Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0262(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0088/2008

Teksty złożone :

A6-0088/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0298

Teksty przyjęte
PDF 331kWORD 62k
Środa, 18 czerwca 2008 r. - Strasburg
Dostosowanie niektórych aktów w zakresie procedury regulacyjnej poі№czonej z kontrol№ - czкњж pierwsza ***I
P6_TA(2008)0298A6-0088/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotycz№cego rozporz№dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowuj№cego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzj№ 2006/512/WE niektуre akty podlegaj№ce procedurze, o ktуrej mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej poі№czonej z kontrol№ -czкњж pierwsza (COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Procedura wspуіdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzglкdniaj№c wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0741),

–   uwzglкdniaj№c art. 251 ust. 2 oraz art. 40, 47 ust. 1 i 2, pierwsze i trzecie zdanie, 55, 71, 80 ust. 2; 95, 100, 137 ust. 2, 156, 175 ust. 1 i 285 traktatu WE, zgodnie z ktуrymi wniosek zostaі przedstawiony przez Komisjк (C6-0432/2007),

-   uwzglкdniaj№c zobowi№zania podjкte przez przedstawiciela Rady w piњmie z dnia 28 maja 2008 r. odnoњnie do przyjкcia wniosku bez poprawek, zgodnie z art. 251 ust. 2 zdanie drugie tiret drugie traktatu WE;

–   uwzglкdniaj№c art. 51 Regulaminu,

–   uwzglкdniaj№c sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Handlu Miкdzynarodowego, jak rуwnieї Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Њrodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeсstwa Їywnoњci, Komisji Przemysіu, Badaс Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnкtrznego i Ochrony Konsumentуw, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0088/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca siк do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeњli uzna ona za stosowne wprowadzenie znacz№cych zmian do swojego wniosku lub zast№pienie go innym tekstem;

3.   zobowi№zuje swojego Przewodnicz№cego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjкte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. w celu przyjкcia rozporz№dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 dostosowuj№cego do decyzji Rady 1999/468/WE niektуre akty podlegaj№ce procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej poі№czonej z kontrol№ – Dostosowanie do procedury regulacyjnej poі№czonej z kontrol№ – Czкњж pierwsza
P6_TC1-COD(2007)0262

(Jako їe pomiкdzy Parlamentem i Rad№ osi№gniкte zostaіo porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporz№dzenia (WE) nr 1137/2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności