Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2223(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0076/2008

Texte depuse :

A6-0076/2008

Dezbateri :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Voturi :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Texte adoptate
PDF 307kWORD 69k
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
Statutul Ombudsmanului European
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia Parlamentului European din 18 iunie 2008 privind adoptarea unei decizii a Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (2006/2223(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere scrisoarea din 11 iulie 2006 a Ombudsmanului European, adresată Președintelui,

–   având în vedere scrisoarea din 21 septembrie 2006 pe care Președintele a adresat-o Comisiei pentru afaceri constituționale,

–   având în vedere articolul 195 alineatul (4) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 107d alineatul (4) din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Decizia sa 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(1), astfel cum a fost încorporată în anexa X la Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

–   având în vedere avizul Comisiei cu privire la proiectul de decizie de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom, astfel cum a fost aprobat la reuniunea din 22 aprilie 2008(2),

–   având în vedere aprobarea de către Consiliu a proiectului de decizie modificat, astfel cum a rezultat în urma votului,

–   având în vedere articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru petiții (A6-0076/2008),

1.   adoptă decizia de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a publica în textele adoptate versiunea finală a deciziei de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom în forma rezultată în urma voturilor din 22 aprilie și 18 iunie 2008 și de a o transmite împreună cu prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a asigura publicarea în timp util a deciziei de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1)1 JO L 113, 4.5.1994, p. 15. Decizie modificată prin Decizia 2002/262/CE, CECO, Euratom (JO L 92, 9.4.2002, p. 13).
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0129.


Decizia Parlamentului European de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 195 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 107d alineatul (4),

având în vedere proiectul de decizie aprobat de Parlamentul European la 22 aprilie 2008(1) şi rezoluţia adoptată, precum și amendamentele aprobate la 18 iunie 2008(2),

având în vedere avizul Comisiei,

cu aprobarea Consiliului(3),

întrucât:

(1)  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene recunoaște dreptul la bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor Uniunii;

2)   încrederea cetățenilor în capacitatea Ombudsmanului de a efectua o anchetă riguroasă și imparțială în presupuse cazuri de administrare defectuoasă este fundamentală pentru succesul acțiunilor acestuia;

3)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat, în scopul eliminării oricărei posibile incertitudini referitoare la capacitatea acestuia de a efectua anchete meticuloase și imparțiale în presupuse cazuri de administrare defectuoasă;

4)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a permite posibile evoluții ale prevederilor legale sau ale jurisprudenței referitoare la intervenția organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene într-o procedură pe rolul Curții de Justiție;

5)   este de dorit ca statutul Ombudsmanului să fie adaptat pentru a se ține seama de schimbările intervenite în ultimii ani în ceea ce privește rolul instituțiilor şi organelor UE în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în special crearea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), astfel încât să permită Ombudsmanului să notifice acelor instituții sau organe orice informație aflată în domeniul lor de competenţă;

6)   este de dorit să se ia măsurile necesare pentru a permite Ombudsmanului să își dezvolte cooperarea cu instituții similare la nivel național sau internațional, precum și cu instituții naționale sau internaționale chiar şi în situaţia în care domeniu lor de activitate este mai larg decât cel al Ombudsmanului European, cum ar fi protecția drepturilor omului, având în vedere faptul că o asemenea cooperare poate contribui în mod pozitiv la ameliorarea eficienței acțiunilor acestuia;

(7)  Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a expirat în 2002,

DECIDE:

Articolul 1

Amendamente la Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom se modifică după cum urmează:

1.  La prima referire, cuvintele "articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului" se elimină;

2.  Considerentul 3 se înlocuieşte cu următorul text:"

întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele comunitare sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită şi fără a aduce atingere obligației Ombudsmanului de a nu le divulga; întrucât accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(4), ar trebui să respecte normele de securitate ale instituțiilor sau organelor comunitare în cauză; întrucât instituțiile și organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare; întrucât pentru aplicarea normelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, Ombudsmanul ar trebui să ajungă în prealabil la un acord cu instituția sau organul vizat asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de secret profesional; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;

"

3.  La articolul 1 alineatul (1), cuvintele " , articolul 20d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului" se elimină.

4.  Articolul 3 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:"

2.  "(2) Instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, respectă normele de securitate ale instituției sau organului comunitar în cauză.

Instituțiile sau organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la paragraful anterior, informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția sau organul în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional;

Instituţiile şi organele în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate secrete în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, numai după obţinerea acordului prealabil al statului membru respectiv.

Acestea acordă accesul la alte documente care emană de la un stat membru după informarea statului membru în cauză.

În ambele cazuri, în conformitate cu articolul 4, Ombudsmanul nu poate divulga conţinutul documentelor.

Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor comunitare sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului; aceștia sunt obligați să respecte dispozițiile pertinente din Statutul funcționarilor, în special obligaţia de a păstra secretul profesional.

"

5.  Articolul 4 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 4

(1)  Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și ale articolului 194 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. În special, Ombudsmanul și personalul acestuia au obligația de a nu divulga nicio informație clasificată și niciun document furnizat Ombudsmanului, în special documente sensibile în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau documente care intră în domeniul de aplicare al legislației comunitare privind protecția datelor cu caracter personal, și nicio informație care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în cauză, fără a aduce atingere alineatului (2).

(2)  În cazul în care, în cadrul unei anchete, Ombudsmanul ia cunoștință de fapte pe care le consideră că ar putea intra sub incidența dreptului penal, acesta informează imediat autoritățile naționale competente prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunitățile Europene și, în măsura în care cazul este de competența lor, instituția, organul sau serviciul comunitar responsabil cu combaterea fraudei; dacă este necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituția sau organul comunitar cu autoritate asupra funcționarului sau agentului în cauză, acestea putând pune în aplicare articolul 18 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene. De asemenea, Ombudsmanul poate informa instituția sau organul comunitar în cauză cu privire la faptele care pun în discuție, din punct de vedere disciplinar, comportamentul unuia dintre funcționarii sau agenții acestora.

"

6.  Se introduce următorul articol 4a:"

Articolul 4a

Ombudsmanul și personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, altele decât cele menționate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu condiţiile şi limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

"

7.  Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 5

(1)  În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislației naționale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispozițiile articolului 3.

(2)  Fără a-și depăși atribuțiile stabilite la articolul 195 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și la articolul 107d din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și evitând orice suprapunere cu activitățile celorlalte instituții sau organe, Ombudsmanul poate, în aceleași condiții, să coopereze cu instituțiile și organele statelor membre responsabile de promovarea și protecția drepturilor fundamentale.

"

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la paisprezece zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European

Președintele

(1) Nepublicată încă în JO.
(2) Nepublicate încă în OJ.
(3) Decizia Consiliului din 12 iunie 2008.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).";

Aviz juridic - Politica de confidențialitate