Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0297/2008

Teksty złożone :

B6-0297/2008

Debaty :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Głosowanie :

PV 19/06/2008 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0305

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 58k
Czwartek, 19 czerwca 2008 r. - Strasburg
1 lipca 2008 r., czterdziesta rocznica ustanowienia Unii Celnej
P6_TA(2008)0305B6-0297/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie czterdziestej rocznicy ustanowienia Unii Celnej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając niedawne przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)(1),

–   uwzględniając decyzję nr 70/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu(2),

–   uwzględniając decyzję nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji pod tytułem "Strategia dotycząca rozwoju Unii Celnej" (COM(2008)0169),

–   mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wdrażania polityki handlowej przy pomocy skutecznych przepisów i procedur przywozowych i wywozowych(4),

–   uwzględniając sprawozdanie komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego (styczeń 1996 - marzec 1997),

   uwzględniając porozumienie zawarte 28 maja 1997 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy celnej i wzajemnego wsparcia w kwestiach celnych(5),

–   uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnot Europejskich do Światowej Organizacji Celnej oraz tymczasowego wykonywania praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka tej organizacji (COM(2007)0252),

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie strategii dotyczącej rozwoju Unii Celnej,

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie działalności celnej Wspólnoty z zakresu podróbek i plagiatów przemysłowych, opublikowane przez Komisję w dniu 19 maja 2008 r.,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że od roku 1968 Unia Celna odgrywała istotną rolę w zachowaniu i rozwijaniu jednolitego rynku, przyczyniając się do tworzenia dobrobytu poprzez ułatwianie legalnego i konkurencyjnego handlu z Unią Europejską jako taką, a także pomiędzy jej państwami członkowskimi, przy jednoczesnej ochronie obywateli,

B.   mając na uwadze, że istnienie Unii Celnej oznacza brak opłat celnych na granicach wewnątrzunijnych, wspólną taryfę celną z zakresu produktów importowanych z państw trzecich, wspólne reguły pochodzenia dla produktów z państw trzecich, a także jednolitą definicję wartości celnej,

C.   mając na uwadze, że rozwój prawa wspólnotowego nakierowany był na zagwarantowanie, że te same zasady stosowane będą w odniesieniu do wszystkich produktów importowanych do UE,

D.   mając na uwadze, że unijne władze celne odgrywają rolę podwójną, tj. związaną z pobieraniem opłat celnych i podatków, a także z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa obywateli na zewnętrznych granicach UE,

E.   mając na uwadze, że pierwsza komisja śledcza skupiła swoją uwagę na kwestiach celnych i w punkcie 17.3.1. ww. sprawozdania stwierdziła, że: "w celu adekwatnego zapewnienia operatorów gospodarczych oraz społeczeństwa, że środowisko handlowe w ramach jednolitego rynku jest właściwie chronione... ustanowienie jednolitych ram unijnych z zakresu usług celnych musi stać się długoterminowym celem UE",

F.   mając na uwadze, że globalizacja skutkowała ogromnym wzrostem wielkości międzynarodowej wymiany handlowej oraz rozwinięciem nowych schematów produkcji i konsumpcji, lecz także pociągnęła za sobą nowe zagrożenia, takie jak terroryzm na skalę światową, zmiany klimatyczne oraz nielegalny handel,

G.   mając na uwadze, że zmniejszenie kosztów dostosowawczych i administracyjnych stało się jedną z najistotniejszych kwestii związanych z wydajną i skuteczną administracją w ramach UE,

Rozwój Unii Celnej

1.   wyraża przekonanie, że 40 lat istnienia Unii Celnej stanowi znaczne osiągnięcie oraz skutkuje korzyściami dla przedsiębiorstw unijnych oraz obywateli;

2.   potwierdza, że organy celne, jako władze odpowiedzialne za nadzór nad handlem zagranicznym UE, przyczyniają się do zapewniania otwartego i sprawiedliwego handlu, właściwego wdrażania zewnętrznego wymiaru rynku wewnętrznego, wspólnej polityki handlowej i różnorakiej innej polityki UE, a także do gwarantowania bezpieczeństwa łańcucha dostaw jako takiego;

3.   uznaje, że środki podejmowane przez władze celne nakierowane są na ochronę interesów finansowych UE oraz jej państw członkowskich, a także na zwalczanie bezprawnych i nieuczciwych praktyk handlowych;

4.   uznaje także, że środki te nakierowane są również na gwarantowanie bezpieczeństwa UE oraz jej mieszkańców, przy jednoczesnej ochronie środowiska i utrzymywaniu właściwej równowagi pomiędzy koniecznością dokonywania kontroli celnej a ułatwianiem legalnego handlu z myślą o zwiększaniu konkurencyjności wspólnotowej;

5.   wyraża w tym miejscu uznanie dla funkcjonariuszy celnych w związku z ich wydajną pracą w zakresie zwalczania plagiatów przemysłowych, dzięki której w roku 2007 w 43 000 zarejestrowanych przypadków przechwycono łącznie 79 milionów podrobionych i sfałszowanych artykułów; w związku z wykładniczym wzrostem liczby przypadków przejmowania podrobionych produktów wyraża poparcie dla praktycznych środków celnych mających na celu walkę z plagiatami przemysłowymi i piractwem, takich jak zwiększenie liczby wyspecjalizowanych celników wykonujących tę pracę w Komisji i w państwach członkowskich, a także rozważenie korzyści płynących z utworzenia europejskiego obserwatorium ds. podrabiania towarów,

6.   w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje ww. komunikat Komisji nakierowany na wypracowanie jasnej linii postępowania z zakresu polityki celnej na przestrzeni lat 2013-2019;

7.   podkreśla, że unijne władze celne winny nieustannie antycypować przyszłe wyzwania oraz rozwijać i wykorzystywać właściwe umiejętności, technologie i metody służące prowadzeniu wsparcia i nadzoru nad handlem w sposób jak najbardziej wydajny i skuteczny;

8.   podkreśla wagę dostosowywania się przez kraje kandydujące do unijnych standardów celnych oraz wyraża poparcie dla zapewnianego przez Komisję i państwa członkowskie wsparcia technicznego na rzecz tychże krajów;

Bliższa współpraca

9.   z zadowoleniem przyjmuje główne konkluzje różnych seminariów zorganizowanych w ramach programu Cła 2013, dotyczące poprawy sieci współpracy między urzędami celnymi a organami nadzoru rynku, poprawy zarządzania ryzykiem oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie współpracy i kontroli;

10.   wyraża przekonanie, że współpraca jest niezbędna w celu zapewnienia wydajności służb celnych UE stawiających czoła licznym zagrożeniom wymagającym zwalczania;

11.   w związku z powyższym wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy administracyjnej pomiędzy władzami celnymi państw członkowskich oraz pomiędzy organami celnymi a innymi agencjami rządowymi, takimi jak władze weterynaryjne i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów, w celu zapewnienia, że administrowanie granicami zewnętrznymi UE będzie się charakteryzowało wspólną odpowiedzialnością i gwarancją bezpieczeństwa obywateli;

12.   wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z partnerami handlowymi, poprzez wykorzystanie istniejących, a także nowych programów współpracy celnej, w celu ułatwienia handlu zaufanym partnerom oraz zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw;

13.   podkreśla wagę reprezentacji wszystkich zainteresowanych gospodarczo stron w Komisji Celnej;

14.   wyraża poparcie dla podpisania różnorakich porozumień zawartych przez Wspólnotę Europejską z jej głównymi partnerami handlowymi na świecie;

15.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach organizacji międzynarodowych (Światowa Organizacja Handlu i Światowa Organizacja Celna) oraz współpracy z państwami trzecimi w zakresie polityki celnej; podkreśla, że celem tej współpracy jest doprowadzenie do wydajniejszej kontroli celnej oraz propagowanie standardów unijnych przy jednoczesnym generowaniu przez handel korzyści na rzecz Unii Europejskiej i jej partnerów handlowych; podkreśla ponadto, że umożliwi to w szczególności prowadzenie wspólnych działań i projektów pilotażowych nakierowanych na zacieśnienie współpracy w terenie pomiędzy funkcjonariuszami celnymi UE a funkcjonariuszami państw trzecich;

Kwestie bezpieczeństwa

16.   wzywa państwa członkowskie do dalszego wzmacniania roli służb celnych w zwalczaniu szczególnych niebezpieczeństw związanych z produktami podrobionymi, w szczególności z lekami i zabawkami;

17.   wzywa Komisję do utrzymania sprzeciwu z zakresu przyjętych w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych uregulowań w sprawie wymogu stuprocentowej kontroli, w drodze prześwietlania, kontenerów morskich w portach zagranicznych; podkreśla, iż nie wykazano, aby ta jednostronna decyzja podjęta przez USA była konieczna lub też skuteczna w perspektywie gospodarczej i bezpieczeństwa;

18.   wyraża przekonanie, że samo rozporządzenie (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny(6) (tzw. "poprawka bezpieczeństwa") spełnia oczekiwania władz USA z zakresu kontroli bezpieczeństwa w Europie;

Zwiększanie wydajności, skuteczności i jakości rynku wewnętrznego

19.   z zadowoleniem przyjmuje obie inicjatywy, które unijne służby celne pragną rozwinąć na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat w celu jak najlepszego służenia obywatelom UE, tj. projekt z zakresu otoczenia elektronicznego dla służb celnych, przyjęty już przez Parlament, oraz ustanowienie europejskiej sieci laboratoriów celnych z zadaniem ujednolicenia interpretacji nowych standardów technicznych UE, a także popiera wszelkie inne inicjatywy zmierzające w tym kierunku;

20.   wyraża przekonanie, że modernizacja ta pozwoli na usprawnienie zwalczania produktów niebezpiecznych oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumentów;

21.   wzywa państwa członkowskie do rozwinięcia nowych technologii i metod pracy w sposób zsynchronizowany i zharmonizowany w celu zapewnienia wspólnego i skoordynowanego wdrażania uregulowań celnych; wzywa Komisję do dokładnego monitorowania jednakowego stosowania uregulowań celnych w państwach członkowskich oraz do przedkładania Parlamentowi odnośnych sprawozdań;

22.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia organom celnym odpowiednich środków oraz (technologicznych i ludzkich) inwestycji w celu umożliwienia im wywiązywania się z obowiązków, wdrażania systemu otoczenia elektronicznego oraz szkolenia personelu;

23.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiego stopnia współpracy władz celnych i środowiska biznesowego w celu wypracowywania zgodności i zmniejszania poziomu biurokracji, szczególnie poprzez wykorzystywanie właściwego podejścia do zarządzania ryzykiem i rozwijania sieci punktów kompleksowej obsługi;

24.   wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy napotykane przez małe i średnie przedsięmbiorstwa, w szczególności poprzez ułatwianie procesu dostosowywania ich systemów informatycznych do systemów używanych przez władze celne po możliwie najniższych kosztach oraz poprzez uproszczenie procedur gwarantujących uzyskanie statusu "upoważnionego podmiotu gospodarczego";

o
o   o

25.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U.L 145 z 4.6.2008, str. 1.
(2) Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21.
(3) Dz.U. L 154 Z 14.6.2007, s. 25.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0247.
(5) Dz.U. L 222 z 12.8.1997, str. 17.
(6) Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności