Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0282(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0086/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0086/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0299

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 34k
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) ***I
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Τρίτο μέρος (COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0822),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 61, στοιχείο (γ), 63, παράγραφος 1, σημείο 1(α) και 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0474/2007),

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Μαΐου 2008 για την έγκριση της πρότασης χωρίς τροποποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0086/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου