Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0262(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0088/2008

Predkladané texty :

A6-0088/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 6.5
CRE 18/06/2008 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0298

Prijaté texty
PDF 280kWORD 62k
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg
Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie "omnibus", prvá časť ***I
P6_TA(2008)0298A6-0088/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – prvá časť (KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0741),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 40, článok 47 ods. 1 a ods. 2, prvá a tretia veta, článok 55, článok 71, článok 80 ods. 2, články 95 a 100, článok 137 ods. 2, článok 156 článok 175 ods. 1 a článok 285 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0432/2007),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 28. mája 2008 prijať zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2, druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0088/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. júna 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prvá časť
P6_TC1-COD(2007)0262

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. 1137/2008.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia