Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0297/2008

Předložené texty :

B6-0297/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Hlasování :

PV 19/06/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0305

Přijaté texty
PDF 291kWORD 63k
Čtvrtek, 19. června 2008 - Štrasburk
Čtyřicáté výročí celní unie
P6_TA(2008)0305B6-0297/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2008 o čtyřicátém výročí celní unie

Evropský parlament,

-   s ohledem na nedávné přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex)(1),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod(2),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (clo 2013)(3),

-   s ohledem na sdělení Komise o strategii dalšího vývoje celní unie (KOM(2008)0169),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz(4),

-   s ohledem na zprávu vyšetřovacího výboru pro tranzitní režim Společenství (leden 1996 – březen 1997),

-   s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách(5), podepsanou dne 28. května 1997,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropských společenství ke Světové celní organizaci a o prozatímním výkonu práv a povinností vyplývajících z prozatímního členství (KOM(2007)0252),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 14. května 2008 o strategii pro vývoj celní unie,

-   s ohledem na zprávu o celní činnosti Společenství ohledně padělků a pirátství zveřejněnou Komisí dne 19. května 2008,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že celní unie má od roku 1968 významnou úlohu při zachovávání a rozvíjení jednotného trhu, vytváření prosperity usnadňováním zákonného a konkurenceschopného obchodu s Unií a v jejím rámci a zároveň chrání své občany,

B.   vzhledem k tomu, že existence celní unie znamená neexistenci cel na vnitřních hranicích mezi členskými státy, společná dovozní cla na zboží ze třetích zemí, společná pravidla původu pro výrobky ze třetích zemí a společnou definici celní hodnoty,

C.   vzhledem k tomu, že právní předpisy Společenství mají za cíl zajistit, aby pro všechny výrobky dovážené do EU platila stejná pravidla,

D.   vzhledem k tomu, že celní orgány EU mají dvojí úlohu, zejména odvod dovozních cel a daní a ochranu zdraví a bezpečnosti občanů na vnějších hranicích EU,

E.   vzhledem k tomu, že se první vyšetřovací výbor zaměřil na celní záležitosti a v bodu 17.3.1. výše uvedené zprávy dospěl k následujícímu závěru: "s cílem poskytnout hospodářským subjektům a široké veřejnosti nezbytnou jistotu, že je obchodní prostředí jednotného trhu dostatečně chráněno, že vytvoření jednotného rámce EU pro celní služby musí být dlouhodobým cílem EU",

F.   vzhledem k tomu, že globalizace má za následek výrazné zvýšení mezinárodního obchodu a rozvoj nových výrobních a spotřebitelských modelů, ale že s sebou také nese nové hrozby, jako je celosvětový terorismus, změna klimatu a nezákonný obchod,

G.   vzhledem k tomu, že náklady na dodržování předpisů a správní náklady se staly klíčovým tématem týkající se účelné a účinné správy v rámci EU,

Vývoj celní unie

1.   domnívá se, že 40 let celní unie představuje významný úspěch a pro podniky a občany EU je přínosem;

2.   potvrzuje, že celní orgány, které jsou odpovědné hlavně za dohled nad mezinárodním obchodem EU, tak přispívají k zajišťování otevřeného a spravedlivého obchodu a zároveň uplatňování vnějšího rozměru vnitřního trhu, společné obchodní politiky a dalších společných politik EU a zajišťují bezpečnost dodavatelského řetězce jako celku;

3.   uznává, že opatření přijatá celními orgány jsou zaměřená na ochranu finančních zájmů EU a jejích členských států a ochranu EU proti nespravedlivým a nezákonným obchodním praktikám;

4.   uznává, že opatření jsou zaměřena na zajištění bezpečnosti a ochrany EU a jejich obyvatel a zároveň slouží jako ochrana životního prostředí a zachování spravedlivé rovnováhy mezi nutností provádět celní kontroly a usnadněním zákonného obchodu s cílem zlepšit konkurenceschopnost EU;

5.   blahopřeje v tomto směru celním úředníkům k jejich efektivní práci v boji proti padělkům, který v roce 2006 vedl k zabavení 79 milionů padělaných a pirátských výrobků oproti 43 000 případům zaznamenaným v roce 2007; ve vztahu k exponenciálnímu nárůstu zabavení padělaných výrobků podporuje praktická celní opatření s cílem bojovat proti padělání a pirátství, jako je zvýšení počtu specializovaných celníků, kteří se této práci věnují v Komisi a v členských státech, a také úvahu o výhodách vytvoření Evropské observatoře pro padělání (EOP).

6.   vítá proto výše uvedené sdělení Komise, které se snaží stanovit jasnější směr pro oblast cel v časovém období 2013 až 2019;

7.   zdůrazňuje, že je třeba, aby celní orgány EU předvídaly překážky dopředu a průběžně a aby rozvíjely nejmodernější dovednosti, technologie a metody s cílem usnadnit a monitorovat obchod tím nejúčinnějším a nejvýkonnějším způsobem;

8.   zdůrazňuje, že je důležité, aby kandidátské země sjednotily své normy v oblasti cel s normami EU a potvrzuje technickou pomoc kandidátským zemím poskytovanou Komisí a členskými státy;

Užší spolupráce

9.   vítá hlavní závěry různých seminářů pořádaných v rámci programu Clo 2013, tj. zlepšení sítě spolupráce mezi celnicemi a dozorčími orgány trhu, zlepšení řízení rizika a sdílení zkušeností, znalostí a osvědčených postupů v oblasti spolupráce a kontrol;

10.   domnívá se, že je nutná spolupráce za účelem zajištění účinnosti celních služeb EU s ohledem na množství hrozeb, proti kterým je třeba bojovat;

11.   vyzývá proto členské státy, aby posílily správní spolupráci mezi celními orgány členských států a mezi celními a jinými vládními agenturami, jako jsou veterinární orgány a orgány odpovědné za bezpečnost výrobků, za účelem zajistit, aby správa vnějších hranic EU byla společnou odpovědností a zaručit bezpečnost a ochranu občanů EU;

12.   vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci s obchodními partnery prostřednictvím stávajících a budoucích programů celní spolupráce s cílem usnadnit obchod pro spolehlivé hospodářské subjekty a zajistit bezpečnost dodavatelského řetězce;

13.   zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byly ve  výboru pro celní sazebník zastoupeny všechny hospodářské subjekty;

14.   schvaluje podepsání různých dohod podepsaných EU s jejími hlavními obchodními partnery po celém světě;

15.   vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodních organizací (Světová obchodní organizace a Světová celní organizace) a se třetími zeměmi v oblasti cel; zdůrazňuje, že cílem je dosáhnout účinnější celní kontroly a podpořit standardy EU a zároveň aby obchod přinášel zisky EU a jejím obchodní partnery; také zdůrazňuje, že tato skutečnost umožní zejména vypracovat společné operace a pilotní projekty za účelem posílení spolupráce na místě mezi celními úředníky EU a třetích zemí;

Bezpečnostní otázky

16.   vyzývá členské státy, aby dále posilovaly úlohu celních orgánů v boji proti konkrétnímu nebezpečí v souvislosti s padělanými výrobky, zejména falešnými léčivy a hračkami;

17.   vyzývá Komisi, aby i nadále zachovala zamítavé stanovisko k posledním právním předpisům USA týkajícím se 100% skenování nákladů námořních kontejnerů v zahraničních přístavech; zdůrazňuje, že nebylo prokázáno, že by toto jednostranné rozhodnutí USA bylo z hospodářského a bezpečnostního hlediska nutné a účinné;

18.   domnívá se, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství(6) ("bezpečnostní pozměňovací návrh") splňuje požadavky úřadů USA, co se týče kontroly bezpečnosti v Evropě;

Posilování účinnosti, efektivity a dodávky pro vnitřní trh

19.   vítá dvě iniciativy, které celní úřady Společenství plánují rozvinout během příštích deseti let a které mají co nejlépe sloužit občanům EU, zejména návrh na elektronická cla již schválený Parlamentem a založení sítě evropských celních laboratoří s cílem sjednotit výklad technických norem EU, a podporuje každou další iniciativu, která by postupovala v tomto smyslu;

20.   potvrzuje, že tato modernizace umožní pokročit v boji proti nebezpečným výrobkům a posílit ochranu spotřebitelů;

21.   vyzývá členské státy, aby rozvinuly nové pracovní metody a technologie synchronizovaným a harmonizovaným způsobem a zajistily koordinované a společné zavádění celních právních předpisů; vyzývá Komisi, aby důkladně monitorovala jednotné uplatňování celních právních předpisů v členských státech a informovala o tom Parlament;

22.   vyzývá členské státy, aby poskytly celním orgánům dostatečné zdroje a investice (technologické a lidské zdroje) s cílem umožnit jim, aby mohly vykonávat své úkoly, zavádět nové systémy bez použití papírových dokladů a vyškolit své zaměstnance;

23.   vyzývá členské státy, aby zajistily vysokou úroveň spolupráce mezi celními orgány a obchodním společenstvím s cílem posílit soulad a snížit byrokracii zejména prostřednictvím častějšího používání přístupu řízení rizik a rozvíjením komplexních služeb;

24.   vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost problémům, s nimiž se potýkají malé a střední podniky, konkrétně aby usnadnila proces co nejlevnějšího přizpůsobení informačních systémů MSP systémům používaným celními správami a zjednodušila postupy pro získání statusu "oprávněného hospodářského subjektu";

o
o   o

25.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.
(3) Úř. věst. L 154, 14.6.2007, s. 25.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0247
(5) Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 17.
(6) Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.

Právní upozornění - Ochrana soukromí