Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0309/2008

Indgivne tekster :

B6-0309/2008

Forhandlinger :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Afstemninger :

PV 19/06/2008 - 5.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0307

Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 48k
Torsdag den 19. juni 2008 - Strasbourg
Import af slagtet fjerkræ
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2008 om import af slagtet fjerkræ

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser(3),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes(4),

-   der henviser til Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand(5),

-   der henviser til Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser(6),

-   der henviser til kommissærkollegiets afgørelse af 28. maj 2008 om godkendelse af et udkast til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 med henblik på at godkende brug af visse antimikrobielle stoffer til behandling af fjerkrækroppe til konsum,

-   der henviser til den evaluering af eventuelle konsekvenser af anvendelsen af de fire stoffer til antimikrobiel behandling for udvikling af antimikrobiel resistens, der blev vedtaget den 6. marts 2008 af Ekspertpanelet for Biologiske Farer (BIOHAZ) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet efter anmodning fra Kommissionen's Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse ,

-   der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse fra Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kommissionen, der blev behandlet den 28. maj 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød (KOM(2008)0336), har til formål at ændre definitionen på fjerkrækød og dermed tillade afsætning af kød, der har været underkastet en antimikrobiel behandling, til konsum,

B.   der henviser til, at kommissærkollegiets ovennævnte afgørelse, som har til formål at godkende anvendelsen af fire antimikrobielle stoffer til behandling af fjerkrækroppe til konsum i Den Europæiske Union,

C.   der henviser til, at Kommissionens forslag imødekommer en anmodning fra USA om tilladelse til import til Unionen af fjerkræ behandlet med kemiske eller antimikrobielle stoffer,

D.   der henviser til, at USA allerede har mulighed for at eksportere fjerkrækød til Unionen i henhold til de gældende bestemmelser, under forudsætning af at dette kød ikke er blevet underkastet en antimikrobiel behandling,

E.   der henviser til, at forsigtighedsprincippet udtrykkeligt har været fastlagt i traktaten siden 1992; henviser til, at Domstolen ved flere lejligheder har præciseret, at dette princip i fællesskabsretten er et af de grundprincipper, som Fællesskabet skal følge inden for miljø- og sundhedsbeskyttelsespolitikken(7),

F.   der henviser til, at tilladelse af antimikrobiel behandling - enten for importerede produkter alene eller inden for EU generelt - i begge tilfælde ville betyde dobbelte standarder, eftersom den europæiske sektor er blevet tvunget til at foretage store investeringer i en tilgang, der omfatter hele kæden, mens der i USA anvendes en billig løsning med indgreb i sidste led,

G.   der henviser til, at Kommissionen erkender, at der ikke findes videnskabelige data for de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af anvendelsen af de fire antimikrobielle stoffer, der ønskes godkendt,

H.   der henviser til, at forbrugerne kunne blive vildledt, eftersom klorbehandlingen kan ændre kødets udseende, så det ser friskere ud, end det egentlig er,

I.   der henviser til den langvarige proces for vedtagelse og styrkelse af EU-normer og -standarder inden for fødevaresikkerhed og -hygiejne, der har medført en reduktion af antallet af infektioner som følge af bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser,

J.   der henviser til, at anvendelsen af antimikrobielle stoffer i USA ifølge en evaluering fra det amerikanske center for sygdomskontrol (CDC) ikke har medført nogen reduktion af antallet af infektioner med listeria, salmonella og andre bakterier,

K.   der henviser til, at Rådet (landbrug og fiskeri) allerede har drøftet dette spørgsmål to gange, og at medlemsstaternes reaktion på Kommissionens forslag om at tillade antimikrobiel behandling af slagtet fjerkræ har været negativ,

L.   der henviser til, at ovennævnte forslag fra Kommissionen blev forkastet i Den Stående Komité for Fødevarekæden på mødet den 2. juni 2008 med 316 stemmer imod, ingen for og 29,der undlod at stemme, og at der med dette afstemningsresultat blev sendt et klart budskab inden topmødet mellem EU og USA i Brdo i Slovenien,

M.   der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at forelægge sit forslag for Rådet, efter at det er blevet forkastet af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed,

1.   kan ikke godkende Kommissionens forslag;

2.   henstiller til Rådet at forkaste Kommissionens forslag;

3.   er af den faste overbevisning, at dette spørgsmål skal behandles af landbrugs- og fiskeriministrene og ikke af Rådet i andre sammensætninger;

4.   kræver at blive hørt og fuldt ud informeret af Kommissionen, inden der træffes yderligere afgørelser som forberedelse til det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd i oktober 2008;

5.   understreger, at en godkendelse af de fire antimikrobielle stoffers anvendelse til behandling af fjerkrækroppe til konsum vil være en alvorlig trussel mod de fælles normer og standarder og direkte i modstrid med fjerkræsektorens hidtidige bestræbelser og harmoniseringer med henblik på at mindske antallet af bakterielle infektioner i Unionen; understreger, at en sådan godkendelse også ville være et alvorligt slag mod og yderst skadelig for EU's politik på området og EU's troværdighed, når det drejer sig om at håndhæve høje standarder for fødevaresikkerhed og -hygiejne på internationalt plan;

6.   understreger, at den europæiske fjerkræsektor har foretaget betydelige investeringer i overensstemmelse med EU-lovgivningen for at reducere kontamineringen med patogener og har gennemført tiltag, der omfatter hele fødevarekæden;

7.   mener, at en tilgang, der omfatter hele fødevarekæden, sådan som det er praksis i Unionen, er en mere bæredygtig løsning til reduktion af patongenniveauet i fjerkrækød, end en dekontamineringsløsning med antimikrobielle stoffer ved fødevarekædens afslutning;

8.   er bange for, at en tilladelse til import af sådant fjerkrækød kunne medføre en svækkelse af de europæiske normer;

9.   understreger, at et sådant forslag ikke lever op til EU-borgernes forventninger til fødevaresikkerhed og -hygiejne, eller til ønsket om produktionsmodeller i Europa og andre steder, der håndhæver høje hygiejnestandarder i hele produktions- og distributionsprocessen; understreger, at forslaget risikerer at svække EU-forbrugernes stadig skrøbelige tillid til de fødevarer, der sælges i Unionen, efter de sidste års fødevaresikkerhedsproblemer i Unionen;

10.   anerkender nødvendigheden af relevante videnskabelige råd, der også tager hensyn til beskyttelse og information af forbrugerne; er af den opfattelse, at den løsning, der vælges, under ingen omstædigheder må skabe konkurrenceforvridning;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(1) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(3) EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.
(4) EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
(6) EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.
(7) Dom af 23. september 2003 i sag C-192/01 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark [2003] Sml. I-9693. Dom af 7. september 2004 i sag C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee og Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Sml. 2004, s. I-7405.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik