Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2006(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0202/2008

Predkladané texty :

A6-0202/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0306

Prijaté texty
PDF 372kWORD 86k
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie
P6_TA(2008)0306A6-0202/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 o Európskej charte práv spotrebiteľov energie (2008/2006(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou (KOM(2007)0528),

–   so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (KOM(2007)0529),

–   so zreteľom na závery Rady z 15. februára 2007 o energetickej politike pre Európu (6271/2007),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe (KOM(2006)0851),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (SEK(2006)1709) ako sprievodný dokument oznámenia Komisie (KOM(2006)0841),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Údaje k energetickej politike EÚ (SEK(2007)0012),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu(1),

–   so zreteľom na výročnú správu európskych energetických regulátorov za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 pre všetkých členov Rady európskych energetických regulátorov (CEER) a  Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a plyn (ERGEG), Európsky parlament, Radu a Komisiu, vypracovanú podľa článku 3 ods. 8 rozhodnutia Komisie 2003/796/ES z 11. novembra 2003 o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn(2),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. marca 2007 týkajúce sa schválenia Akčného plánu Európskej rady na obdobie rokov 2007 – 2009: Energetická politika pre Európu (7224/2007),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie (KOM(2007)0386),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0202/2008),

A.   keďže zásady sociálneho začlenenia, rovnakých príležitostí pre všetkých a spravodlivého prístupu k vedomostiam v digitálnej ére znamenajú, že je nevyhnutné, aby každý občan EÚ mal prístup k energii za dostupné ceny,

B.   keďže spotrebitelia, predovšetkým jednotlivci a malé a stredné podniky (MSP), majú k dispozícii len obmedzené nástroje a príležitosti na účinné zastupovanie svojich záujmov,

C.   keďže dostačujúce zásobovanie energiou je jedným z kľúčových prvkov na ceste k dosiahnutiu úspešnej spoluúčasti občanov na spoločenskom a hospodárskom živote,

D.   keďže Európska charta práv spotrebiteľov energie (charta) je výzvou a podnetom pre vlády, energetické regulačné orgány a priemysel, zastupovaný všetkými sociálnymi partnermi, aby konkrétnym spôsobom prispeli k zabezpečeniu toho, aby sa na sociálnom, ekologickom a konkurencieschopnom energetickom trhu EÚ zohľadňovali záujmy spotrebiteľov energie,

E.   keďže na trhoch s nedokonalou konkurenciou, akým je napríklad odvetvie energetiky, samotné trhové mechanizmy vždy nezabezpečujú v plnej miere najlepšie záujmy spotrebiteľov, treba okrem záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme špecifických pre trh energetiky riešiť a posilniť všeobecnú ochranu spotrebiteľa,

F.   keďže dostupné údaje poukazujú na to, že členské štáty využívali na riešenie otázky zraniteľných skupín spotrebiteľov cielené záväzky vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme iba v obmedzenej miere,

G.   keďže pozornosť by sa mala intenzívne sústrediť na úlohu vymedzenú pre národné regulačné orgány, ktoré musia byť nezávislé od akéhokoľvek verejného alebo súkromného záujmu a oprávnené monitorovať energetické trhy, vrátane cien a všetkých ich zložiek, a v prípade potreby intervenovať a sankcionovať,

H.   keďže riešenie spotrebiteľských sporov v oblasti energie nie je dostatočne upravené právnymi predpismi a keďže riešenie týchto sporov zabezpečuje viacero orgánov a spotrebitelia nevedia, na koho sa obracať,

I.   keďže do charty by mali byť začlenené ciele EÚ týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie, aby si spotrebitelia mohli voliť také zdroje energie, ktoré sú v súlade s týmito cieľmi,

Charakter charty

1.   zdôrazňuje skutočnosť, že dodávky energie sú kľúčovým prvkom úspešnej spoluúčasti občanov na spoločenskom a hospodárskom živote;

2.   pripomína, že hoci sú práva spotrebiteľov už chránené platnými právnymi predpismi Spoločenstva, tieto predpisy sa často nerešpektujú; zdôrazňuje, že posilnenie opatrení na ochranu spotrebiteľov možno najlepšie dosiahnuť účinnejším vykonávaním existujúcich právnych predpisov;

3.   upozorňuje na to, že prijatie balíka návrhov týkajúcich sa trhu s elektrickou energiou a zemným plynom (návrhy tzv. tretieho balíka), o ktorom Európsky parlament v súčasnosti rokuje, by ďalej posilnilo právny rámec ochrany spotrebiteľov energie;

4.   domnieva sa, že základom ochrany spotrebiteľov energie musí byť aj v budúcnosti spoločná činnosť EÚ a členských štátov; jednotlivé postupy v rámci ochrany spotrebiteľa na trhu s energiou môžu mať v každom členskom štáte iný dosah; z toho dôvodu je nevyhnutné dôsledne uplatňovať zásadu subsidiarity;

5.   zdôrazňuje absolútnu potrebu posilniť ochranu spotrebiteľov v energetických otázkach a využiť chartu ako usmerňujúci nástroj pre európske a národné orgány, ako aj súkromné subjekty, aby sa účinne zabezpečili a presadili práva spotrebiteľa;

6.   poukazuje na článok 3 a prílohu A smerníc 2003/54/ES(3) a 2003/55/ES(4), v zmysle zmien a doplnení návrhov tzv. tretieho balíka; zdôrazňuje potrebu ich lepšieho presadzovania na vnútroštátnej úrovni;

7.   považuje chartu za informačný dokument, ktorý zhromažďuje, objasňuje a konsoliduje práva spotrebiteľov týkajúce sa energetiky, ako sú zakotvené v platných právnych predpisoch EÚ; víta preto plán Komisie vytvoriť internetový nástroj pre práva spotrebiteľa v oblasti energetiky, ale zdôrazňuje potrebu širšej komunikačnej stratégie pre spotrebiteľov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo pre ktorých je internet nevhodným komunikačným prostriedkom;

8.   zdôrazňuje, že charta tiež musí spĺňať potreby malých profesionálnych užívateľov, ktorí často stoja pred rovnakými problémami ako bežní spotrebitelia energie;

Prístup k prenosovým/rozvodovým a distribučným sieťam a dodávky

9.   pripomína, že pre európsky trh s energiou je charakteristický vysoký počet monopolov; to obmedzuje slobodu výberu a možnosť rýchlej a bezplatnej zmeny dodávateľa a prehlbuje nedostatok informácií, v dôsledku čoho sa zvyšuje zraniteľnosť spotrebiteľov; je dôležité zabezpečiť, aby sa vyvíjalo úsilie o vytvorenie jednotného konkurencieschopného trhu s energiou a najmä o ochranu zraniteľných spotrebiteľov;

10.   zdôrazňuje, že európski spotrebitelia elektrickej energie a zemného plynu majú nárok byť pripojení k sieťam a byť zásobovaní elektrickou energiou a zemným plynom, a to za primerané, transparentné, nediskriminačné a jasne porovnateľné tarify a ceny vrátane upravených cien a taríf vyplývajúcich z príslušných mechanizmov indexovania; nediskriminácia by mala zahŕňať zákaz diskriminačných poplatkov za určité platobné metódy, najmä vtedy, keď sa poplatky spotrebiteľom (často zo zraniteľných skupín) účtujú prostredníctvom predplatených meracích prístrojov;

11.   zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať ochrane spotrebiteľa a musia sa poskytnúť bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo odpojeniu od siete; členské štáty musia ustanoviť dodávateľa poslednej inštancie a informovať o tom spotrebiteľa; takýto mechanizmus sa musí stanoviť vnútroštátnymi právnymi predpismi;

12.   zdôrazňuje, že odpojenie od siete by sa malo považovať len za krajné riešenie v prípadoch nedoplatkov zo strany spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o zraniteľných spotrebiteľov a o obdobia dovoleniek; dodávatelia by mali uplatňovať zásadu proporcionality a takisto by mali spotrebiteľa individuálne upovedomiť predtým, ako podniknú takýto krok;

13.   zdôrazňuje potrebu zabezpečiť ochranu všeobecných práv, najmä pokiaľ ide o prístup k energii pre rôzne sociálne, hospodárske a regionálne skupiny prostredníctvom stability a bezpečnosti dodávok, a účinnosť sietí podporovaním spolupráce na regionálnej úrovni medzi členskými štátmi a susednými krajinami s európskou perspektívou;

14.   vyzýva členské štáty, aby spotrebiteľovi zabezpečili možnosť výmeny dodávateľa jednoduchým spôsobom a v lehote nanajvýš jedného mesiaca, a to bezplatne;

Tarify, ceny

15.   zdôrazňuje, že ceny elektrickej energie a plynu v Európe musia byť primerané, ľahko a jasne porovnateľné, transparentné a musia tiež vychádzať zo skutočnej spotreby energie; zverejnené ceny, tarify, mechanizmy indexovania a podmienky musia byť ľahko prístupné spotrebiteľovi prostredníctvom zrozumiteľných a ľahko pochopiteľných informačných nástrojov; okrem toho by mali byť vopred oznámené nezávislému vnútroštátnemu regulačnému orgánu a ním monitorované či schválené;

16.   zdôrazňuje, že bežnou zmluvnou povinnosťou dodávateľov je vykonávať pravidelne a na základe vopred určených údajov výpočet na zabezpečenie toho, aby sa spotrebiteľom účtovali poplatky podľa skutočného množstva energie, ktoré spotrebovali; ak dodávatelia takúto povinnosť nemôžu dodržať napríklad z technických príčin, spotrebu energie treba počítať na základe opodstatnených a transparentných kritérií, ktoré sú jasne uvedené v zmluve;

17.   v tejto súvislosti poukazuje na rastúci počet účastníkov trhu špecializujúcich sa na zverejňovanie porovnateľných informácií o cenách, tarifách a podmienkach dodávateľov a ktorí poskytujú aj podporu pri zmene dodávateľov;

18.   vyzýva členské štáty, aby podporovali používanie inteligentných meracích prístrojov, ktoré spotrebiteľom poskytujú jasný prehľad o ich aktuálnej spotrebe energie, a tak prispievajú k vyššej energetickej účinnosti; pripomína požiadavky uvedené v článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách(5), ktoré sa týkajú poskytovania inteligentných meracích prístrojov; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby v záujme informovanosti spotrebiteľov a energetickej účinnosti vykonávali a presadzovali požiadavky uvedené v danej smernici, ktoré sa týkajú merania spotreby a účtovania;

19.   domnieva sa, že od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby zabezpečili ukončenie zavádzania inteligentných meracích zariadení s minimálnym obmedzovaním spotrebiteľov do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti návrhov tzv. tretieho balíka (mení a dopĺňa smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES), a že toto zavedenie by malo byť úlohou podnikov v oblasti distribúcie a dodávok energie; národné regulačné orgány by mali byť zodpovedné za monitorovanie procesu tohto vývoja a za stanovenie spoločných noriem na tento účel; od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby zabezpečili, že normy stanovujúce minimálne technické konštrukčné a prevádzkové požiadavky na meracie prístroje sa zaoberajú otázkami interoperability tak, aby prinášali maximálne výhody pri minimálnych nákladoch pre spotrebiteľov;

Informovanosť/zmluvy

20.   na zabezpečenie transparentnosti zdôrazňuje potrebu vytvoriť na základe osvedčených postupov vzor štandardných faktúr; na zabezpečenie porovnateľnosti zdôrazňuje potrebu vytvoriť štandardné predzmluvné a zmluvné informácie vrátane informácií o právach spotrebiteľov podľa charty;

21.   vyzýva členské štáty, aby vytvorili jedno fyzické prístupové miesto pre všetky žiadosti spotrebiteľov o informácie, napríklad prostredníctvom národných regulačných orgánov, a tak umožnili spotrebiteľom prístup k informáciám a zároveň zabezpečili, aby boli informácie dostupné čo najbližšie k spotrebiteľom, čo sa týka miesta, času, nástrojov a úplnosti;

22.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi vytvorila kritériá kvality, ktoré sa budú uplatňovať na služby súvisiace so spotrebiteľmi vrátane telefonických kontaktných centier;

23.   domnieva sa, že na internetových stránkach dodávateľov a nezávislých národných regulačných orgánov musí byť k dispozícii simulačný program taríf; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia byť pravidelne informovaní o svojej spotrebe energie;

24.   zdôrazňuje potrebu stanoviť dodávateľom povinnosť informovať spotrebiteľov o vyhlásení charty;

Sociálne opatrenia

25.   odsudzuje skutočnosť, že zraniteľní spotrebitelia energie majú vážne problémy, ktoré sa musia výslovne riešiť v rámci vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia alebo prostredníctvom iných rovnocenných opatrení;

26.   vyzýva členské štáty, aby prioritne investovali do komplexných opatrení energetickej účinnosti pre domácnosti s nízkymi príjmami, a tým strategickým spôsobom riešili problém cenovej nedostupnosti palív i cieľ energetickej účinnosti "20 % do roku 2020" prijatý na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2007;

27.   vyzýva Komisiu, aby poskytla pokyny pri vypracúvaní spoločnej definície záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme a aby dohliadala nad tým, ako členské štáty plnia záväzky ustanovené v článku 3 a prílohe A k smerniciam 2003/54/ES a 2003/55/ES;

28.   vyzýva Komisiu, aby vymedzila pojem energetickej chudoby;

29.   vyzýva členské štáty, aby stanovili národné akčné plány pre energetiku na riešenie energetickej chudoby a aby ich opatrenia oznámili Európskej agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov; vyzýva túto agentúru, aby v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi tieto opatrenia monitorovala a aby o úspešných opatreniach informovala; zdôrazňuje, že treba vykonať hodnotenie rozsahu, v akom jednotlivé vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia alebo daňové systémy zohľadňujú riziká spojené s energetickou chudobou;

Opatrenia týkajúce sa životného prostredia

30.   zdôrazňuje, že dodávatelia a prevádzkovatelia sietí by mali konať ekologicky zodpovedným spôsobom a vynaložiť všetko úsilie na to, aby emisie CO2 a produkciu rádioaktívneho odpadu udržali na najnižších možných úrovniach stanovených v príslušných právnych predpisoch;

31.   domnieva sa, že treba uprednostňovať obnoviteľné zdroje energie, kombinované zdroje výroby tepla a elektrickej energie a iné integrované formy výroby energie a že v charte by malo byť uznané právo spotrebiteľov informovane sa rozhodovať v prospech obnoviteľných zdrojov energie; domnieva sa preto, že všetci spotrebitelia by mali byť informovaní objektívnym, transparentným a nediskriminačným spôsobom o zdrojoch energie, ktoré majú k dispozícii;

32.   zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby sa prakticky vykonával článok 3 ods. 6 smernice 2003/54/ES, podľa ktorého majú členské štáty zabezpečiť, že spotrebitelia získajú spoľahlivé informácie o energetickom mixe dodávateľa elektrickej energie a o vplyve, ktorý má na životné prostredie elektrická energia vyrábaná prostredníctvom energetického mixu príslušného dodávateľa;

Národné regulačné orgány

33.   zdôrazňuje existenciu národných regulačných orgánov v členských štátoch, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že majú v súčasnosti len obmedzené právomoci; zastáva názor, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali dostatočné zákonné právomoci a zdroje a aby boli ochotné ich využívať;

34.   vyjadruje svoje presvedčenie, že pri ochrane spotrebiteľa by kľúčovú úlohu mali hrať národné regulačné orgány; domnieva sa preto, že treba podporiť návrhy zamerané na posilnenie právomocí a nezávislosti regulačných orgánov vrátane práva ukladať sankcie dodávateľom, ktorí nekonajú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti;

35.   domnieva sa, že národné regulačné orgány musia byť nezávislé od akéhokoľvek verejného alebo súkromného záujmu a oprávnené prinajmenšom:

   schvaľovať zásady určovania sieťových poplatkov alebo aktuálnych sieťových taríf a prípadne mechanizmov indexovania,
   monitorovať ceny a všetky ich zložky vrátane mechanizmov indexovania,
   monitorovať, kontrolovať a presadzovať informovanosť spotrebiteľa dodávateľmi aspoň počas prvých piatich rokov od úplnej liberalizácie trhu a dovtedy, kým sa neukáže, že dodávatelia spotrebiteľom poskytujú a naďalej budú poskytovať relevantné, transparentné a nestranné informácie,
   chrániť spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a v tomto ohľade spolupracovať s príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž;

36.   členské štáty by mali zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali potrebné právomoci na to, aby mohli monitorovať ponuky elektrickej energie a zemného plynu na trhu; musia mať preto prístup ku všetkým smerodajným prvkom určujúcim ceny, vrátane minimálnych zmluvných podmienok pre zemný plyn a elektrickú energiu a vzorce indexu;

37.   zdôrazňuje potrebu zabezpečenia toho, aby právomoci národných regulačných orgánov boli zahrnuté do navrhovaného článku 22c smernice 2003/54/ES a navrhovaného článku 24c smernice 2003/55/ES;

38.   zdôrazňuje potrebu jednotného európskeho prístupu činností národných regulačných orgánov koordinovaných európskou agentúrou;

Sťažnosti

39.   vyzýva členské štáty, aby vytvorili spoločné prístupové miesto pre všetky sťažnosti spotrebiteľov, ktoré bude k spotrebiteľom čo najbližšie, a podporovali riešenia týchto sťažností prostredníctvom alternatívnych spôsobov riešenia sporov;

40.   zdôrazňuje, že všetci spotrebitelia by mali mať právo na dodanie služby, vybavenie sťažností a alternatívne riešenie sporov zo strany svojho dodávateľa energetických služieb v súlade s medzinárodnými normami vrátane ISO 10001, ISO 10002 a ISO 10003 a ďalšími normami ISO vypracovanými v tejto oblasti;

41.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že ombudsmani budú splnomocnení účinne vybavovať sťažnosti a zároveň poskytovať spotrebiteľom informácie o energetických otázkach;

Organizácie na ochranu spotrebiteľov

42.   uznáva dôležitú úlohu organizácií na ochranu spotrebiteľov pri zabezpečovaní toho, aby sa vyvíjalo maximálne úsilie na dosiahnutie vysokej úrovne práv spotrebiteľov energie v celej EÚ; všetky členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali organizácie na ochranu spotrebiteľov dostatočné zdroje na to, aby sa zaoberali základnými službami vrátane zemného plynu a elektrickej energie;

43.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj energetických služieb; podčiarkuje dôležitú úlohu organizácií na ochranu spotrebiteľov a národných regulačných orgánov pri podpore trvalo udržateľnej spotreby tým, že pozornosť spotrebiteľov aj spoločností budú upriamovať predovšetkým na energetický mix, zmenu klímy a vplyv spotrebiteľov na vývoj v tomto odvetví;

44.   odporúča, aby členské štáty poskytovali finančnú podporu organizáciám na ochranu spotrebiteľov, aby boli schopné zabezpečovať odbornú prípravu svojich pracovníkov, a tým mohli lepšie napomáhať v legislatívnom procese, pri informovaní a vzdelávaní spotrebiteľov a pri riešení spotrebiteľských sporov;

o
o   o

45.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.
(2) Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 34.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57).
(5) Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia