Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2006(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0202/2008

Predložena besedila :

A6-0202/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Glasovanja :

PV 19/06/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0306

Sprejeta besedila
PDF 349kWORD 78k
Četrtek, 19. junij 2008 - Strasbourg
Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti
P6_TA(2008)0306A6-0202/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2008 o sporočilu Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti (2008/2006(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo (KOM(2007)0528),

–   ob upoštevanju predloga Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (KOM(2007)0529),

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Sveta z dne 15. februarja 2007 o energetski politiki za Evropo (6271/2007),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Energetska politika za Evropo" (KOM(2007)0001),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in elektroenergetski panogi" (KOM(2006)0851),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije z naslovom "Možnosti za notranji trg s plinom in električno energijo - poročilo o izvajanju" (SEK(2006)1709), ki je spremni dokument k sporočilu Komisije (KOM(2006)0841),

–   ob delovnega dokumenta osebja Komisije z naslovom "Energetska politika za Evropo" (SEK(2007)0012),

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom(1),

–   ob upoštevanju Letnega poročila evropskih regulatorjev za energijo vsem članom Sveta evropskih energetskih regulatorjev in Evropske skupine regulativnih organov na področju elektrike in plina, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006, pripravljenega v skladu s členom 3(8) Sklepa Komisije 2003/796/ES z dne 11. novembra 2003 o ustanovitvi Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin(2),

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 o potrditvi "Akcijskega načrta Evropskega sveta (2007-2009) - energetska politika za Evropo" (7224/2007),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti" (KOM(2007)0386),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0202/2008),

A.   ker načela socialne vključenosti, enakih možnosti za vse in pravičnega dostopa do znanja v digitalni dobi pomenijo, da je pomembno, da ima vsak državljan Unije dostop do cenovno dostopne energije,

B.   ker imajo odjemalci – zlasti posamezniki ter mala in srednje velika podjetja (MSP) – na voljo omejena orodja in priložnosti za učinkovito zastopanje svojih interesov,

C.   ker je ustrezna dobava energije eden od ključnih dejavnikov za uspešno sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju,

D.   ker je Evropska listina o pravicah odjemalcev energije (Listina) poziv vladam, regulativnim organom za energetiko in industriji, ki jo zastopajo vsi socialni partnerji, ter konkretno prispevajo k prizadevanju za to, da se upoštevajo interesi odjemalcev energije na socialno in okoljsko konkurenčnem energetskem trgu,

E.   ker je glede na to, da na trgih z nepopolno konkurenco, kot je energetski sektor, sami tržni mehanizmi vedno polno ne zagotavljajo najboljših interesov odjemalcev, treba poleg posebnih obveznosti javne službe za energetski trg obravnavati in okrepiti splošno varstvo potrošnikov,

F.   ker razpoložljivi podatki kažejo, da so države članice le omejeno uporabljale obveznosti ciljne javne službe, da bi obravnavale potrebe ranljivih odjemalcev,

G.   ker bi moral biti velik poudarek na vlogi, dodeljeni nacionalnim regulativnim organom (NRO), ki morajo biti neodvisni od javnih ali zasebnih interesov ter morajo biti pristojni za spremljanje energetskih trgov, vključno s cenami in vsemi njihovimi sestavnimi deli, ter za posredovanje in po potrebi kaznovanje,

H.   ker reševanje spora odjemalcev na področju energetike ni zadostno zajeto v zakonodaji in ker te spore rešujejo različni organi, odjemalci ne vedo, na koga naj se obrnejo,

I.   ker bi morali biti cilji EU glede obnovljive energije vključeni v Evropsko listino o pravicah odjemalcev energije, da bi jim omogočili izbiro virov energije, ki so v skladu s temi cilji,

Narava listine

1.   poudarja, da je oskrba z energijo bistveni dejavnik za uspešno sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju;

2.   opozarja, da veljavna zakonodaja Skupnosti že varuje pravice potrošnikov, vendar pa se te pogosto ne spoštujejo; poudarja, da se okrepitev ukrepov za varstvo potrošnikov najlažje doseže z učinkovitejšim izvajanjem obstoječe zakonodaje;

3.   poudarja, da bi sprejetje svežnja predlogov, ki zadeva trge z električno energijo in trge z zemeljskim plinom (predlogi 'tretjega paketa'), o katerih trenutno razpravlja Parlament, dodatno okrepilo pravni okvir za varstvo odjemalcev energije;

4.   meni, da bi moralo v prihodnje varovanje odjemalcev električne energije še naprej temeljiti na skupnih ukrepih Evropskega parlamenta in držav članic; posamezne prakse varovanja odjemalca na energetskem trgu bi lahko imele v posameznih državah članicah različne učinke; dosledna uporaba načela subsidiarnosti je torej bistvenega pomena;

5.   poudarja potrebo po okrepitvi varstva potrošnikov pri vprašanjih energije ter uporabi listine kot orodja za usmerjanje evropskih in nacionalnih organov in tudi zasebnih subjektov, da se zagotovi in učinkovito uveljavlja pravice potrošnikov;

6.   poudarja člen 3 in Prilogo A Direktiv 2003/54/ES(3) in 2003/55/ES(4), kot naj bi bili spremenjeni po predlogih 'tretjega paketa'; poudarja potrebo po boljšem izvajanju na nacionalni ravni;

7.   meni, da je Listina informacijski dokument za zbiranje, pojasnjevanje in konsolidiranje pravic odjemalcev energije, kot so sprejete v obstoječi zakonodaji EU; zato pozdravlja načrt Komisije za oblikovanje internetnega orodja na pravice odjemalcev energije, vendar poudarja potrebo po širši komunikacijski strategiji za odjemalce, ki nimajo dostopa do interneta ali za katere ta ni ustrezno komunikacijsko sredstvo;

8.   poudarja, da mora listina tudi izpolnjevati potrebe majhnih poklicnih uporabnikov, ki se pogosto soočajo z enakimi težavami kot običajni odjemalci elektrike;

Dostop do prenosnih in distribucijskih omrežij in oskrba

9.   opozarja, da je za evropski energetski trg še vedno značilno veliko število monopolov; to omejuje svobodno izbiro ter možnost hitre in brezplačne menjave dobavitelja, povečuje pomanjkanje informacij in povzroča večjo ranljivost odjemalcev; pomembno je zagotoviti prizadevanja za vzpostavitev enotnega, konkurenčnega energetskega trga in varstvo zlasti ranljivih odjemalcev;

10.   poudarja, da imajo evropski odjemalci električne energije in plina pravico, da so povezani v omrežja ter do oskrbe z električno energijo in plinom po razumnih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih cenah, vključno s prilagojenimi cenami in tarifami, ki izhajajo iz njihovih posameznih mehanizmov za indeksacijo; nediskriminacija mora vključevati prepoved diskriminacijskih dajatev za določene načine plačila, zlasti za pogosto ranljive odjemalce, ki se jim obračunava s predplačniškim števcem;

11.   poudarja, da je treba posvetiti posebno pozornost varstvu odjemalcev in vzpostaviti varnostne ukrepe, ki bi preprečili odklop z omrežja; države članice morajo imenovati zasilnega dobavitelja in o tem obvestiti odjemalce; ta mehanizem mora vzpostaviti nacionalna zakonodaja;

12.   poudarja, da bi se moral odklop z omrežja obravnavati kot zadnja možnost v primeru zaostalih plačil s strani odjemalcev, zlasti kadar gre za ranljive odjemalce in kadar so prazniki; dobavitelji morajo uporabljati načelo sorazmernosti in odjemalca pred tem ukrepom posebej obvestiti;

13.   poudarja, da je treba zagotoviti varstvo univerzalnih pravic, zlasti glede dostopa do energije za posamezne socialne, ekonomske in regionalne skupine, s stabilnostjo in varnostjo oskrbe, z učinkovitostjo omrežij, s spodbujanjem sodelovanja na regionalni ravni med državami članicami in sosednjimi državami z evropsko perspektivo;

14.   poziva države članice, naj zagotovijo, da bo odjemalec lahko zamenjal dobavitelja brezplačno in v obdobju, ki ne bo daljše od enega meseca;

Tarife, cene

15.   poudarja, da morajo biti cene evropske električne energije in plina razumne, lahko in jasno primerljive in pregledne ter morajo temeljiti na dejanski porabi energije; objavljene cene, tarife, mehanizmi za indeksacijo in pogoji morajo biti odjemalcu lahko dosegljivi z vrsto razumljivih in lahko dostopnih informacijskih orodij; poleg tega jih je treba sporočiti vnaprej, spremljati in odobriti jih mora neodvisni nacionalni regulator;

16.   poudarja, da je običajna pogodbena obveznost dobavitelja, da redno obračunava ob vnaprej določenih datumih, tako da se odjemalcem obračunava glede na njihovo dejansko porabljeno količino energije, če pa dobavitelj ne more izpolnjevati te obveznosti, na primer zaradi tehničnih razlogov, je treba porabo energije obračunati na osnovi razumnih in preglednih meril, ki so jasno določena v pogodbi;

17.   v tem oziru poudarja razvoj udeležencev na trgu, ki so specializirani za objavo primerljivih informacij o dobaviteljevih cenah, tarifah in pogojih in tudi za zagotavljanje podpore pri zamenjavi dobaviteljev;

18.   poziva države članice, naj spodbujajo pametne števce, ki odjemalcem zagotavljajo jasen pregled dejanske porabe energije in zato prispevajo k boljši energetski učinkovitosti; poudarja zahteve iz člena 13 Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah(5) o zagotovitvi pametnih števcev; nujno poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo in izvršujejo zahteve direktive o meritvah in obračunavanju, ki so v interesu obveščanja odjemalca in energije;

19.   meni, da bi morale države članice zagotoviti, da bo vzpostavitev pametnih števcev zaključena s čim manjšimi motnjami za odjemalce 10 let po začetku veljavnosti predlogov 'tretjega paketa' (o spremembi direktiv 2003/54/ES in 2003/55/ES), za to pa bi morala biti odgovorna podjetja za distribucijo ali oskrbo z energijo; nacionalni regulativni organi (NRO) bi morali biti odgovorni za nadzor postopka tega razvoja in za določanje splošnih standardov v ta namen; države članice bi morale zagotoviti, da standardi, ki urejajo najnižje tehnično oblikovanje in operativne potrebe za števce, obravnavajo vprašanja glede interoperatibilnosti, da bodo za odjemalce predstavljale največje koristi ob najmanjših stroških;

Informacije/pogodbe

20.   za zagotavljanje preglednosti, da bi zagotovili primerljivost, poudarja potrebo po razvoju modela standardnih računov, ki temeljijo na najboljših praksah; poudarja potrebo po razvoju standardnih predpogodbenih in pogodbenih informacij, vključno z informacijami o pravicah odjemalcev v listini;

21.   poziva države članice, naj za odjemalce vzpostavijo enotno vstopno točko za vse njihove zahtevke za informacije, na primer preko nacionalnih energetskih regulatorjev in jim tako omogočiti dostop do informacij ter hkrati zagotovi, da bodo informacije odjemalcem na voljo čim bližje v smislu kraja, časa, orodij in doslednosti;

22.  22 poudarja, da mora Komisija v sodelovanju z NRO razviti merila kakovosti, ki se bodo uporabljala za storitve, namenjene odjemalcem, vključno s klicnimi centri;

23.   meni, da morajo biti simulirani izračuni na voljo na spletnih straneh odjemalcev in neodvisnih nacionalnih regulatorjev; poudarja, da morajo biti odjemalci redno informirani o njihovi porabi energije;

24.   poudarja, da je treba od dobaviteljev zahtevati, da odjemalce obvestijo o razglasitvi listine;

Socialni ukrepi

25.   obžaluje, da imajo ranljivi odjemalci hude težave, ki jih je treba izrecno obravnavati v nacionalnih sistemih socialnega zavarovanja ali z drugimi enakovrednimi ukrepi;

26.   poziva države članice, naj prednostno vlagajo v celostne ukrepe za energetsko učinkovitost za gospodinjstva z nizkim dohodkom, s čimer se na strateški način obravnavata težava pomanjkanja goriva in cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti do leta 2020, ki je bil sprejet na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2007;

27.   poziva Komisijo, naj zagotovi smernice za skupno opredelitev obveznosti javne službe ter nadzor izvajanja obveznosti držav članic, določenih v členu 3 in Prilogi A direktiv 2003/54/ES in 2003/55/ES;

28.   poziva Komisijo, naj opredeli pojem pomanjkanja energije;

29.   poziva države članice, naj oblikujejo nacionalne energetske akcijske načrte, ki bodo obravnavali pomanjkanje energije in te ukrepe sporočali Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev; poziva agencijo, naj v sodelovanju z nacionalnimi organi spremlja te ukrepe in sporoča uspešne ukrepe; poudarja, da je treba oceniti, v kolikšnem obsegu posamezni nacionalni sistemi socialne varnosti ali davčni sistemi upoštevajo tveganja, ki so povezana s pomanjkanjem energije;

Okoljski ukrepi

30.   poudarja, da morajo dobavitelji in operaterji omrežij delovati okoljsko odgovorno, da storijo vse, kar je v njihovi moči za ohranjanje emisij CO2 in proizvodnje radioaktivnih odpadkov na najnižjih možnih ravneh v skladu z veljavno zakonodajo;

31.   meni, da je treba dati prednost obnovljivim virom energije, soproizvodnji toplote in električne energije in ostali vključeni proizvodnji ter da mora Listina priznati pravico odjemalca do ozaveščene izbire obnovljivih energij; meni, da morajo biti vsi odjemalci objektivno, pregledno in nediskriminacijsko informirani o virih energije, ki jim je na voljo;

32.   zato poudarja potrebo, da se v praksi izvaja člen 3(6) Direktive 2003/54/ES, v skladu s katerim države članice zagotavljajo, da odjemalci prejemajo zanesljive informacije o mešanici energetskih virov dobavitelja električne energije ter o vplivu na okolje, ki je posledica proizvodnje električne energije iz mešanice energetskih virov dobavitelja;

Nacionalni regulativni organi (NRO)

33.   poudarja obstoj NRO, vendar obžaluje njihovo sedanjo omejeno pristojnost; meni, da morajo države članice NRO zagotoviti, da bodo imeli zadostna zakonska pooblastila in vire ter da jih bodo pripravljeni uporabljati;

34.   izraža svoje prepričanje, da morajo nacionalni regulatorji igrati osrednjo vlogo pri varstvu odjemalcev; zaradi tega meni, da je treba podpreti predloge, katerih cilj je krepitev pooblastil in neodvisnosti regulatorjev, vključno s pravico do nalaganja sankcij dobaviteljem, ki ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti na tem področju;

35.   meni, da morajo biti NRO neodvisni od javnih ali zasebnih interesov ter morajo biti pristojni vsaj za:

   določanje načel za opredelitev omrežnine ali dejanskih omrežnih tarif ter morebiti njihovih mehanizmov za indeksacijo;
   spremljanje cen in njihovih sestavnih delov, vključno z njihovimi mehanizmi za indeksacijo;
   spremljanje, nadzor in krepitev informacij odjemalcev, ki jih zagotavljajo dobavitelji najmanj pet let po popolni liberalizaciji trga in dokler je dokazano, da dobavitelji morajo zagotavljati (in bodo še naprej) ustrezne, pregledne in nepristranske informacije odjemalcem,
   varstvo odjemalcev pred nepoštenimi poslovnimi praksami ter v tem oziru sodelovanje s pristojnimi organi za konkurenco,

36.   države članice morajo zagotoviti, da bodo imeli NRO potrebna pooblastila, da bodo spremljali razpoložljivo ponudbo elektrike in plina na trgu; zato morajo imeti dostop do vseh elementov, ki določajo cene, ki vključujejo vsaj splošne pogodbene pogoje za plin in elektriko ter formule indeksiranja;

37.   poudarja, da je treba pristojnosti NRO vnesti v predlagani člen 22c Direktive 2003/54/ES in predlagani člen 24c Direktive 2003/55/ES;

38.   poudarja potrebo po celostnem evropskem pristopu k dejavnostim NRO, ki ga naj bi usklajevala evropska agencija;

Pritožbe

39.   poziva države članice, naj vzpostavijo odjemalcem čim bližjo skupno mesto za sprejemanje njihovih pritožb ter spodbuja reševanje teh pritožb z alternativnimi načini reševanja sporov;

40.   poudarja, da bi morali v skladu z mednarodnimi standardi, vključno z ISO 10001, ISO 10002 in ISO 10003 ter dodatnimi ISO standardi, ki so se razvili na tem področju, vsi odjemalci imeti pravico, da jim dobavitelj energetsko storitev dobavi, pravico do obravnave pritožbe in do alternativnega reševanja spora;

41.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo varuhi človekovih pravic pooblaščeni za obravnavo pritožb in za zagotavljanje informacij odjemalcem o vprašanjih energije;

Potrošniške organizacije

42.   priznava pomembno vlogo potrošniških organizacij, ki zagotavljajo, da se stori kar največ za dosego visoke ravni pravic odjemalcev EU; vse države članice morajo zagotoviti, da bodo imele potrošniške organizacije zadostna sredstva za obvladovanje pomembnih storitev, vključno s plinom in elektriko;

43.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo celosten razvoj energetskih storitev; poudarja pomembno vlogo potrošniških organizacij in NRO pri zagotavljanju celostne potrošnje s tem, da pritegnejo pozornost odjemalcev in podjetij zlasti k mešanici energetskih virov, podnebnim spremembam in vplivu potrošnikov na razvoj sektorja;

44.   predlaga, da države članice zagotovijo finančno podporo potrošniškim organizacijam, da bodo lahko usposabljale svoje osebje in bile tako v boljšem položaju za zagotavljanje pomoči pri zakonodajnem postopku, informiranju in izobraževanju potrošnikov in reševanju sporov med njimi;

o
o   o

45.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1) UL L 127, 29.4.2004, str. 92.
(2) UL L 296, 14.11.2003, str. 34.
(3) Direktiva 2003/54/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo (UL L 176, 15.7.2003, str. 37).
(4) Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (UL L 176, 15.7.2003, str. 57).
(5) UL L 114, 27.4.2006, str. 64.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov