Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0309/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0309/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0307

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 54k
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο
Εισαγωγή σφαγίων πουλερικών
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εισαγωγή σφαγίων πουλερικών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες(6),

–   έχοντας υπόψη την από 28 Μαΐου 2008 απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων να εγκρίνουν σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 853/2004, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση ορισμένων αντιμικροβιακών ουσιών για την επεξεργασία σφαγίων πουλερικών, προοριζομένων για ανθρώπινη κατανάλωση,

–   έχοντας υπόψη την εκτίμηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τεσσάρων ουσιών αντιμικροβιακής δράσης ως προς την εμφάνιση μικροβιακής αντίστασης, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Μαρτίου 2008 από την επιστημονική ομάδα βιολογικών απειλών BIOHAZ της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (AESA), κατόπιν αιτήσεως της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Kαταναλωτών της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συζητήθηκε στις 28 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι η πρόταση της Επιτροπής να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εμπορίας του κρέατος πουλερικών (COM(2008)0336), αποσκοπεί, μέσω της τροποποίησης του ορισμού περί κρέατος πουλερικών, να επιτρέψει την εμπορία τέτοιου κρέατος που έχει υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία για ανθρώπινη κατανάλωση,

Β.   εκτιμώντας ότι η προαναφερθείσα απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων αποσκοπεί στο να επιτρέψει τη χρήση τεσσάρων αντιμικροβιακών ουσιών για την επεξεργασία σφαγίων πουλερικών προοριζομένων για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.   εκτιμώντας ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής ανταποκρίνεται στο αίτημα των ΗΠΑ να επιτραπεί η εισαγωγή στην Ένωση αμερικανικών πουλερικών επεξεργασμένων με χημικές ή αντιμικροβιακές ουσίες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ μπορούν ήδη να εξάγουν κρέας πουλερικών στην Ένωση στο πλαίσιο των υφισταμένων διατάξεων, υπό τον όρο τα κρέατα αυτά να μην έχουν υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης ορίζεται ρητά στη Συνθήκη από το 1992 και ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει διευκρινίσει επανειλημμένα το περιεχόμενο και τη σημασία της αρχής αυτής στο κοινοτικό δίκαιο, ως ένα από τα θεμέλια της πολιτικής που ακολουθεί η Κοινότητα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας(7),

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι έγκριση της αντιμικροβιακής επεξεργασίας σφαγίων, είτε μόνο όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα είτε και σε προϊόντα εντός της ΕΕ, θα σήμαινε και στις δύο περιπτώσεις την ύπαρξη διπλών προτύπων, καθώς ο ευρωπαϊκός τομέας υποχρεώθηκε να επενδύσει μαζικά στην προσέγγιση της "αρχής της αλυσίδας", ενώ οι ΗΠΑ εφαρμόζουν απλώς μια φτηνή λύση στον "τελευταίο κρίκο" της,

Ζ.   εκτιμώντας πως η Επιτροπή αναγνωρίζει την απουσία επιστημονικών στοιχείων ως προς τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις της χρήσης αυτών των τεσσάρων αντιμικροβιακών ουσιών που ζητείται να επιτραπούν,

Η.   εκτιμώντας ότι οι καταναλωτές μπορεί να παραπλανηθούν, καθώς η διαδικασία χλωρίωσης ενδέχεται να αλλοιώσει την εμφάνιση του κρέατος ώστε να φαίνεται πιο φρέσκο από ό, τι είναι,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά διεργασία έγκρισης και ενίσχυσης των κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, που επέτρεψε να μειωθεί ο αριθμός των μολύνσεων από διάφορους τροφιμογενείς ζωονοσογόνους παράγοντες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου ελέγχου των ασθενειών (CDC), η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στις ΗΠΑ δεν επέτρεψε να μειωθεί ο αριθμός των μολύνσεων με λιστερία, σαλμονέλα και άλλα βακτηρίδια,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας έχει ήδη συζητήσει το θέμα δύο φορές και ότι η γενική αντίδραση των κρατών μελών στα σχέδια της Επιτροπής να επιτρέψει την αντιμικροβιακή επεξεργασία των σφαγίων πουλερικών ήταν αρνητική,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα, στη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2008, απέρριψαν με 316 ψήφους κατά, καμία ψήφο υπέρ και 29 αποχές την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής, στέλνοντας με την ψήφο αυτή ένα σαφές και έντονο μήνυμα πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που θα γίνει στο Brdo της Σλοβενίας,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, μετά την απόρριψη της πρότασής της από τη μόνιμη επιτροπή τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων, είναι υποχρεωμένη να την υποβάλει στο Συμβούλιο,

1.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόταση αυτή της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής·

3.   είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας και όχι από άλλο σώμα του Συμβουλίου·

4.   ζητεί να γνωμοδοτεί και να ενημερώνεται πλήρως από την Επιτροπή, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2008·

5.   τονίζει ότι τυχόν έγκριση των τεσσάρων αντιμικροβιακών ουσι´ων για την επεξεργασία σφαγίων πουλερικών προοριζομένων για ανθρώπινη κατανάλωση θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές και πλήγμα κατά των προσπαθειών και αναπροσαρμογών που πραγματοποίησε ο κλάδος των πουλερικών προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά βακτηριακής μόλυνσης εντός της Ένωσης· τονίζει ότι θα επέφερε επίσης σημαντικό και ιδιαίτερα επιζήμιο πλήγμα στην οικεία κοινοτική πολιτική και στην αξιοπιστία της σε ό,τι αφορά την προσπάθεια διεθνούς προβολής υψηλών προδιαγραφών διατροφικής ασφάλειας και υγιεινής·

6.   τονίζει τις σημαντικές επενδύσεις που έκανε σε αυτό τον τομέα ο ευρωπαϊκός κλάδος των πουλερικών, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθεί η μόλυνση από παθογόνους παράγοντες, μέσω μιας προσπάθειας που καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα·

7.   θεωρεί ότι η επικρατούσα στην Ένωση αντίληψη που καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα είναι πιο βιώσιμη προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα των παθογόνων παραγόντων στα κρέατα πουλερικών από ό,τι η λύση της απολύμανσης με αντιμικροβιακές ουσίες στο τέλος της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων·

8.   εκφράζει το φόβο ότι τυχόν έγκριση εισαγωγής τέτοιου κρέατος πουλερικών μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση των ευρωπαϊκών προτύπων·

9.   τονίζει ότι η πρόταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, ούτε στη ζήτηση που υπάρχει στην Ευρώπη και αλλού για μοντέλα παραγωγής που να διατηρούν υψηλά πρότυπα υγιεινής σε όλη τη διεργασία παραγωγής και διανομής· τονίζει ότι η πρόταση απειλεί να υποσκάψει την εύθραυστη ακόμη εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα που πωλούνται εντός της Ένωσης, μετά τα προβλήματα διατροφικής ασφάλειας που παρουσιάστηκαν μέσα στην Ένωση τα τελευταία αυτά χρόνια·

10.   αναγνωρίζει την ανάγκη κατάλληλων επιστημονικών συμβουλών που θα λαμβάνουν υπόψη την προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτή· εκτιμά ότι, όποια κι αν είναι η λύση που θα επιλεγεί, δεν θα πρέπει να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (AESA).

(1) ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55.
(2) ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 325, 12.12.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40.
(6) ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.
(7) Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2003, Υπόθεση C-192/01, Επιτροπή κατά Δανίας, Συλλογή 2003, σ. Ι-9693, απόφαση 7ης Σεπτεμβρίου 2004, Υπόθεση C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Τοπική Ένωση Προστασίας Θάλασσας Wadden) και Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (Ολλανδική Ένωση Προστασίας Πουλιών), Συλλογή 2004, σ. Ι-7405.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου