Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2223(INL)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0076/2008

Predložena besedila :

A6-0076/2008

Razprave :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Glasovanja :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Sprejeta besedila
PDF 292kWORD 71k
Sreda, 18. junij 2008 - Strasbourg
Statut Evropskega varuha иlovekovih pravic
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 o sprejetju Sklepa Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha иlovekovih pravic (2006/2223(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pisma Evropskega varuha иlovekovih pravic predsedniku Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2006,

–   ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega parlamenta z dne 21. septembra 2006 Odboru za ustavne zadeve Evropskega parlamenta,

–   ob upoљtevanju иlena 195(4) Pogodbe ES,

–   ob upoљtevanju иlena 107d(4) Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju svojega Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha иlovekovih pravic(1), kakor je vkljuиen v Prilogo X Poslovnika Parlamenta,

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o osnutku sklepa o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom, kakor je bil odobren na zasedanju 22. aprila 2008(2),

–   ob upoštevanju dejstva, da je Svet odobril spremenjeni osnutek sklepa kot posledico glasovanja,

–   ob upoљtevanju иlena 45(2) svojega Poslovnika,

–   ob upoљtevanju poroиila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije (A6-0076/2008),

1.   sprejme sklep o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom;

2.   naroиi svojemu predsedniku, naj v sprejetih besedilih objavi konиno verzijo sklepa o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom kot posledico glasovanja z dne 22. aprila 2008 in 18. junija 2008 ter naj ga skupaj s to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji;

3.   naroиi svojemu predsedniku, naj zagotovi pravoиasno objavo svojega sklepa o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom v Uradnem listu Evropske unije.

(1)1 UL L 113, 4.5.1994, str. 15. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/262/ES, ESPJ, Euratom (UL L 92, 9.4.2002, str. 13).
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0129.


Sklep Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha иlovekovih pravic

EVROPSKI PARLAMENT JE -

ob upoљtevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti иlena 195(4) Pogodbe,

ob upoљtevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti иlena 107d(4) Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka sklepa, ki ga je Evropski parlament odobril 22. aprila 2008(1), in sprememb, odobrenih 18. junija 2008(2),

ob upoštevanju mnenja Komisije,

s soglasjem Sveta(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Listina Evropske unije o temeljnih pravicah priznava pravico do dobrega upravljanja kot temeljno pravico državljanov Unije,

(2)  Zaupanje drћavljanov v sposobnost varuha иlovekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja, je bistveno za uspeh dejavnosti varuha иlovekovih pravic,

(3)  Zaželeno je, da se Statut varuha иlovekovih pravic prilagodi in tako odpravi kakrљna koli morebitna negotovost glede sposobnosti varuha иlovekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja,

(4)  Zaželeno je, da se Statut varuha иlovekovih pravic prilagodi, da bi omogoиili morebitni razvoj zakonskih doloиb ali sodne prakse v zvezi z ukrepanjem organov, pisarn in agencij Evropske unije v primerih pred Sodiљиem,

(5)  Zaželeno je, da se Statut varuha иlovekovih pravic prilagodi, da bi upoštevali spremembe, nastale v zadnjih letih, glede vloge institucij in organov EU v boju proti goljufijam zoper finanиne interese Evropske unije, zlasti ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), in tako omogoиili varuhu иlovekovih pravic, da te institucije ali organe obvesti o vseh informacijah, ki sodijo v njihovo pristojnost,

(6)  Zaželeno je, da se sprejmejo ukrepi, da se varuhu иlovekovih pravic omogoиi vzpostavitev sodelovanja s podobnimi institucijami na nacionalni ali mednarodni ravni ter z nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami, иeprav imajo veиje pristojnosti kakor Evropski varuh иlovekovih pravic, na primer varstvo иlovekovih pravic, saj bi takљno sodelovanje lahko pozitivno prispevalo k bolj uиinkoviti dejavnosti varuha иlovekovih pravic,

(7)  Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo je prenehala veljati leta 2002 –

SKLENIL:

Иlen 1

Spremembe k Sklepu 94/262/ESPJ, ES, Euratom

Sklep 94/262/ESPJ, ES, Euratom se spremeni:

1.  V sklicevanju 1 se иrtajo besede "иlena 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo";

2.  Uvodna izjava 3 se nadomesti z naslednjim:"

Ker mora imeti varuh иlovekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog; ker so zato institucije in organi Skupnosti dolћni varuhu иlovekovih pravic na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in brez poseganja v dolћnost varuha иlovekovih pravic, da takih informacij ne razkrije; ker bi bilo treba dostop do tajnih informacij ali dokumentov, zlasti do dokumentov obиutljive narave v smislu иlena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001(4), dovoliti ob spoštovanju predpisov o varnosti zadevne institucije ali organa Skupnosti; ker bi morale institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz prvega pododstavka иlena 3(2), o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestiti varuha иlovekovih pravic; ker bi se moral varuh иlovekovih pravic za namene izvajanja predpisov, doloиenih v prvem pododstavku иlena 3(2), vnaprej dogovoriti z zadevno institucijo ali organom o pogojih za ravnanje s tajnimi informacijami ali dokumenti in drugimi podatki, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti; ker varuh иlovekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomoиi ne bo dobil, to sporoиi Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa;

"

3.  V иlenu 1(1) se иrtajo besede "иlenom 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo

4.  Иlen 3(2) se nadomesti z naslednjim:"

2.  Institucije in organi Skupnosti morajo varuhu иlovekovih pravic posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in mu omogoиiti dostop do zadevnih spisov. Dostop do tajnih informacij ali dokumentov, zlasti do dokumentov obиutljive narave v smislu иlena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se dovoli ob spoštovanju predpisov o varnosti zadevne institucije ali organa Skupnosti.

Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz prejšnjega pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestijo varuha.

Varuh иlovekovih pravic se za namene izvajanja predpisov, doloиenih v prvem pododstavku, vnaprej dogovori z zadevno institucijo ali organom o pogojih za ravnanje s tajnimi informacijami ali dokumenti in drugimi podatki, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Dostop do dokumentov, ki izhajajo iz drћave иlanice in so z zakonom ali predpisom opredeljeni za tajne, smejo zadevne institucije ali organi dovoliti le, иe je drћava иlanica v to predhodno privolila.

Dostop do drugih dokumentov, ki izhajajo iz drћave иlanice, pa dovolijo po tem, ko so zadevno drћavo иlanico s tem seznanili.

V obeh primerih in v skladu s иlenom 4 varuh иlovekovih pravic ne sme љiriti vsebine takih dokumentov.

Uradniki in drugi usluћbenci institucij in organov Skupnosti morajo na zahtevo varuha иlovekovih pravic priиati; љe naprej jih obvezujejo ustrezne doloиbe Kadrovskih predpisov, zlasti dolћnost poslovne skrivnosti.

"

5.  Иlen 4 se nadomesti z naslednjim:"

Иlen 4

1.  Varuh иlovekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporabljata иlen 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in иlen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ne smejo širiti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med preiskavami. Brez poseganja v odstavek 2 љe zlasti ne smejo љiriti tajnih informacij ali dokumentov, poslanih varuhu иlovekovih pravic, predvsem dokumentov obиutljive narave v smislu иlena 9 Uredbe (ES) љt. 1049/2001, ali dokumentov s podroиja uporabe zakonodaje Skupnosti o varstvu osebnih podatkov ter vseh informacij, ki bi lahko škodile pritožniku ali drugim vpletenim osebam.

2.  Иe se varuh иlovekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nanaљajo na kazensko pravo, prek stalnih predstavniљtev drћav иlanic v Evropskih skupnostih takoj obvesti pristojne nacionalne organe in – иe zadeva spada v njihovo pristojnost – pristojno institucijo, organ ali sluћbo za boj proti goljufijam; po potrebi varuh obvesti tudi institucijo ali organ Skupnosti, pod katero zadevni uradnik ali usluћbenec spada in ki lahko uporabi drugi odstavek иlena 18 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. Varuh иlovekovih pravic lahko pristojno institucijo ali organ Skupnosti obvesti tudi o dejstvih, ki z vidika discipline vnašajo dvom v obnašanje katerega od njihovih uslužbencev.

"

6.  Vstavi se иlen 4a:"

Иlen 4a

Varuh иlovekovih pravic in njegovo osebje obravnavajo zahteve za dostop javnosti do dokumentov, razen dokumentov iz иlena 4(1), v skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) št. 1049/2001.

"

7.  Иlen 5 se nadomsti z naslednjim:"

Иlen 5

1.  Varuh иlovekovih pravic lahko, kolikor to prispeva k uиinkovitejљim raziskavam ter boljљi zaљиiti pravic in interesov oseb, ki se pri njem pritoћijo, sodeluje z istovrstnimi organi v doloиenih drћavah иlanicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno zakonodajo. Varuh иlovekovih pravic pri tem ne sme zahtevati dokumentov, do katerih na podlagi иlena 3 sicer nima dostopa.

2.  Varuh иlovekovih pravic lahko v okviru svojih nalog, doloиenih v иlenu 195 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in иlenu 107d Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in z izogibanjem podvajanju svojih dejavnosti z dejavnostmi drugih institucij ali organov pod enakimi pogoji sodeluje z institucijami in organi drћav иlanic, pristojnimi za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic.

"

Иlen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Иlen 3

Ta sklep zaиne veljati štirinajst dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, dne

Za Evropski parlament

Predsednik

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(3) Sklep Sveta z dne 12. junija 2008.
(4) Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).";

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov