocenjevati njen proračun na podlagi njene količine dela in učinka. S tem ocenjevanjem bi bilo treba ugotoviti, ali je na voljo dovolj človeških in finančnih virov. Proračunski organ bi moral zagotoviti doseganje najboljših standardov učinkovitosti.

(20)  Agencija bi morala zaposlovati visoko strokovno osebje. Zlasti bi morala izkoristiti sposobnosti in izkušnje zaposlenih, ki ji jih bodo začasno dodelile Komisija, države članice in nacionalni regulativni organi ║. Za zaposlene pri Agenciji bi morali veljati Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti, predpisi za druge uslužbence Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh predpisov. Upravni odbor bi moral v soglasju s Komisijo sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje.

(21)  Agencija bi morala uporabljati splošna pravila v zvezi z javnim dostopom do dokumentov organov Skupnosti. Upravni odbor mora uvesti praktične ukrepe za zaščito poslovno občutljivih in osebnih podatkov.

(22)  Sodelovanje tretjih držav pri delu Agencije mora biti mogoče v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Skupnost.

(23)  Komisija bi morala najkasneje tri leta od datuma, ko direktor Agencije prevzame svoje dolžnosti, in nato na vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predstaviti ocenjevalno poročilo o svojih posebnih nalogah in doseženih rezultatih, skupaj z ustreznimi predlogi.

(24)  Ker cilja te uredbe, in sicer udeležbe in sodelovanja nacionalnih regulativnih organov na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za dosego navedenega cilja.

(25)  Agencija bi morala biti v celoti odgovorna Evropskemu parlamentu

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje urejanja

S to uredbo se ustanovi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu "Agencija") z namenom dopolnjevanja regulativnih nalog, ki jih regulativni organi iz člena 22a Direktive 2003/54/ES in člena 24a Direktive 2003/55/ES izvajajo na nacionalni ravni, na ravni Skupnosti, in po potrebi za usklajevanje njihovih ukrepov.

Člen 2

Pravni status in sedež

1.  Agencija je organ Skupnosti s pravno osebnostjo.

2.  Agencija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje ter z njim razpolaga in je lahko stranka v sodnem postopku.

3.  Agencijo zastopa njen direktor.

4.  Sedež Agencije je v Bruslju. Dokler njeni prostori ne bodo pripravljeni, bo gostovala v prostorih Komisije.

Člen 3

Sestava

Agencijo sestavljajo:

   a) upravni odbor, ki izvaja pristojnosti iz člena 14;
   b) odbor regulatorjev, ki izvaja pristojnosti iz člena 17;
   c) direktor, ki opravlja naloge iz člena 19; in
   d) odbor za pritožbe, ki izvaja pristojnosti iz člena 21.

Člen 4

Naloge Agencije

Da bi dosegla svoj namen iz člena 1, Agencija▌:

   a) izdaja mnenja, priporočila in odločitve, naslovljene na upravljavce prenosnih omrežij v zvezi z vsemi tehničnimi zadevami, povezanimi z dobrim delovanjem notranjega energetskega trga;
   b) izdaja mnenja, naslovljena na regulativne organe;
   c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Evropski parlament, Svet ali Komisijo;
   d) sprejema ▌odločitve v posebnih zadevah iz členov 6 do 12;
   e) zagotavlja okvir za udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulatorjev;
   f) nadzira izvajanje nalog evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin;
   g) vzpostavlja gospodarske in tehnične pogoje za oblikovanje kodeksov in pravil, katerih osnutke so pripravila evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin, in jih odobri, da se zagotovi učinkovito in varno delovanje notranjega energetskega trga;
   h) določa metodologije in tarife za mehanizme nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij, ki temeljijo na oceni njihovih dejanskih stroškov;
   i) usklajuje zadevne nacionalne regulativne organe pri njihovem delovanju na regionalnih trgih z električno energijo ali zemeljskim plinom;
   j) skupaj s Komisijo spodbuja medregionalno sodelovanje med energetskimi trgi in vključuje regionalne energetske trge v notranji trg z električno energijo;
   k) začne javna posvetovanja v celotni EU v zvezi z zadevami, določenimi v točkah (e) do (h).

Člen 5

Splošne naloge

Agencija lahko na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo poda Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje ali priporočilo o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, za katerega je bila ustanovljena.

Člen 6

Naloge glede sodelovanja upravljavcev prenosnih omrežij

1.  Agencija posreduje Komisiji svoje mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika evropskih omrežij upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo in zemeljski plin v skladu s členom 2b(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije(8) ter║ členom 2b(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina(9).

2.  Agencija spremlja izvajanje dejavnosti evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin iz člena 2d Uredbe (ES) št. 1228/2003 ter Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za zemeljski plin iz člena 2d Uredbe (ES) št. 1775/2005.

3.  Agencija odobri desetletne naložbene načrte evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin, kakor je navedeno v členu 2c Uredbe (ES) št. 1228/2003 in v členu 2c Uredbe (ES) št. 1775/2005, tako da se zagotovijo nediskriminacija,učinkovita konkurenca ter uspešno in varno delovanje notranjega energetskega trga.

4.  Desetletni naložbeni načrti vsebujejo določbe za prehod na pametne merilce in omrežja v 10 letih od začetka veljavnosti te uredbe. Agencija in nacionalni regulativni organi spremljajo napredek upravljavcev prenosnih omrežij pri razvoju pametnih merilcev in omrežij. V ta namen Agencija in nacionalni regulativni organi določijo postopen časovni načrt z zaključnim rokom.

Agencija zagotovi, da tisti informacijski in komunikacijski sistemi, vključno s pametnimi merilci in omrežji, ki se vzpostavijo, poenostavljajo razvoj notranjega energetskega trga in ne ustvarjajo novih tehničnih ovir.

5.  Agencija pripravi in sprejme smernice za osnovna, jasna in nepristranska načela za uskladitev pravil za omrežja na podlagi postopka, določenega s členom 2e Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2e Uredbe (ES) št. 1775/2005. Agencija sprejme osnutek kodeksov omrežij, ki so jih oblikovala evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin na podlagi postopka, določenega s členom 2f Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2ea Uredbe (ES) št. 1775/2005, ter spremljala njihovo izvajanje. Agencija lahko v skladu s členom 2f(7) Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali členom 2f(7) Uredbe (ES) št. 1775/2005 Komisiji predloži priporočilo.

6.  Agencija usklajuje izmenjave med evropskimi upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci prenosnih omrežij iz tretjih držav.

7.  ▌Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži ustrezno utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta, predložena v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence ali učinkovitega delovanja trga ali nista skladna z energetsko politiko, ki je določena v zakonodaji Skupnosti.

8.  Glede na možnost prenosa pristojnosti Komisije in v skladu s členom 2f(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2f(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 Agencija lahko sprejme odločitve o izvršbi in predlaga Komisiji, da naloži kazni, če meni, da osnutek tehničnega kodeksa ni bil sprejet v razumnem obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij ne izvajajo tehničnega ▌kodeksa.

9.  Agencija spremlja regionalno sodelovanje upravljavcev prenosnega omrežja iz člena 2i Uredbe (ES) št. 1228/2003 in člena 2i Uredbe (ES) št. 1775/2005.

10.  Agencija spremlja postopek odobritve vzpostavljanja novih čezmejnih zmogljivosti in zagotavlja pospešitev tega postopka v okviru okrepljenega regionalnega sodelovanja.

11.  Agencija spremlja izračune čezmejnih zmogljivosti upravljavcev prenosnih omrežij in trenutno (skupno) izkoriščanje povezav med omrežji ter rešuje težave nepoštenega, diskriminatornega ali neučinkovitega dostopa prek nacionalnih meja.

12.  Agencija lahko naloži učinkovite kazni, če ovire za čezmejno trgovanje niso odstranjene.

13.  Agencija lahko sprejme zavezujoče odločitve v vseh zadevah v zvezi z dostopom do povezanih prenosnih omrežij, ki vključujejo več kot eno državo članico, in njihovo uporabo, če zadevni nacionalni regulativni organi niso sprejeli skupnega dogovora.

Člen 7

Naloge v zvezi z nacionalnimi regulativnimi organi

1.  Agencija sprejme posamezne odločitve o tehničnih vprašanjih, če so te odločitve predvidene v smernicah v skladu z Direktivo 2003/54/ES, Direktivo 2003/55/ES, Uredbo (ES) št. 1228/2003 ali Uredbo (ES) št. 1775/2005.

2.  V skladu s svojim delovnim programom ali na zahtevo Komisije lahko Agencija izda nezavezujoče smernice za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu za izmenjavo dobrih praks.

3.  Agencija zagotavlja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi na ravni Skupnosti in na regionalni ravni. Če Agencija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, ustrezno svetuje Komisiji.

4.  Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa ▌izda mnenje v zvezi s skladnostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005 in druge zakonodaje Skupnosti, povezane z energetsko politiko.

5.  Če nacionalni regulativni organ ne upošteva mnenja Agencije iz odstavka (4) v roku štirih mesecev od datuma prejema, Agencija Komisiji in vladi zadevne države članice ustrezno svetuje.

6.  Če ima nacionalni regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo smernic iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005, lahko Agencijo prosi za mnenje. Agencija poda svoje mnenje v roku dveh mesecev▌.

7.  Agencija v skladu s členom 22d(3) Direktive 2003/54/ES in členom 24d(3) Direktive 2003/55/ES sprejme odločitev glede regulativnega režima za infrastrukturo, ki povezuje vsaj dve državi članici.

8.  Agencija spremlja razvoj na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom, zlasti dostop energije iz obnovljivih virov do omrežja z zagotovitvijo pozitivne primerjalne analize nacionalnih pravil tovrstnega dostopa in z omogočanjem tega dostopa v drugih državah članicah.

Člen 8

Druge naloge

1.  Agencija lahko odobri izvzetja, kot jih določa člen 7(4)(a) Uredbe (ES) št. 1228/2003. Agencija lahko tudi odobri izvzetja, kot jih določa člen 22(3)(a) Direktive 2003/55/ES, če je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic.

V primeru, da Agencija v treh mesecih od datuma prejema vloge prosilca ne sprejme odločitve v zvezi s prošnjo za odobritev izvzetja na podlagi tega odstavka, to namesto nje stori Komisija.

2.  Agencija predlaga neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja v skladu s členom 10(4) Direktive 2003/54/ES in členom 9(4) Direktive 2003/55/ES.

3.  Agencija spodbuja prizadevanja za praktično izvedbo smernic o vseevropskih energetskih omrežjih, kot je določeno v Odločbi št. 1364/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja(10).

Agencija te smernice upošteva zlasti pri potrjevanju desetletnih naložbenih načrtov v skladu s členom 6(3).

4.  Agencija na zahtevo Komisije prevzame posebne dodatne naloge, ki so povezane z njenim namenom.

Člen 9

Skladiščenje energije in obvladovanje kriz

1.  Agencija pri objavi svojega letnega poročila opredeli potrebe Evropske unije glede skladiščenja, tako v cikličnem kot varnostnem pogledu, in določi smernice za naložbe v proizvodnjo in prenosno infrastrukturo.

2.  Agencija na ravni Skupnosti usklajuje nacionalne mehanizme obvladovanja energetskih kriz.

3.  Agencija usklajuje izmenjave med evropskimi upravljavci in upravljavci iz tretjih držav.

Člen 10

Posvetovanje in preglednost

1.  Agencija se pred sprejemom kakršnih koli ukrepov odkrito in pregledno uradno posvetuje zudeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki, zlasti glede svojih nalog v zvezi s sodelovanjem upravljavcev prenosnih omrežij.

Agencija po potrebi zagotovi zainteresiranim stranem ustrezno priložnost, da izrazijo svoje pripombe na predlagan ukrep, in objavi izide posvetovalnega postopka.

2.   Agencija svoje dejavnosti izvaja na čim bolj pregleden način.

3.   Agencija zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani dobijo objektivne, zanesljive in lahko dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njenega dela, kjer je to primerno.

4.   Agencija v svojem notranjem poslovniku določi praktično ureditev za izvajanje zahtev v zvezi s preglednostjo iz odstavkov 2 in 3.

5.  Agencija na svoji spletni strani objavi vsaj dnevni red, referenčne dokumente in zapisnike sej svojega upravnega odbora, odbora regulatorjev in odbora za pritožbe.

Člen 11

Spremljanje in poročanje o energetskem sektorju

1.  Agencija spremlja razvoj na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, zlasti maloprodajne cene električne energije in zemeljskega plina ter spoštovanje pravic potrošnikov, opredeljenih v direktivah 2003/55/ES in 2003/54/ES.

2.  Agencija objavi letno poročilo o razvoju na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, vključno z vprašanji, povezanimi s potrošniki, v katerem opredeli vse ovire, ki še onemogočajo dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga.

3.  Agencija lahko pri objavi svojega letnega poročila Evropskemu parlamentu in Komisiji predloži mnenje o ukrepih, ki bi lahko odpravili ovire iz odstavka 2.

Člen 12

Nadzor, izvrševanje in kazni

1.  Agencija lahko po posvetovanju s Komisijo naloži finančno kazen upravljavcu prenosnega omrežja, ki ne spoštuje člena 7 ali ne zagotavlja informacij, ki jih Agencija potrebuje za opravljanje svojih nalog. Navedene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Nacionalni regulativni organi so v sodelovanju z Agencijo dolžni preverjati, ali upravljavci prenosnih omrežij izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz določb te uredbe.

3.  Kadar se v okviru tega člena naložijo kazni, organ objavi imena vpletenih upravljavcev prenosnih omrežij ter zneske naloženih denarni kazni in razloge zanje.

Člen 13

Upravni odbor

1.  Upravni odbor sestavlja šest članov. Dva člana imenuje Komisija, dva Svet, dva pa Evropski parlament. Noben član odbora ne sme biti hkrati tudi član Evropskega parlamenta. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

2.  Upravni odbor med svojimi člani imenuje predsednika in podpredsednika. Podpredsednik samodejno nadomesti predsednika, če ta ni sposoben izvajati svojih dolžnosti. Mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti in pol ter se lahko podaljša. Vendar se mandat predsednika in podpredsednika v vsakem primeru izteče takoj, ko nista več člana upravnega odbora.

3.  Sestanke upravnega odbora sklicuje njegov predsednik. Predsednik odbora regulatorjev ali njegov zastopnik iz tega odbora in direktor Agencije sodelujeta v razpravah brez pravice glasovanja. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

4.  Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov, razen če v tej uredbi ali v pravilniku Agencije ni določeno drugače.

5.  Vsak član ima en glas. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pogoje, ko lahko en član deluje v imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost.

6.  Člani upravnega odbora se zavežejo, da bodo delovali neodvisno v javnem interesu. V ta namen podajo letno pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ni nikakršnih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, ali neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se objavijo.

7.  Upravni odbor izvaja svoje naloge neodvisno, objektivno in v javnem interesu, in ne zahteva ali sprejema kakršnih koli navodil od nacionalnih ali regionalnih oblasti.

8.  Noben član upravnega odbora ne sme biti hkrati tudi član odbora regulatorjev.

9.  Upravni odbor se lahko odstavi na predlog Komisije in z odločitvijo Evropskega parlamenta. Evropski parlament odločitev sprejme z absolutno večino.

Člen 14

Naloge upravnega odbora

1.  Upravni odbor s soglasjem odbora regulatorjev in po odobritvi z glasovanjem s strani Evropskega parlamenta imenuje direktorja v skladu s členom 18(2).

2.  Upravni odbor imenuje člane odbora za pritožbe v skladu s členom 20(1).

3.  Upravni odbor do 30. septembra vsako leto po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Komisijo in po odobritvi s strani odbora regulatorjev v skladu s členom 17(3) sprejme delovni program Agencije za naslednje leto ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Delovni program se sprejme ne glede na letni proračunski postopek in se objavi.

4.  Upravni odbor izvaja svoja proračunska pooblastila v skladu s členi 23 do 26.

5.  Upravni odbor se po prejemu soglasja Komisije odloči, ali bo sprejel kakršno koli zapuščino, donacijo ali nepovratna sredstva iz drugih virov Skupnosti.

6.  Upravni odbor ob posvetovanju z odborom regulatorjev izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem.

7.  Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) upravnega odbora pozove, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

8.  Upravni odbor po potrebi določi kadrovsko politiko Agencije v skladu s členom 30(2).

9.  Upravni odbor sprejme posebne določbe glede pravice dostopa do dokumentov Agencije, v skladu s členom 32.

10.  Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije iz člena 19(9) ter letno poročilo o razvoju na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom iz člena 11(2). Agencija do 15. aprila letno poročilo pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Računskemu sodišču. Poročilo o dejavnostih Agencije vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu. Zgoraj omenjene institucije in organi Skupnosti končno potrdijo ali zavrnejo Agencijo kot izvajalko politike EU na področju energetike, notranjega energetskega trga in konkurence.

11.  Upravni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 15

Poročanje upravnega odbora

Evropski parlament in Svet lahko pozoveta upravni odbor, naj predloži poročilo o opravljanju svojih nalog.

Člen 16

Odbor regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev sestavljajo po en predstavnik na državo članico izmed predstojnikov nacionalnih regulativnih organov ali njihovih zastopnikov v skladu s členom 22a Direktive 2003/54/ES in členom 24a Direktive 2003/55/ES ter predstavnik Komisije, ki nima pravice do glasovanja. Nacionalni regulativni organi imenujejo po enega namestnika na državo članico. V odbor regulatorjev je lahko na državo članico sprejet samo po en predstavnik iz nacionalnega regulativnega organa. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje namestnika med svojim osebjem.

2.  Odbor regulatorjev med svojimi člani izvoli predsednika in podpredsednika. Podpredsednik nadomesti predsednika, če ta ni sposoben izvajati svojih dolžnosti. Mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti in pol ter se lahko podaljša. Vendar se mandat predsednika in podpredsednika v vsakem primeru izteče takoj, ko nista več člana odbora regulatorjev.

3.  Odbor regulatorjev odloča z dvotretjinsko večino svojih prisotnih članov. Vsak član ali namestnik šteje en glas.

4.  Odbor regulatorjev sprejme svoj poslovnik. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pogoje za glasovanje po pooblaščencu, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost. V poslovniku se lahko predvidijo posebne delovne metode za obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz pobud regionalnega sodelovanja.

5.  Pri izvajanju nalog, ki jih dodeljuje ta uredba, odbor regulatorjev deluje neodvisno in ne zahteva ali sprejema navodil od nobene vlade držav članic ali zaradi katerega koli javnega ali zasebnega subjekta.

6.  Agencija poskrbi za tajniške storitve odbora regulatorjev.

7.  Evropski parlament in Svet lahko pozoveta predsednika odbora regulatorjev, da predloži poročilo o opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 17

Naloge odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev pred sprejetjem mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5 do 11 v skladu s členom 19(3) posreduje svojo privolitev direktorju. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog. Direktor izvaja svoje naloge v skladu z odločitvami odbora regulatorjev, ki mora biti edini organ odločanja Agencije v zvezi z ureditvijo energetskega trga.

2.  Odbor regulatorjev poda svojo privolitev o kandidatu, ki naj bi bil imenovan za direktorja v skladu s členoma 14(1) in 18(2). Odbor regulatorjev sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

3.  Odbor regulatorjev v skladu s členoma 14(3) in 19(7) ter v skladu s predlogom proračuna, pripravljenim na podlagi člena 25(1) odobri delovni program Agencije za naslednje leto in ga pred 1. septembrom predloži upravnemu odboru v sprejetje.

4.  Odbor regulatorjev v letnem poročilu iz členov 14(10) in 19(9) odobri neodvisni del o ureditvenih dejavnostih.

5.  Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora regulatorjev pozove, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Člen 18

Direktor

1.  Agencijo vodi direktor, ki ▌deluje v skladu z odločitvami, ki jih sprejme odbor regulatorjev. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni odbor in odbor regulatorjev, direktor ne zahteva ali sprejema nobenih navodil od nobene vlade ali organa.

2.  Direktorja po javnem razpisu za prijavo interesa s soglasjem odbora regulatorjev imenuje upravni odbor s seznama najmanj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj, relevantnih za energetski sektor. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, ▌pristojni odbor Evropskega parlamenta pred njegovim imenovanjem pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov; poleg tega ga mora Evropski parlament potrditi z glasovanjem.

3.  Mandat direktorja traja pet let. V devetih mesecih pred koncem navedenega obdobja Komisija pripravi oceno. Komisija v oceni obravnava zlasti:

   a) uspešnost direktorja, in
   b) dolžnosti in potrebe Agencije v naslednjih letih.

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, po posvetu z odborom regulatorjev, pri čemer v največji možni meri upošteva njegovo mnenje, ob upoštevanju poročila o oceni in zgolj v primerih, kadar dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, enkrat podaljša mandat direktorja za največ tri leta.

5.  Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati direktorjev mandat. Direktorja lahko v času enega meseca pred podaljšanjem njegovega mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov. To podaljšanje direktorjevega mandata z glasovanjem potrdi Evropski parlament.

6.  Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja njegovega naslednika.

7.  Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora in s privolitvijo odbora regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi dvotretjinske večine svojih članov.

8.  Poleg zahteve iz člena 14(10) Evropski parlament ali Svet lahko pozoveta direktorja, da predloži poročilo o opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 19

Naloge direktorja

1.  Direktor zastopa Agencijo in je odgovoren za njeno vodenje.

2.  Direktor pripravi delo upravnega odbora. Pri delu upravnega odbora sodeluje brez glasovalne pravice.

3.  Direktor sprejme mnenja, priporočila in odločitve iz členov 5 do 11, če se odbor regulatorjev strinja.

4.  Direktor je odgovoren za izvajanje letnega delovnega programa Agencije pod vodstvom odbora regulatorjev in pod upravnim nadzorom upravnega odbora.

5.  Evropski parlament lahko direktorja pozove, naj poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

6.  Direktor sprejme vse potrebne ukrepe, zlasti sprejme notranja upravna navodila in objavo obvestil, za zagotovitev delovanja Agencije v skladu s to uredbo.

   7. Direktor ║pripravi osnutek letnega delovnega programa Agencije za naslednje leto ter ga pred 30. junijem tekočega leta predloži odboru regulatorjev, Evropskemu parlamentu in Komisiji. Evropski parlament oblikuje priporočila za delovni program.

8.  Direktor oceni prihodke in odhodke Agencije v skladu s členom 30 in izvršuje proračun Agencije v skladu s členom 26.

9.  Direktor vsako leto pripravi osnutek letnega poročila, ki vsebuje del o regulativnih dejavnostih Agencije ter del o finančnih in upravnih zadevah.

10.  V zvezi z zaposlenimi v Agenciji direktor izvaja pristojnosti iz člena 30(3).

Člen 20

Odbor za pritožbe

1.  Odbor za pritožbe sestavlja šest članov in šest namestnikov, izbranih med sedanjimi ali nekdanjimi višjimi zaposlenimi v nacionalnih regulativnih organih, organih za konkurenco in drugih nacionalnih institucijah ali institucijah Skupnosti, z ustreznimi izkušnjami v sektorju energije. Odbor za pritožbe imenuje svojega predsednika. Odbor za pritožbe sprejema odločitve na podlagi kvalificirane večine vsaj štirih od šestih članov. Odbor za pritožbe se skliče, kadar je to potrebno.

2.  Člane odbora za pritožbe po javnem razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor na predlog Komisije po posvetovanju z odborom regulatorjev. Kandidati, ki jih izbere upravni odbor, pred imenovanjem podajo izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovorijo na vprašanja njegovih članov.

3.  Mandat članov odbora za pritožbe traja pet let. Ta mandat se lahko podaljša. Člani odbora za pritožbe so pri odločanju neodvisni in jih ne zavezujejo nobena navodila. Ne smejo opravljati nobenih drugih dolžnosti v Agenciji, upravnem odboru ali odboru regulatorjev. Člana odbora za pritožbe se med mandatom ne sme odstraniti s položaja, razen če je kriv hujše kršitve in če upravni odbor po posvetovanju z odborom regulatorjev sprejme takšno odločitev.

4.  Člani odbora za pritožbe ne smejo sodelovati v nobenem pritožbenem postopku, če imajo pri tem kakršen koli osebni interes, če so bili predhodno vpleteni v postopek kot zastopniki ene od strank ali če so sodelovali pri odločitvi, zoper katero je bila vložena pritožba.

5.  Če zaradi enega od razlogov iz odstavka 4 ali katerega koli drugega razloga član odbora za pritožbe meni, da kateri od ostalih članov odbora ne bi smel sodelovati v nobenem od pritožbenih postopkov, o tem ustrezno obvesti odbor za pritožbe. Sodelovanju člana odbora za pritožbe lahko ugovarja vsaka stranka v pritožbenem postopku na podlagi razlogov iz odstavka 4 ali suma, da je pristranski. Ugovor ne sme temeljiti na narodnosti članov in ni dopusten, če je pritožbena stranka začela postopek, čeprav je vedela za razlog ugovora.

6.  Odbor za pritožbe odloči o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primerih iz odstavkov 4 in 5, brez sodelovanja zadevnega člana. Zadevnega člana v odboru za pritožbe pri odločanju zamenja njegov/njen namestnik, razen če je ta v enakem položaju. V tem primeru predsednik imenuje namestnika izmed preostalih namestnikov, ki so na voljo.

7.  Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora za pritožbe pozove, naj poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Člen 21

Pritožbe

1.  Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko pritoži na odločitev iz členov 7 in 8, naslovljene nanjo, ali na odločitev, ki jo zadeva neposredno in osebno, čeprav je naslovljena na drugo osebo.

2.  Pritožba se skupaj z njeno obrazložitvijo vloži pri Agenciji v pisni obliki v dveh mesecih po tem, ko je bila zadevna oseba o ukrepu uradno obveščena, ali, če takega uradnega obvestila ni, v dveh mesecih po dnevu, ko je Agencija objavila svojo odločitev. Odbor za pritožbe sprejme odločitev glede pritožbe v roku dveh mesecev po tem, ko je bila vložena.

3.  Pritožba, vložena v skladu z odstavkom 1, nima odložilnega učinka. Vendar lahko odbor za pritožbe odloži izvajanje sporne odločitve, če meni, da to zahtevajo okoliščine.

4.  Če je pritožba sprejemljiva, odbor za pritožbe preuči, ali je utemeljena. Odbor za pritožbe stranke povabi na pritožbene postopke tako pogosto, kot je potrebno║, da v določenih rokih pridobi pripombe na uradna obvestila, ki jih je izdal, ali na sporočila drugih strank v pritožbenih postopkih. Stranke imajo v pritožbenih postopkih pravico do ustne izjave.

5.  Odbor za pritožbe lahko v okviru tega člena izvaja vsa pooblastila, ki so v pristojnosti Agencije, ali preda primer pristojnemu organu Agencije. Slednjega zavezuje odločitev odbora za pritožbe.

6.  Odbor za pritožbe sprejme svoj poslovnik.

Člen 22

Tožbe pred Sodiščem prve stopnje in pred Sodiščem

1.  V skladu s členom 230 Pogodbe se lahko vloži tožba pred Sodiščem prve stopnje Sodišča zaradi odločitve, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, ali če odbor nima pristojnosti, Agencija.

2.  Če Agencija ne sprejme odločitve, se lahko pred Sodiščem prve stopnje ali Sodiščem v skladu s pogoji iz člena 232 Pogodbe sprožijo postopki zaradi opustitve ukrepanja.

3.  Agencija mora sprejeti potrebne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča ali Sodišča prve stopnje.

Člen 23

Proračun Agencije

1.  Prihodke agencije sestavljajo zlasti:

   a) subvencija Skupnosti iz ustreznega razdelka splošnega proračuna Evropske unije (oddelek o Komisiji), kot sta določila Evropski parlament in Svet (v nadaljevanju "proračunski organ") v skladu s točko 47 Medinstitucionalnega sporazuma;
   b) pristojbine, plačane Agenciji v skladu s členom 24;
   c) finančni prispevki vsakega izmed nacionalnih regulativnih organov iz vseh držav članic;
   d) kakršen koli predlagan alternativni način financiranja, zlasti z dajatvami na pretok električne energije in zemeljskega plina; in
   e) kakršne koli zapuščine, donacije ali nepovratna sredstva iz člena 14(5).

Odbor regulatorjev do [...](11) določi raven finančnih prispevkov za države članice iz točke (c).

2.  Odhodki zajemajo odhodke za zaposlene, upravne odhodke, odhodke za infrastrukturo in operativne stroške.

3.  Prihodki in odhodki so uravnoteženi.

4.  Na podlagi vseh prihodkov in odhodkov Agencije se za vsako proračunsko leto, ki sovpada s koledarskim letom, pripravijo napovedi ter se vpišejo v proračun Agencije.

Člen 24

Pristojbine

1.  Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s členom 8(1) ali za posebne nasvete, priporočila, odločitve ali naloge za spremljanje, povezane z Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo in zemeljski plin, se Agenciji plača pristojbina.

2.  Pristojbine iz odstavka 1 določi Komisija.

Člen 25

Oblikovanje proračuna

1.  Najpozneje do 15. februarja vsako leto direktor pripravi predhodni predlog proračuna, ki vključuje operativne stroške, in program pričakovanega dela za prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s seznamom začasnih delovnih mest. Upravni odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor, oceni prihodke in odhodke Agencije za naslednje proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, ki vključuje organizacijsko shemo, najpozneje do 31. marca posreduje Komisiji. Pred sprejetjem ocene se predlog, ki ga pripravi direktor, posreduje upravnemu odboru, ki lahko izrazi utemeljeno mnenje o njem.

2.  Komisija oceno, skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropske unije, posreduje proračunskemu organu.

3.  Komisija na podlagi teh ocen v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije vključi napovedi, ki se ji zdijo nujne v zvezi z organizacijsko shemo, in znesek subvencije, ki bremeni splošni proračun, v skladu s členom 272 Pogodbe.

4.  Proračunski organ sprejme organizacijsko shemo Agencije.

5.  Upravni odbor pripravi proračun Agencije. Veljati začne po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Kadar je to potrebno, se ustrezno prilagodi.

6.  Upravni odbor proračunski organ takoj obvesti, če namerava izvajati kakršen koli projekt, ki bi lahko imel bistvene finančne posledice za financiranje njegovega proračuna, zlasti projektov, ki zadevajo lastnino, kot je najem ali nakup objektov. O tem upravni odbor obvesti tudi Komisijo. Če namerava katera izmed vej proračunskega organa dati mnenje, o svojem namenu obvesti Agencijo v dveh tednih po prejemu podatkov o investicijskem načrtu. Če na obvestilo ni odgovora, Agencija lahko nadaljuje z načrtovanimi dejavnostmi.

Člen 26

Izvajanje in nadzor proračuna

1.  Direktor deluje kot odredbodajalec in izvršuje proračun Agencije.

2.  Najpozneje do 1. marca po vsakem zaključenem proračunskem letu posreduje računovodja Agencije računovodji Komisije in Računskemu sodišču začasne zaključne račune skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju v zadevnem proračunskem letu. Računovodja Agencije pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju najkasneje do 31. marca naslednjega leta tudi Evropskemu parlamentu in Svetu. Računovodja Komisije nato konsolidira začasne zaključne račune institucij Skupnosti in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(12).

3.  Najpozneje do 31. marca po vsakem zaključenem proračunskem letu posreduje računovodja Komisije začasne zaključne račune Agencije Računskemu sodišču, skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v zadevnem proračunskem letu. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.  Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnih zaključnih računih Agencije v skladu z določbami člena 129 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 pripravi direktor na lastno odgovornost zaključne račune Agencije in jih predloži upravnemu odboru za pridobitev mnenja.

5.  Upravni odbor predloži mnenje o zaključnih računih Agencije.

6.  Direktor navedene zaključne račune, skupaj z mnenjem upravnega odbora, posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču najpozneje do 1. julija v letu po zaključenem proračunskem letu.

7.  Zaključni računi se objavijo.

8.  Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe najpozneje do 15. oktobra. Prav tako pošlje izvod tega odgovora upravnemu odboru in Komisiji.

9.  Na zahtevo Evropskega parlamenta in v skladu s členom 146(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 mu direktor predloži vse informacije, potrebne za nemoteno uporabo postopka za razrešnico za zadevno proračunsko leto.

10.  Evropski parlament na priporočilo Sveta in s kvalificirano večino do 15. maja leta N + 2 podeli direktorju razrešnico za izvrševanje proračuna za proračunsko leto N.

Člen 27

Finančna pravila

Finančna pravila, ki veljajo za Agencijo, pripravi upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ta pravila lahko odstopajo od Uredbe ║ (ES, Euratom) št. 2343/2002, če to zahtevajo posebne operativne potrebe za delovanje Agencije in le ob predhodnem soglasju Komisije.

Člen 28

Ukrepi proti goljufijam

1.  Za namene boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem se za Agencijo določbe Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)(13) uporabljajo brez omejitev.

2.  Agencija pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah, ki jih opravlja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)(14) in takoj sprejme ustrezne določbe za vse zaposlene v Agenciji.

3.  Sklepi o financiranju ter sporazumi in iz njih izhajajoči izvedbeni instrumenti izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi nad prejemniki denarnih sredstev Agencije in zaposlenimi, odgovornimi za njihovo dodelitev, opravita pregled na kraju samem.

Člen 29

Posebne pravice in imunitete

Za agencijo velja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 30

Zaposleni

1.  Za osebje Agencije se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter pravila, ki so jih za uporabo teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev skupaj sprejele institucije Skupnosti.

2.  Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme potrebne izvedbene ukrepe v skladu z določbami iz člena 110 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3.  Kar zadeva njene zaposlene Agencija izvaja pooblastila, ki jih organu, odgovornemu za imenovanja, podeljujejo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, organu, ki lahko sklepa pogodbe, pa Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

4.  Upravni odbor lahko sprejme določbe, ki v izjemnih primerih dovoljujejo napotitev nacionalnih strokovnjakov iz držav članic v Agencijo.

Člen 31

Odgovornost Agencije

1.  Pri nepogodbeni odgovornosti Agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic, poravna vsako škodo, ki jo povzroči sama ali jo povzročijo njeni zaposleni pri opravljanju svojih nalog. Za spore v zvezi z odpravljanjem takšne škode je pristojno Sodišče║.

2.  Osebna finančna in disciplinska odgovornost zaposlenih Agencije do Agencije je urejena z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za zaposlene Agencije.

Člen 32

Dostop do dokumentov

1.  Za dokumente Agencije se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(15).

2.  Upravni odbor sprejme praktične ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

3.  Odločitve, ki jih Agencija sprejme v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, so lahko predmet pritožbe varuhu človekovih pravic ali tožbe pri Sodišču, v skladu s pogoji iz členov 195 ali 230 Pogodbe.

Člen 33

Sodelovanje tretjih držav

Agencija je odprta za sodelovanje držav, ki niso članice Evropske unije in ki so v ta namen sklenile sporazume s Skupnostjo. V skladu z zadevnimi določbami teh sporazumov se določijo pravila, ki opredeljujejo zlasti naravo, obseg in procesne vidike vključitve teh držav v delo Agencije, vključno z določbami, ki se nanašajo na finančne prispevke in osebje.

Člen 34

Jezik

1.  Za Agencijo se uporabljajo določbe Uredbe Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti(16).

2.  Jezika, ki se uporablja v okviru Agencije, določi upravni odbor.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center organov Evropske Unije.

Člen 35

Ocena

1.  Komisija oceni delovanje Agencije. To vključuje dosežene rezultate in delovne metode Agencije v povezavi z njenim ciljem, pooblastili in nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih programih Agencije. Ta ocena temelji na obsežnem posvetovanju.

2.  Komisija predstavi prvo poročilo o oceni Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje tri leta po tem, ko prvi direktor prevzame svoje dolžnosti. Zatem predstavi Komisija poročilo o oceni vsaj vsaka tri leta.

Člen 36

Začetek veljavnosti in prehodni ukrepi

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Členi 5 do 12 se začnejo uporabljati ...(17)║.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 211, 19.8.2008, str. 23.
(2) UL C 172, 5.7.2008, str. 55.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008.
(4) UL L 296, 14.11.2003, str. 34.
(5) UL L 176, 15.7.2003, str. 37.
(6) UL L 176, 15.7.2003, str. 57.
(7) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(8) UL L 176, 15.7.2003, str. 1.
(9) UL L 289, 3.11.2005, str. 1.
(10) UL L 262, 22.9.2006, str. 1.
(11)* 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.
(12) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(13) UL L 136, 31.5.1999, str. 1.
(14) UL L 136, 31.5.1999, str. 15.
(15) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
(16) UL 17, 6.10.1958, str. 385/58.
(17)* 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov