Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2223(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0076/2008

Predkladané texty :

A6-0076/2008

Rozpravy :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Prijaté texty
PDF 306kWORD 69k
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg
Výkon funkcie ombudsmana
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008
Uznesenie
 Zjednotený text

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 18. júna 2008, ktorým sa schvaľuje rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (2006/2223(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list európskeho ombudsmana z 11. júla 2006 adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na list svojho predsedu z 21. septembra 2006 adresovaný Výboru pre ústavné veci,

–   so zreteľom na článok 195 ods. 4 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1), ktoré je súčasťou prílohy X k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom, prijaté 22. apríla 2008(2),

–   so zreteľom na schválenie zmeneného a doplneného návrhu rozhodnutia Radou, ktoré vyplýva z hlasovania,

–   so zreteľom na článok 45 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre petície (A6-0076/2008),

1.   schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom;

2.   poveruje svojho predsedu, aby v prijatých textoch zverejnil konečné znenie rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom, a to na základe hlasovaní z 22. apríla 2008 a 18. júna 2008 a aby konečné znenie spolu s  týmto uznesením postúpil Rade a Komisii;

3.   poveruje svojho predsedu, aby zabezpečil včasné uverejnenie jeho rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13).
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0129.


Rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 195 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 107d ods. 4,

so zreteľom na návrh rozhodnutia, ktorý schválil Európsky parlament z 22. apríla 2008(1) a na zmeny a doplnenia schválené 18. júna 2008(2),

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so súhlasom Rady(3),

keďže:

(1)  Charta základných práv Európskej únie uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov EÚ.

(2)  Dôvera občanov v schopnosť ombudsmana viesť podrobné a nestranné vyšetrovanie prípadov údajného nesprávneho úradného postupu je základnou podmienkou úspešnosti jeho činnosti.

(3)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa odstránila prípadná neistota v súvislosti s kompetenciou ombudsmana viesť dôsledné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného nesprávneho úradného postupu.

(4)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana s cieľom zohľadniť možný vývoj ustanovení právnych predpisov alebo judikatúry v súvislosti s konaním orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie vo veciach pred Súdnym dvorom.

(5)  Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa zobrali do úvahy zmeny, ku ktorým došlo v posledných rokoch s ohľadom na úlohu inštitúcií a orgánov EÚ v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, najmä zriadenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby tak ombudsman mohol upozorňovať inštitúcie alebo orgány na skutočnosti, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.

(6)  Je vhodné prijať kroky, ktoré ombudsmanovi umožnia rozvinúť spoluprácu s podobnými inštitúciami na národnej alebo medzinárodnej úrovni, dokonca aj v prípade, keď pokrývajú väčší rozsah činností ako európsky ombudsman, ako je ochrana ľudských práv, pretože takáto spolupráca môže pozitívne prispievať k zefektívneniu činnosti ombudsmana.

(7)  Platnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sa skončila v roku 2002,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Zmeny a doplnenia rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euroatom

Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euroatom sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.   v citácii 1 sa vypúšťajú tieto slová: "článok 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele";

2.   odôvodnenie 3 sa nahrádza takto:"

Keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú inštitúcie a orgány Spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti ohľadne takýchto informácií; keďže prístup k tajným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001(4), by mal podliehať pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti; keďže inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, by mali informovať ombudsmana o tomto utajení; keďže v súvislosti s vykonávaním pravidiel uvedených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, sa mal ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodnúť na podmienkach prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

"

3.   v článku 1 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: "článku 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

4.   článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:"

2.  Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Prístup k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001, podlieha pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti.

Inštitúcie alebo orgány, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v predchádzajúcich pododsekoch, informujú ombudsmana o tomto utajení.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku, sa ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi a s inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva.

Dotknuté inštitúcie alebo orgány Spoločenstva umožnia prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom iba po predchádzajúcom súhlase predmetného členského štátu.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva umožnia prístup k iným dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov po tom, ako o tejto skutočnosti informovali dotknutý členský štát.

V súlade s článkom 4 ombudsman nesmie ani v jednom z uvedených prípadov prezradiť obsah týchto dokumentov.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií a orgánov Spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana vypovedať; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, najmä mlčanlivosťou.

"

5.   článok 4 sa nahrádza takto:"

Článok 4

1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby tým bol dotknutý druhý odsek, sú ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o utajovaných informáciách alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, najmä citlivých dokumentov v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 alebo dokumentov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj o informáciách, ktoré by mohli poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.

2.  Ak sa ombudsman počas vyšetrovania dozvie skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov pri Európskych spoločenstvách a ak prípad spadá do jej právomoci, aj príslušnú inštitúciu či príslušný orgán alebo útvar Spoločenstva zodpovedný za boj proti podvodom; ombudsman v prípade potreby informuje aj inštitúciu či orgán Spoločenstva, v ktorom dotknutý úradník alebo zamestnanec pracuje, a ktorý by prípade potreby mohol uplatniť článok 18 ods. 2 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže informovať príslušnú inštitúciu či príslušný orgán Spoločenstva o skutočnostiach spochybňujúcich správanie sa niektorého zo zamestnancov z disciplinárneho hľadiska.

"

6.   vkladá sa tento článok 4a:"

Článok 4a

Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k iným dokumentom ako k tým, na ktoré dokumentom odkazuje článok 4 ods. 1, v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

"

7.   článok 5 sa nahrádza takto:"

Článok 5

1.  Ak to pomôže zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšiť ochranu práv a záujmov sťažovateľov, môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.

2.  V rámci jeho funkcií stanovených v článku 195 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 107d Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a pri zabránení duplicite činností s ostatnými inštitúciami alebo orgánmi, môže ombudsman za tých istých podmienok spolupracovať s inštitúciami a orgánmi v členských štátoch, ktoré majú na starosti podporu a ochranu základných práv.

"

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť štrnástym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu

Za Európsky parlament

predseda

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Rozhodnutie Rady z 12. júna 2008.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).";

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia