Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2223(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0076/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0076/2008

Debates :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Balsojumi :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Pieņemtie teksti
PDF 293kWORD 58k
Trešdiena, 2008. gada 18. jūnijs - Strasbūra
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija rezolūcija par priekšlikumu pieņemt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (2006/2223(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas ombuda 2006. gada 11. jūlija vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam,

–   ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 21. septembra vēstuli Konstitucionālo jautājumu komitejai,

–   ņemot vērā EK līguma 195. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Euratom līguma 107.d panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(1), kurš iekļauts Parlamenta Reglamenta X pielikumā,

–   ņemot vērā 2008. gada 22. aprīļa sanāksmē apstiprināto Komisijas atzinumu(2) par lēmuma projektu, ar kuru groza tā Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom,

–   ņemot vērā to, ka Padome ir apstiprinājusi balsojuma rezultātā grozīto lēmuma projektu,

–   ņemot vērā Reglamenta 45. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas atzinumu (A6-0076/2008),

1.   pieņem lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom;

2.   uzdod priekšsēdētājam kā pieņemtu tekstu publicēt lēmuma, ar kuru 2008. gada 22. aprīļa un 18. jūnija balsojumu rezultātā groza tā Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom, galīgo versiju un nosūtīt to kopā ar šo rezolūciju Padomei un Komisijai;

3.   uzdod priekšsēdētājam nodrošināt Parlamenta lēmuma, ar kuru groza Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom, savlaicīgu publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1)1 OV L 113 4.5.1994., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/262/EK, EOTK, Euratom (OV L 92, 9.4.2002., 13. lpp.).
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0129.


Eiropas Parlamenta Lēmums, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 195. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 107.d panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. aprīlī apstiprināto lēmuma projektu(1) un 2008. gada 18. jūnijā pieņemto rezolūciju un apstiprinātos grozījumus(2),

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu(3),

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir atzīts, ka tiesības uz labu pārvaldi ir Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesības.

(2)  Pilsoņu ticība ombuda spējai pamatīgi un objektīvi izmeklēt pārvaldē pieļautus pārkāpumus ir būtiski svarīga sekmīgai ombuda darbībai.

(3)  Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai novērstu jebkādas iespējamas šaubas par ombuda spēju pamatīgi un objektīvi izmeklēt iespējamus pārvaldē pieļautus pārkāpumus.

(4)  Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai būtu iespējama tālāka tiesību normu un tiesu prakses attīstība jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru iestāšanos lietās, kuras izskata Eiropas Kopienu Tiesa.

(5)  Ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai ņemtu vērā to, kā pēdējos gados mainījusies Eiropas Savienības iestāžu un struktūru loma, apkarojot krāpnieciskas darbības pret Eiropas Savienības finanšu interesēm, proti, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izveidi, lai Eiropas ombuds varētu darīt zināmu šīm iestādēm vai struktūrām jebkādu informāciju, kas ietilpst to kompetencē.

(6)  Ir vēlams veikt pasākumus, lai ļautu ombudam veidot sadarbību ar līdzīgām valstu un starptautiskām struktūrām, kā arī valstu vai starptautiskām iestādēm pat tad, ja šo struktūru vai iestāžu kompetence ir plašāka nekā Eiropas ombudam – piemēram, ja to kompetencē ietilpst arī cilvēktiesību aizsardzība –, jo šāda sadarbība var palielināt ombuda darbības efektivitāti.

(7)  Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā,

IR NOLĒMIS:

1. pants

Grozījumi Lēmumā 94/262/EOTK, EK, Euratom

Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom groza šādi:

1.  Lēmuma 1. ievilkumā vārdus "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 20.d panta 4. punktu " svītro.

2.  Lēmuma 3. ievilkumu aizstāj ar šādu:"

Tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas iestādēm un struktūrām pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot ombuda pienākumu neizpaust šādu informāciju; tā kā piekļuvei klasificētai informācijai vai dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē(4), būtu jānotiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības noteikumiem; tā kā iestādēm vai struktūrām, kas sniedz piekļuvi klasificētai informācijai vai dokumentiem, kā minēts 3. panta 2. punkta pirmajā daļā, būtu jāinformē ombuds par to, ka šī informācija vai dokumenti ir klasificēti; tā kā, lai īstenotu 3. panta 2. punkta pirmās daļas noteikumus, ombudam būtu iepriekš ir jāvienojas ar attiecīgo iestādi vai struktūru par noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju un dokumentiem, un cita veida informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu; tā kā, ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība netiek sniegta, viņš informē Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstošus pasākumus;

"

3.  Lēmuma 1. panta 1. punktā vārdus "Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 20.d panta 4. punktu" svītro;

4.  Lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šo:"

2.  "2. Kopienas iestādēm un struktūrām ir pienākums sniegt ombudam visu informāciju, ko viņš tām pieprasa, kā arī ļaut tam piekļūt attiecīgajām lietām. Piekļuve klasificētai informācijai vai dokumentiem, īpaši slepeniem dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/20011 9. panta izpratnē, notiek saskaņā ar attiecīgās Kopienas iestādes vai struktūras drošības noteikumiem.

Iestādes vai struktūras, kas sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai dokumentiem kā noteikts iepriekšējā punktā, informē ombudu par to, ka šī informācija vai dokumenti ir slepeni.

Lai īstenotu pirmā apakšpunkta noteikumus, ombuds iepriekš vienojas ar attiecīgo iestādi vai struktūru par noteikumiem, kas attiecas uz darbu ar slepenu informāciju vai dokumentiem un cita veida informāciju, uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu.

Attiecīgās iestādes vai struktūras sniedz piekļuvi dalībvalstu izcelsmes dokumentiem, kuri ar likumu vai noteikumiem ir klasificēti kā slepeni, tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts tam ir iepriekš piekritusi.

Tās sniedz piekļuvi citiem dalībvalstu izcelsmes dokumentiem tikai pēc tam, kad par to informēta attiecīgā dalībvalsts.

Abos gadījumos ombuds saskaņā ar 4. pantu nedrīkst atklāt šādu dokumentu saturu.

Kopienas iestāžu un struktūru ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības; viņu pienākums aizvien ir ievērot attiecīgās Civildienesta noteikumu normas, proti, glabāt dienesta noslēpumu.

"

5.  Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šo:"

"4. pants

1.  Ombudam un viņa darbiniekiem, kam piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir pienākums neizpaust informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas gaitā. Viņiem jo īpaši ir pienākums neizpaust nekādu slepenu informāciju vai jebkādu dokumentu, kas iesniegts ombudam, jo īpaši slepenus dokumentus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē, vai dokumentus, uz kuriem attiecas Kopienas tiesību akti par personas datu aizsardzību, kā arī jebkādu informāciju, kas varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai kādai citai iesaistītai personai, neskarot 2. punktu.

2.  Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu attiekties krimināllikums, viņš tūlīt ar dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Kopienās starpniecību informē kompetentās valsts iestādes, un, ciktāl lieta ietilpst kompetentās Kopienas iestādes kompetencē, – Kopienas iestādi, struktūru vai dienestu, kas ir atbildīgs par krāpšanas apkarošanu; vajadzības gadījumā ombuds informē arī Kopienas iestādi vai struktūru, kurai ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura var piemērot Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 18. panta otro daļu. Ombuds var arī informēt attiecīgo Kopienas iestādi vai struktūru par faktiem, kas liek apšaubīt tās darbinieka rīcību no disciplinārā viedokļa.

"

6.  Iekļauj šādu 4.a pantu:"

4.a pants

Ombuds un viņa darbinieki pieprasījumus publiskai piekļuvei dokumentiem, kas nav 4. panta 1. punktā minētie dokumenti, izskata saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem noteikumiem un ierobežojumiem.

"

7.  Lēmuma 5. pantu aizstāj ar šo:"

5. pants

1.  Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu tiesības un intereses, kas ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar tāda paša veida iestādēm konkrētās dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt piekļuvi dokumentiem, kas viņam nebūtu pieejami saskaņā ar 3. pantu.

2.  Pildot savus pienākumus, kas noteikti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 195. pantā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 107.d pantā, un, izvairoties no citu iestāžu vai struktūru darbības dublēšanas, ombuds ar tādiem pašiem nosacījumiem var sadarboties ar dalībvalstu iestādēm un struktūrām, kas ir atbildīgas par pamattiesību ievērošanas veicināšanu un aizsardzību.

"

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV vēl nav publicēti.
(3) Padomes 2008. gada 12. jūnija Lēmums.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).";

Juridisks paziņojums - Privātuma politika