Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2223(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0076/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0076/2008

Viták :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Szavazatok :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Elfogadott szövegek
PDF 300kWORD 62k
2008. június 18., Szerda - Strasbourg
Az európai ombudsman jogállása
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. június 18-i állásfoglalása az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozat elfogadásáról (2006/2223(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az európai ombudsman által elnökéhez írott 2006. július 11-i levélre,

–   tekintettel az elnöke által az Alkotmányügyi Bizottsághoz írott 2006. szeptember 21-i levélre,

–   tekintettel az EK-Szerződés 195. cikkénekének (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Euratom-Szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésére,

–   tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatra(1), melyet a Parlament eljárási szabályzatának X. melléklete tartalmaz,

–   tekintettel a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító, 2008. április 22-i ülésen elfogadott határozattervezetről(2) szóló európai bizottsági véleményre,

–   tekintettel arra, hogy szavazást követően a Tanács jóváhagyta a módosított határozattervezetet,

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0076/2008),

1.   elfogadja a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozatot;

2.   utasítja elnökét, hogy az elfogadott szövegek között tegye közzé a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozat 2008. április 22-i és 2008 június 18-i szavazást követő végleges változatát, és azt ezzel az állásfoglalással együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak;

3.   utasítja elnökét, hogy biztosítsa a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozat megfelelő időben történő közzétételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(1) HL L 113., 1994.5.4., 15. o. A 2002/262/EK, ESZAK, Euratom határozattal (HL L 92., 2002.4.9., 13. o.) módosított határozat.
(2)2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0129.


Az Európai Parlament határozata az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 195. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 107d. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament által 2008. április 22-én jóváhagyott határozattervezetre(1) és a 2008. június 18-án jóváhagyott módosításokra(2),

tekintettel a Bizottság véleményére,

a Tanács jóváhagyásával(3),

mivel:

(1)  Az Európai Unió alapjogi chartája az Unió polgárainak egyik alapvető jogaként ismeri el a megfelelő ügyintézéshez való jogot.

(2)  Az ombudsman tevékenységének sikeressége érdekében alapvető fontosságú a polgároknak az ombudsmanba vetett abbéli bizalma, hogy alapos és pártatlan vizsgálatokat folytat le a hivatali visszásságok gyanújával kapcsolatos ügyekben.

(3)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani minden olyan lehetséges bizonytalanság kizárása érdekében, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az ombudsman a hivatali visszásságok gyanúját érintő ügyekben alapos és pártatlan vizsgálatot képes folytatni.

(4)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani a jogi rendelkezések vagy az ítélkezési gyakorlat minden olyan lehetséges fejlődésének lehetővé tétele érdekében, amely az Európai Unió szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek a Bíróság előtti ügyekbe történő beavatkozására vonatkozik.

(5)  Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani az olyan változások – különösen az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozása – figyelembe vétele érdekében, amelyek az elmúlt években az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalással szembeni küzdelem terén az európai intézmények vagy szervek szerepe tekintetében következtek be, hogy lehetővé váljon az ombudsman számára ezen intézmények vagy szervek értesítése a hatáskörükbe tartozó bármely információról.

(6)  Kívánatos lépéseket tenni annak érdekében, hogy az ombudsman számára lehetővé váljék a hasonló nemzeti vagy nemzetközi szintű intézményekkel, illetve az európai ombudsmanénál tágabb – például az emberi jogok védelmére kiterjedő – tevékenységi körrel rendelkező nemzeti vagy nemzetközi intézményekkel folytatott együttműködésének fejlesztése, mivel az ilyen jellegű együttműködés kedvezően járul hozzá az ombudsman tevékenységének nagyobb hatékonyságához.

(7)  Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 2002-ben hatályát vesztette,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításai

A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat a következőképpen módosul:

1.  Az első bevezető hivatkozásból "az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 20d. cikkének (4) bekezdésére" szavakat törölni kell.

2.  A harmadik preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet(4) 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített információkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása érdekében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;

"

3.  Az 1. cikk (1) bekezdéséből "az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 20d. cikke (4) bekezdésének" szavakat törölni kell.

4.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

2.  "(2) A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó iratokhoz történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről.

Az érintett intézmények és szervek a tagállamokból származó, törvény vagy rendelet alapján titkosnak minősített dokumentumokhoz csak a tagállam előzetes jóváhagyásával biztosíthatnak hozzáférést.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett tagállam értesítését követően biztosítható hozzáférés.

Az ombudsman a dokumentumok tartalmát a 4. cikknek megfelelően a fenti két eset egyikében sem hozhatja nyilvánosságra.

A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a személyzeti szabályzat vonatkozó szabályaihoz, különösen a hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.

"

5.  A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

4. cikk

(1)  Az ombudsman és munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során megszerzett információkat vagy dokumentumokat nem tehetik közzé. A (2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé semmilyen minősített információt vagy az ombudsmannak átadott – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak minősülő – dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó dokumentumot, valamint semmilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.

(2)  Ha az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudomást, amelyek megítélése szerint felvetik a büntetőjogi érintettséget, erről haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletén keresztül, és értesíti a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó, illetékes közösségi intézményt, szervet vagy szolgálatot amennyiben az ügy annak hatáskörébe tartozik; adott esetben az ombudsman értesíti azt a közösségi intézményt vagy szervet is, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, és amely alkalmazhatja az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második bekezdését. Az ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett közösségi intézményt vagy szervet, amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi szempontból kérdőjelezik meg.

"

6.  A következő 4a. cikk kerül beillesztésre:"

4a. cikk

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően kezelik.

"

7.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

5. cikk

(1)  Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet betekintést olyan dokumentumokba, melyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.

(2)  Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkében és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkében foglalt feladatkörén belül és más intézmények és szervek tevékenységének megkettőzése nélkül az ombudsman ugyanezen feltételek mellett együttműködhet a tagállamoknak az alapvető jogok előmozdításáért és védelméért felelős intézményeivel és szerveivel.

"

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után tizennégy nappal lép hatályba.

Kelt Strasbourgban,

az Európai Parlament részéről

az elnök

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) A Tanács 2008. június 12-i határozata.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).".

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat